Getting Started - Unit 10 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 46, 47, 48 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Getting Started - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 46, 47, 48 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 9 Unit 10 Space Travel.
author
ZIM Academy
01/09/2023
getting started unit 10 tieng anh 9 sach moi trang 46 47 48 tap 2

1. Listen and read.

 • astronaut (n) /ˈæstrənɔːt/: phi hành gia
  Ex: The astronaut has been trained for years to prepare for the challenging mission to the International Space Station.

 • astronomy (n) /əˈstrɒnəmi/: thiên văn học
  Ex: She studied astronomy to learn more about the stars and galaxies.

 • meteorite (n) /ˈmiːtiəraɪt/: thiên thạch
  Ex: The museum displayed a rare meteorite that had fallen from outer space.

 • habitable (adj) /ˈhæbɪtəbəl/: có thể sống được
  Ex: The newly discovered planet is believed to be habitable for human life.

 • microgravity (n) /maɪkrəʊˈɡrævɪti/: vi trọng lực/không trọng lực

  Ex: The astronauts experienced microgravity while orbiting the Earth in the spacecraft.

1a. Draw lines to match the words with the definitions.

 • 1-d: astronaut – a person who has been trained to work in space
  Dịch nghĩa: phi hành gia – người được đào tạo để làm việc trong không gian.

 • 2-e: mission – a programme of space flights
  Dịch nghĩa: nhiệm vụ, sứ mệnh – một chương trình gồm các chuyến bay vào không gian vũ trụ

 • 3-f: microgravity – the state of weightlessness
  Dịch nghĩa: vi trọng lực/không trọng lực – trạng thái không có trọng lượng

 • 4-c: astronomy – the science that studies the universe and its objects such as the moon, the sun, planets, and stars
  Dịch nghĩa: thiên văn học – khoa học nghiên cứu vũ trụ và các vật thể như mặt trăng, mặt trời, các hành tinh và ngôi sao.

 • 5-b: habitable – with conditions that are suitable for life to exist
  Dịch nghĩa: có thể sống được – với các điều kiện phù hợp cho sự sống

 • 6-a: altitude – the height of something above the sea
  Dịch nghĩa: độ cao trên mặt biển – độ cao của một thứ gì đó tính từ mặt nước biển

1b. Answer the questions.

1. What was Phuc interested in when he was young? 

 • Đáp án: Phuc was crazy about space. 

 • Từ khóa: Phuc, interested, young

 • Vị trí thông tin: Ở cột trái, dòng 6-8, có lời thoại của Phúc “Well, that trip made me crazy about space. Before I turned ten, I’d already collected lots of books about the universe”.

 • Giải thích: Thông tin trên cho biết có một chuyến đi khiến Phúc say mê không gian vũ trụ, và trước lúc 10 tuổi, Phúc đã sưu tầm rất nhiều sách về vũ trụ. Cụm “Before I turned ten” tương ứng với “when he was young”, cụm “crazy about” đồng nghĩa với “interested in”. Vì vậy, điều Phúc hứng thú khi còn nhỏ là “space”.

2. What had Phuc done before he turned ten years old? 

 • Đáp án: He had learnt about the universe and had collected lots of books about space. 

 • Từ khóa: Phuc, before, ten years old

 • Vị trí thông tin: Ở cột trái, dòng 7-10, có lời thoại của Phúc “Before I turned ten, I’d already collected lots of books about the universe. I’d learnt about the planets, the stars, satellites, rockets, and stuff”.

 • Giải thích: Thông tin trên cho biết trước lúc 10 tuổi, Phúc đã sưu tầm rất nhiều sách về vũ trụ và học các kiến thức về vũ trụ như các hành tinh, ngôi sao, vệ tinh, tên lửa, và những thứ khác. 

3. Why does Phuc use the phrase ‘and stuff’ at the end of his list? 

 • Đáp án: To show that there are more things in the list but that it’s not necessary to list everything.

 • Từ khóa: Why, Phuc, and stuff

 • Vị trí thông tin: Ở cột trái, dòng 8-10, có lời thoại của Phúc “I’d learnt about the planets, the stars, satellites, rockets, and stuff”.

 • Giải thích: Thông tin trên cho biết Phúc đã học về các hành tinh, ngôi sao, vệ tinh, tên lửa. Từ “stuff” thường được dùng để chỉ những thứ gì đó chung chung, không xác định; tùy vào từng ngữ cảnh mà nó có ý nghĩa cụ thể. Trong trường hợp này, cụm “and stuff” được đặt ở cuối câu để chỉ rằng danh sách này vẫn còn những thứ khác tương tự như “planets, the stars, satellites, rockets” nhưng không cần thiết phải liệt kê cụ thể.

4. What did Nick think of the meteorite in the museum? 

 • Đáp án: He wasn’t very impressed because he thought the meteorite was like an ordinary piece of rock.

 • Từ khóa: Nick, think, meteorite 

 • Vị trí thông tin: Ở cột trái, dòng 13, có lời thoại của Phuc “A meteorite! What was it like?” và ở cột phải, dòng 1-2, có lời thoại của Nick “Honestly, it wasn’t as impressive as I’d expected. It was just like an ordinary piece of rock”.

 • Giải thích: Phúc đã hỏi Nick rằng thiên thạch trông như thế nào và Nick trả lời rằng nó không ấn tượng như mong đợi và nó chỉ giống như một hòn đá bình thường. 

5. What are some ways to train as an astronaut?

 • Đáp án: By scuba diving in a flight suit and by taking a parabolic flight to experience microgravity.

 • Từ khóa: ways, train, astronaut 

 • Vị trí thông tin: Ở cột phải, dòng 7-8, có lời thoại của Phúc “Who knows, in 20 years we might be flying there on a discovery mission”; ở dòng 9-13, có lời thoại của Nick “but we’d need to do some serious training first. They say you practise by scuba diving in a flight suit…” và lời thoại của Phúc “That’s right. And you also have to experience microgravity on a parabolic flight”.

 • Giải thích: Khi Phúc nói rằng mình có thể sẽ thực hiện một chuyến bay với nhiệm vụ khám phá thì Nick nói rằng họ phải thực hiện các khóa đào tạo nghiêm ngặt trước bằng cách luyện tập lặn với trang phục bay. Phúc bổ sung rằng họ phải trải qua điều kiện vi trọng lực trong một chuyến bay theo quỹ đạo parabol. Vì vậy, những phương pháp để rèn luyện trở thành phi hành gia là “scuba diving in a flight suit” và “taking a parabolic flight to experience microgravity”.

6. What does Phuc compare a parabolic flight to? 

 • Đáp án: He compares it to a ride on a rollercoaster.

 • Từ khóa: Phuc, compare, parabolic flight

 • Vị trí thông tin: Ở cột phải (trang 47), dòng 2-5, có lời thoại của Phúc ”The plane flies at high altitude, then it climbs sharply for a few seconds and descends sharply, a bit like a rollercoaster”.

 • Giải thích: Phúc mô tả rằng máy bay ở một độ cao lớn so với mặt biển, sau đó phóng lên rất nhanh trong vài giây và hạ xuống đột ngột, có một chút giống với tàu lượn siêu tốc. Vì vậy, thứ mà Phúc so sánh với chuyến bay quỹ đạo parabol là “a ride on a rollercoaster”.

1c. Who is keener on space travel – Phuc or Nick? Why do you think so?

Gợi ý: I think Phuc is keener on space travel than Nick. Phuc had already collected lots of books about the universe and learnt about the planets, the stars, satellites, rockets, and stuff before he was ten. Phuc also knows about microgravity and parabolic flights while Nick thinks that they sound a bit scary.

(Dịch nghĩa: Tôi nghĩ rằng Phúc yêu thích không gian vũ trụ hơn Nick. Phúc đã sưu tầm nhiều sách về vũ trụ và học về các hành tinh, ngôi sao, tên lửa,... trước lúc 10 tuổi. Cậu ấy cũng biết về vi trọng lực và đường bay parabol trong khi Nick nghĩ rằng những thứ này hơi đáng sợ.)

2. Find a word in the box to match the picture in each description.

1. A _________ travels round Earth to collect information or to communicate by radio, television, etc. It can also be a natural object which moves round a larger object in space.

 • Đáp án: satellite

 • Dịch nghĩa: Vệ tinh di chuyển xung quanh Trái Đất để thu thập thông tin hoặc liên lạc bằng sóng radio, truyền hình,... Nó cũng có thể là một vật thể tự nhiên di chuyển xung quanh một vật thể khác lớn hơn trong không gian.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ một thứ có thể di chuyển xung quanh Trái Đất hoặc xung quanh một vật thể lớn hơn trong không gian. Vì vậy, đáp án là “satellite” (vệ tinh).

2. With a _________ you can have a great experience watching the stars.

 • Đáp án: telescope 

 • Dịch nghĩa: Với một chiếc kính viễn vọng, bạn có thể trải nghiệm việc ngắm nhìn các vì sao.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ một thứ được dùng để xem các ngôi sao. Vì vậy, đáp án là “telescope” (kính viễn vọng).

3. Our sun and its planets are just a tiny part of the Milky Way, and the Milky Way is just one galaxy in the _________.

 • Đáp án: universe

 • Dịch nghĩa: Mặt Trời và các hành tinh của nó chỉ là một phần nhỏ của dải Ngân Hà, và dải Ngân Hà chỉ là một thiên hà trong vũ trụ.

 • Giải thích: Từ điền là một danh từ chỉ một không gian chứa dải Ngân Hà. Vì vậy, đáp án là “universe” (vũ trụ).

4. A _________ is a piece of rock or other matter from space that has landed on a planet.

 • Đáp án: meteorite 

 • Dịch nghĩa: Thiên thạch là một hòn đá hoặc các vật chất khác từ không gian vũ trụ rơi xuống một hành tinh.

 • Giải thích: Từ điền là một danh từ chỉ một thứ có bản chất là đất đá hoặc các vật chất khác đến từ vũ trụ. Vì vậy, đáp án là “meteorite” (thiên thạch).

5. A _________ is shaped like a tube and moves very fast. It helps a space shuttle to be sent into space.

 • Đáp án: rocket 

 • Dịch nghĩa: Động cơ tên lửa có dạng hình ống và di chuyển rất nhanh. Nó giúp đưa tàu vũ trụ bay vào không gian

 • Giải thích: Từ điền là một danh từ chỉ một phương tiện di chuyển hoặc một bộ phận của phương tiện có hình ống và di chuyển nhanh. Vì vậy, đáp án là “rocket” (tên lửa).

6. A _________ is a vehicle, with or without people inside, used for travel in space.

 • Đáp án: spacecraft

 • Dịch nghĩa: Tàu vũ trụ là một phương tiện, có thể chở hoặc không chở người, được dùng cho việc di chuyển trong không gian.

 • Giải thích: Từ điền là một danh từ chỉ một phương tiện di chuyển trong không gian. Vì vậy, đáp án là “spacecraft” (tàu vũ trụ). 

3. Create a Bingo card and play with the new words you have learnt from this lesson.

Gợi ý:

astronaut

meteorite

rocket

telescope

BINGO

altitude

microgravity

spacecraft

astronomy

Dịch nghĩa:

phi hành gia

thiên thạch

tên lửa

kính viễn vọng

BINGO

độ cao từ mặt biển

vi trọng lực

tàu vũ trụ

thiên văn học

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 10 A closer look 1.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 10: Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Lê Như Quỳnh

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu