Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Government spending ngày thi 08/08/2020

Some people believe that the care of elderly people should be a priority of government spending. Others believe that government spending should focus more on young people, especially on their education. Discuss both views and give your opinion.
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de government spending ngay thi 08082020

Đề bài

Some people believe that the care of elderly people should be a priority of government spending. Others believe that government spending should focus more on young people, especially on their education. Discuss both views and give your opinion.

Phân tích tổng quan:

 • Chủ đề: chi tiêu của chính phủ và người cao tuổi

 • Các từ khóa lưu ý: care of elderly people, priority, young people, education

 • Dạng bài: thảo luận hai quan điểm

 • Hướng tiếp cận: người viết phân tích hai quan điểm lần lượt ở hai đoạn thân bài. Ở phần mở bài và kết bài, quan điểm cá nhân cần rõ ràng. 

Phân tích ý tưởng

Thân bài 1 – Tại sao chính phủ và gia đình đồng thời quan tâm đến người cao tuổi

 1. Người lớn tuổi đã đóng góp vào sự phát triển quốc gia trong quá khứ. 

 2. Tuy nhiên, gia đình cũng nên có trách nhiệm chăm sóc người lớn tuổi. 

Thân bài 2 – Tại sao chính phủ và gia đình nên cùng đầu từ vào thế hệ trẻ

 1. Thế hệ trẻ là nền tảng để quốc gia phát triển trong tương lai (kinh tế) 

 2. Gia đình cũng phải đóng vai trò trong việc nuôi dạy và phát triển thế hệ trẻ để giảm thiểu áp lực cho chính phủ. 

Bài mẫu tham khảo

While some people believe that governments should make the care of the elderly generation a priority, others feel that it is the youth and their education that should be prioritised. I believe that both aspects of society deserve an equal amount of attention from governments, however families must also take a large proportion of responsibility for both these issues..

Firstly, governments most definitely need to provide a certain level of care for the elderly generation of their country. These are the people who spent their lives helping build their country and its economy to make it a better place for those who come after them. Without the hard work of those citizens, the country would not be where it is today, and therefore they should be taken care of to a certain extent, including free healthcare and discounted medicine. However, families must also take responsibility for the care of the elderly, as the government cannot be fully responsible for every old person. Just as parents care for and nurture their young when they are helpless, adult children must also care for their parents and grandparents when they are old, sick, and dying.

On the other hand, the needs of the younger generation of a country are just as important as those of the elderly, as they will be the backbone of a country’s economy in the future, and therefore the government must invest in their health and education to make sure the country continues to develop and prosper in the future with an intelligent and healthy population. However, the government cannot be fully responsible for the health and education of young people. Parents and communities must also take a certain level of responsibility to ensure that children are well-educated, and that they grow up with morals and contribute to their society and country in an ethical and positive manner.

In conclusion, I believe that governments need to focus equally on the younger and older generations, however it is the equal responsibility of governments, parents, families, and communities to ensure that young and old are both looked after.

Từ vựng theo chủ đề

 • The elderly generation: Thế hệ người già

 • To take a large proportion of responsibility: Lấy phần nhiều trách nhiệm

 • To provide a certain level of care: Cung cấp một mức độ quan tâm nhất định

 • Free healthcare and discounted medicine: Chăm sóc sức khỏe miễn phí và giảm giá thuốc thang

 • To care for and nurture: Quan tâm và nuôi dưỡng

 • The needs of the younger generation: Những nhu cầu của thế hệ trẻ

 • The backbone of a country’s economy: Xương sống của kinh tế quốc gia

 • To invest in their health and education: Đầu tư vào sức khỏe và giáo dục của họ (thế hệ trẻ)

 • To continue to develop and prosper: Tiếp tục phát triển và thịnh vượng

 • An intelligent and healthy population: Dân số khỏe mạnh và thông minh

 • An ethical and positive manner: Một cách tích cực và có đạo đức

Để có lộ trình học tập hiệu quả cho kỳ thi IELTS, tham khảo trung tâm luyện thi IELTS ZIM Academy cung cấp lộ trình học phù hợp với trình độ và mục tiêu của từng học viên.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu