Skills 2 - Unit 4 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 47)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 47). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 4.
ZIM Academy
09/08/2023
skills 2 unit 4 tieng anh 7 global success trang 47

Listening

1. Discuss the question below with a partner.

Đáp án tham khảo:

 • Street paintings are big pictures that people draw on the street. They can cover a lot of space, like a crossroad or a whole street. (Tranh đường phố là những bức tranh lớn được mọi người vẽ trên đường. Chúng có thể bao phủ nhiều khu vực, chẳng hạn như một ngã tư hoặc cả một con phố.)

 • Street paintings have other names, like screeving, pavement art, street art, and sidewalk art. (Tranh đường phố có những tên gọi khác, như screeving, vỉa hè nghệ thuật, nghệ thuật đường phố, và nghệ thuật vỉa hè.)

 • Street paintings can show different things, like animals, flowers, shapes, trees, and more. Some street paintings look very real and 3D, like they are coming out of the street. (Các bức tranh đường phố có thể thể hiện nhiều thứ khác nhau, như động vật, hoa, các hình dạng, cây cối, v.v. Một số bức tranh đường phố trông rất chân thực và 3D, giống như bước ra từ các con đường.)

 • Street paintings are a way of showing creativity, culture, and ideas. They can also celebrate special days, events, or causes. (Tranh đường phố là một cách thể hiện sự sáng tạo, văn hóa và ý tưởng. Họ cũng có thể dùng loại hình nghệ thuật này để kỷ niệm những ngày, sự kiện hoặc nguyên nhân đặc biệt.)

2. Listen to a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear.

Đáp án:

1. artists

2. music

3. painting

4. enjoy

5. museum

Giải thích:

1. artists

 • Vị trí thông tin: Câu thứ 2 trong bài nghe.

 • Giải thích: Tác giả có đề cập: “In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk.” (Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn.)

→ Bài nghe có nhắc đến từ “artists”.

3. painting

 • Vị trí thông tin: Câu thứ 3 trong bài nghe.

 • Giải thích: Ngay sang câu tiếp theo có nói: “Today, you can see street painting events everywhere.” (Ngày nay, bạn có thể bắt gặp các sự kiện vẽ tranh đường phố ở khắp mọi nơi.)

→ Bài nghe có nhắc đến từ “painting”.

4. enjoy

 • Vị trí thông tin: Câu thứ 4 trong bài nghe.

 • Giải thích: Ngay sang câu tiếp theo có nói: “They attract many people who come to enjoy and take part in them.” (Các sự kiện vẽ tranh đường phố này thu hút nhiều người đến thưởng thức và tham gia.)

→ Bài nghe có nhắc đến từ “enjoy”.

3. Listen to the passage again and choose the correct answers.

1. Street painting began ______. (Vẽ tranh đường phố bắt đầu từ khi nào?)

A. in the 16th century (thế kỉ 16)

B. in the 6th century (thế kỉ 6)

C. in 1994 (năm 1994)

Đáp án: A. in the 16th century (thế kỉ 16)

Giải thích

 • Từ khóa: began 

 • Vị trí thông tin: Câu thứ 2: “In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk.” 

 • Giải thích: Tác giả có đề cập: ““In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk.” (Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn.)

→ Vẽ tranh đường phố bắt đầu từ thế kỉ 16

→ Đáp án là câu A. Loại đáp án B vì đây là đáp án gây nhiễu và trong bài nghe không hề có thông tin về thế kỉ 6. Loại đáp án C vì năm 1994 là năm thành lập Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth (Lake Worth Street Painting Festival).

2. At a street painting event, you can ______. (Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể làm gì)

A. buy a painting (mua tranh)

B. talk to artists (trò chuyện với các họa sĩ)

C. become an artist (trở thành họa sĩ)

Đáp án: C. become an artist (trở thành họa sĩ)

Giải thích

 • Từ khóa: street painting event  

 • Vị trí thông tin: Câu thứ 6: “So join in and become an artist yourself!”

 • Giải thích: Trong bài nghe có giới thiệu: “Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to enjoy and take part in them. Many of them are free too. So join in and become an artist yourself!” (Dịch tóm lược: Ngày nay các sự kiện vẽ tranh đường phố diễn ra ở khắp mọi nơi và thu hút nhiều người tham gia. Nhiều sự kiện cũng miễn phí, vậy nên hãy tham gia và biến mình trở thành một họa sĩ)

→ Trong bài nghe có nhắc đến “become an artist”

→ Đáp án là câu C. Loại đáp án A và B vì thông tin ở cả hai câu đều không được đề cập trong bài.

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______. (Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth diễn ra khi nào?)

A. only sometimes (chỉ thi thoảng)

B. every month (mỗi tháng)

C. every year (mỗi năm)

Đáp án: C. every year (mỗi năm) 

Giải thích

 • Từ khóa: Lake Worth Street Painting Festival  

 • Vị trí thông tin: Câu thứ 8 “It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers.”. 

 • Giải thích: Sang 2 câu tiếp theo thì tác giả có đề cập: “One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers.” (Một trong những sự kiện lớn nhất ở Mylà Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Lễ hội bắt đầu vào năm 1994 và hiện diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các họa sĩ và tình nguyện viên.)

→ Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth diễn ra vào tháng Hai hàng năm

→ Đáp án là câu C. Loại đáp án A và B vì thông tin ở cả hai câu đều không được đề cập trong bài.

4. About ______ artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival. (Khoảng bao nhiêu họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

A. 100,000

B. 600

C. 60

Đáp án: B. 600  

Giải thích

 • Từ khóa: artists take part

 • Vị trí thông tin: Câu cuối cùng của bài nghe “About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!” 

 • Giải thích: Tác giả có đề cập “About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!” (Khoảng 600 họa sĩ vẽ trên vỉa hè để biến con đường thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!)

→ Có 600 họa sĩ tham gia Lễ hội

→ Đáp án là câu B. Loại đáp án A vì 100,000 là con số chỉ số lượng du khách tham gia Lễ hội, không phải con số chỉ các họa sĩ tham gia vẽ tranh. Loại đáp án C vì đây là câu gây nhiễu và không được đề cập trong bài.

Writing

4. Read the following letter and choose the correct answers

1. This letter is from Chau to ___________. (Châu gửi bức thư này cho ai?)

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (giáo viên)

C. an old man (một người đàn ông lớn tuổi)

Đáp án: A. a friend (một người bạn)

Giải thích:

 • Dấu hiệu nhận biết: Câu chào “Hey Jack”

 • Giải thích: Mở đầu thư Châu có sử dụng câu chào “Hey Jack” thể hiện sự thân thiết dành cho bạn bè.

→ Đáp án là câu A. Chúng ta loại 2 đáp án còn lại là B và C vì đây là hai nhân vật lớn tuổi hơn và có vai vế hơn Jack, vì vậy nếu Jack gửi thư cho 2 đối tượng này thì lời chào của Jack cần phải trang trọng hơn.

2. Chau writes this letter to ___________. (Mục đích mà Châu viết bức thư này là gì?)

A. order Jack to perform a show (Yêu cầu Jack biểu diễn một tiết mục)

B. invite Jack to see a show (Mời Jack đi xem một buổi biểu diễn)

C. make a complaint (than phiền)

Đáp án: B. invite Jack to see a show (Mời Jack đi xem một buổi biểu diễn)

Giải thích:

 • Dấu hiệu nhận biết: Lời mời: “Let’s go…….”

 • Giải thích: Ở đầu đoạn thư Châu có ngỏ ý mời Jack rằng: “Let's go to see the water puppet show this Saturday night at 8 p.m” (Hãy đi xem múa rối nước vào tối thứ bảy tuần này vào lúc 8 giờ tối nhé)

→ Đáp án đúng là câu B. Loại đáp án A và B vì trong đoạn bức thư không hề đề cập đến việc Jack yêu cầu B làm việc gì, và Jack cũng không đưa ra bất cứ lời than phiền gì với Châu.

5. Write a letter to invite someone to a street painting festival using the following cues

– Event: Street Painting Festival
– Start time: 9 o’clock, Sunday morning
– Place: Central Rd.
– Activities: meeting street artists, drawing pictures on the street
– Time to meet: 8:45

Đáp án tham khảo:

12 Nguyen Du Rd. Ho Chi Minh City

Nov 12, 2023

Hey Lan,

Let’s go to the Street Painting Festival this Sunday morning at 9 o’clock. It is a fun event where we can see and make beautiful pictures on the street. I’m sure you’ll love it. It is on Central Rd. There will be many street artists who will show us their amazing art. How about meeting them and learning some tips from them?

We can also draw our own pictures on the street with chalk or other things. We can show our creativity, culture, and ideas through our art. How about drawing something that represents our friendship or our dreams?

The Street Painting Festival is a great chance to have fun, learn, and celebrate. I think you will enjoy it very much. How about meeting me at 8:45 near the entrance of the festival? I don’t want to miss any of the activities.

Please let me know if you can come.

Looking forward to seeing you there.

Best, 

Minh.

Dịch nghĩa:

12 đường Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12 tháng 11, 2023

Lan ơi,

Hãy cùng tớ đến Lễ hội vẽ tranh đường phố vào 9 giờ sáng chủ nhật tuần này nhé. Đó là một sự kiện thú vị mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng và tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp trên đường phố. Tớ tin là cậu sẽ thích lắm. Sự kiện này nằm trên đường Central. Sẽ có nhiều họa sĩ đường phố cho chúng ta thấy các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của họ. Hãy cùng gặp gỡ và học hỏi một số bí kíp từ họ nhé?

Chúng ta cũng có thể vẽ những bức tranh của riêng mình trên đường phố bằng phấn hoặc những thứ khác. Từ đây, chúng ta có thể thể hiện sự sáng tạo, văn hóa và ý tưởng của mình thông qua nghệ thuật. Cậu nghĩ sao về việc vẽ thứ gì đó tượng trưng cho tình bạn hoặc ước mơ của chúng ta?

Lễ hội vẽ tranh đường phố là một cơ hội tuyệt vời để vui chơi, học hỏi và kỷ niệm. Tớ tin rằng cậu sẽ thích lễ hội này lắm cho xem. Hãy gặp nhau lúc 8:45 gần lối vào của lễ hội nhé? Tớ không muốn bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào đâu.

Hãy thông báo cho tớ biết nếu cậu đồng ý đi đến đó nhé. 

Hy vọng sớm được gặp cậu.

Thân ái, 

Minh.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 4: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 unit 4 looking back


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Anh

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu