A Closer Look 1 - Unit 9 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 94)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: A Closer Look 1 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 94). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 9.
ZIM Academy
15/09/2023
a closer look 1 unit 9 tieng anh 8 global success trang 94

Vocabulary

1. In column B, write the noun forms of the verbs in column A.

A

B

1.  destroy (phá hủy)

destruction (sự phá hủy)

2. erupt (phun trào) 

eruption (sự phun trào)

3. warn (cảnh báo)

warning (lời cảnh báo)

4. predict (dự đoán)

prediction (sự dự đoán)

5. damage (gây thiệt hại)

damage (thiệt hại)

2. Write a word or phrase from the box under the correct picture. 

 1. whistle (còi báo hiệu)

 2. property (tài sản)

 3. emergency kit (bộ cứu hộ khẩn cấp)

 4. victim (nạn nhân)

 5. rescue worker (nhân viên cứu hộ) 

3. Fill in each blank with a word or phrase from the box.

1. Natural disasters can cause serious _____ to human life.

 • Đáp án: damage

 • Dịch nghĩa: Thiên tai gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đối với đời sống con người.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ có tính chất nghiêm trọng và là hậu quả của thiên tai.

→ Vì vậy, đáp án là “damage” (thiệt hại).

2. Local authorities gave a flood _____ yesterday, so today people are moving to safer places.

 • Đáp án: warning 

 • Dịch nghĩa: Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo lũ lụt vào hôm qua, vì vậy hôm nay mọi người đã di dời đến những nơi an toàn hơn.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ một thứ liên quan đến trận lũ lụt được chính quyền địa phương đưa ra trước khi người dân di dời.

→ Vì vậy, đáp án là “warning” (lời cảnh báo).

3. To prepare for a natural disaster, we should make a(n) _____.

 • Đáp án: emergency kit

 • Dịch nghĩa: Để chuẩn bị cho thiên tai, chúng ta cần làm một bộ cứu hộ khẩn cấp.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ một thứ được chuẩn bị cho thiên tai.

→ Vì vậy, đáp án là “emergency kit” (bộ cứu hộ khẩn cấp).

4. It’s hard to believe that we cannot _____ when earthquakes will happen.

 • Đáp án: predict

 • Dịch nghĩa: Thật khó để tin được việc chúng ta không thể dự báo khi nào động đất xảy ra.

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ liên quan đến thời điểm xảy ra động đất.

→ Vì vậy, đáp án là “predict” (dự đoán).

5. They lost all of their _____ because of the volcanic eruption.

 • Đáp án: property

 • Dịch nghĩa: Họ mất tất cả tài sản do trận phun trào núi lửa.

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ một thứ mất đi do phun trào núi lửa.

→ Vì vậy, đáp án là “property” (tài sản).

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the word stress.

Những từ kết thúc bằng -al hoặc -ous có dấu nhấn ở âm đầu tiên:

 • musical: /ˈmjuːzɪkəl/

 • dangerous: /ˈdeɪndʒərəs/

 • humorous: /ˈhjuːmərəs/

 • national: /ˈnæʃənəl/

 • practical: /ˈpræktɪkəl/

 • poisonous: /ˈpɔɪzənəs/

 • personal: /ˈpɜːrsənəl/

 • marvellous: /ˈmɑːrvələs/

5. Listen and repeat the sentences. Mark the stress in the underlined words.

1. The flood victims are collecting their personal property. 

Đáp án: personal: /ˈpɜːrsənəl/

2. Avoid dangerous places, such as windows or bookcases, during an earthquake. 

Đáp án: dangerous: /ˈdeɪndʒərəs/

3. There are numerous tropical storms in this area every year. 

Đáp án:

 • numerous: /ˈnuːmərəs/

 • tropical: /ˈtrɒpɪkəl/

4. Some natural disasters, such as landslides, usually happen in mountainous areas. 

Đáp án:

 • natural: /ˈnætʃərəl/

 • moutainous: /ˈmaʊntənəs/

5. She gave us practical tips about treating poisonous wastes

Đáp án:

 • practical: /ˈpræktɪkəl/

 • poisonous: /ˈpɔɪzənəs/

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 9: A Closer Look 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Lê Quỳnh Như

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu