understanding-grammar-for-ielts-write-a-sentence

Understanding Grammar for IELTS - Write a sentence

(0 Đánh giá)
  • Số trang: 220 trang
  • Hỗ trợ sử dụng sách: Có

SKU:

UGW

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

Mục lục

Các đơn vị ngữ pháp Tiếng Anh 7

Phần 1: Forming a Sentence 9

Unit 1: Thành phần câu 10

Unit 2: Động từ 13

Lesson 2.1: Thì động từ 16

Lesson 2.2: Động từ khuyết thiếu 33

Lesson 2.3: Câu bị động 50

Unit 3: Chủ ngữ 66

Lesson 3.1: Cụm danh từ 70

Lesson 3.2: Sự hòa hợp chủ ngữ - động từ 82

Phần 2: Developing a sentence 95

Unit 4: Bổ ngữ của động từ 96

Unit 5: Tính từ và trạng từ 106

Lesson 5.1: Tính từ và trạng từ 106

Lesson 5.2: So sánh 123

Unit 6: Câu có nhiêu hơn một mệnh đề 137

Lesson 6.1: Câu ghép 137

Lesson 6.2: Câu phức và câu phức ghép 141

Mệnh đề danh từ 142

Mệnh đề tính từ (mệnh đề quan hệ) 143

Lesson 6.3: Câu phức và câu phức ghép (tiếp) 159

Mệnh đề trạng ngữ 159

Câu phức ghép 164

Phần 3: Paraphrasing a sentence 175

Unit 7: Kỹ thuật viết lại câu và ứng dụng trong IELTS Writing 176

Unit 8: Bài tập tổng hợp 186

Phụ lục 208

Đánh giá sản phẩm