Tuesday's child is full of grace là gì? Nguồn gốc và cách sử dụng

Tuesday's child is full of grace là một dòng thơ trong bài "Monday's Child" truyền thống, mà còn là một biểu tượng văn hóa sâu sắc, phản ánh quan niệm về tính cách và phẩm giá con người. Cụm từ này mở ra một cái nhìn sâu sắc về đức hạnh và tinh thần lịch thiệp. Bài viết này sẽ đưa người đọc đến với nguồn gốc, ý nghĩa và ứng dụng phong phú của cụm từ trong đời sống hàng ngày cũng như trong văn học và nghệ thuật.
Phan Lê Khánh Duy
18/01/2024
tuesdays child is full of grace la gi nguon goc va cach su dung

Key takeaways

 • "Tuesday's child is full of grace": một cụm từ văn hóa Anh-Mỹ, miêu tả tính cách lịch sự, duyên dáng từ bài thơ "Monday's Child".

 • Nguồn gốc: "Monday's Child," bài thơ thế kỷ 19, liên kết ngày sinh với tính cách, phản ánh quan niệm dân gian về tính cách qua ngày trong tuần.

 • Cụm từ này được dùng để miêu tả người duyên dáng, tao nhã, áp dụng rộng rãi từ giao tiếp hàng ngày đến văn học và nghệ thuật.

Tuesday’s child is full of grace là gì?

Phát âm: /ˈtjuːzdeɪz tʃaɪld ɪz fʊl əv ɡreɪs/Audio icon

Định nghĩa: Cụm từ "Tuesday's child is full of grace" được hiểu theo nghĩa đen là "đứa trẻ sinh vào thứ Ba đầy duyên dáng". Trong văn hóa Anh-Mỹ, nó xuất phát từ bài thơ dân gian "Monday's Child" và mang ý nghĩa rằng những người sinh vào thứ Ba có tính cách hòa nhã, lịch sự và tao nhã. Cụm từ này thường được sử dụng để miêu tả sự duyên dáng, tinh tế trong cách cư xử của một người, không chỉ giới hạn ở vẻ ngoài mà còn ở phong thái và thái độ hành xử.image-alt

Nguồn gốc của Tuesday’s child is full of grace

Bài thơ "Monday's Child," từ đó thành ngữ này xuất phát, có từ thế kỷ 19 và là một phần của văn hóa dân gian dành cho trẻ em trong thế giới nói tiếng Anh. Mỗi ngày trong tuần trong bài thơ được liên kết với một tính cách hoặc số phận cụ thể.

Cụm từ "Tuesday's child is full of grace" ngụ ý rằng những người sinh vào thứ Ba được tin là sẽ có đầy đủ duyên dáng trong cả hành động và thái độ. Ý tưởng này, gắn liền trong dân gian, phản ánh một xu hướng văn hóa trong việc gắn kết các ngày trong tuần với những đặc tính cá nhân, cho thấy một cách quan niệm dễ thương về việc dự đoán tính cách của trẻ em.

Cách dùng Tuesday’s child is full of grace trong tiếng Anh và ví dụ

Cụm từ này được sử dụng như một phép ẩn dụ hoặc hình tượng trong tiếng Anh để mô tả người có tính cách lịch sự, tao nhã. Dưới đây là các ví dụ minh hoạ, bao gồm cả trong các tình huống cụ thể lẫn trong giao tiếp và văn hóa đại chúng:

 • Khi nhắc đến một người bạn: "She always carries herself with such elegance, truly living up to the saying 'Tuesday's child is full of grace.'" (Cô ấy luôn tỏ ra lịch lãm, thật sự thể hiện câu nói 'Người sinh vào ngày thứ Ba đều đầy duyên dáng.')

 • Trong một câu chuyện hoặc tiểu thuyết: "The protagonist, born on a Tuesday, exemplified the saying, 'Tuesday's child is full of grace' with her elegant demeanor." (Nhân vật chính, sinh vào thứ Ba, thể hiện câu nói 'Đứa trẻ của ngày thứ Ba đầy duyên dáng' qua thái độ tao nhã của mình.)

 • Trong một bài hát hoặc tác phẩm nghệ thuật: "The song's lyrics portray the singer as a 'Tuesday's child,' full of grace and hope." (Lời bài hát miêu tả ca sĩ như một 'đứa trẻ của ngày thứ Ba', đầy duyên dáng và hy vọng.)

 • Trong một lời khen: "Your ability to navigate conflicts gracefully is truly commendable, reminiscent of 'Tuesday's child is full of grace'." (Khả năng của bạn trong việc giải quyết xung đột một cách duyên dáng thật đáng khen ngợi, gợi nhớ đến 'Người sinh vào ngày thứ Ba đều đầy duyên dáng'.")

 • Trong một lời nhận xét: "Martin's ability to handle difficult customers with patience and grace is a testament to 'Tuesday's child is full of grace'." (Khả năng của Martin trong việc xử lý khách hàng khó tính với sự kiên nhẫn và duyên dáng là một minh chứng cho 'Người sinh vào ngày thứ Ba đều đầy duyên dáng'.")

 • Trong một cuộc thảo luận: "Every time there's a debate, Lisa manages to stay calm and respectful. She embodies the phrase 'Tuesday's child is full of grace'." (Mỗi lần có cuộc tranh luận, Lisa luôn giữ được sự bình tĩnh và tôn trọng. Cô ấy thể hiện đúng cụm từ 'Đứa trẻ của ngày thứ Ba đầy duyên dáng'.)

 • Trong một bình luận trên mạng xã hội: "This celebrity consistently responds to criticism with dignity and grace, exemplifying the traits of 'Tuesday's child is full of grace'." (Người nổi tiếng này luôn phản hồi lời chỉ trích một cách đầy phẩm giá và duyên dáng, thể hiện những đặc điểm của 'Người sinh vào ngày thứ Ba đều đầy duyên dáng'.")

 • Trong một kỷ niệm: "In memory of a remarkable 'Tuesday's child is full of grace,' whose presence graced everyone she encountered." (Kỷ niệm về một 'Người sinh vào ngày thứ Ba đều đầy duyên dáng' đáng kinh ngạc, người đã đem lại sự duyên dáng cho tất cả mọi người mình gặp.")

 • Trong một bức thư: "Your gracious response to our request reflects your identity as 'Tuesday's child is full of grace,' characterized by grace and compassion." (Phản hồi lịch sự của bạn đối với yêu cầu của chúng tôi phản ánh danh tính của bạn như 'Người sinh vào ngày thứ Ba đều đầy duyên dáng,' được đặc trưng bởi duyên dáng và lòng trắc ẩn.")image-alt

Ứng dụng Tuesday's child is full of grace trong IELTS Speaking

Trong phần thi IELTS Speaking, việc sử dụng thành ngữ phù hợp và sáng tạo có thể giúp thí sinh ghi điểm cao, đặc biệt là ở band điểm 7 trở lên. Theo tiêu chí đánh giá trong phần Lexical Resource, việc sử dụng từ vựng thành ngữ ít phổ biến và thể hiện nhận thức về phong cách và cách kết hợp từ vựng là rất quan trọng, mặc dù đôi khi có thể có những lựa chọn không hợp lý.

Dưới đây là cách áp dụng cụm từ này trong các phần khác nhau của bài thi IELTS Speaking:

Part 1

Do you think people are born with certain qualities, or do they develop them because of their environment?

Answer:

I believe it's a mix of both. While the environment plays a significant role, some qualities seem innate. It's like the saying "Tuesday's child is full of grace"; some people just naturally have a graceful and pleasant demeanor, which may not be entirely shaped by their environment.

image-alt

How important is it to be polite in your culture?

Answer:

In my culture, politeness is highly valued. It's often said that someone courteous and well-mannered represents the saying 'Tuesday's child is full of grace'. This expression underlines the importance we place on being graceful and polite in social interactions.

Part 2

Describe a person you admire.

You should say:

 • who the person is

 • how you know them

 • what qualities they have

 • and explain why you admire them.

