Project - Unit 5 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 69 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Project - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 69 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 5.
ZIM Academy
30/08/2023
project unit 5 tieng anh 12 sach moi trang 69 tap 1

1. Work in groups of four or five. Choose one ethnic group in Viet Nam. Look for information about the features that define the group's cultural identity.

The H'mong people are an ethnic minority group that resides primarily in the mountainous regions of several countries in Southeast Asia, including Vietnam, China, Laos, and Thailand. They have a distinct cultural identity characterized by various features:

  • Language: The H'mong language is a key feature of their cultural identity. They have their own unique language, which is part of the Hmong-Mien language family, with various dialects spoken among different H'mong subgroups. The language plays a central role in preserving their oral traditions, folklore, and cultural expressions.

  • Traditional Clothing: H'mong traditional clothing is renowned for its intricate designs, vibrant colors, and elaborate embroidery. The style of clothing varies among different H'mong subgroups and can reflect their social status, age, and marital status. These clothing items are not only functional but also serve as significant cultural markers.

  • Oral Tradition: The H'mong culture places a strong emphasis on oral tradition, with storytelling, songs, and folk tales being passed down through generations. These narratives not only entertain but also educate the younger members about their history, customs, and moral values.

  • Agricultural Lifestyle: Agriculture is central to the H'mong way of life. They practice terraced farming on the steep mountain slopes, cultivating crops like rice, corn, and vegetables. The connection to their land and agricultural practices influences their cultural identity.

Dịch nghĩa:

Người H'mông là một nhóm dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu ở vùng núi của một số quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Họ có một bản sắc văn hóa riêng biệt được đặc trưng bởi các tính năng khác nhau:

  • Ngôn ngữ: Tiếng H'mông là một đặc điểm chính trong bản sắc văn hóa của họ. Họ có ngôn ngữ độc đáo của riêng mình, là một phần của ngữ hệ H'mông-Miên, với nhiều phương ngữ khác nhau được nói giữa các nhóm nhỏ H'mông khác nhau. Ngôn ngữ đóng một vai trò trung tâm trong việc bảo tồn truyền thống truyền miệng, văn hóa dân gian và các biểu hiện văn hóa của họ.

  • Trang phục truyền thống: Trang phục truyền thống của người H'mông nổi tiếng với thiết kế phức tạp, màu sắc rực rỡ và thêu thùa công phu. Phong cách quần áo khác nhau giữa các nhóm người H'mông khác nhau và có thể phản ánh địa vị xã hội, tuổi tác và tình trạng hôn nhân của họ. Những mặt hàng quần áo này không chỉ có chức năng mà còn đóng vai trò là dấu ấn văn hóa quan trọng.

  • Truyền thống truyền khẩu: Văn hóa H'mông chú trọng truyền thống truyền miệng, với các câu chuyện kể, bài hát và truyện dân gian được truyền qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện kể này không chỉ giải trí mà còn giáo dục các thành viên nhỏ tuổi về lịch sử, phong tục và các giá trị đạo đức của họ.

  • Lối sống nông nghiệp: Nông nghiệp là trung tâm của lối sống người H'mông. Họ thực hành canh tác ruộng bậc thang trên sườn núi dốc, canh tác các loại cây trồng như lúa, ngô và rau. Mối liên hệ với đất đai và tập quán nông nghiệp của họ ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa của họ.

2. Design a poster to introduce the ethnic group

Design a poster to introduce the ethnic group

3. Introduce your poster to the class and give a presentation on the cultural features of the ethnic group.

The cultural diversity of our world is a tapestry woven with unique threads of traditions, languages, and practices. Among these vibrant threads, the H'mong ethnic group emerges as a significant presence in Southeast Asia, contributing to the rich cultural fabric of the region. In this essay, we will embark on a journey to explore the key aspects that define the identity of the H'mong people.

Population and Distribution:

The H'mong people hold a distinct place as one of the major ethnic minority groups in Southeast Asia. Their population is dispersed across different countries, including China, Vietnam, Laos, and Thailand. In Vietnam alone, the H'mong community comprises around 1 million individuals. Notably, they have established their roots in the mountainous terrains of these countries, where their cultural expressions flourish.

Language and Heritage:

At the heart of the H'mong cultural identity lies their language. Their language, which is a member of the Hmong-Mien language family, has a variety of dialects that are unique to various H'mong subgroups. Passed down through generations via oral tradition, this linguistic heritage is a vital link connecting the present with the past. It serves as a vessel for preserving their culture, traditions, and collective wisdom.

Spirituality and Beliefs:

Spirituality forms an integral component of the H'mong identity. Many H'mong individuals practice animism and shamanism, believing in spirits present in the natural world. These beliefs give rise to spiritual rituals and practices, connecting them to their environment and ancestors. Interestingly, as times change and communities evolve, some H'mong have also embraced Christianity and Buddhism, exemplifying the dynamic nature of cultural beliefs.

Traditional Attire:

A striking embodiment of the H'mong culture can be seen in their traditional attire. Renowned for its intricate designs and vibrant colors, H'mong clothing is a reflection of their artistic creativity and cultural values. Women's attire, including embroidered skirts, aprons, and jackets adorned with colorful patterns, conveys not just aesthetics but also information about age, marital status, and social standing.

Culinary Delights:

The H'mong's connection to their agricultural lifestyle is manifested in their culinary practices. Staples like rice, corn, and vegetables take center stage in their traditional dishes. "Xi ma" (sticky black rice) and "pho mai" (corn wine) are examples of their culinary heritage, enjoyed during festivals and special occasions. Through food, the H'mong celebrate their ties to the land and nature.

Celebrations and Music:

H'mong festivals bring vibrancy to their cultural calendar. Celebrations such as the "Tet" Lunar New Year and "Gau Tao" are marked by music, traditional dances, and rituals. The "Pao" festival, dedicated to the harvest, fosters community unity through gatherings and feasting. Music, featuring instruments like the khen (bamboo mouth organ), amplifies the festive spirit and cultural expressions.

In conclusion, the H'mong people offer a remarkable glimpse into the mosaic of cultural elements that define their identity. From their language and spirituality to their attire, cuisine, and celebrations, each facet weaves together to form a cultural narrative unique to the H'mong community. Through their rich heritage, the H'mong inspire us to celebrate diversity, honor tradition, and appreciate the beauty of our interconnected world.

Dịch nghĩa:

Đa dạng văn hóa của thế giới chúng ta tạo nên một bức tranh vải được dệt từ những sợi chỉ độc đáo của truyền thống, ngôn ngữ và tập tục. Trong số những sợi chỉ sặc sỡ này, dân tộc H'mong nổi lên như một tình thế đáng kể ở Đông Nam Á, đóng góp vào tấm vải văn hóa đa dạng của vùng này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình khám phá các khía cạnh quan trọng xác định bản sắc dân tộc H'mong.

Dân số và Phân bố:

Dân tộc H'mong nắm một vị trí đặc biệt là một trong những dân tộc thiểu số nổi bật ở Đông Nam Á. Dân số của họ phân tán ở nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Thái Lan. Riêng tại Việt Nam, cộng đồng H'mong có khoảng 1 triệu người. Đáng chú ý, họ đã xây dựng nền gốc tại những vùng núi của các quốc gia này, nơi mà bản sắc văn hóa của họ phát triển mạnh mẽ.

Ngôn ngữ và Di sản:

Tại trái tim của bản sắc văn hóa H'mong là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của họ thuộc họ ngôn ngữ Hmong-Mien, với nhiều phương ngôn độc đáo cho các nhóm phụ H'mong khác nhau. Truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua truyền thống miệng, di sản ngôn ngữ này là liên kết quan trọng nối kết hiện tại với quá khứ. Nó là một phương tiện bảo tồn văn hóa, truyền thống và trí thức tập thể của họ.

Tâm linh và Tín ngưỡng:

Tâm linh là một thành phần quan trọng của bản sắc H'mong. Nhiều người H'mong thực hành thần thoại và thầy trấn, tin rằng có linh hồn hiện diện trong thế giới tự nhiên. Những niềm tin này dẫn đến các nghi lễ tâm linh và thực hành, nối kết họ với môi trường và tổ tiên. Đáng chú ý, khi thời gian thay đổi và cộng đồng tiến triển, một số người H'mong cũng đã theo đuổi Kitô giáo và Phật giáo, minh chứng cho tính đa dạng và động đa của các niềm tin văn hóa.

Trang phục Truyền thống:

Sự tượng trưng nổi bật về văn hóa H'mong xuất hiện trong trang phục truyền thống của họ. Nổi tiếng với thiết kế tinh tế và màu sắc sặc sỡ, trang phục H'mong thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật và giá trị văn hóa của họ. Trang phục phụ nữ bao gồm váy thêu, tạp dề và áo khoác được trang trí bằng các họa tiết đa dạng mà không chỉ thể hiện thẩm mỹ mà còn chứa thông tin về tuổi, tình trạng hôn nhân và địa vị xã hội.

Ẩm thực truyền thống:

Mối liên kết của H'mong với lối sống nông nghiệp được thể hiện qua các thực hành ẩm thực của họ. Những nguyên liệu như gạo, ngô và rau cải là trọng tâm trong các món ăn truyền thống của họ. "Xi ma" (cơm nếp đen dẻo) và "pho mai" (rượu ngô) là ví dụ về di sản ẩm thực của họ, thường được thưởng thức trong các lễ hội và dịp đặc biệt. Thông qua thực phẩm, người H'mong kỷ niệm sự kết nối với đất đai và thiên nhiên.

Lễ hội và m nhạc:

Các lễ hội H'mong mang đến sự sống động cho lịch văn hóa của họ. Các dịp kỷ niệm như "Tết" Nguyên đán và "Gau Tao" được đánh dấu bằng âm nhạc, múa truyền thống và các nghi lễ. Lễ hội "Pao," dành riêng cho mùa màng, thúc đẩy sự đoàn kết cộng đồng qua các cuộc tụ họp và lễ ăn mừng. m nhạc, với những nhạc cụ như khen (ổ mồi tre), gia tăng tinh thần lễ hội và biểu đạt văn hóa.

Kết luận, người H'mong mang lại một cái nhìn đáng kể vào bức tranh các yếu tố văn hóa tạo nên bản sắc của họ. Từ ngôn ngữ và tâm linh đến trang phục, ẩm thực và các lễ hội, mỗi khía cạnh kết hợp lại để tạo nên một câu chuyện văn hóa độc đáo của cộng đồng H'mong. Qua di sản phong phú của họ, người H'mong khơi nguồn cảm hứng cho chúng ta để tôn vinh sự đa dạng, kính trọng truyền thống và trân trọng vẻ đẹp của thế giới liên kết chúng ta

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 5 Project Sách mới. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833