Language - Unit 4 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 43, 44 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Language - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 43, 44 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 4.
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
29/07/2023
language unit 4 tieng anh 10 global success trang 43 44 tap 1

Pronunciation

1. Listen to the sentences and circle the word with the stress you hear.

1. The centre keeps a record of all donations.

a. ‘record 

b. re'cord

2. We will record the charity live show for those who can’t watch it live.

a. record 

b. re'cord

3. There was an increase in house prices last year.

a. ‘increase 

b. in'crease

4. We want to increase students’ interest in volunteering at the community centre.

a. ‘increase 

b. in'crease

5. I got this present from a visitor to our centre.

a. ‘present 

b. pre'sent

6. We need to help local businesses to export their products.

a. ‘export 

b. ex'port

Đáp án:

1. a "record" nhấn âm thứ nhất (bản ghi chép, hồ sơ): /ˈrek.ɚd/

2. b "record" nhấn âm thứ hai (bản ghi âm): /rɪˈkɔːrd/

3. a "increase" nhấn âm thứ nhất (sự gia tăng): /ˈɪŋkriːs/

4. b "increase" nhấn âm thứ hai (tăng lên): /ɪnˈkriːs/

5. a "present" nhấn âm thứ nhất (quà tặng): /ˈprez.ənt/

6. b "export" nhấn âm thứ hai (xuất khẩu): /ɪkˈspɔːrt/

2. Listen again and practise saying the sentences in exercise 1.

1. The centre keeps a record of all donations.

2. We will record the charity live show for those who can’t watch it live.

3, There was an increase in house prices last year,

4, We want to increase students’ interest in volunteering at the community centre.

5. I got this present from a visitor to our centre.

6. We need to help local businesses to export their products.

Vocabulary

1. Match the words with their meanings

1. donate (v)

a. giving or willing to give freely

2. volunteer (n)

b. far away from. places where other people live

3. generous (adj)

c. to give money, food, clothes, etc. to a charity

4. remote (adj)

d. to be in a better position because of something; to be useful to somebody

5. benefit (v) 

e. a person who does a job without being paid for it

Đáp án: 

1-c: donate (v) - Đây là hành động cho đi, đóng góp tiền bạc, thức ăn, quần áo, v.v. cho một tổ chức từ thiện hoặc mục đích nhân đạo.

2-e: volunteer (n) - Đây là một người tự nguyện làm công việc mà không được trả tiền. Họ làm việc vì lòng tốt và muốn giúp đỡ.

3-a: generous (adj) - Đây là tính từ để miêu tả một người hay một hành động rộng lượng, sẵn lòng cho đi hoặc giúp đỡ người khác một cách tự nguyện.

4-b: remote (adj) - Đây là tính từ để miêu tả một vị trí xa xôi, xa cách và không có nhiều người sống.

5-d: benefit (v) - Đây là hành động khiến ai đó có lợi, được cải thiện hoặc có lợi ích từ một điều gì đó.

2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in exercise 1.

1. He is very ___________ He is always willing to give a lot of money to charity.

2. The school is difficult to get to because it is located in a ___________ area,

3. If you don’t have time to volunteer, you can ___________  money and food

4, This clean water project will ___________  the people in the village.

5. Our club needs more ___________  to clean up the park at the weekend.

Đáp án: 

1. generous 

 • Từ khóa: willing to give a lot of money

 • Giải thích: generous (adj) - Đây là tính từ để miêu tả một người hay một hành động rộng lượng, sẵn lòng cho đi hoặc giúp đỡ người khác một cách tự nguyện.

2. remote 

 • Từ khóa: difficult to get to

 • Giải thích: Đây là tính từ để miêu tả một vị trí xa xôi, khó để di chuyển đến đó.

3. donate 

 • Từ khóa: money and food

 • Giải thích: Đây là hành động cho đi, đóng góp tiền bạc, thức ăn, quần áo, v.v. cho một tổ chức từ thiện hoặc mục đích nhân đạo.

4. benefit 

 • Từ khóa:  the people in the village

 • Giải thích: Đây là hành động khiến ai đó có lợi, được cải thiện hoặc có lợi ích từ một điều gì đó.

5. volunteers 

 • Từ khóa: clean up the park

 • Giải thích: Đây là một người tự nguyện làm công việc mà không được trả tiền. Họ làm việc vì lòng tốt và muốn giúp đỡ.

3. Choose the correct word to complete each of the following sentences.

1. We need to be careful / careless when we record the donations.

2. I'm interested / interesting in community development activities.

3. There are excited / exciting volunteering opportunities in our community.

4. Last year, I was hopeful / hopeless at maths. I couldn't even do simple addition in my head.

Đáp án: 

1. careful

Giải thích: Chúng ta cần cẩn thận khi ghi lại những đóng góp. "Careful" có nghĩa là cẩn thận, chú ý và làm việc một cách cẩn trọng.

2. interested 

Giải thích: Tôi quan tâm đến các hoạt động phát triển cộng đồng. "Interested" có nghĩa là quan tâm, có hứng thú với điều gì đó.

3. exciting 

Giải thích: Có những cơ hội tình nguyện thú vị trong cộng đồng của chúng ta. "Exciting" có nghĩa là thú vị, khiến người ta háo hức và hào hứng.

4. hopeless 

Giải thích: Năm ngoái, tôi không hy vọng trong môn toán. Tôi thậm chí không thể tính cộng đơn giản trong đầu. "Hopeless" có nghĩa là không có hy vọng, mất hy vọng hoặc không có khả năng hoặc kỹ năng trong một lĩnh vực nào đó.

Grammar

1. Choose the correct verb form in each of the following sentences.

1. While Lan was working / worked as a volunteer in the countryside, she met an old friend.

2. I was revising for my civics class when my dad was telling / told me about the volunteer job.

3. We saw many unhappy children while we were helping / helped people in remote areas.

4. He was sorting the donations when he was realising / realised how generous people were.

Đáp án:

1. was working

Giải thích: Trong câu trên "While" cho biết hành động xảy ra đồng thời với một hành động khác trong quá khứ. Ta chọn "was working" là thì quá khứ tiếp diễn, thể hiện hành động đang xảy ra trong quá khứ. Trong câu này, Lan đang làm tình nguyện viên ở vùng nông thôn và cô đã gặp một người bạn cũ trong quá trình đó.

2. told

Giải thích: Trong câu trên "When" cho biết một hành động xảy ra trong quá khứ cùng lúc hoặc ngay sau một hành động khác. Ta chọn "was revising" là thì quá khứ tiếp diễn, thể hiện hành động đang xảy ra trong quá khứ. Trong câu này, Tôi đang ôn tập cho bài học công dân khi bố tôi kể cho tôi về công việc tình nguyện.

3. were helping 

Giải thích: Trong câu trên "While" cho biết hành động xảy ra đồng thời với một hành động khác trong quá khứ. Ta chọn "were helping" là thì quá khứ tiếp diễn, thể hiện hành động đang xảy ra trong quá khứ. Trong câu này, Chúng tôi thấy nhiều đứa trẻ buồn bã trong khi chúng tôi đang giúp đỡ những người dân ở các vùng xa xôi.

4. realised 

Giải thích: "When" cho biết một hành động xảy ra trong quá khứ cùng lúc hoặc ngay sau một hành động khác. Ta chọn "was sorting" là thì quá khứ tiếp diễn, thể hiện hành động đang xảy ra trong quá khứ. Trong câu này, Anh ta đang sắp xếp những đóng góp khi anh ta nhận ra mức độ rộng lượng của mọi người.

2. Combine the two sentences using when or while where appropriate.

1. They were cleaning the streets. It started to rain.

Đáp án: While they were cleaning the streets, it started to rain. / They were cleaning the streets when it started to rain.

2. I was watching TV. I saw the floods and landslides in the area.

Đáp án: While I was watching TV, I saw the floods and landslides in the area. / I was watching TV when I saw the floods and landslides in the area.

3. Tim was searching for employment opportunities. He found a job advert from a non-governmental organization.

Đáp án: While Tim was searching for employment opportunities, he found a job advert from a non-governmental organisation. / Tim was searching for employment opportunities when he found a job advert from a non-governmental organisation.

4. They decided to help build a community centre for young people. They were visiting some poor villages.

Đáp án: They decided to help build a community centre for young people while they were visiting some poor villages. / They were visiting some poor villages when they decided to help build a community centre for young people.

Giải thích: 

 • Sử dụng “when” cho vế có chứa thì quá khứ đơn (hành động cắt ngang)

 • Sử dụng “while” cho vế có chứa thì quá khứ tiếp diễn (hành động đang diễn ra)

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Reading.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 4: Language. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833