Hướng dẫn trả lời TOEIC Speaking Question 11 Topic Work kèm bài mẫu

Bài thi TOEIC Speaking bao gồm tổng cộng 11 câu hỏi, được thiết kế để đánh giá khả năng phản xạ của thí sinh trong môi trường giao tiếp tiếng Anh. Trong đó, chủ đề về công việc là một trong những chủ đề thường bắt gặp nhất. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến người đọc những kiến thức liên quan đến TOEIC Speaking Question 11 Topic Work kèm theo từ vựng và bài mẫu ứng dụng.
Lê Thị Mỹ Duyên
18/01/2024
huong dan tra loi toeic speaking question 11 topic work kem bai mau

Key takeaways

1. TOEIC Speaking question 11 topic Work thường xoay quanh một số khía cạnh phổ biến như: Job satisfaction (Sự hài lòng dành cho công việc); Job requirements (Yêu cầu công việc); Organizational Culture (Văn hóa tổ chức); Teamwork & Collaboration (Làm việc nhóm & Sự hợp tác), Leadership (Khả năng lãnh đạo).

2. Các bước trả lời Toeic speaking question 11 topic work

 • Bước 1 (Point): Bắt đầu phần trình bày bằng một câu mở đầu ngắn, làm nổi bật quan điểm chính của bản thân về chủ đề được đề cập trong câu hỏi.

 • Bước 2 (Explanation): Mở rộng ý kiến của mình bằng cách trình bày thêm những lý do và lập luận cụ thể

 • Bước 3 (Evidence): Cung cấp những ví dụ cụ thể hỗ trợ cho quan điểm của mình dựa vào những trải nghiệm cá nhân hoặc những kiến thức tích lũy được.

Giới thiệu TOEIC Speaking Question 11 Topic Work

Trong câu hỏi 11 ở bài thi TOEIC Speaking, thí sinh sẽ có 45 giây chuẩn bị kể từ khi nhìn thấy đề thi và 60 giây để trình bày quan điểm của mình về một đề tài bất kỳ liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Trong đó, chủ đề về công việc có tần suất xuất hiện khá cao. Dưới đây là một số khía cạnh liên quan đến đề tài này cùng những câu hỏi mẫu mà thí sinh có thể tham khảo:

 1. Job satisfaction (Sự hài lòng dành cho công việc)

Ex: Do you think people in your country prioritize job satisfaction over salary? Why or Why not? (Bạn có nghĩ người dân ở nước bạn ưu tiên sự hài lòng trong công việc hơn tiền lương không? Tại sao có hoặc tại sao không?)

 1. Job requirements (Yêu cầu công việc)

Ex: Some supervisors think a high level of education is important when hiring employees. Others think it is more important to hire employees with a lot of relevant work experience. Which do you think is more important?

(Một số người giám sát cho rằng trình độ học vấn cao là quan trọng khi tuyển dụng nhân viên. Những người khác cho rằng điều quan trọng hơn là thuê nhân viên có nhiều kinh nghiệm làm việc phù hợp. Bạn nghĩ cái nào quan trọng hơn?)

 1. Organizational Culture (Văn hóa tổ chức)

Ex: What do you think about this statement: "Organizations should prioritize diversity in their organizational culture." Give your opinion and use specific reasons to support it.

(Bạn nghĩ gì về nhận định này: "Các tổ chức nên ưu tiên sự đa dạng trong văn hóa tổ chức của mình". Đưa ra ý kiến của bạn và sử dụng lý do cụ thể để hỗ trợ nó.)

 1. Teamwork & Collaboration (Làm việc nhóm & Sự hợp tác)

Ex: Do you agree or disagree with the statement: "Teamwork is essential for fostering innovation in the workplace." Give specific reasons and examples to support your opinion.

(Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định: "Làm việc theo nhóm là điều cần thiết để thúc đẩy sự đổi mới ở nơi làm việc". Đưa ra lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn.)

 1. Leadership (Khả năng lãnh đạo)

Ex: Do you believe that a leader's communication skills are essential for team success? Provide specific reasons and examples to support your view.

(Bạn có tin rằng kỹ năng giao tiếp của người lãnh đạo là cần thiết cho sự thành công của nhóm không? Cung cấp lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn.)

image-alt

Hướng dẫn cách trả lời cho nhóm chủ đề Work

Trong phần thi TOEIC Speaking question 11, khả năng phản xạ nhanh là điều vô cùng cần thiết. Để phát huy tốt khả năng này, bên cạnh việc sở hữu lượng từ vựng chủ đề để hỗ trợ cho quá trình triển khai ý tưởng thì việc chuẩn bị trước các bước trả lời theo cấu trúc sẽ giúp thí sinh tự tin hơn và hoàn thành bài thi tốt hơn.

Thí sinh có thể tham khảo bố cục trả lời theo cấu trúc PEE theo hướng dẫn chi tiết như sau:

P (Point)

Thí sinh mở đầu phần trình bày bằng một câu ngắn nêu tổng quan về quan điểm của bản thân đối với chủ đề chính được đề cập đến trong câu hỏi hoặc nội dung được thảo luận. Một số cấu trúc câu mở đầu có tính ứng dụng cao bao gồm:

 • In my opinion: Theo quan điểm của tôi,...

 • From my perspective, …: Theo góc nhìn của tôi, ...

 • I am of the opinion that...: Tôi có ý kiến rằng...

 • I hold the view that...: Tôi giữ quan điểm rằng...

E (Explanation)

Sau khi thể hiện quan điểm tổng quan của mình với đề tài được cung cấp, thí sinh tiếp tục phát triển phần trình bày bằng cách cung cấp những lý do cùng lập luận cụ thể hỗ trợ thêm cho ý kiến của mình. Giải thích càng chi tiết và rõ ràng càng tốt. Một số cấu trúc phổ biến mà người học có thể áp dụng vào bài nói khi cần trình bày lý do như sau:

 • This is because...: Điều này là bởi vì…

 • The reason for this is that...: Lý do cho điều này là vì...

 • It can be explained by the fact that...: Có thể giải thích là do...

 • This can be attributed to...: Điều này có thể được quy cho…

E (Evidence)

Để câu trả lời mang tính thuyết phục hơn, thí sinh có thể dựa vào những trải nghiệm cá nhân hoặc những kiến thức tích lũy được từ sách vở, báo chí để cung cấp thêm những ví dụ cụ thể hỗ trợ cho quan điểm của mình.

Một số cụm từ mà thí sinh có thể sử dụng khi đưa ra ví dụ dẫn chứng cho luận điểm của bản thân như sau:

 • For example/For instance,...: Ví dụ như…

 • In particular,…: Cụ thể,…

 • As can be seen in…: Như có thể thấy ở…

 • One clear example is...: Một ví dụ rõ ràng là...

Tham khảo thêm: Chủ đề thường gặp trong TOEIC speaking question 11 và đáp án mẫu.

image-alt

Ví dụ ứng dụng cho TOEIC Speaking Question 11 Topic Work

Đề bài: There is a growing trend of individuals who choose to follow their careers and forget about getting married. Give your opinion and use specific reasons to support it.

Các bước xử lý:

Bước 1 (Point): In my opinion, choosing to focus on a career rather than getting married is a valid and personal decision that individuals should be free to make.

(Theo tôi, việc lựa chọn tập trung vào sự nghiệp thay vì kết hôn là một quyết định đúng đắn và mang tính cá nhân mà mỗi người nên được tự do đưa ra.)

Bước 2 (Explanation): This trend can be explained by the fact that pursuing a career can provide personal fulfillment, financial independence, and a sense of accomplishment. Moreover, it allows individuals to follow their passions and achieve personal goals that may be difficult to attain while managing the responsibilities of marriage.

