Phần trăm trong tiếng Anh - Cách đọc, viết và hỏi phần trăm

Phần trăm (%) trong tiếng anh có thể được dùng trong mục đích giao tiếp và cả trong các bài viết học thuật. Bài viết này giới thiệu các cách đọc và sử dụng phần trăm để nói về một lượng tỉ lệ nào đó, đồng thời gợi ý một số cách diễn đạt phần trăm hay trong IELTS Writing Task 1. Bên cạnh đó, bài viết sẽ chỉ ra sự khác biệt trong cách dùng và ý nghĩa của hai khái niệm “percent” và “percentage”.
Phạm Hồng Phúc
12/12/2023
phan tram trong tieng anh cach doc viet va hoi phan tram

Key takeaways

 • Phần trăm (%) được sử dụng để biểu thị một phần của một số lượng nào đó so với tổng số. Phần trăm trong tiếng Anh có thể viết là “percent” hay ”per cent”.

 • Cách đọc và viết phần trăm trong tiếng Anh đơn giản chỉ cần thêm “percent” vào sau số đếm.

 • Trước percent thường là một con số nhưng không thêm “s” dù nhiều hơn một.

  Percent còn có thể được dùng với vai trò như một tính từ trong câu.

 • Trong khi đó, "Percentage" là danh từ đếm được và thường được sử dụng trong ngữ cảnh về tỷ lệ phần trăm. Có thể thêm “s” vào sau “percentage” khi miêu tả số nhiều. Trong vài ngữ cảnh, "percentage" có thể được sử dụng để chỉ lợi thế, thuận lợi hoặc lợi ích.

 • Khi dùng “percent” trong các bài writing, người học cần lưu ý một vài chỗ sau:

  • Nếu giá trị phần trăm nhỏ hơn 10, con số sẽ được viết bằng chữ, và nếu lớn hơn 10 sẽ được viết bằng số.

  • Nếu phần trăm đứng đầu câu thì giá trị phần trăm mặc định được viết bằng chữ.

 • Một số cách diễn đạt phần trăm (%) hay trong IELTS Writing Task 1:

  • Sử dụng phân số (fraction) thay cho phần trăm (%).

  • Sử dụng cách diễn đạt xấp xỉ.

  • Sử dụng các cụm từ diễn tả tương đối.

  • Sử dụng các động từ diễn tả xu hướng.

Phần trăm trong tiếng Anh là gì?

Phần trăm trong tiếng Anh là “percent” hay ”per cent”.

Phần trăm là một khái niệm toán học cơ bản thường được sử dụng để biểu thị một phần của một số lượng nào đó so với tổng số. Đơn vị phần trăm thường được biểu diễn dưới dạng ký hiệu "%" và thường được sử dụng để đo lường và so sánh các tỷ lệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, thống kê, khoa học và nhiều lĩnh vực xã hội khác.

Xuất hiện từ những năm 1560, phần trăm (percent) bắt nguồn từ tiếng Latin hiện đại “per centum”, nghĩa là “by the hundred” (đến hàng trăm). Phần trăm trong tiếng anh có thể được viết dưới nhiều hình thức khác nhau:

 • percent /pərˈsɛnt/ Audio icon

 • per cent /pɜr/ /sɛnt/ Audio icon

 • percentage /pərˈsɛntəʤ/ Audio icon

 • Dạng viết tắt (abbreviation): pct

Ví dụ:

 • What is the percentage of students who passed the exam? (Có bao nhiêu phần trăm học sinh đã vượt qua kỳ thi?)

 • What percentage of the budget is allocated for research and development? (Bao nhiêu phần trăm ngân sách được phân bổ cho việc nghiên cứu và phát triển?)

 • How many percent of the population voted in the election? (Bao nhiêu phần trăm dân số đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử?)

Lưu ý: Trong khi percent và per cent có thể dùng thay thế nhau thì percentage có cách dùng riêng, sẽ được trình bày rõ hơn ở phía sau.

Xem thêm video bài giảng:

Cách đọc phần trăm trong tiếng Anh

Cách đọc và viết phần trăm trong tiếng Anh cũng tương tự như trong tiếng Việt, chỉ cần thêm “percent” vào sau số đếm như bình thường.

Số đếm + percent

Ví dụ: 15% → fifteen percent, 76% → seventy-six percent

Ngoài ra, người học có thể dùng một số các cách diễn đạt được gợi ý sau đây để miêu tả phần trăm. Đối với các phần trăm tương ứng với các dạng phân số quen thuộc (ví dụ như 1/3 ~ 33%, 1/4 ~ 25%, …), người học có thể sử dụng cách viết phân số để diễn đạt thay cho phần trăm.

Phần trăm

Cách diễn đạt

Ý nghĩa

0.60%

point six percent, point six of one percentAudio icon

0.6 phần trăm

1-4%

a small proportion, an insignificant portionAudio icon

một tỷ lệ nhỏ, một phần không đáng kể

5% = 1/20

one in twentyAudio icon

một trên hai mươi

10% = 1/10

a tenth, one in tenthAudio icon

một phần mười

20% = 2/10

a fifth, one-fifth, two in tenthAudio icon

hai phần mười

23-24% = ~¼

nearly a quarterAudio icon

gần một phần tư

25% = ¼

a quarterAudio icon

một phần tư

30-32% = ~ 1/3

less than a third, approximately one-thirdAudio icon

gần một phần ba, xấp xỉ một phần ba

33% = 1/3

a thirdAudio icon

một phần ba

50% = ½

a halfAudio icon

một nửa, phân nửa

51-54%

just over halfAudio icon

hơn phân nửa một chút

66% =2/3

two-thirdsAudio icon

hai phần ba

75% = ¾

three-quartersAudio icon

ba phần tư

80% = 4/5

four-fifthsAudio icon

bốn phần năm

93%

a significant/large portionAudio icon

một phần đáng kể

100%

a hundred percent, one hundred percentAudio icon

một trăm phần trăm

Ví dụ:

 • Nearly a quarter of the students in the school participate in the after-school program. (Gần một phần tư số học sinh trong trường tham gia chương trình học ngoại khóa.)

 • Just over half of the participants completed the survey. (Hơn một nửa số người tham gia đã hoàn thành cuộc khảo sát.)

Xem thêm:

Phân biệt cách sử dụng của percentage và percent

Percent

“Percent” có nghĩa là phần trăm (%). Trước percent thường là một con số, nhưng không thêm “s” dù nhiều hơn một.

Cấu trúc ngữ pháp: số đếm + percent of + danh từ

Ví dụ:

 • Approximately 28 percent of the population is under the age of 30. (Khoảng 28 phần trăm dân số dưới 30 tuổi.)

 • The new tax law will affect individuals earning over 200,000 dollars per year by increasing their tax rate by three percent. (Luật thuế mới sẽ ảnh hưởng đến những cá nhân có thu nhập trên 200.000 đô la một năm bằng cách tăng tỷ lệ thuế của họ lên ba phần trăm.)

Percent còn có thể được dùng với vai trò như một tính từ trong câu.
Ví dụ:

 • The recipe calls for 25 percent less sugar than the original version. (

  Công thức yêu cầu sử dụng ít đường hơn 25 phần trăm so với phiên bản gốc.)

 • The company reported a 10 percent increase in sales this quarter. (Công ty báo cáo tăng trưởng 10 phần trăm trong doanh số bán hàng trong quý này.)

Percentage

"Percentage" là danh từ đếm được và thường được sử dụng trong ngữ cảnh về tỷ lệ phần trăm. Percentage thường theo sau cách tính từ miêu tả mức độ như small, low, large, hoặc high. Có thể thêm “s” vào sau percentage khi miêu tả số nhiều.

Cấu trúc ngữ pháp: a/the + (tính từ) + percentage(s) of + danh từ

Ví dụ:

 • The percentage of children enrolled in the program has increased significantly over the past year. (Tỷ lệ phần trăm trẻ em đăng ký tham gia chương trình đã tăng đáng kể trong năm qua.)

 • The high percentage of students who passed the exam reflects the effectiveness of the new teaching methods. (Tỷ lệ cao học sinh vượt qua kỳ thi phản ánh hiệu quả của các phương pháp giảng dạy mới.)

 • The study compared the percentages of male and female participants in various age groups. (Nghiên cứu so sánh các tỷ lệ phần trăm của người tham gia nam và nữ trong các nhóm tuổi khác nhau.)

"Percentage" còn có thể được sử dụng để chỉ lợi thế, thuận lợi hoặc lợi ích trong một số tình huống cụ thể.

Ví dụ:

 • The candidate's previous experience in the field gave them a clear percentage over the other applicants. (Kinh nghiệm trước đó của ứng viên trong lĩnh vực này đã mang lại cho họ lợi thế rõ ràng hơn so với các ứng viên khác.)

 • There is no percentage in continuing to invest in a failing project. (Không có lợi ích gì trong việc tiếp tục đầu tư vào một dự án đang thất bại.)

Cách diễn đạt phần trăm (%) hay trong IELTS Writing Task 1

Cách diễn đạt phần trăm hay trong IELTS Writing Task 1

Khi dùng “percent” trong các bài writing, người học cần lưu ý một vài chỗ sau:

 1. Nếu giá trị phần trăm nhỏ hơn 10, con số sẽ được viết bằng chữ, và nếu lớn hơn 10 sẽ được viết bằng số.

Ví dụ:

 • Approximately seven percent of the budget is allocated for educational purposes. (Khoảng bảy phần trăm ngân sách được phân bổ cho mục đích giáo dục.)

 • The unemployment rate decreased by 23 percent compared to last year. (

  Tỷ lệ thất nghiệp giảm 23 phần trăm so với năm ngoái.)

 1. Nếu phần trăm đứng đầu câu thì giá trị phần trăm mặc định được viết bằng chữ.

Ví dụ: Twenty percent of the employees are expected to attend the training session. (Hai mươi phần trăm nhân viên dự kiến sẽ tham dự buổi đào tạo.)

Khi muốn diễn tả những số liệu phần trăm trong bài IELTS Writing Task 1, người học có thể linh hoạt sử dụng các hình thức tương đương sau đây để thể hiện thật tốt trong bài viết của mình.

Sử dụng phân số (fraction) thay cho phần trăm (%)

Như đã đề cập trong phần trên, đối với các phần trăm tương ứng với những phân số đơn giản và quen thuộc, người học có thể dùng phân số để diễn đạt thay cho các giá trị phần trăm trong đề bài.

Ví dụ:

 • Three-quarters (or 75%) of the participants voted in favor of the new proposal. (Ba phần tư số người tham gia đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất mới.)

 • According to the survey, approximately a third of the students expressed an interest in studying abroad. (

  Theo cuộc khảo sát, khoảng một phần ba số học sinh cho biết quan tâm đến việc học tập ở nước ngoài.)

Xem thêm: Đọc phân số trong tiếng Anh

Sử dụng cách diễn đạt xấp xỉ

Đối với các phần trăm không thể xác định giá trị chính xác, người học có thể sử dụng các cụm từ miêu tả ước lượng tương đối như sau:

Cụm từ

Ý nghĩa

nearly, almost

gần như

approximately

xấp xỉ

roughly, about

khoảng

just under

chỉ dưới

just over

chỉ trên

Ví dụ: Just under 20 percent of the respondents expressed dissatisfaction with the current policy. (Chỉ dưới 20 phần trăm số người được hỏi bày tỏ sự không hài lòng với chính sách hiện hành.)

Sử dụng các cụm từ diễn tả tương đối

Phần trăm

Cụm từ

Ý nghĩa

>80%

A vast majority

Đại đa số

65% - 85%

A remarkable/significant proportion

Một tỷ lệ đáng kể

50% - 65%

A large/huge number

Một con số lớn

15% - 25%

A minority

Thiểu số

5% - 15%

A small/tiny/modest number/amount

Một số lượng nhỏ/khiêm tốn

<5%

An insignificant/negligible proportion

Một tỷ lệ không đáng kể

Ví dụ:

 • Only a negligible proportion of the total revenue was generated from the new product line. (Chỉ có một tỷ lệ không đáng kể của tổng doanh thu được tạo ra từ dòng sản phẩm mới.)

 • In the research findings, a significant proportion of participants reported improved mental well-being. (

  Trong kết quả nghiên cứu, một tỷ lệ đáng kể của người tham gia báo cáo cải thiện tinh thần tốt hơn.)

Sử dụng các động từ diễn tả xu hướng

Trong IELTS Writing Task 1, khi mô tả đồ thị hoặc biểu đồ về phần trăm, người học có thể sử dụng một số động từ sau để mô tả xu hướng hoặc sự biến đổi.

Cụm động từ

Ý nghĩa

increase by

tăng lên bao nhiêu %

jump up to

tăng tới bao nhiêu %

be up to/reach to

lên đến/đạt đến bao nhiêu %

account for/take up

chiếm bao nhiêu %

stood at/remain at

giữ ở mức bao nhiêu %

decrease/drop by

giảm bao nhiêu %

fall at

giảm ở mức bao nhiêu %

Ví dụ:

 • The service sector accounted for 40% of the country's total employment in 2020. (

  Ngành dịch vụ chiếm 40% tổng số việc làm của đất nước vào năm 2020.)

 • The unemployment rate fell at 25% during the last quarter. (

  Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống ở mức 25% trong quý cuối cùng.)

Để tìm hiểu rõ hơn về kiến thức này, người học có thể tham khảo thêm tại bài viết: Miêu tả số liệu/ phần trăm cho mọi loại biểu đồ IELTS Writing Task 1

Tổng kết

Bài viết đã giới thiệu các cách đọc, viết, và sử dụng phần trăm trong tiếng Anh giao tiếp; đồng thời người học có thể vận dụng chúng trong các bài viết IELTS Writing. Hy vọng người học có thể nắm rõ các kiến thức trên và luyện tập thêm để có thể cải thiện khả năng vận dụng ngôn ngữ vào các ngữ cảnh khác nhau.

Nếu có thắc mắc về các điểm ngữ pháp hay kiến thức về tiếng anh nói chung, người học có thể trao đổi cùng các giảng viên đến từ ZIM Academy trên diễn đàn ZIM Helper.


Nguồn tham khảo

“Percent.” Cambridge Dictionary, dictionary.cambridge.org/dictionary/english/percent.

“How Do You Write Percentages?” The Blue Book of Grammar and Punctuation, 11 July 2022, www.grammarbook.com/blog/definitions/percentages/.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833