Looking back - Unit 10 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 118 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Looking back - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 118 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 10.
ZIM Academy
25/08/2023
looking back unit 10 tieng anh 10 global success trang 118 tap 1

Vocabulary

1. Choose the correct words to complete the conversation.

Mai: Ms Hoa, what Is (1) mass / sustainable tourism?

Ms.Hoa: Well, the aim of this kind of tourism is to (2) protect / damage the environment, respect local culture, and keep (3) benefits / profits local

Mai: Can you give me an example?

Ms.Hoa: When travelling, we should not, (4) litter / impact on the street. We should also be (5) aware / responsible of the local traditions and respect them,

Mai: So is this kind of tourism similar to (3) ecotourism / mass tourism?

Ms.Hoa: Well, it’s a form of sustainable tourism because It has a positive (7) impact / craft on the environment.

Đáp án:

1. sustainable 

Giải thích: "Sustainable tourism" có nghĩa là hình thức du lịch bền vững, đặt mục tiêu là bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa địa phương và giữ lợi ích cộng đồng địa phương.

2. protect 

Giải thích: "Protect" nghĩa là bảo vệ, ở đây dùng trong ngữ cảnh "aim of tourism" để nói đến mục tiêu của hình thức du lịch bền vững.

3. profits 

Giải thích: "Profits" trong ngữ cảnh này có nghĩa là lợi ích hoặc thu nhập đạt được từ du lịch bền vững, và cũng liên quan đến việc giữ lợi ích cộng đồng địa phương.

4. litter

Giải thích: "Litter" có nghĩa là rác, dùng để nói về việc không nên vứt rác trên đường phố khi du lịch.

5. aware 

Giải thích: "Aware" có nghĩa là nhận thức, ý thức, trong trường hợp này nói về việc nhận thức và ý thức về các nền văn hóa địa phương và tôn trọng chúng.

6. ecotourism 

Giải thích: "Ecotourism" là hình thức du lịch sinh thái, có mục tiêu là du lịch môi trường, tôn trọng thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

7. impact

Giải thích: "Impact" có nghĩa là tác động, ở đây dùng để nói về tác động tích cực của hình thức du lịch bền vững lên môi trường.

Pronunciation 

Work in pairs. Role-play the conversation above. Try to use appropriate intonation.

Mai: Ms. Hoa, what is sustainable tourism? ↘️

Ms. Hoa: Well, the aim of this kind of tourism is to protect the environment, respect local culture, and keep profits local. ↘️

Mai: Can you give me an example? ↗️

Ms. Hoa: When travelling, we should not litter on the street. We should also be aware of the local traditions and respect them. ↘️

Mai: So is this kind of tourism similar to ecotourism? ↗️

Ms. Hoa: Well, it's a form of sustainable tourism because it has a positive impact on the environment. ↘️

Grammar

Put the verbs in brackets in the correct forms.

1. If I (be) __ you, I (live) with a host family so that I can learn more about the local culture.

  •  Đáp án: were / was; would live

  • Giải thích: Câu này là một câu không có thật ở hiện tại (vì I - tôi không thể là you - bạn được) nên chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 2. If I were you (sử dụng to be quá khứ were), I would live (would + V). 

2. If we (work) ___ together, we (be) _____ able to reduce the negative impact of tourism on the environment.

  • Đáp án: work, will be

  • Giải thích: Câu này diễn tả một điều có thể xảy ra trong tương lai (Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta có thể có thể giảm tác động tiêu cực của du lịch đến môi trường.) nên sử dụng câu điều kiện loại 1. If we work (sử dụng động từ nguyên thể), we will be (will + V).

3. If we (allow) __ more people to crowd the city centre, we (have) __ to deal with environmental pollution in the future.

  • Đáp án: allow; will have

  • Giải thích: Câu này diễn tả một điều có thể xảy ra ở tương lai (Nếu chúng ta cho phép thêm nhiều người tập trung vào trung tâm thành phố, chúng ta phải giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong tương lai) nên sử dụng câu điều kiện loại 1. If we allow (sử dụng động từ nguyên thể), we will have (will + V).

4. If we (have) __ enough money, we (go) __ on an ecotour to Finland. Instead, we're staying in Viet Nam in the summer.

  • Đáp án: had; would go

  • Giải thích: Câu này diễn tả một điều không có thật ở hiện tại (vì chúng tôi không có đủ tiền để đi du lịch ở Phần Lan) nên sử dụng câu điều kiện loại 2. If we had (sử dụng V2/ed), we would go (would + V).

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Project.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 10: Looking back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833