Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 của Bộ GD&ĐT

Để giúp thí sinh thuận tiện trong việc tra cứu, đáp án môn thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 (24 mã đề) chính thức của Bộ GD&ĐT được cập nhật đầy đủ tại bài viết này.
ZIM Academy
04/07/2023
dap an de thi mon tieng anh thpt quoc gia 2023 cua bo gddt

Chiều ngày 29/06/2023, hơn 1 triệu sĩ tử đã kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đề thi môn tiếng Anh năm nay của Bộ GD&ĐT có thời gian làm bài 60 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Dưới đây là đáp án tiếng Anh THPT quốc gia 2023 của toàn bộ 24 mã đề được Bộ GD&ĐT công bố.

Xem chi tiết: Giải đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2023.

Mã đề 401

1. D

2. A

3. C

4. A

5. D

6. D

7. C

8. C

9. A

10. C

11. D

12. A

13. B

14. C

15. C

16. D

17. C

18. D

19. B

20. A

21. D

22. B

23. A

24. D

25. A

26. D

27. B

28. A

29. D

30. C

31. B

32. C

33. A

34. B

35. B

36. D

37. C

38. C

39. B

40. C

41. C

42. B

43. D

44. B

45. B

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B

Mã đề 402

1. D

2. B

3. A

4. C

5. A

6. C

7. D

8. A

9. B

10. A

11. C

12. C

13. D

14. B

15. C

16. A

17. D

18. C

19. A

20. B

21. C

22. A

23. C

24. A

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. C

32. C

33. D

34. C

35. D

36. A

37. A

38. D

39. C

40. A

41. A

42. D

43. C

44. C

45. D

46. C

47. C

48. A

49. D

50. D

Mã đề 403

1. C

2. C

3. B

4. B

5. A

6. D

7. B

8. C

9. D

10. A

11. D

12. A

13. C

14. B

15. D

16. D

17. C

18. A

19. C

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. C

26. D

27. A

28. D

29. A

30. D

31. D

32. B

33. C

34. D

35. B

36. B

37. B

38. C

39. A

40. A

41. D

42. C

43. C

44. B

45. A

46. C

47. A

48. D

49. D

50. C

Mã đề 404

1. C

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. C

10. D

11. D

12. B

13. A

14. C

15. C

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. C

22. A

23. D

24. C

25. C

26. C

27. A

28. D

29. B

30. C

31. B

32. A

33. B

34. D

35. D

36. A

37. D

38. A

39. C

40. C

41. A

42. D

43. D

44. D

45. A

46. B

47. C

48. A

49. D

50. D

Mã đề 405

1. C

2. D

3. D

4. B

5. B

6. B

7. C

8. D

9. C

10. A

11. A

12. B

13. C

14.D

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20. B

21. A

22. B

23. C

24. B

25. A

26. A

27. C

28. B

29. A

30. C

31. C

32. D

33. A

34. A

35. A

36. D

37. C

38. D

39. C

40. B

41. B

42. D

43. D

44. D

45. B

46. C

47. B

48. A

49. D

50. B

Mã đề 406

1. D

2. D

3. B

4. B

5. C

6. D

7. B

8. A

9. C

10. A

11. B

12. D

13. D

14. D

15. A

16. C

17. A

18. D

19. D

20. B

21. C

22. D

23. A

24. D

25. C

26. B

27. A

28. A

29. A

30. D

31. A

32. B

33. B

34. C

35. A

36. A

37. D

38. D

39. B

40. D

41. C

42. A

43. B

44. C

45. C

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Mã đề 407

1. B

2. B

3. A

4. D

5. B

6. A

7. B

8. C

9. A

10. B

11. A

12. B

13. C

14. C

15. B

16. A

17. D

18. A

19. A

20. D

21. C

22. D

23. D

24. A

25. A

26. D

27. A

28. C

29. C

30. D

31. B

32. D

33. B

34. A

35. B

36. D

37. C

38. C

39. B

40. C

41. D

42. C

43. D

44. D

45. C

46. B

47. A

48. C

49. D

50. C

Mã đề 408

1. D

2. B

3. B

4. B

5. A

6. C

7. B

8. A

9. B

10. B

11. D

12. B

13. A

14. D

15. D

16. B

17. C

18. A

19. C

20. A

21. C

22. A

23. A

24. D

25. A

26. B

27. A

28. B

29. A

30. D

31. B

32. D

33. D

34. D

35. C

36. C

37. C

38. A

39. C

40. C

41. A

42. C

43. A

44. B

45. C

46. C

47. B

48. A

49. C

50. B

Mã đề 409

1. A

2. D

3. B

4. B

5. B

6. A

7. C

8. C

9. C

10. D

11. A

12. A

13. C

14. C

15. C

16. B

17. D

18. D

19. C

20. B

21. D

22. B

23. D

24. D

25. C

26. B

27. C

28. D

29. C

30. D

31. C

32. D

33. B

34. B

35. B

36. C

37. B

38. B

39. B

40. D

41. D

42. B

43. D

44. C

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. B

Mã đề 410

1. D

2. D

3. A

4. A

5. C

6. D

7. D

8. C

9. B

10. A

11. D

12. C

13. A

14. D

15. D

16. B

17. D

18. D

19. C

20. D

21. A

22. D

23. D

24. A

25. B

26. B

27. C

28. C

29. B

30. A

31. C

32. C

33. A

34. A

35. B

36. C

37. C

38. B

39. B

40. A

41. B

42. A

43. B

44. B

45. C

46. A

47. C

48. B

49. A

50. B

Mã đề 411

1. A

2. A

3. B

4. C

5. D

6. C

7. D

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. B

15. B

16. A

17. B

18. C

19. C

20. C

21. B

22. C

23. D

24. B

25. B

26. C

27. B

28. C

29. A

30. D

31. C

32. D

33. B

34. A

35. C

36. B

37. B

38. D

39. D

40. D

41. A

42. D

43. A

44. A

45. D

46. A

47. B

48. C

49. D

50. D

Mã đề 412

1. D

2. D

3. B

4. C

5. D

6. A

7. D

8. D

9. A

10. C

11. B

12. A

13. C

14. D

15. B

16. C

17. D

18. A

19. D

20. A

21. A

22. C

23. D

24. C

25. B

26. C

27. D

28. A

29. A

30. A

31. C

32. A

33. C

34. D

35. D

36. A

37. A

38. A

39. C

40. C

41. C

42. D

43. A

44. C

45. D

46. D

47. D

48. B

49. C

50. A

Mã đề 413

1. C

2. D

3. B

4. B

5. A

6. B

7. C

8. A

9. A

10. C

11. B

12. C

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. D

19. C

20. A

21. C

22. D

23. B

24. C

25. A

26. A

27. C

28. B

29. D

30. D

31. B

32. C

33. B

34. A

35. D

36. B

37. A

38. C

39. D

40. A

41. B

42. A

43. B

44. C

45. B

46. C

47. B

48. D

49. C

50. D

Mã đề 414

1. B

2. C

3. B

4. D

5. D

6. B

7. B

8. C

9. C

10. C

11. B

12. B

13. D

14. B

15. D

16. C

17. C

18. B

19. C

20. C

21. A

22. B

23. D

24. A

25. C

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

31. B

32. D

33. C

34. D

35. C

36. C

37. C

38. D

39. B

40. B

41. D

42. B

43. D

44. D

45. B

46. A

47. B

48. C

49. D

50. D

Mã đề 415

1. B

2. D

3. D

4. C

5. C

6. D

7. C

8. B

9. D

10. D

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. D

17. A

18. A

19. D

20. B

21. A

22. B

23. B

24. C

25. B

26. D

27. C

28. B

29. D

30. C

31. A

32. A

33. C

34. C

35. D

36. C

37. A

38. B

39. B

40. B

41. A

42. C

43. C

44. A

45. B

46. A

47. B

48. C

49. B

50. A

Mã đề 416

1. C

2. A

3. C

4. D

5. A

6. A

7. B

8. C

9. C

10. A

11. C

12. D

13. D

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. B

20. D

21. C

22. C

23. B

24. B

25. B

26. C

27. B

28. B

29. C

