Speaking - Unit 4 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 46 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Speaking - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 46 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 4.
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
26/07/2023
speaking unit 4 tieng anh 10 global success trang 46 tap 1

1. Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits.

  • Coming into contact with other teenagers with similar interests

  • Improving essential life skills, such as skills that will get you a job, or time management skills

  • Appreciating the good things in life and being positive

  • Helping teenagers find a sense of purpose in life

  • Gaining life experiences

Câu trả lời mẫu:

Improving essential life skills, gaining life experiences, and finding a sense of purpose in life are the three most important benefits of volunteering activities.

Volunteering activities enhance essential life skills, such as communication, teamwork, problem-solving, leadership, and time management. These experiences provide a broader perspective, empathy, and understanding of society's challenges. Volunteering also helps individuals find a sense of purpose in life, contributing to causes and helping others in need. By making a positive impact, individuals experience a deeper sense of meaning and satisfaction, ultimately leading to their true calling or career path.

(Nâng cao các kỹ năng sống thiết yếu, tích lũy kinh nghiệm sống và tìm thấy mục đích sống là ba lợi ích quan trọng nhất của các hoạt động tình nguyện.

Các hoạt động tình nguyện nâng cao các kỹ năng sống thiết yếu, chẳng hạn như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, lãnh đạo và quản lý thời gian. Những kinh nghiệm này cung cấp một viễn cảnh rộng lớn hơn, sự đồng cảm và hiểu biết về những thách thức của xã hội. Hoạt động tình nguyện cũng giúp các cá nhân tìm thấy mục đích trong cuộc sống, đóng góp cho các nguyên nhân và giúp đỡ những người khác khi gặp khó khăn. Bằng cách tạo ra tác động tích cực, các cá nhân trải nghiệm cảm giác sâu sắc hơn về ý nghĩa và sự hài lòng, cuối cùng dẫn đến con đường sự nghiệp hoặc nghề nghiệp thực sự của họ.)

2. Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities.

Câu trả lời mẫu:

coming into contact with other teenagers with similar interests

sharing common interests and values

helping you become more confident

learning good things from each other

improving essential life skills 

time management skills

communication skills

group working skills

gaining life experiences 

helping different people

going to different places

dealing with different situations

3. Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below to help you.

Useful expression

First of all … 

Second …

Third …

Finally … 

For example …

For instance

… such as …  

Bài thuyết trình gợi ý:

Title: The Benefits of Volunteering Activities

Introduction: 

Volunteering activities offer numerous advantages that can positively impact individuals' lives. This presentation will explore the benefits of volunteering, including the improvement of essential life skills, gaining valuable life experiences, and finding a sense of purpose in life.

First Benefit: Improving essential life skills

To begin with, volunteering activities help individuals develop crucial skills that are applicable in various areas of life. Skills such as communication, teamwork, problem-solving, leadership, and time management can be improved through volunteering. For example, working as a team in a volunteer project can enhance collaboration and interpersonal skills.

Second Benefit: Gaining valuable life experiences

Secondly, volunteering allows individuals to step out of their comfort zones and engage with different communities and situations. By doing so, they gain a broader perspective of the world and develop empathy and understanding for others. For instance, volunteering in a different country or with marginalized communities can provide eye-opening experiences that foster personal growth.

Third Benefit: Finding a sense of purpose in life

Lastly, volunteering helps individuals find a sense of purpose and fulfillment. Contributing to a cause or helping others in need gives individuals a deeper sense of meaning in their lives. For example, volunteering at a homeless shelter can provide a sense of purpose by making a positive impact on the lives of those in need.

Conclusion: 

Volunteering activities offer a range of benefits, including the improvement of essential life skills, gaining valuable life experiences, and finding a sense of purpose in life.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Listening.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 4: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu