Từ vựng chủ đề Environmental problems trong IELTS Speaking

Là một trong những chủ đề hay ra, các từ vựng sau sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi Speaking thuyết phục và trơn tru, tối đa điểm IELTS Speaking
ZIM Academy
05/02/2020
tu vung chu de environmental problems trong ielts speaking

Là một trong những chủ đề hay ra, các từ vựng sau sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi Speaking thuyết phục và trơn tru, tối đa điểm IELTS Speaking.

 

  1. eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/: to get rid of something

 

  1. environmental pollution /ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l – pəˈluːʃ(ə)n/: Things that cause damage to or change the natural environment e.g chemicals, light, noise

 

  1. a hybrid car /ˈhaɪbrɪd/-/kɑː(r)/: a car that can run using either petrol or electricity

 

  1. fossil fuels  /ˈfɒsəl ˌfjuːəl/: A natural fuel such as coal, gas or oil, that takes millions of years to form

 

  1. Carbon emissions /ɪˈmɪʃ(ə)n/: carbon dioxide and carbon monoxide released into the atmosphere

 

  1. pivotal /ˈpɪvət(ə)l/: extremely important and affecting how something develops

 

  1. remedy /ˈremədi/: a solution to a particular problem

 

  1. alternative energy sources /ɔːlˈtɜː(r)nətɪv-ˈenə(r)dʒi-sɔː(r)sis/: a source of energy that people use to replace fossil fuels

 

  1. environmentally-friendly /ɪnˌvaɪrənˈment(ə)li-ˈfren(d)li/: does not harm the natural environment

 

  1. exhaustion /ɪɡˈzɔːstʃ(ə)n/: using all of something

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm