Kết quả thi thử IELTS 30/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 30/05/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 4.5 3.5 6 5.5 5.5 5.5 5
Z002 8 6.5 8 6.5 6 7 7.5
Z003 6.5 6.5 7 6 6.5 6 6.5
Z004 5 5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z005 5 4 5 5.5 6 5 5
Z006 7 6 8 5.5 6 5.5 6.5
Z007 8 7 6.5 5.5 6 5.5 7
Z008 7.5 6.5 6.5 6 6.5 6 6.5
Z009 4 4 5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z011 8 5.5 0 3.5 6.5 2 4.5
Z012 4.5 4.5 4 5.5 5.5 5.5 4.5
Z013 7 7.5 6.5 6.5 7 6.5 7
Z014 5.5 4 0 0 0 0 2.5
Z015 4 4.5 5 5 5 5 4.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 4 3 5.5 6 6 6 4.5
Z102 3.5 4 5.5 5 5 5 4.5
Z103 5.5 4 5.5 5 5 5 5
Z104 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z105 5 2.5 4.5 5 5.5 5 4.5
Z106 6 5 6 5.5 6 5 5.5
Z107 3.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4
Z108 5 4.5 5 4.5 5 4.5 5
Z109 0 0 0 0 0 0 0
Z110 6 5 0 5.5 6 5.5 4
Z111 6.5 5.5 5.5 4.5 5 4.5 5.5
Z112 7 5.5 6 5.5 6 5 6
Z113 5 4 5.5 5 6 4.5 5
Z114 5.5 5 6.5 5 5.5 5 5.5
Z115 4.5 4 6 5 4.5 5 5
Z116 7 4.5 6.5 6 6.5 6 6

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z002 6 8 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z003 6 7 0 5.5 6 5.5 4.5
Z004 2.5 6 0 4.5 5 4.5 3.5
Z005 6 7 0 6 5.5 6 5
Z006 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5 5.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 7 6.5 7 5.5 5 5.5 6.5
Z064 6.5 5.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z065 5.5 5 5.5 5.5 5.5 4
Z066 6 5 6 6 6 4.5
Z067 4 4.5 4.5 4 4.5 3.5
Z069 3.5 4.5 5 4 3.5 4 4.5
Z070 3 5 3.5 3.5 3.5 3.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 8.5 8 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z102 5 5 5 4.5 2 5.5 5
Z103 7.5 8 7.5 7 6.5 7 7.5
Z104 5 6 5.5 5.5 6 5 5.5
Z105 7 6 7.5 7 6.5 7 7
Z106 6.5 7 5.5 4.5 5 4.5 6
Z107 6.5 6.5 6 6.5 7 6.5 6.5
Z108 6.5 7.5 0 0 0 0 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 1A-1B Dân Chủ

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 6.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z062 6.5 6.5 0 2 6.5 0 4
Z063 6.5 7 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z064 5 5 5.5 4.5 4 4.5 5
Z065 6 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5