Communication and Culture - Unit 5 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 66 -67 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Communication and Culture - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 66 -67 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 5.
ZIM Academy
17/08/2023
communication and culture unit 5 tieng anh 12 sach moi trang 66 67 tap 1

Communication

1. Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity. Answer the questions.

 1. What are migrants encouraged to do in a multicultural society?

 • Đáp án: They are encouraged to maintain their cultural identity.

 • Từ khóa câu hỏi: What, migrants encouraged, do, multicultural society

 • Vị trị thông tin: “In a multicultural society like ours, migrants are encouraged to maintain their own cultural identity”

 • Giải thích: Đoạn thông tin có nghĩa Trong một xã hội đa văn hóa như của chúng ta, người di cư được khuyến khích duy trì bản sắc văn hoá của mình

 1. What do migrants want to do when they settle down in a new culture?

 • Đáp án: They want to assimilate into the new culture, but they also want to maintain their own culture.

 • Từ khóa câu hỏi: What, migrants, do when, settle down, new culture

 • Vị trị thông tin: “When people migrate, they do not leave their beliefs, customs or cultural practices behind. They want to assimilate into the new culture, but they also want to maintain their own”

 • Giải thích: Đoạn thông tin có nghĩa Khi họ di cư, họ không bỏ lại tín ngưỡng, phong tục tập quán hoặc các hoạt động văn hoá của họ. Họ muốn hòa nhập vào nền văn hoá mới, nhưng họ cũng muốn duy trì nền văn hoá của họ.

 1. Summarise the two ways for migrants to pass down their culture to the next generation.

 • Đáp án: The first way: encouraging all family members to speak the mother tongue at home; travelling to the home country regularly. The second way: attending festivals celebrating the migrants' culture.

 • Từ khóa câu hỏi: Summarise, two ways, migrants, pass down, culture, next generation.

 • Vị trị thông tin: “There are mainly two ways for migrants to pass down their culture to the next generation. First, they should encourage all family members to speak the mother tongue at home….. Second, they should attend festivals celebrating their culture, such as the Lunar New Year for some Asian communities”

 • Giải thích: Đoạn thông tin có nghĩa Có hai cách chính để người di cư truyền lại văn hóa của họ sang thế hệ kế tiếp. Thứ nhất, họ nên khuyến khích tất cả các thành viên trong gia đình nói tiếng mẹ đẻ khi ở nhà. Thứ hai, họ nên tham dự lễ hội kỷ niệm văn hóa của họ, chẳng hạn như Tết Nguyên Đán cho một số cộng đồng Châu Á.

2. Discuss the question with a partner: What should people do to preserve their cultural identity when they move to a new place?

Preserving cultural identity when moving to a new place requires a thoughtful and proactive approach. Here are some key steps individuals can take:

 • Learn and Share: Take the time to learn about the culture, history, and traditions of the new place while sharing your own cultural background. Engage in conversations to foster mutual understanding and respect.

 • Maintain Language: Continue using your native language at home and encourage your family members to do the same. This helps keep your language skills sharp and passes them on to the next generation.

 • Celebrate Traditions: Keep practicing your cultural traditions and celebrations. Celebrate festivals, holidays, and rituals that are important to your identity, and invite new friends and neighbors to join in.

 • Connect with Community: Seek out local cultural communities or organizations that share your heritage. Participate in events, workshops, and gatherings to connect with others who understand and value your cultural background.

 • Cook and Share Food: Prepare and enjoy traditional dishes from your culture. Sharing your food with neighbors and friends can be a great way to introduce them to your heritage.

 • Teach Your Children: Educate your children about your culture, history, and values. Teach them the language, stories, and customs that are meaningful to your family.

Culture 

1. Read the text about celebrations of some ethnic groups in Viet Nam. Write the names of the festivals under the pictures.

1. Hình ảnh 1

 • Đáp án: Elephant Racing Festival

 • Giải thích: Tháng 3, Lễ hội Đua Voi được tổ chức tại Bản Đôn, tỉnh Đắk Lắk, để thúc đẩy tinh thần thượng võ của người dân M'Nông và Êđê, những người nổi tiếng về sự dũng cảm trong việc săn voi rừng.

2. Hình ảnh 2

 • Đáp án: Forest Worshiping Festival

 • Giải thích: Lễ hội cúng thần rừng là một lễ hội quan trọng của người Nùng và người Dao ở các tỉnh Hà Giang và Lào Cai, diễn ra vào tháng một âm lịch.

2. Read the text again and complete the table.

Elephant Racing Festival

 1. Location

 • Đáp án: Dak Lak Province 

 • Từ khóa câu hỏi: Location

 • Vị trí thông tin: the Elephant Racing Festival is held at Don Village, in Dak Lak Province

 • Giải thích: Lễ hội Đua Voi được tổ chức tại Bản Đôn, tỉnh Đắk Lắk

 1. Time

 • Đáp án: annually, in March

 • Từ khóa câu hỏi: Time

 • Vị trí thông tin: In March, the Elephant Racing Festival is held at Don Village…. Every year, more and more participants in colorful costumes flock to the area to watch the race

 • Giải thích: Tháng 3, Lễ hội Đua Voi được tổ chức tại Bản Đôn…. Hàng năm, ngày càng có nhiều người tham gia trong trang phục đầy màu sắc kéo đến khu vực này để xem cuộc đua

 1. Ethnic groups 

 • Đáp án: M'Nong and Ede

 • Từ khóa câu hỏi: Ethnic groups 

 • Vị trí thông tin: the Elephant Racing Festival is held at Don Village, in Dak Lak Province, to promote the martial spirit of the M'Nong and Ede people

 • Giải thích: Lễ hội Đua Voi được tổ chức tại Bản Đôn, tỉnh Đắk Lắk, để thúc đẩy tinh thần thượng võ của người dân M'Nông và Êđê

 1. Purpose

 • Đáp án: to promote the martial spirit of the M'Nong and Ede people

 • Từ khóa câu hỏi: Purpose

 • Vị trí thông tin: In March, the Elephant Racing Festival is held at Don Village, in Dak Lak Province, to promote the martial spirit of the M'Nong and Ede people, who are famous for their bravery in wild elephant hunting.

 • Giải thích: Tháng 3, Lễ hội Đua Voi được tổ chức tại Bản Đôn, tỉnh Đắk Lắk, để thúc đẩy tinh thần thượng võ của người dân M'Nông và Êđê, những người nổi tiếng về sự dũng cảm trong việc săn voi rừng

 1. Activities

 • Đáp án: watching elephant race, eating traditional food and drinking rice wine , dancing, watching elephants play soccer 

 • Từ khóa câu hỏi: Activities

 • Vị trí thông tin: Every year, more and more participants in colourful costumes flock to the area to watch the race and take part in other fun activities such as eating traditional food, drinking rice wine, dancing, and watching elephants play soccer.

 • Giải thích: Hàng năm, ngày càng có nhiều người tham gia trong trang phục đầy màu sắc kéo đến khu vực này để xem cuộc đua và tham gia các hoạt động vui chơi khác như ăn các món ăn truyền thống, uống rượu gạo, nhảy múa, và xem voi chơi bóng đá.

Forest Worshiping Festival 

 1. Location

 • Đáp án: Ha Giang and Lao Cai Provinces 

 • Từ khóa câu hỏi: Location

 • Vị trí thông tin: Forest Worshipping is an important festival of the Nung and Dao people in Ha Giang and Lao Cai Provinces

 • Giải thích: Lễ hội cúng thần rừng là một lễ hội quan trọng của người Nùng và người Dao ở các tỉnh Hà Giang và Lào Cai

 1. Time

 • Đáp án: the first lunar month

 • Từ khóa câu hỏi: Time

 • Vị trí thông tin: Forest Worshipping is an important festival…, which takes place in the first lunar month.

 • Giải thích: Lễ hội cúng thần rừng là một lễ hội quan trọng, diễn ra vào tháng một âm lịch.

 1. Ethnic groups 

 • Đáp án: Nung and Dao

 • Từ khóa câu hỏi: Ethnic groups 

 • Vị trí thông tin: Forest Worshipping is an important festival of the Nung and Dao people

 • Giải thích: Lễ hội cúng thần rừng là một lễ hội quan trọng của người Nùng và người Dao 

 1. Purpose

 • Đáp án: to worship the god of trees and villagers who sacrificed their lives to protect the village, to pray for good health, fruitful trees and favourable climate

 • Từ khóa câu hỏi: Purpose

 • Vị trí thông tin: People worship the god of trees and villagers who sacrificed their lives to protect the village. They also pray for good health, fruitful trees and a favourable climate.

 • Giải thích: Người ta thờ cúng thần cây và những người dân làng đã hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ ngôi làng. Họ cũng cầu nguyện cho sức khỏe, cây trái sai quả và khí hậu thuận lợi

 1. Activities

 • Đáp án: offering agricultural products, signing a statement to protect forests and plant trees, playing folk games

 • Từ khóa câu hỏi: Activities

 • Vị trí thông tin: The ceremony is held under an old tree in the forest, with a lot of agricultural products used as offerings. After the ceremony, local people sign a statement to protect forests and plant more trees around their houses. Finally, they take part in folk games with strong ethnic identity, such as blind man's buff, swinging, shuttlecock throwing, and tug of war.

 • Giải thích: Buổi lễ được tổ chức dưới một cái cây cổ thụ trong rừng, với rất nhiều sản phẩm nông nghiệp được sử dụng như các đồ cúng. Sau buổi lễ, người dân ký một bản tuyên bố bảo vệ rừng và trồng thêm cây quanh nhà. Cuối cùng, họ tham gia vào các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc, chẳng hạn như bịt mắt bắt dê, đánh đu, ném còn và kéo co.

3. Discuss the question with a partner.

Have you ever attended any ethnic cultural festivals in Viet Nam?

a. If yes, tell your partner where, when, how and why the festival was celebrated. 

The Kate Festival is a significant celebration observed by the Cham ethnic group, primarily in the central coastal regions of Vietnam. Held in accordance with the Cham calendar, usually in the seventh lunar month, this festival is a vibrant display of Cham culture and traditions. During the festivities, participants don traditional attire, engage in elaborate rituals, and relish cultural performances that include traditional dances and music. The Kate Festival holds deep spiritual meaning, as it is dedicated to the Cham people's deities. It serves as a platform for expressing gratitude for the harvest and seeking blessings for prosperity and overall well-being. Through this festival, the Cham community connects with its roots, preserves its cultural heritage, and reinforces a sense of unity among its members.

Dịch nghĩa:

(Lễ hội Katê là ​​một lễ kỷ niệm quan trọng của dân tộc Chăm, chủ yếu ở các vùng duyên hải miền Trung Việt Nam. Được tổ chức theo lịch Chăm, thường là vào tháng 7 âm lịch, lễ hội này là một màn trình diễn sinh động về văn hóa và truyền thống của người Chăm. Trong các lễ hội, những người tham gia mặc trang phục truyền thống, tham gia vào các nghi lễ phức tạp và thưởng thức các buổi biểu diễn văn hóa bao gồm các điệu múa và âm nhạc truyền thống. Lễ hội Katê mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, vì nó được dành riêng cho các vị thần của người Chăm. Nó phục vụ như một nền tảng để bày tỏ lòng biết ơn đối với vụ thu hoạch và tìm kiếm phước lành cho sự thịnh vượng và hạnh phúc tổng thể. Thông qua lễ hội này, cộng đồng Chăm kết nối với cội nguồn, bảo tồn di sản văn hóa và củng cố tinh thần đoàn kết giữa các thành viên)

b. If no, do you want to attend any? Why or why not? 

I have never attended any ethnic cultural festivals in Viet Nam because I live in urban areas so I have limited access to rural or remote regions where many ethnic festivals are celebrated. Language barriers also make it challenging for me to navigate and participate in ethnic festivals that are conducted in languages I am not familiar with.

Dịch nghĩa:

(Tôi chưa bao giờ tham dự bất kỳ lễ hội văn hóa dân tộc nào ở Việt Nam vì tôi sống ở thành thị nên ít có cơ hội đến các vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều lễ hội dân tộc được tổ chức. Rào cản ngôn ngữ cũng khiến tôi gặp khó khăn trong việc điều hướng và tham gia các lễ hội dân tộc được tổ chức bằng ngôn ngữ mà tôi không quen thuộc)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 5 Communication and Culture. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp:

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833