Communication and Culture - Unit 3 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 38 - 39 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Communication and Culture - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới, thí điểm (Trang 38 - 39 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Unit 3 Tiếng Anh 12.
communication and culture unit 3 tieng anh 12 sach moi trang 38 39 tap 1

Communication: The green movement in Viet Nam

1. Listen to an overview of the green movement in Viet Nam. Decide whether the following statements are true (T), or false (F). Tick the correct box.

1. People in Viet Nam have become more aware of environmental issues.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: People, Viet Nam, more aware, environmental issues.

 • Vị trí thông tin: 'With the economic development in recent years, people's environmental awareness in Viet Nam has also increased.' 

 • Giải thích: Cùng với sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây, ý thức về môi trường (environmental issues) của người dân ở Việt Nam cũng đã tăng lên (awareness has also increased = become more aware). Vậy, đáp án cho câu này là T.

2. Super Motor Viet Nam has been working with 'Go Green Programme' to develop new environmentally-friendly vehicles.

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: Super Motor Viet Nam, working with 'Go Green Programme', develop new environmentally-friendly vehicles.

 • Vị trí thông tin: 'Since 2008, 'Education for Nature Viet Nam' has collaborated with Super Motor Viet Nam in organising training courses for staff members of national parks and nature reserves.'

 • Giải thích: Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam đã phối hợp với Siêu Motor Việt Nam đồng tổ chức các khóa đào tạo cho các nhân viên của vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên chứ không phải để phát triển loại phương tiện mới thân thiện với môi trường. Vậy, đáp án là F.

3. A tree-planting festival is organised by The Plaza's as part of their Go Green campaign.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: tree-planting festival,  organised by The Plaza's,  Go Green campaign.

 • Vị trí thông tin: 'Another Go Green campaign is organised by The Plaza's. It includes a series of green activities such as a tree-planting festival”

 • Giải thích: Một chiến dịch Go Green khác được tổ chức bởi The Plaza's có bao gồm (include ~ as a part of) một chuỗi các hoạt động xanh chẳng hạn như lễ hội trồng cây. Nên đáp án là T.

4. On The Plaza's Green Day, disposable plastic bags are replaced with eco-friendly paper bags.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: disposable plastic bags, replaced with eco-friendly paper bags.

 • Vị trí thông tin: 'To discourage the use of disposable plastic bags, on The Plaza's Green Day shoppers are only offered environmentally friendly paper bags.'

 • Giải thích: Để hạn chế việc sử dụng túi nilông dùng một lần, vào ngày Green Day của The Plaza's, khách hàng chỉ được cấp túi giấy thân thiện với môi trường (environmentally friendly paper bags = eco-friendly paper bags). Vậy, đáp án là T.

5. All The Plaza's shopping centres turn their lights on to celebrate Earth Hour.

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: All The Plaza's shopping centres, lights on, celebrate Earth Hour.

 • Vị trí thông tin: 'Every year, The Plaza's takes part in the Earth Hour event when all its shopping centres turn their lights off to remind customers to save electricity.'

 • Giải thích: Hàng năm, The Plaza's tham gia vào sự kiện Giờ Trái đất khi tất cả các trung tâm thương mại của hãng tắt đèn (turn their lights of >< turn their lights on)  để nhắc khách hàng tiết kiệm điện. .Vậy, đáp án là F.

2. Work in groups. Discuss the following question. How can you contribute to the green movement in Viet Nam?

There are many ways in which individuals can contribute to the green movement in Vietnam and help to promote a more sustainable and environmentally friendly society.

One of the most important ways in which individuals can contribute to the green movement in Vietnam is by reducing waste and promoting recycling and reuse. Vietnam generates a significant amount of waste each year, much of which ends up in landfills or in the ocean. By minimizing waste and reusing or recycling materials, individuals can help to reduce the amount of trash that ends up in the environment. This can be achieved by using reusable bags, bottles, and containers, and avoiding single-use plastics.

Another important way in which individuals can contribute to the green movement in Vietnam is by conserving energy. Vietnam is heavily reliant on coal-fired power plants, which are a major source of greenhouse gas emissions. By conserving energy and reducing electricity consumption, individuals can help to reduce the demand for fossil fuels and lower carbon emissions. This can be done by turning off lights and appliances when not in use and using energy-efficient appliances.

In addition to conserving energy, individuals can also help to reduce air pollution in Vietnam by using public transportation or walking/biking instead of driving. Cars and motorcycles are a major source of air pollution in Vietnam, and by using public transportation or walking/biking, individuals can help to reduce the amount of pollution in the air.

(Có nhiều cách mà cá nhân có thể đóng góp cho phong trào xanh tại Việt Nam và giúp thúc đẩy một xã hội bền vững và thân thiện với môi trường hơn.

Một trong những cách quan trọng nhất mà cá nhân có thể đóng góp cho phong trào xanh tại Việt Nam là giảm thiểu chất thải và khuyến khích tái chế và sử dụng lại. Việt Nam tạo ra một lượng lớn chất thải mỗi năm, phần lớn trong số đó kết thúc tại các đống rác hoặc trong đại dương. Bằng cách tối thiểu hóa chất thải và tái chế hoặc sử dụng lại vật liệu, cá nhân có thể giúp giảm lượng rác thải kết thúc trong môi trường. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng túi, chai và bình tái sử dụng và tránh sử dụng các sản phẩm nhựa một lần dùng.

Một cách quan trọng khác mà cá nhân có thể đóng góp cho phong trào xanh tại Việt Nam là bảo vệ năng lượng. Việt Nam phụ thuộc mạnh mẽ vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, là nguồn khí thải khí nhà kính chính. Bằng cách bảo vệ năng lượng và giảm tiêu thụ điện, cá nhân có thể giúp giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm khí thải carbon. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tắt đèn và thiết bị điện khi không sử dụng và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Ngoài việc bảo vệ năng lượng, cá nhân cũng có thể giúp giảm ô nhiễm không khí tại Việt Nam bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ / đạp xe thay vì lái xe. Ô tô và xe máy là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn tại Việt Nam, và bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ / đạp xe, cá nhân có thể giúp giảm lượng ô nhiễm trong không khí)

Culture: The greenest countries and cities in the world

1. Quickly read the text and answer the questions that follow.

1. What are the top five countries and ten cities according to GGEI 2014?

 • Đáp án: The five greenest countries are Sweden, Norway, Costa Rica, Germany, and Denmark and the ten greenest cities are Copenhagen, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, London, Berlin, New York, Singapore, Helsinki, and Oslo.

 • Từ khóa: what, top five countries and ten cities, GGEI 2014

 • Vị trí thông tin: “According to the Global Green Economy Index (GGEI) 2014 - a detailed assessment of the performance of each country in every continent in the global green economy - Germany and some Scandinavian countries ranked top of the list. The top five countries included Sweden, Norway, Costa Rica, Germany, and Denmark. In addition, the ten greenest cities were Copenhagen, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, London, Berlin, New York, Singapore, Helsinki, and Oslo”

 • Giải thích: Thông tin này nằm ở đoạn đầu tiên của bài đọc Theo Chỉ số Kinh tế Xanh Toàn cầu (GGEI) năm 2014 - một bản đánh giá chi tiết hành động của mỗi quốc gia ở mỗi lục địa trong nền kinh tế xanh toàn cầu: Nhóm 5 quốc gia đứng đầu bao gồm Thụy Điển, Na-uy, Costa Rica, Đức và Đan Mạch. Ngoài ra, 10 thành phố xanh nhất đó là Copenhagen, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, London, Berlin, New York, Singapore, Helsinki và Oslo

2. How do Stockholmers travel around in the city?

 • Đáp án: They often wear helmets when travel around in the city on cycle paths and lanes or they can use public transport with buses and taxis that run on renewable energy.

 • Từ khóa: How, Stockholmers, travel around 

 • Vị trí thông tin: “The city is well known for its cycle paths and lanes full of commuters wearing helmets. For people who prefer public transport, there are buses and taxis that run on renewable energy, which is really good for the environment”

 • Giải thích: Thông tin này nằm ở đoạn thứ hai của bài đọc: Người dân Stockholm sống trong một trong những thủ đô xanh nhất trên thế giới. Thành phố này nổi tiếng với những con đường đi xe đạp và làn đường đầy người đi lại sử dụng mũ bảo hiểm, họ thích phương thiện giao thông công cộng. Ở đây có xe buýt và xe taxi chạy bằng nhiên liệu có thể tái tạo, nhiên liệu này rất tốt cho môi trường.

3. How do Stockholmers make their public transport sustainable?

 • Đáp án: They make their public transport sustainable by using buses and taxis that run on renewable energy.

 • Từ khóa: How, Stockholmers, make public transport sustainable

 • Vị trí thông tin: Besides, both public and private transport can use upgraded biogas produced by waste-water treatment plants applying advanced technologies.

