Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng cho chủ đề Advertising

Nowadays a large amount of advertising aimed at children should be banned because of the negative effects. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing va tu vung cho chu de advertising

Topic 1:

Nowadays a large amount of advertising aimed at children should be banned because of the negative effects. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích chủ đề

Đề bài đề cập đến chủ đề: Quảng cáo. Ngày nay, một lượng lớn quảng cáo mà nhắm vào trẻ em nên bị cấm bởi vì những ảnh hưởng tiêu cực của nó. Người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm, đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên.

Lưu ý về dạng bài

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong IELTS Writing, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. Lỗi thường gặp ở dạng bài này là: người viết không thống nhất quan điểm của mình từ đầu đến cuối hoặc không nêu rõ quan điểm trong câu Thesis statement ở phần mở bài. Lỗi sai này thuộc vào phần Task Response trong tiêu chí chấm điểm.

Bên cạnh đó, người viết cần phải lưu ý đề cập được hai ý trong đề bài (bị cấm – ảnh hưởng tiêu cực) và tập trung phân tích đúng đối tượng (quảng cáo nhằm vào trẻ em, không phải quảng cáo nói chung) được nêu ra ở đề bài. Nếu không đảm bảo được những điều này, người viết cũng sẽ bị trừ điểm Task Response.

Xem thêm: Understanding Grammar for IELTS – Paragraph and Essay – Chiến lược viết bài IELTS Writing

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

These days, a large amount of advertising is aimed at children and some people feel that it should be banned. While advertising can have several negative impacts on children, I believe it should not be completely banned.

On the one hand, commercials aimed at children can have a detrimental impact, particularly on the relationship between parents and their children. Many children are easily manipulated to want things they see in advertisements, and this may cause conflicts between parents and children if parents deny their children of something they want. In addition, advertising targeted at children can have negative effects on their health, as many fast food and junk food companies these days direct their marketing strategies towards children, making their products appear to be healthy and appealing. Unfortunately, most children do not understand the concept of advertising and are easily persuaded to purchase these unhealthy foods, and as a consequence, can be at risk of many serious health issues, such as obesity and diabetes.

On the other hand, I feel that there should not be a ban on advertising aimed at children because advertising is one of the key aspects of a prosperous economy. If bans were to be placed on commercials, many companies would suffer from a decrease in sales and profits, which would eventually affect unemployment rates and the economy. For example, Coca Cola provides thousands of employment opportunities in advertising throughout its branches across different regions around the world. If advertising was banned, a large number of workers, such as marketers, may become unemployed, and as a result, the government will have to provide temporary financial support for those unemployed people.

In conclusion, although advertising aimed at children may have certain negative impacts regarding family relationships and health, imposing a prohibition on it is unreasonable.

(298 từ)

Từ vựng theo chủ đề

 • Have a detrimental impact: có ảnh hưởng xấu

 • Manipulate (v): lôi kéo

 • Marketing strategy: chiến lược tiếp thị

 • The concept of advertising: khái niệm quảng cáo

 • A prosperous economy: một nền kinh tế thịnh vượng

 • Provide temporary financial support: cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời

Cấu trúc ngữ pháp

1. In addition, advertising targeted at children can have negative effects on their health, as many fast food and junk food companies these days direct their marketing strategies towards children, making their products appear to be healthy and appealing.

 • “advertising targeted at children”: rút gọn mệnh đề quan hệ, mệnh đề đầy đủ là “advertising which is targeted at children”.

 • “direct their marketing strategies towards children”: direct (v) something towards someone: nhắm tới, có mục đích tới hướng ai

 • “…., making their products”: rút gọn mệnh đề quan hệ, mệnh đề đầy đủ là “…., which makes their products”.

2. If advertising was banned, a large number of workers, such as marketers, may become unemployed, and as a result, the government will have to provide temporary financial support for those unemployed people.

 • “…, and as a result,…”: trong một câu, nối hai mệnh đề bằng cụm từ chỉ kết quả “as a result”, lưu ý sử dụng dấu phẩy ở đúng vị trí.

Topic 2: Advertising is becoming more and more common in everyday life. Some people say that advertising has a positive impact on our lives. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích – Dàn ý

 • Mở bài: giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến cá nhân rằng việc mọi người bị bao quanh bởi quảng cáo mang lại cả những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực.

 • Đoạn thân bài thứ nhất: phân tích mặt lợi của việc có nhiều quảng cáo xung quanh chúng ta là việc chúng giúp con người đưa ra sự so sánh giữa các sản phẩm và đưa ra sự lựa chọn tốt hơn khi mua hàng.

 • Đoạn thân bài thứ hai: đưa ra mặt trái của việc có quá nhiều quảng cáo, đó là việc thông tin trong quảng cáo đôi khi không chính xác và việc có quảng cáo sẽ làm tăng giá bán trên thị trường của sản phẩm.

 • Kết bài: nhắc lại ý kiến cá nhân.

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

Nowadays, people are confronted with advertisements of all kinds on a daily basis. Some people believe this has both positive and negative impacts on our lives, and personally, I completely agree with such viewpoint.

People in the modern world come into contact with advertisements almost everywhere, from online commercials to banners displayed on crowded streets. Frequent exposure to advertisements of the same, or similar types of products, helps consumers make a clear comparison of certain aspects of the product, such as function or price, before deciding which items are suitable for their needs. For instance, thanks to the commercials of Iphone X and Samsung Galaxy S10, people wishing to purchase a smartphone can easily weigh up the pros and cons of these two products, and then choose the right one that serves their demand.

However, widespread advertising can also have some negative consequences that are worthy of consideration. First, the information delivered in advertisements is not always accurate, as many companies exaggerate the features of their products in order to draw attention from the public. As a result, consumers are likely to receive products of much lower quality than advertised. Second, the heavy cost of producing a range of advertisements can raise the market price of many products, meaning that people will have to pay more money to buy an item that they want.

In conclusion, the fact that advertisements of all types surround people can influence their lives in both positive and negative ways, and companies should consider giving the accurate information, and reduce their budgets for advertising to mitigate the drawbacks mentioned above.

Từ vựng theo chủ đề

 • To come into contact with: tếp cận với một thứ gì đó

 • Frequent exposure: tếp cận thường xuyên

 • To weigh up pros and cons: cân nhắc lợi hại

 • To exaggerate: phóng đại

Cấu trúc ngữ pháp

1. For instance, thanks to the commercials of Iphone X and Samsung Galaxy S10, people wishing to purchase a smartphone can easily weigh up the pros and cons of these two products, and then choose the right one that serves their demand.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cấu trúc “for instance” = “for example” được dùng khi người viết muốn đưa ra ví dụ cho điều gì đó.

 • Cấu trúc “thanks to” mang nghĩa nhờ vào cái gì đó.

 • Cấu trúc “to serve one’s demand” mang nghĩa phục vụ yêu cầu của ai đó.

2. The fact that advertisements of all types surround people can influence their lives in both positive and negative ways, and companies should consider giving the accurate information, and reduce their budgets for advertising to mitigate the drawbacks mentioned above.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Mệnh đề danh từ “The fact that advertisements of all types surround people” đứng làm chủ ngữ.

Tác giả: Giảng viên tại ZIM

Xem thêm: Khóa học IELTS cam kết đầu ra 4 kỹ năng, hệ thống học tập cá nhân hóa giúp học viên đạt kết quả mong muốn và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833