(Xu hướng này có thể được giải thích bởi thực tế là việc theo đuổi sự nghiệp có thể mang lại sự thỏa mãn cá nhân, sự độc lập về tài chính và cảm giác thành tựu. Hơn nữa, nó cho phép các cá nhân theo đuổi đam mê của mình và đạt được các mục tiêu cá nhân mà khó có thể đạt được khi quản lý các trách nhiệm trong hôn nhân.)

Bước 3 (Evidence): A prominent example is Taylor Swift who has dedicated her time and energy to building a successful career and making a significant impact on the entertainment industry. Despite being single at the age of 35, she exemplifies how prioritizing one's professional ambitions can lead to a fulfilling and successful life.

(Một ví dụ nổi bật là Taylor Swift, người đã cống hiến thời gian và sức lực của mình để xây dựng sự nghiệp thành công và tạo được ảnh hưởng đáng kể đến ngành giải trí. Mặc dù vẫn còn độc thân ở độ tuổi 35 nhưng cô ấy là tấm gương điển hình về việc ưu tiên những tham vọng nghề nghiệp của một người có thể dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và thành công như thế nào.)

Tham khảo thêm: Bài mẫu TOEIC Speaking Questions 11 - Tổng hợp ý tưởng và từ vựng.

image-alt

Giới thiệu từ vựng cho TOEIC Speaking Question 11 Topic Work

Dưới đây là một số từ vựng thông dụng mà thí sinh có thể áp dụng để trả lời cho các câu trả lời liên quan đến Toeic speaking question 11 topic work:

 • Occupation /ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən/ (n): Nghề nghiệp

Ví dụ: My father's occupation is a software engineer. (Nghề nghiệp của bố tôi là một kỹ sư phần mềm.)

 • Workload /ˈwɜːk.loʊd/ (n): Khối lượng công việc

Ví dụ: Managing a heavy workload can be challenging but rewarding. (Quản lý khối lượng công việc lớn có thể khó khăn nhưng đáng giá.)

 • Deadline /ˈded.laɪn/ (n): Hạn chót, thời hạn cuối cùng

Ví dụ: Meeting the deadline is crucial in the publishing industry. (Việc đáp ứng thời hạn cuối cùng thì quan trọng trong ngành xuất bản.)

 • Collaboration /kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən/ (n): Sự hợp tác

Ví dụ: Successful projects often require effective collaboration among team members. (Những dự án thành công thường yêu cầu sự hợp tác hiệu quả giữa các thành viên nhóm.)

 • Network /ˈnet.wɜːk/ (n): Mạng lưới quan hệ

Ví dụ: Building a strong professional network is essential for career development. (Xây dựng một mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp mạnh mẽ là quan trọng cho sự phát triển sự nghiệp.)

 • Flexibility /ˌflekˈsɪb.ɪl.ə.ti/ (n): Tính linh hoạt

Ví dụ: Adaptability and flexibility are crucial qualities in today's fast-paced work environment. (Khả năng thích ứng và tính linh hoạt là những phẩm chất quan trọng trong môi trường làm việc hối hã ngày nay.)

 • Job market /dʒɒb ˈmɑː.kɪt/ (n): Thị trường lao động

Ví dụ: Understanding the job market trends is crucial for job seekers. (Hiểu rõ xu hướng thị trường lao động là cần thiết cho những người đang tìm kiếm việc làm.)

 • Remote work /rɪˈməʊt wɜːk/ (n): Làm việc từ xa

Ví dụ: Remote work has become increasingly popular due to advancements in technology. (Làm việc từ xa ngày càng trở nên phổ biến do sự tiến bộ trong công nghệ.)

 • Burnout /ˈbɜːn.aʊt/ (n): Tình trạng kiệt sức

Ví dụ: Long hours and high stress can lead to burnout in the workplace. (Làm việc nhiều giờ và áp lực cao có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc.)

 • Company culture /ˈkʌm.pə. ni ˈkʌl.tʃər/ (n): Văn hóa tổ chức

Ví dụ: A positive company culture contributes to employee satisfaction and productivity. (Văn hóa tổ chức tích cực đóng góp vào sự hài lòng và năng suất của nhân viên.)

