Skills 2 - Unit 3 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 33 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 33 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress And Pressure.
ZIM Academy
31/07/2023
skills 2 unit 3 tieng anh 9 sach moi trang 33 tap 1

Listening

1a. Listen to an interview with Miss Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

1b. Choose the best answer.

1. Đáp án: likes

 • Từ khóa câu hỏi: Miss Sweetie, work, advice columnist

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: So how do you like this work? - Oh very much.

 • Giải thích: Khi được hỏi có thích công việc của mình không, cô Sweetie đã trả lời rằng cô thích công việc này rất nhiều. Do đó, đáp án lựa chọn là likes

2. Đáp án: no longer in

 • Từ khóa câu hỏi: she, in her adolescence

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I feel like I’m living my teenage years again!

 • Giải thích: Cô Sweetie nói rằng khi làm công việc này, cô như được sống lại những năm tháng thiếu niên của mình, nghĩa là cô không còn trong độ tuổi vị thành niên. Do đó, đáp án lựa chọn là no longer in

3. Đáp án: not easy

 • Từ khóa câu hỏi: giving advice, is

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: Do you find it difficult to give advice? - Well, yes…

 • Giải thích: Khi được hỏi rằng cô có thấy việc đưa ra lời khuyên có khó không, cô Sweetie đã trả lời là có. Do đó, đáp án lựa chọn là not easy

4. Đáp án: takes time

 • Từ khóa câu hỏi: come up with, piece of advice

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I take time to think of the best possible advice that I can give.

 • Giải thích: Cô Sweetie nói rằng cô mất thời gian để nghĩ về lời khuyên tốt nhất mà cô có thể đưa ra. Do đó, đáp án lựa chọn là takes time

5. Đáp án: need

 • Từ khóa câu hỏi: to give good advice, empathize, people

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I think it’s most important that we put ourselves in other people’s shoes.

 • Giải thích: Cô Sweetie nói rằng điều quan trọng là mình phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác, nghĩa là phải biết thông cảm cho người khác để đưa ra được lời khuyên. Do đó, đáp án lựa chọn là need

2. Answer the questions.

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

 • Đáp án: She feels like she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

 • Từ khóa câu hỏi: what, two things, likes, her work

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I feel like I’m living my teenage years again! … it’s great that I can help our dear readers in this way.

 • Giải thích: Cô Sweetie nói rằng khi làm công việc này cô như được sống lại những năm tháng thiếu niên của mình, nghĩa là cô không còn trong độ tuổi vị thành niên và có thể giúp các độc giả bằng cách cho lời khuyên.

2. What did she say was most important when giving others advice?

 • Đáp án: She said it’s most important that we put ourselves in other people’s shoes.

 • Từ khóa câu hỏi: what, most important, giving, advice

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I think it’s most important that we put ourselves in other people’s shoes.

 • Giải thích: Cô Sweetie nói rằng điều quan trọng là mình phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác.

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

 • Đáp án: Because language should be used sensitively so that the person can get over the negative feelings.

 • Từ khóa câu hỏi: why, language, also important

 • Vị trí: Trong đoạn hội thoại có thông tin: we also need to be very careful about how to put the advice into words. We need to be sensitive… It’s not only about giving the best solution, it’s also about helping the person get over the negative feelings.

 • Giải thích: Cô Sweetie nói rằng khi đưa ra lời khuyên cũng phải cần cẩn trọng và nhanh nhạy, khéo léo để người nhận có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực.

3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice.

1. Đáp án: No

Giải thích: Cô Sweetie khuyên không nên sử dụng “you ought to…” khi đưa ra lời khuyên, vì ngôn ngữ hơi mạnh và mang tính áp đặt

2. Đáp án: Yes

Giải thích: Cô Sweetie khuyên nên sử dụng “I think you should…” khi đưa ra lời khuyên, vì ngôn ngữ mềm mỏng, khéo léo

3. Đáp án: No

Giải thích: Cô Sweetie khuyên không nên sử dụng “you must…” khi đưa ra lời khuyên, vì ngôn ngữ hơi mạnh và mang tính áp đặt

4. Đáp án: No

Giải thích: Cô Sweetie khuyên không nên sử dụng “you have to…” khi đưa ra lời khuyên, vì ngôn ngữ hơi mạnh và mang tính áp đặt

5. Đáp án: Yes

Giải thích: Cô Sweetie khuyên nên sử dụng “it might be a good idea…” khi đưa ra lời khuyên, vì ngôn ngữ mềm mỏng, khéo léo

Writing

4. Look at 2, A CLOSER LOOK 1 and give one piece of advice to each student.

Situation A: Have you thought about asking a friend who is excellent about maths to help you? Perhaps you just need a little more guidance and practice.

Dịch nghĩa: Bạn đã từng nghĩ đến việc hỏi một người bạn tự tin về toán học để giúp bạn chưa? Có lẽ bạn chỉ cần hướng dẫn và thực hành thêm 1 chút nữa.)

Situation B: I know how you feel, but I don’t think you should worry about this change. It’s normal, and it shows that you’re growing up.

Dịch nghĩa: Tôi hiểu bạn cảm thấy thế nào, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn nên lo lắng về sự thay đổi này. Đó là chuyện bình thường, và điều này cho thấy là bạn đang lớn lên.)

Situation C: If I were you, I wouldn’t have too high expectations. I would do my best in the exam, but I don’t think it’s a good idea to feel so stressed.

Dịch nghĩa:. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không có kỳ vọng quá cao. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong bài kiểm tra, nhưng tôi không nghĩ cảm thấy quá căng thẳng là điều tốt.)

Situation D. Have you thought about telling this to your parents? They might think of a good solution to help you.

Dịch nghĩa: Bạn có nghĩ về việc nói điều này với bố mẹ bạn không? Họ có thể nghĩ ra một giải pháp tốt để giúp bạn.)

Situation E. It might help to consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

Dịch nghĩa: Có lẽ sẽ hữu ích khi bạn cân nhắc chia nhiệm vụ lớn này thành các nhiệm vụ nhỏ hơn và sau đó giải quyết từng cái một.)

Situation F. It might be a good idea to talk about this to someone. Have you thought about turning to your teacher for help?

Dịch nghĩa:. Nó có thể là một ý tưởng tốt để nói về điều này với ai đó. Bạn đã nghĩ đến việc nhờ giáo viên của mình giúp đỡ chưa?)

5a. Write a short note to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 to help you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in the countryside. I love my school, my teacher and my parents.

But this year, I have to learn too much. My parents want me to become a doctor so I must try my best to enter the best university in our capital city.

Besides that, I have to travel far to learn English. My weekend is also fully booked with art class, swimming class... I do not have time for myself to relax or pursue my hobbies.

I really want to be a dancer in the future, but my parents will be disappointed if I don’t follow what they want.

I do not know how to tell my parents about this problem. Could you give me some advice about this?

(Dịch nghĩa: 

Cháu đang học lớp 9 tại một trường ở một vùng quê. Cháu yêu trường, giáo viên và ba mẹ mình.

Nhưng năm nay, cháu phải học rất nhiều. Bố mẹ muốn cháu trở thành bác sĩ vì thế cháu phải cố gắng hết sức để vào được trường đại học tốt nhất ở thủ đô.

Bên cạnh đó, cháu còn phải đi xa để học tiếng Anh. Ngày cuối tuần của cháu kín lịch với lớp học mỹ thuật, học bơi... Cháu không có thời gian dành cho bản thân để thư giãn hay cho những sở thích của cháu.

Cháu thật sự muốn trở thành vũ công trong tương lai, nhưng bố mẹ cháu sẽ rất thất vọng nếu cháu không làm theo những gì họ muốn.

Cháu không biết làm sao để nói với bố mẹ mình về vấn đề này. Cô có thể cho cháu vài lời khuyên được không?)

b. As a whole class, put the notes in a pile and take a different note. Write a short answer (2-3 sentences) to give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

I think you should talk to your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents to rearrange it so that you can have more time to relax or for your hobbies. That would be better for your physical and mental health. You should also explain to your parents about your dream and your passion. Your parents may understand that and support you.

(Dịch nghĩa: Cô nghĩ cháu nên nói chuyện với bố mẹ về tình huống này và nói cho họ biết điều mà cháu thực sự mong muốn. Còn về lịch học, cháu nên đề nghị bố mẹ sắp xếp lại để mà cháu có thể có thời gian thư giãn và thời gian cho sở thích của mình. Điều đó sẽ tốt cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của cháu. Cháu cũng nên nói cho bố mẹ biết về ước mơ và đam mê của cháu. Bố mẹ cháu có thể sẽ hiểu và ủng hộ cho cháu.)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Looking back.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 3: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách thí điểm. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity