Communication and Culture - Unit 1 - Tiếng Anh 12 Sách thí điểm (trang 15 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Communication and Culture - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (trang 15 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 1.
ZIM Academy
07/07/2023
communication and culture unit 1 tieng anh 12 sach thi diem trang 15 tap 1

Communication

Family stories

1. Listen to An’s story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank.

1. An enjoys reading books about ___________.

 • Đáp án: people's life stories

 • Từ khóa: enjoys, books

 • Vị trí thông tin: Luckily, we have a lot of books at home and these books have become my best friends. The ones I like best are those about people's life stories.

 • Giải thích: Đoạn trên có nghĩa “May mắn thay, chúng tôi có rất nhiều sách ở nhà và những cuốn sách này đã trở thành người bạn thân nhất với tôi. Những cuốn sách tôi thích nhất là những cuốn xoay quanh câu chuyện cuộc sống của mọi người.”

2. An's friends call her a ________  encyclopaedia because she can answer all their questions about ________ .

 • Đáp án: walking / well-known historical figures

 • Từ khóa: call her, encyclopaedia, answer, questions

 • Vị trí thông tin: My friends joke that I'm a kind of walking encyclopaedia because I can answer all their questions about well-known historical figures such as Tran Hung Dao or Abraham Lincoln, and even influential composers like Beethoven or Mozart.

 • Giải thích: Câu trên có nghĩa “Bạn bè tôi đùa rằng tôi là một loại bách khoa toàn thư biết đi vì tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của họ về những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Trần Hưng Đạo hay Abraham Lincoln, thậm chí cả những nhà soạn nhạc có tầm ảnh hưởng như Beethoven hay Mozart.”

3. Sometimes she has a feeling that the people in the books she has read are ________  .

 • Đáp án: unreal

 • Từ khóa: has a feeling, people in the books

 • Vị trí thông tin: However, sometimes I have a feeling that these famous people are unreal, despite reading all the facts written about them.

 • Giải thích: Câu trên có nghĩa “Tuy nhiên, đôi khi tôi có cảm giác rằng những người nổi tiếng này không có thật, mặc dù tôi đã đọc tất cả những sự thật viết về họ.”

4. She spent her two months' holiday in __________.

 • Đáp án: the countryside

 • Từ khóa: spent, holiday

 • Vị trí thông tin: Then a new world opened to me after my two months' holiday with my grandparents in the countryside.

 • Giải thích: Câu trên có nghĩa “Thế rồi một thế giới mới mở ra với tôi sau hai tháng nghỉ lễ với ông bà ở quê.”

5. To An, her grandparents were as heroic and worthy of _________ as many historical figures, and their stories were even more interesting and more _________ than those in the books she has read.

 • Đáp án: respect / real

 • Từ khóa: grandparents, worthy of, stories

 • Vị trí thông tin: I found their stories even more interesting and more real than those in the books I had read. To me, my grandparents were as heroic and worthy of respect as many historical figures. I have learnt lessons about love and patriotism from them.

 • Giải thích: Đoạn trên có nghĩa “Tôi thấy những câu chuyện của họ thậm chí còn thú vị và thực tế hơn những câu chuyện trong những cuốn sách tôi đã đọc. Đối với tôi, ông bà tôi cũng anh hùng và đáng kính như bao nhân vật lịch sử. Tôi đã học được bài học về tình yêu và lòng yêu nước từ họ.”

2. Discuss the question in pairs.

Do you think family stories should be told to children? Why or why not?

Family stories should be told to children because this is the best way to teach children about the family's history and traditions. Children will know more about their ancestors and feel strongly attached to the family. Moreover, when stories are told, everybody recalls memories of the past, which provides the best opportunities for family members to spend time together.

Dịch: Những câu chuyện về gia đình nên được kể cho trẻ nghe vì đây là cách tốt nhất để dạy trẻ về lịch sử và truyền thống của gia đình. Trẻ em sẽ biết nhiều hơn về tổ tiên của chúng và cảm thấy gắn bó mạnh mẽ với gia đình. Hơn nữa, khi những câu chuyện được kể, mọi người nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ. Điều này tạo cơ hội tốt nhất cho các thành viên trong gia đình dành thời gian bên nhau.

Có thể bạn muốn biết:

Culture

The creator of Sherlock Holmes

1. Read the text about Arthur Conan Doyles and decide whether the statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct boxes.

1. Arthur Conan Doyle's stories about Sherlock Holmes were the first detective stories in the world.

 • Đáp án: NG

 • Từ khóa: stories about Sherlock Holmes, first detective stories

 • Lý do chọn đáp án: Ở đoạn số 4, dòng số 5, bài viết chỉ đề cập “His most well-known works are the novels and stories with Sherlock Holmes and the fantasy novel The Lost World, which were made into successful films.” Câu trên có nghĩa “Các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là những tiểu thuyết và truyện có nhân vật Sherlock Holmes và tiểu thuyết giả tưởng Thế giới bị mất, đã được dựng thành phim thành công.” Bài viết không cung cấp thông tin về việc những câu chuyện về Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle có phải là những câu chuyện trinh thám đầu tiên trên thế giới hay không. Vì vậy phương án phù hợp nhất là NG.

2. The two people who had a strong influence on Doyle's writing career were his mother and Dr Joseph Beil.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: strong influence, writing career, mother, Dr Joseph Beil

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 2 , có thông tin “Born in Edinburgh in 1859 into a prosperous family, Doyle was strongly influenced by his mother, who was a well-educated woman. In his early childhood, she used to tell him vivid stories which sparked his imagination. The second person who had a great impact on his writing career was Dr Joseph Bell, a professor at the medical school where Doyle studied from 1876 to 1881. Dr Bell's keen powers of observation later inspired Doyle to create his fictional detective character, Sherlock Holmes.”

 • Lý do chọn đáp án: Đoạn trên có nghĩa “Sinh ra ở Edinburgh năm 1859 trong một gia đình giàu có, Doyle chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ mẹ, một phụ nữ có học thức. Trong thời thơ ấu của ông ấy, bà thường kể cho Doyle nghe những câu chuyện sống động khơi dậy trí tưởng tượng của ông ấy. Người thứ hai có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp viết lách của ông là Tiến sĩ Joseph Bell, một giáo sư tại trường y nơi Doyle theo học từ năm 1876 đến năm 1881. Khả năng quan sát nhạy bén của Tiến sĩ Bell sau này đã truyền cảm hứng cho Doyle tạo ra nhân vật thám tử hư cấu, Sherlock Holmes.”

3. Doyle's mother inspired him to write about Sherlock Holmes.

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: Doyle's mother, inspired, write, Sherlock Holmes

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 2 , dòng số 5, có thông tin “Dr Bell's keen powers of observation later inspired Doyle to create his fictional detective character, Sherlock Holmes.”

 • Lý do chọn đáp án: Câu trên có nghĩa “Khả năng quan sát nhạy bén của Tiến sĩ Bell sau này đã truyền cảm hứng cho Doyle tạo ra nhân vật thám tử hư cấu, Sherlock Holmes”. Vì vậy, Tiến sĩ Bell, chứ không phải mẹ của Doyle, đã giúp ông có cảm hứng tạo ra nhân vật Sherlock Holmes. 

4. Doyle's life experiences were sources for many of his stories.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: life experiences, sources, stories

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 3 , dòng số 1, có thông tin “Doyle's active life provided him with vivid experiences for his stories.”

 • Lý do chọn đáp án: Câu trên có nghĩa “Cuộc đời sôi nổi của Doyle đã mang đến cho ông những trải nghiệm sinh động cho những câu chuyện của mình.”

5. The Lost World and his novels and stories about Sherlock Holmes were made into films.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: The Lost World, stories about Sherlock Holmes, films

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 4, dòng số 5, có thông tin “His most well-known works are the novels and stories with Sherlock Holmes and the fantasy novel The Lost World, which were made into successful films.”

 • Lý do chọn đáp án: Câu trên có nghĩa “Các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là những tiểu thuyết và truyện có nhân vật Sherlock Holmes và tiểu thuyết giả tưởng Thế giới bị mất, đã được dựng thành phim thành công.”

6. A statue of Sherlock Holmes was built in London.

 • Đáp án: NG

 • Từ khóa: statue, Sherlock Holmes, London

 • Lý do chọn đáp án: Ở đoạn số 5, dòng số 1, bài viết chỉ đề cập “In his honour, a statue of him was built in Crowborough, where he lived for almost 23 years”. Câu trên có nghĩa “Để vinh danh ông (Doyle), một bức tượng của ông đã được dựng ở Crowborough, nơi ông đã sống gần 23 năm”. Bài viết không cung cấp thông tin về việc có bức tượng nào của Sherlock Holmes được dựng ở London hay không. Vì vậy phương án phù hợp nhất là NG.

2. Work with a partner. Find some Vietnamese writers of detective stories and talk about their lives and works.

Vu Trong Phung: Vu Trong Phung (1912-1939) was a Vietnamese writer who is best known for his satirical works, but he also wrote several detective stories, including "Dumb Luck". Phung's works often explore themes of social injustice and political corruption, and he is known for his sharp wit and biting social commentary.

Dịch: Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng với các tác phẩm trào phúng, nhưng ông cũng đã viết một số truyện trinh thám, trong đó có "Số đỏ". Các tác phẩm của Phùng thường khám phá các chủ đề về bất công xã hội và tham nhũng chính trị, và ông được biết đến với lối bình luận xã hội dí dỏm và sâu sắc.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 1: Communication and Culture sách mới. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách thí điểm. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Khánh Hương

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 Unit 1: Looking back

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm