Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Online communication ngày 12/09/2020

In many workplaces, online communication is becoming more common than face to face interaction. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

bai-mau-ielts-writing-task-2-cho-chu-de-online-communication-ngay-12092020

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/09/2020

In many workplaces, online communication is becoming more common than face to face interaction. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Phân tích đề bài

Đề bài đề cập đến chủ đề giao tiếp nơi công sở, cụ thể là ở nhiều nơi làm việc, giao tiếp trực tuyến đang trở nên phổ biến hơn tương tác mặt đối mặt. Câu hỏi đặt ra là theo người viết, các ưu điểm của xu hướng này có quan trọng hơn các khuyết điểm.

Lưu ý về dạng bài

Trong dạng bài “advantages outweigh disadvantages”, người viết cần chọn ủng hộ ưu điểm hoặc khuyết điểm, tức là phải nêu quan điểm rằng khía cạnh nào là có giá trị hơn. Người viết không nên khẳng định là cả ưu điểm và khuyết điểm đều quan trọng ngang nhau. 

Về nội dung phần thân bài, khía cạnh nào mà người viết cho rằng ít quan trọng hơn nên được đề cập ở đoạn 1; khía cạnh nào mà người viết cho rằng quan trọng hơn nên được đề cập ở đoạn 2. 

Nếu người viết cho rằng lập luận được đề bài nêu ra chỉ có một mặt tích cực hoặc tiêu cực mà không có mặt còn lại thì nên khẳng định điều này tại phần mở bài. Sau đó, phần thân bài tập trung phân tích về khía cạnh mà người viết ủng hộ.

Bài mẫu tham khảo

These days, it is becoming more common for a lot of people to use the internet to communicate with their fellow employees in many workplaces. Personally, I believe that in most workplace situations the benefits would outweigh the drawbacks of this trend.

On the one hand, there are certainly several drawbacks to this trend. Firstly, communication via computers and the internet can sometimes lack emotion or feeling, or be misinterpreted, and this can lead to tensions between employees. For example, a simple email from one employee to another may be written in a way that offends the other employee or makes them feel inferior. Such a situation may have been avoided if the communication had taken place in person, with a friendly tone or smile. Secondly, communication via the internet can sometimes be unreliable, such as in times when the internet connection is slow or faulty. This can lead to missed messages, lost emails, and low productivity.

However, these days communicating via the internet has brought about far more advantages in most workplaces. Companies can now have several branches and departments located in different parts of the world while still allowing employees to communicate quite effectively. For example, a company CEO can hold a meeting with all branch managers in different cities around the world via video-conferencing, saving the company a lot of time and money that would be required for everyone to attend the meeting in person. Furthermore, online communications are usually saved online and therefore allow employees to double check messages, which helps to reduce any miscommunication or misunderstanding.

In conclusion, I believe that communicating via the internet is a positive trend overall, and allows companies to save enormous amounts of time and money, and minimises misunderstandings between employees.

Từ vựng

 • fellow employees: đồng nghiệp
 • to lack emotions: thiếu cảm xúc
 • misinterpreted: bị hiểu sai
 • tensions between employees: căng thẳng giữa các nhân viên
 • to feel inferior: cảm thấy kém cỏi
 • a friendly tone or smile: một giọng điệu hoặc nụ cười thân thiện 
 • low productivity: năng suất thấp 
 • to hold a meeting: tổ chức một cuộc họp 
 • to double check: đối chiếu
 • misunderstanding: hiểu lầm 
 • enormous amounts of time and money: lượng thời gian và tiền bạc khổng lồ
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.