Answer:

“…I'd like to talk about my high school teacher, Mrs. Thompson. She's someone I deeply admire for her grace and patience. She embodies the phrase "Tuesday's child is full of grace". Despite the challenges of teaching, she always remained calm and kind, influencing her students positively. Her gracious nature has been a great inspiration to me…”

Describe a situation where you had to be very polite.

You should say:

 • what the situation was

 • where and when it happened

 • who was involved

 • and explain how you felt about being in that situation.

Answer:

“…I recall attending a formal dinner with some foreign delegates last year. It was a situation where being extremely polite was crucial. I remembered the phrase "Tuesday's child is full of grace" and tried to embody that gracefulness. I focused on being attentive, courteous, and engaging in conversations politely. It was a bit challenging but also a rewarding experience to navigate through such a formal setting gracefully….”image-alt

Bài tập vận dụng

Trả lời các câu hỏi Speaking sau, sử dụng cụm từ “Tuesday’s child is full of grace”:

 1. How would you describe someone who handles stressful situations with elegance?

Đáp án ví dụ: "A person who handles stressful situations with elegance can be likened to 'Tuesday's child is full of grace.' They remain composed and graceful under pressure."

 1. What qualities do you admire in a colleague or friend during a heated argument?

Đáp án ví dụ: "I admire colleagues or friends who, during a heated argument, exhibit qualities reminiscent of 'Tuesday's child is full of grace.' They stay calm, respectful, and composed."

 1. How would you characterize someone who responds to criticism with dignity and respect?

Đáp án ví dụ: "Someone who responds to criticism with dignity and respect embodies the traits of 'Tuesday's child is full of grace.' They handle criticism gracefully and respectfully."

 1. Describe the behavior of a person who navigates conflicts gracefully in a professional setting.

Đáp án ví dụ: "A person who navigates conflicts gracefully in a professional setting can be compared to 'Tuesday's child is full of grace.' They resolve conflicts with poise and diplomacy."

 1. What kind of person do you think brings positivity and optimism to a challenging situation?

Đáp án ví dụ: "Someone who brings positivity and optimism to a challenging situation embodies the spirit of 'Tuesday's child is full of grace.' They radiate grace and hope in adversity."

 1. Describe the characteristics of someone who remains calm and collected in a crisis.

Đáp án ví dụ: "A person who remains calm and collected in a crisis embodies the saying 'Tuesday's child is full of grace.' They handle emergencies with composure and grace."

 1. What traits do you associate with a leader who leads with grace and dignity?

Đáp án ví dụ: "A leader who leads with grace and dignity possesses qualities reminiscent of 'Tuesday's child is full of grace.' They inspire respect, empathy, and poise."

 1. How do you envision someone who brings harmony and understanding to a group discussion?

Đáp án ví dụ: "Someone who brings harmony and understanding to a group discussion can be compared to 'Tuesday's child is full of grace.' They foster a peaceful and inclusive environment."

 1. What qualities do you appreciate in individuals who handle criticism gracefully and use it as an opportunity for growth?

Đáp án ví dụ: "I appreciate individuals who handle criticism gracefully and use it as an opportunity for growth, just like 'Tuesday's child is full of grace.' They learn and evolve from feedback."

 1. How would you describe a person who remains kind and considerate even when facing adversity?

Đáp án ví dụ: "A person who remains kind and considerate even when facing adversity exemplifies the saying 'Tuesday's child is full of grace.' They exhibit compassion and kindness in challenging times."

Xem thêm các idiom sau:

Tổng kết

Những ví dụ này cho thấy cách mà cụm từ "Tuesday's child is full of grace" được sử dụng linh hoạt trong cả ngôn ngữ hàng ngày và trong các ngữ cảnh văn hóa sâu rộng. Nó không chỉ là một cách ngợi ca tinh tế về những người có phẩm chất duyên dáng, lịch thiệp, mà còn phản ánh sự sâu sắc và thơ mộng trong văn hóa giao tiếp. Mong rằng người học đã hiểu biết hơn và nắm cách áp dụng nó vào giao tiếp và văn học đại chúng.

Nguồn tham khảo:

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833