understanding-grammar-for-ielts-paragraph-and-essay

Understanding Grammar for IELTS - Paragraph and Essay

(2)
Trong phần 2 của bộ sách Understanding Grammar for IELTS, sách tập trung vào hoàn thiện kỹ năng viết bài với 2 nội dung chính: Hướng dẫn xây dựng đoạn văn và Hướng dẫn viết bài luận hoàn chỉnh.

SKU:

UGE

Tags

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

Mục lục

Part 1. IELTS Writing Task 1 7

Chapter 1. Nền tảng 7

Unit 1. Tổng quan về IELTS Writing Task 1 8

Unit 2. Nền tảng từ vựng - ngữ pháp 14

Unit 3. Cấu trúc bài viết và các bước làm bài 25

Chapter 2. Chiến lược làm bài 40

Unit 4. Biểu đồ dạng xu hướng 41

Lesson 4.1. Biểu đồ đường 41

Lesson 4.2. Các dạng biểu đồ theo xu hướng khác 50

Unit 5. Biểu đồ dạng so sánh 67

Lesson 5.1 Biểu đồ cột 67

Lesson 5.2 Biểu đồ tròn 75

Lesson 5.3 Bảng số liệu 84

Lesson 5.4 Biểu đồ kết hợp 92

Unit 6. Diagram 101

Lesson 6.1 Bản đồ (Map) 101

Lesson 6.2 Quy trình (Process) 115

Part 2. IELTS Writing Task 2 125

Chapter 1. Paragraph 125

Unit 1. Cấu trúc một đoạn văn 126

Lesson 1.1 Câu chủ đề 127

Lesson 1.2 Các câu phát triển

Unit 2. Các loại đoạn văn thường dùng trong Task 2 147

Chapter 2. Essay 156

Unit 3. Tổng quan về IELTS Writing Task 2 157

Unit 4. Tổng quan về các dạng bài luận IELTS 159

Unit 5. Phân tích đề bài 162

Unit 6. Lập dàn ý 169

Unit 7. Các viết các dạng bài luận 177

Unit 8. Hướng dẫn tự học viết luận 226

Phụ lục 262

Đánh giá sản phẩm