Reading - Unit 5 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 62 - 63 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Reading - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 62 - 63 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 5.
ZIM Academy
17/08/2023
reading unit 5 tieng anh 12 sach moi trang 62 63 tap 1

1. Use a dictionary to find the meaning of the words or phrases in the box. Then complete the sentences with their correct form.

 • Integrate (v) /ˈɪn.tɪ.ɡreɪt/: Hội nhập

 • Aspect (n) /ˈæs.pekt/: Khía cạnh

 • for granted (phr) /fɔr ˈɡræn.tɪd/: Mặc nhiên

 • cultural identifier (n.phr) /ˈkʌl.tʃərəl aɪˈden.tɪ.faɪər/: Nhận diện văn hóa

 1. He had taken it _________ that his friend would tell the truth.

 • Đáp án: for granted

 • Loại từ cần điền: trạng từ

 • Giải thích: Cụm “take it for granted” mang nghĩa coi cái gì là tất nhiên. Câu trên có nghĩa: Anh ấy đã mặc nhiên cho rằng bạn của mình sẽ nói sự thật.

 1. _________ are characteristics shared by individuals belonging to the same group or community.

 • Đáp án: Cultural identifiers

 • Loại từ cần điền: Danh từ

 • Giải thích: Động từ là “are” nên chủ ngữ phải là một danh từ số nhiều. Vậy đáp án là “Cultural identifiers”. Câu trên có nghĩa: Các yếu tố nhận diện văn hoá là những đặc điểm được chia sẻ bởi những cá nhân thuộc cùng một nhóm hoặc cộng đồng.

 1. When he studied abroad, he successfully _________ into the local culture.

 • Đáp án: integrated

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Giải thích: Do “studied” được chia ở thì quá khứ đơn, nên động từ sau duy nhất trong danh sách “integrate” cần chia quá khứ đơn là “integrated”. Câu trên có nghĩa: Khi học ở nước ngoài, anh ấy đã thành công hòa nhập vào văn hóa địa phương.

 1. His book covers all _________ of a migrant's life.

 • Đáp án: aspects

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Giải thích: cần một danh từ số nhiều sau all, do vậy “aspect” cần biến đổi thành “aspects”. Câu trên có nghĩa: Cuốn sách của ông bao quát được tất cả các khía cạnh của cuộc sống của một người di cư.

2. Read the passage about cultural identity. Four sentences have been removed from the passage. Choose a sentence (a-d) to complete each gap (1-4).

1. There are various studies on cultural identity. (1) __________ Individuals usually define themselves by cultural identifiers such as nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food.

 • Đáp án: B - Cultural identity is usually understood as the identity or feeling of belonging to a group that has its own culture. 

 • Giải thích: Xét về mặt logic diễn đạt ý, mở đầu bài viết tác giả khẳng định: có nhiều nghiên cứu khác nhau về bản sắc văn hoá, vì vậy sau đó, sẽ đưa ra định nghĩa về bản sắc văn hóa. Đoạn thông tin trên có nghĩa: Có nhiều nghiên cứu khác nhau về bản sắc văn hoá. Bản sắc văn hóa thường được hiểu là sự nhận biết hoặc cảm giác thuộc về một nhóm có văn hóa riêng của mình. Các cá nhân thường tự xác định mình bằng các định danh văn hoá như quốc tịch, dân tộc, địa điểm, lịch sử, ngôn ngữ, giới tính, tín ngưỡng, phong tục, quần áo và thức ăn.

2. It is suggested that cultural identity develops in three stages. (2) __________Cultural ideas and values provided by families, communities or the media are easily accepted without much critical thinking.

 • Đáp án: D - The first stage, known as unexamined cultural identity, occurs during childhood, when culture is taken for granted. 

 • Giải thích:  Xét về mặt logic diễn đạt ý, câu trước vị trí ô trống, tác giả đưa thông tin: Người ta cho rằng bản sắc văn hoá phát triển trong ba giai đoạn. Do vậy, vị trí số hai cần thể hiện giai đoạn 1. Đoạn thông tin trên có nghĩa: Người ta cho rằng bản sắc văn hoá phát triển trong ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, được gọi là bản sắc văn hóa chưa được khám phá, diễn ra trong thời thơ ấu, khi văn hóa được coi là điều hiển nhiên. Những tư tưởng và giá trị văn hoá do gia đình, cộng đồng hay giới truyền thông cung cấp được dễ dàng chấp nhận mà không cần suy nghĩ nhiều.

3. (3) __________In the age of globalisation, access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures. A person's cultural identity may be influenced by certain aspects of other cultures.

 • Đáp án: C - However, people often do not confine themselves to one culture. 

 • Giải thích: Xét về mặt logic diễn đạt ý, sau vị trí ô 3, tác giả có đề cập đến thông tin ngày nay con người tiếp cận với nhiều nền văn hóa hơn, do vậy vị trí ô 3 cần đưa ra thông tin liên quan đến vấn đề kể trên. Đoạn thông tin trên có nghĩa: Tuy nhiên, người ta thường không giới hạn bản thân chỉ trong một văn hóa duy nhất. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc truy cập Internet và các phương tiện truyền thông mang đến sự tiếp xúc tức thì với nhiều nền văn hoá.

4. (4) __________Yet, there are people who integrate into the new cultural environment while keeping their own cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture. 

 • Đáp án: A - On the other hand, there are people who choose to abandon their heritage culture and assimilate into the new culture of the majority. 

 • Giải thích: Xét về mặt logic diễn đạt ý, sau vị trí ô 4, tác giả có nêu vấn đề hòa nhập với nền văn hóa mới, gìn giữ bản sắc dân tộc, do vậy vị trí ô 4 cần đưa ra thông tin liên quan đến vấn đề kể trên. Đoạn thông tin trên có nghĩa:Dịch: Trong khi đó, cũng có những người chọn từ bỏ văn hóa di sản của họ và hòa nhập vào văn hóa mới của đa số người. Tuy nhiên, có những người hòa nhập vào môi trường văn hoá mới trong khi giữ được bản sắc văn hoá riêng của họ và điều chỉnh linh hoạt với các khía cạnh khác nhau của nền văn hoá mới.

3. Read the passage again and answer the questions.

1. How do individuals define themselves?

 • Đáp án: They define themselves by (cultural identifiers such as) nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food. 

 • Từ khóa câu hỏi: How,  individuals, define, themselves

 • Vị trị thông tin: “Individuals usually define themselves by cultural identifiers such as nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food”

 • Giải thích: Các cá nhân thường tự xác định mình bằng các định danh văn hoá như quốc tịch, dân tộc, địa điểm, lịch sử, ngôn ngữ, giới tính, tín ngưỡng, phong tục, quần áo và thức ăn.

2. What happens in the first and the second stages of the formation of cultural identity?

 • Đáp án: In the first stage, children take culture for granted, and accept cultural ideas and values without much critical thinking. However, in the second stage, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures.

 • Từ khóa câu hỏi: What happens, first, second stages, formation of cultural identity

 • Vị trị thông tin: The first stage, known as unexamined cultural identity, occurs during childhood, when culture is taken for granted. Cultural ideas and values provided by families, communities or the media are easily accepted without much critical thinking. In the second stage, called the cultural identity search, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures.

 • Giải thích: Giai đoạn đầu tiên, được gọi là bản sắc văn hóa chưa được khám phá, diễn ra trong thời thơ ấu, khi văn hóa được coi là điều hiển nhiên. Những tư tưởng và giá trị văn hoá do gia đình, cộng đồng hay giới truyền thông cung cấp được dễ dàng chấp nhận mà không cần suy nghĩ nhiều. Trong giai đoạn thứ hai, được gọi là tìm kiếm bản sắc văn hoá, thanh thiếu niên có thể trở nên tò mò hơn và sẵn sàng khám phá, phân tích và so sánh tín ngưỡng của họ với các nền văn hoá khác.

