Looking back - Unit 8 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 40 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Looking back - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 40 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 unit 8.
ZIM Academy
25/08/2023
looking back unit 8 tieng anh 12 sach moi trang 40 tap 2

Pronunciation

Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.

Câu 1:

A: Do you think communication skills are really important?

B: Well, some people think they aren’t important, but, in fact, they are.

Giải thích:

 • Câu 1: Các từ “think, communication, skills, really, important” là các từ chính quan trọng trong câu nên được nhấn mạnh

 • Câu 2: Các từ “some, people, think, important, fact” là các từ chính quan trọng trong câu nên được nhấn mạnh; động từ to be “aren’t và are” thể hiện sự đối lập tương phản nên được nhấn mạnh

Câu 2: 

A: Can people without a university degree apply for this job?

B: Yes, they can.

Giải thích:

 • Câu 1: Các từ “people, university, degree, apply, job” là các từ chính quan trọng trong câu nên được nhấn mạnh

 • Câu 2: trợ động từ khuyết thiếu “can” không có động từ theo sau nên được nhấn mạnh

Câu 3:

A: Should I ask my brother to help me to write the CV?

B: Yes, certainly you should.

Giải thích: 

 • Câu 1: Các từ “ask, brother, help, write, CV” là các từ chính quan trọng trong câu nên được nhấn mạnh

 • Câu 2: Từ “certainly” được nhấn mạnh nhằm khẳng định; trợ động từ khuyết thiếu “should” không có động từ theo sau nên được nhấn mạnh.

Câu 4:

A: You haven’t been shortlisted for the interview.

B: I have been shortlisted for it. 

Giải thích: Các từ “interview, shortlisted” là các từ chính quan trọng trong câu nên được nhấn mạnh. Trợ động từ “haven’t và have” thể hiện sự đối lập tương phản nên được nhấn mạnh.

Vocabulary

Underline the correct word in each sentence.

Câu 1:

 • Đáp án: adverts

 • Giải thích: Từ cần chọn là danh từ, phù hợp với nội dung: want to get a job … look for (muốn nhận một công việc … tìm kiếm). Trong 2 đáp án, adverts (quảng cáo) là phù hợp.

 • Do đó, đáp án là adverts.

Câu 2:

 • Đáp án: relevant

 • Giải thích: Từ cần chọn là tính từ bổ nghĩa cho “job experience” (kinh nghiệm làm việc). Trong 2 đáp án, relevant (liên quan) là phù hợp.

 • Do đó, đáp án là relevant.

Câu 3:

 • Đáp án: tailor

 • Giải thích: Từ cần chọn là động từ, phù hợp với nội dung: to suit the requirements (để phù hợp với yêu cầu). Trong 2 đáp án, tailor (chỉnh sửa) là phù hợp.

 • Do đó, đáp án là tailor.

Câu 4:

 • Đáp án: candidates

 • Giải thích: Từ cần chọn là danh từ, phù hợp với nội dung: invited for a job interview (được mời đến phỏng vấn công việc). Trong 2 đáp án, candidates (ứng viên) là phù hợp.

 • Do đó, đáp án là candidates.

Câu 5:

 • Đáp án: employee

 • Giải thích: Từ cần chọn là danh từ, phù hợp với nội dung: new…after a period of probation  (... mới…sau khoảng thời gian thử việc). Trong 2 đáp án, employee (nhân viên) là phù hợp.

 • Do đó, đáp án là employee.

Grammar

Turn the following sentences into reported speech, using the reporting verbs in the box.

Câu 1:

 • Đáp án: Mike asked Mira how long it would take her to finish writing her CV.

 • Giải thích: Câu trực tiếp trong đề bài là một câu hỏi, nên chuyển sang câu tường thuật sẽ dùng động từ ask. Động từ trong câu trực tiếp chia ở thì tương lai đơn (will take) nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chia theo tương lai ở quá khứ (would take). Đại từ sở hữu trong câu trực tiếp là “your” nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chuyển thành “her”.

Câu 2:

 • Đáp án: Mira informed him that she would need another two hours.

 • Giải thích: Câu trực tiếp trong đề bài là một câu thông báo, nên chuyển sang câu tường thuật sẽ dùng cấu trúc inform someone that + S + V. Động từ trong câu trực tiếp chia ở thì tương lai đơn (will need) nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chia ở tương lai ở quá khứ (would need). Chủ ngữ trong câu trực tiếp là “I” nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chuyển thành “her”.

Câu 3:

 • Đáp án: Mike encouraged/urged her to try and finish it by 4 p.m. so that she could come and watch the football match.

 • Giải thích: Câu trực tiếp trong đề bài là một câu khích lệ/thúc giục, nên chuyển sang câu tường thuật sẽ dùng cấu trúc encourage someone to do something / urge someone to do something. Động từ khiếm khuyết trong câu trực tiếp là can nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chia ở quá khứ (could).  Chủ ngữ trong câu trực tiếp là “you” nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chuyển thành “she”.

Câu 4:

 • Đáp án: Mira exclaimed that that would give her only an hour.

 • Giải thích: Câu trực tiếp trong đề bài là một câu cảm thán, nên chuyển sang câu tường thuật sẽ dùng cấu trúc exclaim that + S + V. Động từ trong câu trực tiếp chia ở thì tương lai đơn (will give) nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chia theo tương lai ở quá khứ (would give). Tân ngữ trong câu trực tiếp là “me” nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ là “her”.

Câu 5:

 • Đáp án: Mike urged her to write it quickly.

 • Giải thích: Câu trực tiếp trong đề bài là một câu thúc giục, nên chuyển sang câu tường thuật sẽ dùng cấu trúc urge someone to do something. Người nghe ở đây là Mira nên tân ngữ trong câu tường thuật sẽ là her.

Câu 6:

 • Đáp án: Mira refused to leave the house before 4 p.m. because she wanted to write a very impressive CV.

 • Giải thích: Câu trực tiếp trong đề bài là một câu từ chối, nên chuyển sang câu tường thuật sẽ dùng cấu trúc refuse to do something. Chủ ngữ trong câu trực tiếp là “I” nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ là “she”. Động từ trong câu trực tiếp chia ở thì hiện tại đơn (want) nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chia ở quá khứ đơn (wanted).

Câu 7:

 • Đáp án: Mike complained that she never came and saw him play.

 • Giải thích: Câu trực tiếp trong đề bài là một câu phàn nàn, nên chuyển sang câu tường thuật sẽ dùng cấu trúc complain that + S + V. Chủ ngữ trong câu trực tiếp là “you” nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ là “she”. Tân ngữ trong câu trực tiếp là “me” nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ là “him”. Động từ trong câu trực tiếp chia ở thì hiện tại đơn (come) nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chia ở quá khứ đơn (came).

Câu 8:

 • Đáp án: Mira promised to come to his match/that she would come to his next match.

 • Giải thích: Câu trực tiếp trong đề bài là một lời hứa, nên chuyển sang câu tường thuật sẽ dùng cấu trúc promise to do something / promise that + S + V. Chủ ngữ trong câu trực tiếp là “I” nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ là “she”. Đại từ sở hữu trong câu trực tiếp là “your” nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chuyển thành “his”.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 8: Looking Back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Xem tiếp: Tiếng anh 12 unit 8 project

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm