Cấu trúc so sánh số liệu trong IELTS Writing Task 1

Trong phần đề bài của IELTS Writing Task 1, đặc biệt là dạng Line Graph, Bar Chart và Table có yêu cầu “Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant”, vì vậy việc so sánh giữa các đối tượng, các số liệu là điều cần thiết. 
Published on
ZIM Academy

Tác giả

cau-truc-so-sanh-so-lieu-trong-ielts-writing-task-1

Trong phần đề bài của IELTS Writing Task 1, đặc biệt là dạng Line Graph, Bar Chart và Table có yêu cầu “Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant”, vì vậy việc so sánh giữa các đối tượng, các số liệu là điều cần thiết. 

Sau đây là một số cấu trúc so sánh số liệu thường dùng.

Ví dụ: Tỉ lệ giáo viên nữ ở bậc Tiểu học là hơn 90%, tỉ lệ giáo viên nam ở bậc Tiểu học là gần 10%, số liệu vào năm 2010

Các cách để so sánh 2 số liệu này

Dùng câu đơn

  • The percentage of female teachers at Primary school stood at over 90%, 10 times as much as that of male teachers.
  • Females accounted for over 90% of the teaching staff at Primary school as opposed to/compared to/in comparison with only 10% male counterparts.
  • At 90%, the figure for female teachers at Primary school was 10 times as much as that of their counterparts.

Dùng mệnh đề trạng ngữ

  • There were 90% female teachers at Primary school while the figure for males stood at only 10%.
  • Females accounted for over 90% of the teaching staff at Primary school while their counterparts made up only under 10%

Dùng mệnh đề quan hệ

  • The percentage of female teachers at Primary school, which stood at over 90%, was over 10 times as much as that of males.
  • Standing at over 90%, the percentage of female teachers was 10 times as much as that of males.
0 Bình luận
(0)