Giải đề và bài mẫu IELTS Writing task 2 cho chủ đề Fossil fuels

Fossil fuels, such as coal, oil and natural gas, are the main source for many countries. However, some nations are using alternative energy such as solar power and wind power. Do you think this is a positive or negative development? Đề bài yêu cầu người viết đánh giá mặt lợi và mặt hại của việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế so với nhiên liệu hóa thạch.

Giải đề và bài mẫu IELTS Writing task 2 cho chủ đề Environment

The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem? Đề bài yêu cầu phải đưa ra được hậu quả của việc gia tăng sản xuất sản phẩm tiêu dùng lên môi trường. Do đó, bài viết cần nói đưa được ra được 2 ideas về hai nguyên nhân mà môi trường ô nhiễm do việc sản xuất mà ra, sau đó đưa tiếp ra hai giải pháp để giúp việc sản xuất này ko còn gây hại cho môi trường nữa.

Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Animal rights

Some people say that it is necessary to use animals for testing medicines intended for human use. Others, however, think it is cruel and unnecessary. Discuss both views and give your own opinion.
Người viết phải đưa ra luận điểm chứng minh cho hai quan điểm, một là việc làm thí nghiệm trên động vật là cần thiết trong việc nghiên cứu và thử nghiệm thuốc sử dụng cho con người; hai là việc làm trên là không cần thiết và vô nhân đạo.

Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề News

Topic: Although more and more people read the news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news for the majority of people. Do you agree or disagree?
Ở dạng bài này, người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm, đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên và chứng minh quan điểm của mình xuyên suốt cả bài.

Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề International travel

Chủ đề chính của đề bài đã được đề cập ngay từ đầu, đó chính là du lịch quốc tế (International travel). Đề bài nói rằng: “Du lịch quốc tế đã trở nên rẻ hơn, và nhiều quốc gia đang mở cửa để chào đón nhiều du khách hơn”. Người viết được yêu cầu chỉ ra và so sánh giữa mặt tích cực và tiêu cực của việc phát triển du lịch.