Getting Started - Unit 7 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 76, 77 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Getting Started - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 76, 77 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 7.
ZIM Academy
19/08/2023
getting started unit 7 tieng anh 10 global success trang 76 77 tap 1

1. Listening and read.

DO YOU KNOW?

A. The United Nations (UN) was created in 1945. It is an organisation of most of the world’s countries. Its main goal is world peace. It also works to reduce poverty and improve people's lives in other ways. Viet Nam joined the organisation in 1977. Since then. our country has become more active and has participated in many UN activities including peacekeeping.

B. UNICEF was formed in 1946. It works in over 190 countries to help improve health and education of children. It particularly aims to support the most disadvantaged children all over the world. UNICEF's aim in Viet Nam is to protect children and make sure they are healthy, educated and safe from harm.

C. UNDP was formed in 1965 as part of the UN. It provides technical support, expert advice and training to help people in developing countries have a better life. In Viet Nam, UNDP works closely with the govemment to reduce poverty and improve people's lives.

D. The WTO was formed in 1998. It is the world’s largest international economic organisation. Viet Nam became a WIO member in 2007. Since then, our economy has achieved a high growth level. Viet Nam has also become more attractive to foreign investors.

Các từ vựng mới 

1. organisation (n) /ˌɔːrɡənaɪˈzeɪʃən/: tổ chức

Ex: The United Nations is an international organisation that promotes peace and cooperation among nations.

2. poverty (n) /ˈpɑːvərti/: nghèo đói

Ex: UNDP works to reduce poverty and improve the living conditions of people in developing countries.

3. disadvantaged (adj) /ˌdɪsədˈvæntɪdʒd/: bất lợi, thiệt thòi

Ex: UNICEF focuses on supporting the most disadvantaged children, ensuring they have access to basic needs and opportunities.

4. peacekeeping (n) /ˈpiːsˌkiːpɪŋ/: sự duy trì hòa bình

Ex: Viet Nam has actively participated in UN peacekeeping missions, contributing to global efforts to maintain peace and stability.

5. support (n) /səˈpɔːrt/: sự hỗ trợ, sự ủng hộ

Ex: The government provides financial support to small businesses to help them grow and create jobs.

2. Read the text again and choose the correct answers.

1. Which organisation was formed in 1945?

A.The UN

B. UNICEF 

C. The WTO.

 • Đáp án: A

 • Từ khóa:"formed in 1945"

 • Vị trí thông tin: “The United Nations (UN) was created in 1945.”

 • Lý do: Vì chỉ có Liên Hợp Quốc (the UN) được thành lập năm 1945

2. Which organisation aims to help improve children’s health and education?

A. UNDP

B. UNICEF

C. The WTO

 • Đáp án: B  

 • Từ khóa: "improve children's health and education"

 • Vị trí thông tin: “UNICEF was formed in 1946. It works in over 190 countries to help improve health and education of children.” (“It” là tổ chức UNICEF)

 • Lý do: Vì chỉ có UNICEF là tổ chức tập trung vào cải thiện sức khỏe và giáo dục cho trẻ em.

3. Which of the following is the largest international economic organisation?

A. The UN 

B. UNDP 

C. The WTO

 • Đáp án: C 

 • Từ khóa: "largest international economic organisation"

 • Vị trí thông tin: “The WTO was formed in 1998. It is the world’s largest international economic organisation.”

 • Lý do: Vì chỉ có Tổ chức Thương mại Thế giới (The WTO) là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất.

3. Find words in the texts (A, B, C, or D) that mean the following.

1. peacekeeping 

helping stop people fighting (A)

2. harm 

damage or injury (B)

3. expert

having great knowledge (C)

4. investors 

people or organisations that invest money (D)

4. Complete the sentences with words / phrases from 1.

1. Since joining the UN, Viet Nam has become ____________ and has participated in many UN activities including peacekeeping.

 • Đáp án: more active

 • Giải thích: Trong câu hỏi, ta thấy có cụm “since joining the UN” báo hiệu là thông tin cần tim nằm ở sau khi Việt Nam gia nhập UN thì Việt Nam trở nên như thế nào. Đoạn văn có thông tin “Viet Nam joined the organisation in 1977. Since then. our country has become more active and has participated in many UN activities including peacekeeping”. Vì thế trong câu này có nghĩa Việt Nam đã hoạt động tích cực hơn.

2. UNICEF particularly aims to support ____________ children all over the world.

 • Đáp án: the most disadvantaged

 • Giải thích: Trong câu hỏi, ngữ cảnh là UNICEF hướng đến việc hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới. Trong đoạn văn, có thông tin "It particularly aims to support the most disadvantaged children all over the world." Từ "most disadvantaged" có nghĩa là trẻ em đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

3. UNDP helps people in developing countries have a ____________ life.

 • Đáp án: better

 • Giải thích: Trong câu hỏi, ngữ cảnh là UNDP giúp người dân ở các nước đang phát triển có cuộc sống như thế nào. Trong đoạn văn, có thông tin "It provides technical support, expert advice and training to help people in developing countries have a better life." Từ "better" có nghĩa là một cuộc sống tốt hơn, cải thiện hơn.

4. The WTO is the world’s ____________ international economic organisation.

 • Đáp án: largest

 • Trong câu hỏi, ngữ cảnh là WTO là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới. Trong đoạn văn, có thông tin "It is the world’s largest international economic organisation." Từ "largest" có nghĩa là lớn nhất, tức là tổ chức có quy mô lớn nhất trên thế giới về kinh tế.

5. Viet Nam has also become ____________ to foreign investors,

 • Đáp án: more attractive

 • Giải thích: Giải thích: Trong câu hỏi, ngữ cảnh là Việt Nam trở nên như thế nào đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong đoạn văn, có thông tin "Viet Nam has also become more attractive to foreign investors." Từ "more attractive" có nghĩa là hấp dẫn hơn, tức là Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Language.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 7: Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu