Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Listening Part 3: What Hazel should analyse about items in newspapers

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Listening Part 3: What Hazel should analyse about items in newspapers
ZIM Academy
06/08/2023
giai de cambridge ielts 15 test 3 listening part 3 what hazel should analyse about items in newspapers

Lưu ý: bạn đọc cần kiểm tra audioscript ở cuối sách, đồng thời kết hợp với phần giải thích đáp án trong bài viết này để quá trình tra cứu đáp án trở nên hiệu quả hơn.

Đáp án

Question

Đáp án

21

page

22

size

23

Graphic(s)

24

Structure

25

Purpose

26

Assumption(s)

27

A

28

C

29

C

30

B

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Listening Part 3

Questions 21-26

Question 21

Đáp án: page

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Câu hỏi nằm trong đề mục “What Hazel should analyze about items in newspaper” (Những gì mà Hazel nên phân tích về những mục trong báo). Ta cần gạch chân các từ khóa “Hazel” “items in newspaper” để tập trung vào những đối tượng cần nghe trong bài. 

Ta cũng cần nắm được cương vị của 2 nhân vật trong bài: Tom và Hazel. Ở đây Hazel xin ý kiến từ Tom, vì vậy những gì mà Hazel nên làm sẽ chủ yếu xuất hiện trong lời thoại của Tom dưới dạng lời khuyên.

Giải thích

Trong bài, ta nghe Tom khuyên Hazel rằng “There’s the question of which page of the newspaper the item appears on” (Có câu hỏi - bạn cần biết về, trang nào trong báo mà các mục xuất hiện). “the item appears on” (các mục xuất hiện) đồng nghĩa với “the item is on” trong câu hỏi. Vì vậy đáp án là “page” (trang).

Question 22

Đáp án: size

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Câu hỏi nằm trong đề mục “What Hazel should analyze about items in newspaper” (Những gì mà Hazel nên phân tích về những mục trong báo). Ta cần gạch chân các từ khóa “Hazel” “items in newspaper” để tập trung vào những đối tượng cần nghe trong bài.

Giải thích

Tiếp theo, Tom đề cập đến “Then there’s the size” (sau đó đến kích cỡ - của item). Như vậy “size” (kích cỡ) là đáp án án.

Question 23

Đáp án: Graphic(s)

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Câu hỏi nằm trong đề mục “What Hazel should analyze about items in newspaper” (Những gì mà Hazel nên phân tích về những mục trong báo). Ta cần gạch chân các từ khóa “Hazel” “items in newspaper” để tập trung vào những đối tượng cần nghe trong bài.

Giải thích

Tiếp theo, ta nghe Hazel đề cập đến “Graphics” (đồ họa) trong câu “What about graphics” (Còn về đồ họa thì sao?). Sau đó, Tom xác nhận “Yes, you need to consider those too” (Vâng, bạn cũng cần xem xét những cái đó). Như vậy “Graphic(s)” là đáp án.

Question 24

Đáp án: Structure

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Câu hỏi nằm trong đề mục “What Hazel should analyze about items in newspaper” (Những gì mà Hazel nên phân tích về những mục trong báo). Ta cần gạch chân các từ khóa “Hazel” “items in newspaper” để tập trung vào những đối tượng cần nghe trong bài.

Ngoài ra, ở câu hỏi này ta còn thấy “e.g what’s made prominent” (ví dụ: điều gì được làm nổi bật). Thông tin này giúp ta xác định lại thứ mà Hazel cần tập trung, giúp phân biệt ý này với các câu trước.

Giải thích

Tiếp theo, ta nghe Tom khuyên “Then you’ll need to look at how the item is put together: What structure is it given” (Sau đó bạn cần phải xem về cách mà các mục được gắn kết với nhau : Chúng được cho kết cấu gì” Như vậy ở đây Hazel cần phải xem xét về kết cấu “structure” của các mục.

Chi tiết “What’s made prominent” trên câu hỏi được đề cập trong bài khi Tom chi tiết hóa lời khuyên của mình “What has the journalist put at the beginning” (Các nhà báo đã bỏ vào cái gì ở đoạn đầu - làm nổi bật).

Question 25

Đáp án: Purpose

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Câu hỏi nằm trong đề mục “What Hazel should analyze about items in newspaper” (Những gì mà Hazel nên phân tích về những mục trong báo). Ta cần gạch chân các từ khóa “Hazel” “items in newspaper” để tập trung vào những đối tượng cần nghe trong bài. Ta cũng cần nắm được cương vị của 2 nhân vật trong bài: Tom và Hazel. Ở đây Hazel xin ý kiến từ Tom, vì vậy những gì mà Hazel nên làm sẽ chủ yếu xuất hiện trong lời thoại của Tom dưới dạng lời khuyên.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu ta điền một danh từ - một thứ của “the writer” (người viết). Trong bài nghe có đoạn “And that relates to a very important point: What’s the writer’s purpose?” (và nó liên quan đến một điểm rất quan trọng : mục đích của người viết là gì?). Như vậy, “purpose” (mục đích) là đáp án.

Question 26

Đáp án: Assumption(s)

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Câu hỏi nằm trong đề mục “What Hazel should analyze about items in newspaper” (Những gì mà Hazel nên phân tích về những mục trong báo). Ta cần gạch chân các từ khóa “Hazel” “items in newspaper” để tập trung vào những đối tượng cần nghe trong bài.

Ta cũng cần nắm được cương vị của 2 nhân vật trong bài: Tom và Hazel. Ở đây Hazel xin ý kiến từ Tom, vì vậy những gì mà Hazel nên làm sẽ chủ yếu xuất hiện trong lời thoại của Tom dưới dạng lời khuyên.

Riêng ở câu hỏi, ta cần chú ý đến động từ “make” vì động từ này có thể sẽ đi chung với từ ta cần điền. Ngoài ra từ khóa “about the reader” (về người đọc) cũng giúp ta khoanh vùng được từ cần nghe trong bài.

Giải thích

Trong bài, có đoạn Tom nói “I suppose the writer may make assumptions about the reader” (Tôi cho rằng người viết có lẽ sẽ có giả định về người đọc). Như vậy, “assumption(s)” (sự giả định) là đáp án.

Questions 27-30

Question 27

Đáp án: A

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần gạch chân từ khóa “Hazel”, “decide to do” (quyết định làm) và “types of articles” (loại bài báo). Câu hỏi yêu cầu ta nghe thông tin về những việc mà Hazel quyết định sẽ làm về mỗi loại bài báo được cho.

Các quyết định của Hazel được cho trong bảng và tổng cộng có 3 cái. 3 quyết định này chỉ khác nhau về mức độ liệu cô ấy có muốn tìm kiếm một bài báo phù hợp hay không “look for a suitable article”. A là “definitely” (nhất định); B là “may” (có lẽ) và C là “definitely won’t” (nhất định không).

Giải thích

Sau khi nghe nhắc đến “national news item” (mục báo quốc giá), ta tập trung để nghe ý định của Hazel. Ta có thể nghe được Hazel nói rằng “a national news item would be worth analyzing - I’m quite keen on politics so I’ll try and find a suitable topic” (một mục báo quốc gia sẽ rất đáng phân tích - Tôi khá hứng thú với chính trị nên tôi sẽ cố gắng và tìm một đề tài thích hợp). Dựa vào thông tin này, ta chọn đáp án A.

Question 28

Đáp án: C

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần gạch chân từ khóa “Hazel”, “decide to do” (quyết định làm) và “types of articles” (loại bài báo). Câu hỏi yêu cầu ta nghe thông tin về những việc mà Hazel quyết định sẽ làm về mỗi loại bài báo được cho.