 • Giải thích: Thông tin này nằm ở đoạn thứ hai của bài đọc cho rằng các phương tieenh giao thông công cộng và giao thông cá nhân đều có thể sử dụng nhiên liệu sinh khối cải tiến được tạo ra từ các nhà máy xử lý rác thải - nước áp dụng các công nghệ tân tiến

4. How do the people in Stockholm treat waste?

 • Đáp án: They convert it into valuable resources. Almost 100% of the household waste in the city is recycled and is used for heating and electricity; and drinking water is always of very high and reliable quality.

 • Từ khóa: How,  people in Stockholm, treat waste

 • Vị trí thông tin: It's so great that almost 100% of the household waste in the city is recycled and is used for heating and electricity. There is no doubt to say that waste in Stockholm is converted into valuable resources.

 • Giải thích: Thông tin này nằm ở đoạn cuối cùng cho rằng gần như 100% lượng rác từ các hộ gia đình trong thành phố đều được tái chế và sử dụng để đốt nóng và điện năng. Ở Stockholm được chuyển thành các nguồn tài nguyên có giá trị.

2. Work in pairs. Discuss the question. What should people in big cities in Viet Nam do to make their city become a green city like Stockholm?

Creating a green city in Vietnam, similar to Stockholm, requires a collective effort from individuals, businesses, and the government. While it may seem like an overwhelming task, there are several actions that can be taken to promote sustainability and reduce the environmental impact of urban areas.

One of the most significant steps towards creating a green city in Vietnam is promoting sustainable transportation. Encouraging the use of public transportation, bicycling, and walking can help to reduce air pollution and traffic congestion. Building bike lanes, improving public transportation systems, and implementing carpooling programs are just a few initiatives that can be taken to promote sustainable transportation.

Another important step is supporting renewable energy sources. Developing and implementing renewable energy sources, such as solar, wind, and hydropower, can help reduce carbon emissions and promote a cleaner environment. By subsidizing renewable energy production, developing green energy infrastructure, and promoting energy-efficient buildings, the city can take significant strides towards creating a more sustainable energy grid.

In conclusion, creating a green city in Vietnam requires a collective effort from individuals, businesses, and the government. By promoting sustainable transportation, supporting renewable energy, reducing waste, promoting green spaces, educating the public, and encouraging eco-friendly businesses, the city can take significant strides towards a more sustainable and environmentally friendly urban landscape. It is important to remember that creating a green city is an ongoing process that requires continuous effort and commitment from all stakeholders involved.

(Tạo ra một thành phố xanh tại Việt Nam, tương tự như Stockholm, đòi hỏi sự hợp tác của cộng đồng, doanh nghiệp và chính phủ. Mặc dù có vẻ như một công việc khó khăn, nhưng có nhiều hành động có thể được thực hiện để thúc đẩy bền vững và giảm thiểu tác động môi trường của các khu đô thị.

Một trong những bước quan trọng nhất để tạo ra một thành phố xanh tại Việt Nam là thúc đẩy giao thông bền vững. Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp và đi bộ có thể giúp giảm ô nhiễm không khí và tắc đường. Xây dựng đường dành riêng cho xe đạp, cải thiện hệ thống giao thông công cộng và triển khai các chương trình đi chung là những hoạt động có thể được thực hiện để thúc đẩy giao thông bền vững.

Một bước quan trọng khác là hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo. Phát triển và triển khai các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện, có thể giúp giảm lượng khí thải carbon và thúc đẩy môi trường sạch hơn. Bằng cách hỗ trợ sản xuất năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng xanh và thúc đẩy xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, thành phố có thể tiến bộ đáng kể trong việc tạo ra một lưới điện bền vững hơn.

Tóm lại, tạo ra một thành phố xanh tại Việt Nam đòi hỏi sự hợp tác của cộng đồng, doanh nghiệp và chính phủ. Bằng cách thúc đẩy giao thông bền vững, hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo, giảm thiểu chất thải, thúc đẩy các khu vườn xanh, giáo dục cộng đồng, và khuyến khích các doanh nghiệp thân thiện với môi trường, thành phố có thể tiến bộ đáng kể trong việc tạo ra một môi trường đô thị bền vững và thân thiện với môi trường. Cần nhớ rằng tạo ra một thành phố xanh là một quá trình liên tục đòi hỏi sự nỗ lực và cam kết của tất cả các bên liên quan)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 3: Communication and culture. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách thí điểm.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 unit 3 looking back

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833