 • Work-life balance /wɜːk-laɪf ˈbæl.əns/ (n): Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Ví dụ: Achieving a healthy work-life balance is important for overall well-being. (Đạt được cân bằng giữa công việc và cuộc sống là quan trọng cho sức khỏe tổng thể.)

 • Skill set /skɪl set/ (n): Bộ kỹ năng

Ví dụ: Having a diverse skill set makes you more competitive in the job market. (Sở hữu một bộ kỹ năng đa dạng làm cho bạn cạnh tranh hơn trên thị trường lao động.)

 • Promotion /prəˈməʊ.ʃən/ (n): Sự thăng chức

Ví dụ: After years of hard work, he finally earned a promotion to a managerial position. (Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, anh ấy cuối cùng cũng đạt được sự thăng chức lên vị trí quản lý.)

 • Job satisfaction /dʒɒb ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/ (n): Sự hài lòng với công việc

Ví dụ: Job satisfaction is not solely dependent on salary; it also involves a sense of accomplishment and recognition. (Sự hài lòng với công việc không chỉ phụ thuộc vào mức lương; nó còn liên quan đến cảm giác thành công và sự công nhận.)

 • Career advancement /kəˈrɪər ədˈvɑːns.mənt/ (n): Sự thăng tiến nghề nghiệp

Ví dụ: Career advancement is often influenced by one's skills, dedication, and continuous learning. (Sự thăng tiến nghề nghiệp thường phụ thuộc vào kỹ năng, sự tận tâm và việc học liên tục)

 • Flexible schedule /ˈfleksəbl ˈʃɛdʒuːl/ (n): Lịch trình linh hoạt

Ví dụ: A flexible schedule allows employees to balance work and personal commitments. (Lịch trình linh hoạt giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và các cam kết cá nhân.)

 • Effort /ˈɛfərt/ (n): Nỗ lực

Ví dụ: Demonstrating consistent effort in your tasks is key to achieving success in your professional endeavors. (Việc thể hiện sự nỗ lực liên tục trong công việc là chìa khóa để đạt được thành công trong sự nghiệp chuyên nghiệp.)

 • Vision /ˈvɪʒən/ (n): Tầm nhìn

Ví dụ: A leader's vision inspires the team and provides direction for achieving long-term goals. (Tầm nhìn của một người lãnh đạo truyền cảm hứng cho đội ngũ và cung cấp hướng đi để đạt được mục tiêu dài hạn.)

image-alt

Bài mẫu ứng dụng

Đề bài 1: Some people believe it is better to work at a small company compared to a large one. Which do you prefer and why?

Model Answer

(Point) Well, I prefer working at a small company rather than a large one. (Explanation) This is because small companies offer a more intimate and collaborative work environment. The close-knit nature allows for better communication and a greater understanding of each team member's role. Additionally, in small companies, employees often have the opportunity to gain diverse skills and experiences. (Evidence) For example, during my tenure at a small startup, I was not confined to a specific job role. I had the chance to engage in various aspects of the business, from client interactions to project management, providing me with a holistic understanding of the company's operations. Moreover, in a smaller setting, I found that my ideas were more readily heard, and I could actively contribute to shaping the company's direction.

(Tôi thích làm việc ở một công ty nhỏ hơn là một công ty lớn. Điều này là do các công ty nhỏ cung cấp một môi trường làm việc thân mật và hợp tác hơn. Bản chất gắn bó cho phép giao tiếp tốt hơn và hiểu rõ hơn về vai trò của từng thành viên trong nhóm. Ngoài ra, ở các công ty nhỏ, nhân viên thường có cơ hội học hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng.

Ví dụ, trong thời gian làm việc tại một công ty khởi nghiệp nhỏ, tôi không bị giới hạn ở một vai trò công việc cụ thể. Tôi đã có cơ hội tham gia vào nhiều khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh, từ tương tác với khách hàng đến quản lý dự án, mang lại cho tôi sự hiểu biết toàn diện về hoạt động của công ty. Hơn nữa, trong một môi trường làm việc nhỏ hơn, tôi thấy rằng những ý tưởng của mình dễ được lắng nghe hơn và tôi có thể đóng góp tích cực vào việc định hình hướng đi của công ty.)

image-alt

Đề bài 2: Do you believe that a leader's communication skills are essential for team success? Provide specific reasons and examples to support your view.

Model Answer

(Point) Well, I firmly believe that a leader's communication skills are crucial for team success. (Explanation) It can be explained by the fact that clear communication helps articulate the team's vision and objectives, ensuring that every member understands their role and contribution to the bigger picture. In other words, effective communication allows leaders to convey changes, adapt plans, and keep the team informed during dynamic situations. (Evidence) For instance, during a critical project in my previous workplace, our team faced unforeseen challenges that required immediate adjustments to our strategy. Our leader, who possessed exceptional communication skills, gathered the team promptly, clearly outlined the issues at hand, and proposed a revised plan. The transparent communication not only alleviated concerns but also motivated team members to adapt swiftly to the changes. As a result, we successfully navigated through the challenges and met our project goals within the revised timeline.

(Vâng, tôi tin chắc rằng kỹ năng giao tiếp của người lãnh đạo là rất quan trọng cho sự thành công của nhóm. Có thể giải thích là do việc giao tiếp rõ ràng giúp nói rõ tầm nhìn và mục tiêu của nhóm, đảm bảo rằng mọi thành viên đều hiểu rõ vai trò và đóng góp của mình cho bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Nói cách khác, giao tiếp hiệu quả cho phép các nhà lãnh đạo truyền đạt những thay đổi, điều chỉnh kế hoạch và cập nhật thông tin cho nhóm trong các tình huống biến động.

Ví dụ, trong một dự án quan trọng ở nơi làm việc trước đây của tôi, nhóm của chúng tôi đã phải đối mặt với những thách thức không lường trước được đòi hỏi phải có sự điều chỉnh ngay lập tức chiến lược của chúng tôi. Lãnh đạo của chúng tôi, người sở hữu kỹ năng giao tiếp đặc biệt, đã nhanh chóng tập hợp nhóm, vạch ra rõ ràng các vấn đề trước mắt và đề xuất một kế hoạch sửa đổi. Việc trao đổi thông tin minh bạch không chỉ làm giảm bớt những lo ngại mà còn thúc đẩy các thành viên trong nhóm thích ứng nhanh chóng với những thay đổi. Kết quả là chúng tôi đã vượt qua thành công các thử thách và đạt được các mục tiêu dự án của mình trong lịch trình thời gian đã sửa đổi.)

Tổng kết

Trên đây là những kiến thức về từ vựng và cách thức trả lời cho TOEIC Speaking Question 11 Topic Work. Hy vọng người học có thể ứng dụng để hoàn thành tốt bài thi.

Hiện nay, Anh ngữ ZIM đang tổ chức các khóa học English Foundation cam kết đầu ra Zero-risk giúp người mới bắt đầu học tiếng Anh có nền tảng vững về từ vựng – ngữ pháp – phát âm để có thể diễn tả cơ bản các ý tưởng của mình, đọc/nghe hiểu được ý chính, hiểu và vận dụng các cấu trúc câu ngữ pháp tiếng Anh cơ bản,…. Tham khảo ngay khoá học để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Nguồn tham khảo:

ZIM, Anh Ngữ. “Cấu Trúc Peel Trong TOEIC Speaking: Cách Làm Hiệu Quả Cho Question 11.” Zim.Vn, 30 May 2023, zim.vn/ung-dung-cau-truc-peel-trong-toeic-speaking-question-11.

“Luyện Thi IELTS, TOEIC Cam Kết Đầu Ra.” Zim.Vn, zim.vn/keo-dai-cau-tra-loi-speaking-cuc-de-voi-cong-thuc-pee. Accessed 10 Jan. 2024.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm TOEIC hay cần làm quen với bài thi TOEIC để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử TOEIC để trải nghiệm ngay hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833