3. When do people reach the final stage?

 • Đáp án: When they develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to, and feel satisfied with their cultural identity.

 • Từ khóa câu hỏi: When, people,  reach,  final stage

 • Vị trị thông tin: When people develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to and feel satisfied with their cultural identity, they reach the final stage called cultural identity achievement.

 • Giải thích: Khi người ta phát triển ý thức rõ ràng về bản sắc văn hoá, biết họ thuộc về nhóm xã hội nào và cảm thấy hài lòng với bản sắc văn hoá của họ, họ đạt đến giai đoạn cuối gọi là đạt được bản sắc văn hoá.

4. Why can people's cultural identity be affected by other cultures even if they live in their native country?

 • Đáp án: Because access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures. 

 • Từ khóa câu hỏi: Why, people's cultural identity, affected, other cultures, if, live, their native country

 • Vị trị thông tin: However, people often do not confine themselves to one culture. In the age of globalisation, access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures.

 • Giải thích: Tuy nhiên, người ta thường không giới hạn bản thân chỉ trong một văn hóa duy nhất. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc truy cập Internet và các phương tiện truyền thông mang đến sự tiếp xúc tức thì với nhiều nền văn hoá.

5. What are the three ways people react when they move to a new culture?

 • Đáp án: First, they keep their cultural identity. Second, they assimilate into the new culture of the majority. Third, they integrate into the new cultural environment (keeping their cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture).

 • Từ khóa câu hỏi: three ways, people react, move,  new culture.

 • Vị trị thông tin: When people move to a new culture, they may react differently. Some people feel a strong urge to keep their cultural identity, so they continue speaking their language, cooking their food, wearing their traditional clothing, and celebrating their festivals. On the other hand, there are people who choose to abandon their heritage culture and assimilate into the new culture of the majority.

 • Giải thích: Khi người ta chuyển sang một nền văn hoá mới, họ có thể phản ứng khác đi. Một số người cảm thấy mong muốn mạnh mẽ về duy trì bản sắc văn hoá, vì vậy họ tiếp tục nói ngôn ngữ của họ, nấu ăn, mặc quần áo truyền thống và ăn mừng lễ hội của họ. Trong khi đó, cũng có những người chọn từ bỏ văn hóa di sản của họ và hòa nhập vào văn hóa mới của đa số mọi người.

4. What should you do to develop your cultural identity in today's modern society? Discuss with a partner.

In today's modern society, nurturing one's cultural identity is crucial. To achieve this, individuals should actively engage in cultural activities, celebrate traditions, and connect with their heritage. Exploring history, art, and literature can deepen understanding. Embracing diversity and open discussions can enrich cultural perspectives. Moreover, learning from elders and participating in community events reinforce a sense of belonging. By blending modern life with cherished traditions, individuals can create a well-rounded cultural identity.

(Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc nuôi dưỡng bản sắc văn hóa của mỗi người là rất quan trọng. Để đạt được điều này, mỗi người nên tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, kỷ niệm các truyền thống và kết nối với di sản của mình. Khám phá lịch sử, nghệ thuật và văn học có thể làm sâu sắc hiểu biết. Chấp nhận sự đa dạng và tham gia vào các cuộc thảo luận mở rộng có thể làm giàu quan điểm văn hóa. Hơn nữa, học hỏi từ người lớn và tham gia vào các sự kiện cộng đồng giúp củng cố cảm giác thuộc về một nơi. Bằng cách kết hợp cuộc sống hiện đại với các truyền thống quý báu, mỗi người có thể tạo nên một bản sắc văn hóa phong phú và toàn diện).

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 5: Reading. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức khóa luyện IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833