Kết quả thi thử IELTS 27/06/2020 tại Anh Ngữ ZIM

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 29/08/2020.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z118
  • Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: Z107

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 6 7.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z002 5.5 6 6 6 5.5 6 6
Z003 5.5 8 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z004 4.5 5 0 5 5 5 3.5
Z005 5.5 6.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z006 6 8 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z007 6.5 8.5 7 6 5.5 6 7
Z008 5.5 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z009 4.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z010 4 5.5 6 5 4.5 5.5 5
Z011 6 8.5 7 6 6 6 7
Z012 5.5 7.5 7 6 5.5 6 6.5
Z013 5.5 6 6 5 5.5 5 5.5
Z014 5.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z015 4.5 7 7 6 6 6 6

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 4 5 5.5 4.5 5 4.5 5
Z102 4 5.5 5 5 5.5 5 5
Z103 5.5 7 6 5.5 5 6 6
Z104 6 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z105 3.5 5.5 6 6 5.5 6 5.5
Z106 6.5 8.5 6 6 6.5 6 7
Z107 5 7.5 6 5 4.5 5.5 6
Z108 5.5 6.5 6.5 6 6 6 6
Z109 4 6 5.5 5 5.5 5 5
Z110 6 7.5 6 6.5 7 6.5 6.5
Z111 5.5 7 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z112 6 7 6 6 5.5 6 6.5
Z113 5 6.5 5 5.5 5 5.5 5.5
Z114 5.5 7 7 5 5.5 5 6
Z115 5 7.5 0 5.5 6.5 5 4.5
Z116 4.5 5.5 5 5 5 5 5
Z117 3.5 5 4.5 4 4 4 4.5
Z118 7.5 8 7.5 6 5.5 6 7.5
Z119 5.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z120 6 8 6.5 6 5.5 6 6.5
Z121 2.5 5 6.5 5.5 5.5 5.5 5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 6 7 8 7 6.5 7 7
Z002 5 8.5 6 7 6.5 7 6.5
Z003 5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z004 2.5 3 3.5 5.5 5.5 5.5 3.5
Z005 5.5 8 7 6 5.5 6 6.5
Z006 4.5 5.5 4.5 4.5 4 4.5 5
Z007 5.5 6.5 6 5 4.5 5 6
Z008 6 8 6 6 6 6 6.5
Z009 6 8.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z010 5 7 6.5 6 6.5 6 6
Z021 8.5 7 6.5 6 6.5 6 7

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z062 7.5 7 6.5 5.5 6 5 6.5
Z063 5.5 5.5 5.5 5.5 6 5 5.5
Z064 6 6 6 5.5 6 5 6
Z065 6.5 6.5 5.5 5 5.5 5 6

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 6.5 7.5 7.5 5.5 6 5.5 7
Z102 5 5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z103 5 5 5 5 5.5 5 5
Z104 6 7 5.5 4.5 5 4.5 6
Z106 4 4.5 5.5 5 5 5 5
Z107 7.5 8.5 7 6.5 6.5 6.5 7.5
Z108 6.5 7.5 7 6 5.5 6 7
Z109 6 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6
Z110 5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z111 6 5.5 6 6 6 6 6
Z112 5.5 3 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z113 5.5 4.5 5 5 5.5 5 5
Z114 4 6 5.5 6 6 6 5.5
Z121 5 5 5 4.5 5 4.5 5
Z122 6 6 5.5 6 7 5 6
Z123 6 6 6 7 7 7 6.5
Z124 7 7 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z125 7.5 8.5 6.5 6.5 7 6 7.5
Z126 5 5 5.5 5 4.5 5.5 5
Z127 5.5 6 6 6.5 6 6.5 6
Z128 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z129 7.5 8.5 6.5 5.5 5 6 7
Z130 6 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 5 7 6.5 6 6 6 6
Z062 6.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z063 5 5 6.5 6 6.5 5.5 5.5
Z064 5 4 6 6 6 6 5.5
Z065 5.5 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z066 5 3.5 6 6 5.5 6 5
Z067 5 6 6 4.5 4.5 4.5 5.5
Z068 6.5 6 5.5 5 5 5 6
Z070 6.5 7 7 6 6.5 6 6.5
Z074 4.5 4.5 5 5 5 5 5
Z081 7 6 6 5.5 6 5 6
Z082 6 6 6 5.5 6 5 6
Z084 5.5 5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z085 3 5 5 5 5.5 5 4.5

Leave a Comment

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...