30. C

31. B

32. B

33. D

34. D

35. B

36. D

37. D

38. C

39. D

40. B

41. D

42. B

43. D

44. D

45. B

46. D

47. D

48. B

49. A

50. C

Mã đề 417

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. D

8. A

9. A

10. A

11. D

12. A

13. C

14. C

15. A

16. A

17. D

18. D

19. C

20. D

21. A

22. D

23. A

24. C

25. D

26. B

27. B

28. B

29. D

30. A

31. C

32. A

33. B

34. B

35. D

36. C

37. B

38. D

39. A

40. D

41. C

42. A

43. B

44. C

45. B

46. C

47. A

48. D

49. B

50. B

Mã đề 418

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

6. D

7. B

8. C

9. A

10. D

11. C

12. D

13. B

14. B

15. A

16. C

17. C

18. B

19. C

20. B

21. D

22. A

23. D

24. C

25. A

26. A

27. C

28. D

29. B

30. B

31. B

32. D

33. B

34. C

35. D

36. D

37. A

38. C

39. A

40. C

41. A

42. D

43. D

44. A

45. D

46. D

47. D

48. A

49. B

50. C

Mã đề 419

1. D

2. A

3.D

4. C

5. B

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. B

12. A

13. D

14. B

15. C

16. D

17. D

18. C

19. C

20. B

21. B

22. A

23. A

24. D

25. B

26. A

27. B

28. B

29. A

30. D

31. B

32. A

33. D

34. A

35. A

36. A

37. D

38. D

39. B

40. B

41. A

42. D

43. A

44. D

45. D

46. C

47. A

48. B

49. D

50. D

Mã đề 420

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. A

7. C

8. A

9. C

10. A

11. D

12. A

13. C

14. A

15. C

16. D

17. B

18.C

19. A

20. D

21. C

22. D

23. B

24. C

25.C

26. C

27. A

28. B

29. A

30. C

31. C

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. D

38. D

39. D

40. B

41. B

42. D

43. B

44. D

45. D

46. B

47. C

48. A

49. D

50. D

Mã đề 421

1.A

2. B

3. B

4. A

5. D

6. D

7. A

8. B

9. B

10. A

11. D

12. B

13. B

14. D

15. D

16. C

17. C

18. D

19. C

20. D

21. D

22. C

23. D

24. C

25. C

26. B

27. D

28. D

29. C

30. D

31. B

32. B

33. D

34. C

35. C

36. B

37. D

38. B

39. B

40. C

41. B

42. C

43. C

44. B

45. C

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

Mã đề 422

1. D

2. B

3. C

4. C

5. D

6. A

7. A

8. D

9. A

10. A

11. C

12. B

13. A

14. A

15. C

16. A

17. B

18. B

19. C

20. B

21. D

22. C

23. C

24. D

25. C

26. B

27. C

28. B

29. B

30. D

31. D

32. A

33. B

34. B

35. B

36. C

37. D

38. C

39. D

40. D

41. D

42. C

43. B

44. C

45. A

46. D

47. D

48. C

49. D

50. B

Mã đề 423

1. B

2. A

3. B

4. D

5. C

6. A

7. C

8. A

9. D

10. C

11. C

12. A

13. D

14. C

15. C

16. B

17. A

18. C

19. B

20. C

21. A

22. A

23. B

24. B

25. B

26. D

27. C

28. D

29. C

30. A

31. A

32. B

33. C

34. B

35. A

36. A

37. B

38. A

39. B

40. A

41. C

42. B

43. B

44. B

45. A

46. C

47. B

48. C

49. A

50. A

Mã đề 424

1. C

2. C

3. D

4. D

5. A

6. B

7. D

8. D

9. B

10. C

11. C

12. D

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. A

22. C

23. B

24. A

25. B

26. C

27. D

28. B

29. B

30. A

31. C

32. A

33. B

34. A

35. D

36. A

37. C

38. D

39. A

40. A

41. B

42. D

43. B

44. B

45. A

46. B

47. B

48. B

49. C

50. A

Trên đây là toàn bộ đáp án Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (6 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu