Communication - Unit 5 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 55 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Communication - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 55 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders Of Viet Nam.
Nguyễn Lê Như Quỳnh
02/08/2023
communication unit 5 tieng anh 9 sach moi trang 55 tap 1

1. Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

1. The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: five sentences, wonders, Viet Nam

 • Vị trí thông tin: “I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam”

 • Giải thích: Thông tin trong bài nghe cho biết MC sẽ đọc 6 câu mô tả một trong những kỳ quan của Việt Nam. Tuy nhiên, câu trên cho rằng MC sẽ đọc 5 câu mô tả một trong những kỳ quan của Việt Nam. Vì vậy, đáp án là “F” (sai).

2. The MC won’t mention the proper names of any place in her description.

 • Đáp án: T

 • Từ khóai: won’t mention, proper names

 • Vị trí thông tin: “This description won’t include the proper names of any places”

 • Giải thích: Thông tin trong bài nghe cho biết phần mô tả không bao gồm tên gọi chính xác của bất kỳ nơi nào. Tương tự, câu trên cho rằng MC sẽ không đề cập tên gọi chính xác của bất kỳ nơi nào trong phần mô tả. Vì vậy, đáp án là “T” (đúng).

3. The players have to work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: where, correct answer, first, wins

 • Vị trí thông tin: “My three contestants have to work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner”

 • Giải thích: Thông tin trong bài nghe cho biết 3 thí sinh phải tìm ra kỳ quan đó là gì và người đưa ra đáp án chính xác đầu tiên là người thắng cuộc. Trong câu trên, mặc dù vế “người đưa ra đáp án chính xác đầu tiên là người thắng cuộc” giống với thông tin trong bài nhưng vế “Người chơi phải tìm ra kỳ quan đó ở đâu” khác với thông tin trong bài. Vì vậy, đáp án là “F” (sai).

4. If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: correct answer, before, MC finishes, winner, special gift

 • Vị trí thông tin: “you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences”

 • Giải thích: Thông tin trong bài nghe cho biết người chơi sẽ là người thắng cuộc và nhận một món quà đặc biệt nếu có thể đưa ra câu trả lời chính xác trước khi MC đọc hết 6 câu. Câu trên cũng đưa ra thông tin tương tự. Vì vậy, đáp án là “T” (đúng).

5. If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to continue the game.

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: incorrect answer, before, MC finishes, continue

 • Vị trí thông tin: “But if you give the incorrect answer, you’re out of that round of the game”

 • Giải thích: Thông tin trong bài nghe cho biết nếu người chơi đưa ra câu trả lời sai, người chơi sẽ bị loại khỏi vòng chơi đó. Vì thông tin này được đọc ngay sau thông tin “[...] before I finish reading out all six sentences” nên ngữ cảnh ở đây là khi người chơi đưa ra câu trả lời sai trước khi MC đọc hết 6 câu. Tuy nhiên, câu trên cho rằng nếu người chơi đưa ra câu trả lời sai trước khi MC đọc hết các câu mô tả, người đó vẫn được cho phép tiếp tục trò chơi. Vì vậy, đáp án là “F” (sai).

2. Listen to the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.

 1. First sentence: it’s a natural wonder in the ______ part of our country.

 • Đáp án: central 

 • Từ khóa: First sentence, natural, part

 • Loại từ cần điền: tính từ

 • Loại thông tin cần điền: tử chỉ vị trí

 • Vị trí thông tin: “First sentence: it’s a natural wonder in the central part of our country”

 • Giải thích: Từ cần điền là một tính từ chỉ vị trí của một kỳ quan. Vì vậy, đáp án là “central” (trung tâm). Câu trên nghĩa là “Câu đầu tiên: đó là một kỳ quan thiên nhiên ở miền Trung Việt Nam”.

 1. Second sentence: it’s a spectacular cave located ______ metres above sea level near the west branch of a highway.

 • Đáp án: 200 (two hundred) 

 • Từ khóa: Second, cave, metres, above sea level  

 • Loại từ cần điền: số

 • Loại thông tin cần điền: độ cao 

 • Vị trí thông tin: Second sentence: it’s a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway.

 • Giải thích: Từ cần điền là một số chỉ độ cao của một hang động. Vì vậy, đáp án là “200” hoặc “two hundred” (200 hoặc hai trăm). Câu trên nghĩa là “Câu thứ hai: đó là một hang động hùng vĩ nằm ở độ cao 200 mét trên mặt nước biển, gần nhánh đường phía Tây của một quốc lộ”.

 1. OK, so I will continue with the third sentence. It’s situated in a national ______.

 • Đáp án: park

 • Từ khóa: third, national

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Loại thông tin cần điền: địa điểm

 • Vị trí thông tin: OK, so I will continue with the third sentence. It’s situated in a national park.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ địa điểm mang tính quốc gia. Vì vậy, đáp án là “park” (công viên, vườn). Câu trên nghĩa là “Tôi sẽ tiếp tục với câu thứ ba. Nó tọa lạc trong một vườn quốc gia”.

 1. And the fourth sentence: the cave was ______ by a local man in 2005.

 • Đáp án: discovered

 • Từ khóa: fourth, cave, local man, 2005

 • Loại từ cần điền: động từ bị động

 • Loại thông tin cần điền: hành động

 • Vị trí thông tin: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ nói về một sự kiện liên quan đến hang động. Vì vậy, đáp án là “discovered” (được phát hiện). Câu trên nghĩa là “Và câu thứ tư là: hang động được khám phá bởi một người dân địa phương vào năm 2005”.

 1. I know. It must be Thien Duong or ______ Cave in Quang Binh.

 • Đáp án: Paradise

 • Từ khóa: Thien Duong, Cave, Quang Binh

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Loại thông tin cần điền: tên hang động 

 • Vị trí thông tin: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ tên riêng của một hang động. Vì vậy, đáp án là “Paradise” (Thiên Đường). Câu trên nghĩa là “Tôi biết. Đó chắc hẳn là Động Thiên Đường hay Paradise ở Quảng Bình”.

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know.

Gợi ý: Cuc Phuong National Park

 • It is located in Ninh Binh province.

 • It is the first national park in Viet Nam.

 • It covers an area of 222 square kilometres.

 • It is home to over 2,000 plant species and 450 animal species.

 • It contains old limestone mountains which date back over 200 million years.

 • It contains several ancient human settlements and cave systems.

(Dịch nghĩa: Vườn quốc gia Cúc Phương

 • Nó ở tỉnh Ninh Bình.

 • Nó là vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam.

 • Nó có diện tích 222 ki-lô-mét vuông.

 • Nó là nơi ở của hơn 2000 loài thực vật và 450 loài động vật.

 • Nó có những núi đá vôi cổ có niên đại hơn 200 triệu năm.

 • Nó có những chỗ trú ngụ của người cổ đại và những hệ thống hang động.)

4. Work in groups. Play the game ‘What’s What?’.

A: Let’s play the game What’s What! I will give you six clues about a wonder of Viet Nam and you have to guess what it is before I finish reading all of them.
B: That sounds interesting!
C: Can I join the game?
A: Alright, let’s start now! First clue: It is the first national park in Viet Nam.
C: Is it Cat Tien National Park in Viet Nam?
A: Cat Tien is a national park, but not the first one. Your answer is wrong.
B: I have no idea, can you read the second clue?
A: It is located in Ninh Binh province.
B: Oh, I know this place. Is it Cuc Phuong National Park?
A: Congratulations. It’s the correct answer. 

(Dịch nghĩa:
A: Hãy chơi trò What’s what nào! Tôi sẽ đưa ra 6 manh mối về một kỳ quan ở Việt Nam và các bạn phải đoán đó là gì trước khi tôi đọc hết các manh mối.
B: Nghe thú vị đấy!
C: Tôi có thể tham gia không?
A: Được rồi, hãy bắt đầu nào! Manh mối đầu tiên: Đây là vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam.
C: Đó có phải Vườn Quốc Gia Cát Tiên không?
A: Cát Tiên là một vườn quốc gia, nhưng không phải là vườn quốc gia đầu tiên. Câu trả lời của bạn sai rồi.
B: Tôi không biết. Bạn có thể đọc manh mối thứ hai không?
A: Nó ở tỉnh Quảng Bình.
B: Ồ, tôi biết chỗ này. Đó có phải là Vườn Quốc Gia Cúc Phương không?
A: Xin chúc mừng. Đó là một câu trả lời chính xác.)

Xem thêm:

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 5: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833