understanding-grammar-for-ielts-write-a-sentence

Understanding Grammar for IELTS - Write a sentence

(1)
Understanding Grammar for IELTS – Sentence là phần đầu tiên của series sách ngữ pháp ứng dụng cho IELTS. Sách tập trung vào các chủ điểm ngữ pháp quan trọng, sắp xếp theo trình tự tư duy logic giúp người học tăng tốc khả năng viết câu hoàn chỉnh và chính xác.

SKU:

UGW

Tags

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

Mục lục

Các đơn vị ngữ pháp Tiếng Anh 7

Phần 1: Forming a Sentence 9

Unit 1: Thành phần câu 10

Unit 2: Động từ 13

Lesson 2.1: Thì động từ 16

Lesson 2.2: Động từ khuyết thiếu 33

Lesson 2.3: Câu bị động 50

Unit 3: Chủ ngữ 66

Lesson 3.1: Cụm danh từ 70

Lesson 3.2: Sự hòa hợp chủ ngữ - động từ 82

Phần 2: Developing a sentence 95

Unit 4: Bổ ngữ của động từ 96

Unit 5: Tính từ và trạng từ 106

Lesson 5.1: Tính từ và trạng từ 106

Lesson 5.2: So sánh 123

Unit 6: Câu có nhiêu hơn một mệnh đề 137

Lesson 6.1: Câu ghép 137

Lesson 6.2: Câu phức và câu phức ghép 141

Mệnh đề danh từ 142

Mệnh đề tính từ (mệnh đề quan hệ) 143

Lesson 6.3: Câu phức và câu phức ghép (tiếp) 159

Mệnh đề trạng ngữ 159

Câu phức ghép 164

Phần 3: Paraphrasing a sentence 175

Unit 7: Kỹ thuật viết lại câu và ứng dụng trong IELTS Writing 176

Unit 8: Bài tập tổng hợp 186

Phụ lục 208

Đánh giá sản phẩm