Các quyết định của Hazel được cho trong bảng và tổng cộng có 3 cái. 3 quyết định này chỉ khác nhau về mức độ liệu cô ấy có muốn tìm kiếm một bài báo phù hợp hay không “look for a suitable article”. A là “definitely” (nhất định); B là “may” (có lẽ) và C là “definitely won’t” (nhất định không).

Giải thích

Trong bài, ta nghe Tom nhắc đến editorial và những vấn đề liên quan mà anh ấy đã gặp phải “I wanted to compare editorials in different papers, but when I started looking, I couldn’t find two on the same topic …” (Tôi đã muốn so sánh các bài báo biên tập ở nhiều báo khác nhau, nhưng khi tôi bắt đầu tìm kiếm, tôi đã không thể tìm được 2 mẫu cùng topic với nhau…). Hazel đáp lại “In that case, I won’t even bother to look” (Nếu vậy, tôi sẽ không bận tâm xem qua). Như vậy đối với “editorials” (báo biên tập), Hazel sẽ không bận tâm tìm kiếm bài báo phù hợp, đáp án C.

Question 29

Đáp án: C

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần gạch chân từ khóa “Hazel”, “decide to do” (quyết định làm) và “types of articles” (loại bài báo). Câu hỏi yêu cầu ta nghe thông tin về những việc mà Hazel quyết định sẽ làm về mỗi loại bài báo được cho.

Các quyết định của Hazel được cho trong bảng và tổng cộng có 3 cái. 3 quyết định này chỉ khác nhau về mức độ liệu cô ấy có muốn tìm kiếm một bài báo phù hợp hay không “look for a suitable article”. A là “definitely” (nhất định); B là “may” (có lẽ) và C là “definitely won’t” (nhất định không).

Giải thích

Trong bài, Tom có nói về việc anh từng chọn làm về “human interest” trong câu “In the end, I chose a human interest story” (cuối cùng, tôi đã chọn một câu chuyện mà con người nói chung quan tâm). Sau đó anh ấy tiếp tục chi tiết hóa về những gì anh đã làm. Hazel sau đó đáp lại “I usually find stories like that raise quite strong feelings in me! I’ll avoid that” (Tôi thường thấy những câu chuyện như vậy làm trỗi dậy những cảm xúc mạnh mẽ trong tôi! Tôi sẽ tránh nó). “avoid” (tránh) thể hiện rằng Hazel sẽ không làm về “human interest” như Tom. Như vậy ta chọn C.

Question 30

Đáp án: B

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần gạch chân từ khóa “Hazel”, “decide to do” (quyết định làm) và “types of articles” (loại bài báo). Câu hỏi yêu cầu ta nghe thông tin về những việc mà Hazel quyết định sẽ làm về mỗi loại bài báo được cho.

Các quyết định của Hazel được cho trong bảng và tổng cộng có 3 cái. 3 quyết định này chỉ khác nhau về mức độ liệu cô ấy có muốn tìm kiếm một bài báo phù hợp hay không “look for a suitable article”. A là “definitely” (nhất định); B là “may” (có lẽ) và C là “definitely won’t” (nhất định không).

Giải thích

Cũng tiếp sau khi nói về việc tránh làm về chủ đề “human interest” ở câu 29. Hazel tiếp tục nói “Perhaps I’ll choose an arts topic …. -I’ll think about that” (Có lẽ tôi sẽ chọn một chủ đề nghệ thuật …. -Tôi sẽ xem xét về cái đó). Ta có thể Hazel sẽ làm về art, nhưng trong câu nói có những chữ “Perhaps” (có lẽ) “I’ll think” (tôi sẽ xem xét) không thể hiện quá nhiều sự quyết đoán và có nghĩa tương tự với “may” có lẽ trên bảng câu hỏi. Vì vậy, ta chọn đáp án B.

Trên đây là đáp án cho đề IELTS 15, Test 3, Listening Part 3 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu