Bài tập thì tương lai đơn lớp 6 kèm đáp án chi tiết

Thì tương lai đơn là một điểm ngữ pháp quan trọng trong hệ thống kiến thức Tiếng Anh lớp 6. Việc ghi nhớ và vận dụng thì tương lai đơn sẽ trở nên dễ dang và hiệu quả hơn nếu người học chủ động rèn luyện thông qua đa dạng các bài tập vận dụng. Bài viết này sẽ tổng hợp kiến thức và cung cấp các dạng bài tập thì tương lai đơn lớp 6, giúp người học áp dụng kiến thức đã học hiệu quả, đồng thời rèn luyện và chuẩn bị cho các bài kiểm tra trên lớp.
Võ Ngọc Thu
07/05/2024
bai tap thi tuong lai don lop 6 kem dap an chi tiet

Tổng quan lý thuyết về thì tương lai đơn lớp 6

Cấu trúc thì tương lai đơn 

Cấu trúc tổng quát: S + will + V nguyên mẫu không to (bare infinitive)

 • Câu khẳng định: Subject + will (‘ll) + V (bare infinitive).

 • Câu phủ định: Subject + will not (won’t) + V (bare infinitive).

 • Câu nghi vấn: Will + Subject + V (bare infinitive)?

Trong đó: Subject có thể là I / you / he / she / it / we / they.

Lưu ý:

 • ‘ll là dạng rút gọn của will

 • won’t là dạng rút gọn của will not

Ví dụ:

 • Câu khẳng định: They will celebrate their anniversary at a fancy restaurant. (Họ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm tại một nhà hàng sang trọng)

 • Câu phủ định: We will not / won’t watch the movie since we’ve already seen it. (Chúng tôi sẽ không xem bộ phim vì chúng tôi đã xem nó rồi.)

 • Câu nghi vấn: Will he start a new course next semester? (Anh ấy sẽ bắt đầu một khóa học mới vào học kỳ tới phải không?)

Cách dùng thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn được sử dụng để diễn tả một hành động diễn ra ở tương lai.

Ví dụ:

 • They will launch the new product next month. (Họ sẽ cho ra mắt sản phẩm mới vào tháng tới.)

 • She will have a great time on her first day at school. (Cô ấy sẽ có thời gian vui vẻ vào ngày đầu tiên đi học.)

 • Will you lend me your notes? (Bạn sẽ cho tôi mượn phần ghi chép của bạn chứ?)

Xem thêm:

Bài tập thì tương lai đơn lớp 6

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống sử dụng will hoặc will not (won’t) để hoàn thành câu

 1. I ____ be a firefighter in the future.

 2. They _______ finish their homework tonight.

 3. It _______ snow in summer.

 4. _______ the trees grow tall in the forest?

 5. We _______ visit the museum next week.

 6. The moon _______ shine during the day.

 7. _______ he buy a new phone?

 8. You _______ fail if you study hard.

 9. _______ you help me with my homework?

 10. The flowers _______ bloom in the spring.

 11. _______ they sell their old car?

 12. The leaves _______ fall in spring.

 13. It _______ rain tomorrow.

 14. _______ it be sunny tomorrow?

 15. She _______ read a book this weekend.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng (A, B, hoặc C)

1. He ______ his tennis skills by practicing daily.

A. will improve

B. does improve

C. improve

2. They _______ the gym tomorrow.

A. will not miss

B. misses

C. missed

3. ______ we go sailing this weekend?

A. Does

B. Will

C. Did

4. We are confident that we _______ the game.

A. will lose

B. does lose

C. won’t lose

5. ______ she score a goal in the next match?

A. Does

B. Will

C. Did

6. I _________ my yoga class tomorrow.

A. skip

B. will not skip

C. did not skip

7. He _______ more stamps for his album.

A. will collect

B. do collect

C. collect

8. ______ we try a new sport this summer?

A. Will

B. Did

C. Are

9. ______ he take up swimming to improve his fitness?

A. Will

B. Was

C. Do

10. _____ we win the volleyball tournament?

A. Are

B. Do

C. Will

11. She ______ more to improve her batting skills.

A. will practice

B. do practice

C. won’t practice

12. They ______ the final without their key player.

A. will play

B. won’t play

C. did play

13. ______ he break the record in the next race?

A. Will

B. Shall

C. Does

14. I ______ the test as I have prepared well.

A. will fail

B. does fail

C. will not fail

15. _______ they increase the number of teams in the football league?

A. Will

B. Does

C. Shall

Bài tập 3: Điền vào chỗ trống sử dụng thì phù hợp của từ trong ngoặc để hoàn thành câu

 1. I _____(play) football tomorrow.

 2. She _____(not participate) in the marathon next week.

 3. _____ they _____(read) books before bedtime?

 4. We _____(not win) the match without practice.

 5. Our dog never ___(bark) at strangers.

 6. I _____(eat) breakfast early this morning.

 7. She ____(not write) her diary last night.

 8. ____ they ____(start) a book club next year?

 9. We ____(not finish) the puzzle without help.

 10. It ___(rain) a lot in April and May.

 11. Hurry up or you ___(be) late for school.

 12. They ____(not learn) coding without a good teacher.

 13. She ____(not understand) the math problem.

 14. We ____(not pass) the exam unless we study hard.

 15. ____ the bus _____(arrive) a bit late yesterday?

Bài tập 4: Điền vào chỗ trống sử dụng thì thích hợp của từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn

At the moment, many people _____(live) in houses made of bricks and wood. Even some people ______(build) houses using new materials like recycled plastic. People ____(integrate) technology into their houses. In the past, people ____(live) in smaller houses with fewer rooms. They ____(build) houses from natural materials like wood, stone, and clay. They often ____(construct) their homes near water sources. They also used glass in windows.

But in the future, things ___(be) different. Houses _____(be) smarter and more eco-friendly. They _____(generate) their own electricity from the sun and wind. We _____(be) able to recycle water and waste efficiently. We ____(control) everything in our houses with our voices or even our thoughts. Our houses ____(also be) healthier. They _____(have) air filters to remove pollution. And most importantly, our future houses _____(be) more comfortable and cozy, making us feel at home no matter where we are. Our houses ______(not just be) places to live, but it ____ (also be) an important part of our lives.

Bài tập 5: Viết câu hoàn chỉnh dựa trên các từ cho sẵn, sử dụng will (‘ll) hoặc will not (won’t)

 1. We / recycle / waste.

 2. weather / be / cold?

 3. air quality / be / improve?

 4. People / reduce / plastic bags.

 5. They / not / go / swimming / tomorrow.

 6. The city / have / more gardens.

 7. We / not need / wear / jumpers / tonight.

 8. Rivers / be / cleaner.

 9. A rainbow / appear.

 10. We / not use / green / products.

 11. The world / be / a healthier place.

 12. the restaurant / be / closed / tomorrow morning?

 13. We / save / money

 14. the water / be / warm / enough?

 15. they / use / public transport?

Đáp án bài tập thì tương lai đơn lớp 6

Bài tập 1:

 1. I will be a firefighter in the future. (Tôi sẽ là một người lính cứu hỏa trong tương lai.)

 2. They will finish their homework tonight. (Họ sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào tối nay)

 3. It will not / won’t snow in summer. (Trời sẽ không có tuyết vào mùa hè)

 4. Will the trees grow tall in the forest? (Cây cối trong rừng sẽ mọc cao chứ?)

 5. We will visit the museum next week. (Chúng tôi sẽ đi thăm bảo tàng vào tuần tới)

 6. The moon will not / won’t shine during the day. (Mặt trăng sẽ không sáng vào ban ngày.)

 7. Will he buy a new phone? (Anh ấy sẽ mua điện thoại mới chứ?)

 8. You will not / won’t fail if you study hard. (Bạn sẽ không thất bại nếu bạn học hành chăm chỉ.)

 9. Will you help me with my homework? (Bạn sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà chứ?)

 10. The flowers will bloom in the spring. (Hoa sẽ nở vào mùa xuân)

 11. Will they sell their old car? (Họ sẽ bán chiếc xe cũ của họ chứ?)

 12. The leaves will not / won’t fall in spring. (Lá cây sẽ không rụng vào mùa xuân.)

 13. It will rain tomorrow. (Trời sẽ mưa vào ngày mai)

 14. Will it be sunny tomorrow? (Trời sẽ nắng ngày mai chứ?)

 15. She will read a book this weekend. (Cô ấy sẽ đọc một quyển sách vào cuối tuần này.)

Bài tập 2:

 1. will improve

  Dịch nghĩa: Anh ấy sẽ cải thiện kỹ năng chơi tennis của mình bằng cách tập luyện hàng ngày.

 2. will not miss

  Dịch nghĩa: Họ sẽ không bỏ lỡ đi tập gym vào ngày mai.

 3. Will.

  Dịch nghĩa: Chúng ta sẽ đi chèo thuyền vào cuối tuần này chứ?

 4. won’t lose

  Dịch nghĩa: Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ không thua trận đấu.

 5. Will.

  Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ ghi bàn trong trận đấu tiếp theo chứ?

 6. will not skip

  Dịch nghĩa: Tôi sẽ không bỏ lớp yoga của mình vào ngày mai.

 7. will collect

  Dịch nghĩa: Anh ấy sẽ sưu tập thêm tem cho album của mình.

 8. Will.

  Dịch nghĩa: Chúng ta sẽ thử một môn thể thao mới vào mùa hè này chứ?

 9. Will.

  Dịch nghĩa: Anh ấy sẽ bắt đầu bơi lội để cải thiện sức khỏe của anh ấy chứ?

 10. Will.

  Dịch nghĩa: Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong giải đấu bóng chuyền chứ?

 11. will practice

  Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ tập luyện nhiều hơn để cải thiện kỹ năng đánh bóng của mình.

 12. won’t play

  Dịch nghĩa: Họ sẽ không chơi trận chung kết mà không có cầu thủ chủ chốt của họ.

 13. Will.

  Dịch nghĩa: Anh ấy sẽ phá kỷ lục trong cuộc đua tiếp theo chữ?

 14. will not fail

  Dịch nghĩa: Tôi sẽ không trượt kỳ thi vì tôi đã chuẩn bị kỹ càng.

 15. Will.

  Dịch nghĩa: Họ sẽ tăng số lượng đội trong giải đấu bóng đá chứ?

Bài tập 3:

 1. I will play football tomorrow. (Tôi sẽ chơi bóng đá vào ngày mai.)

 2. She will not / won’t participate in the marathon next week. (Cô ấy sẽ không tham gia vào cuộc thi chạy marathon vào tuần tới.)

 3. Do they read books before bedtime? (Họ có đọc sách trước khi đi ngủ không?)

 4. We will not / won’t win the match without practice. (Chúng ta sẽ không thắng trận đấu nếu không tập luyện.)

 5. Our dog never barks at strangers. (Chú chó của chúng tôi không bao giờ sủa ghi gặp người lạ.)

 6. I ate breakfast early this morning. (Tôi đã ăn sáng sớm vào sáng nay.)

 7. She did not write her diary last night. (Cô ấy đã không viết nhật ký vào tối qua.)

 8. Will they start a book club next year? (Họ sẽ thành lập một câu lạc bộ sách vào năm tới chứ?)

 9. We will not / won’t finish the puzzle without help. (Chúng ta sẽ không hoàn thành được câu đố nếu không có sự giúp đỡ.)

 10. It rains a lot in April and May. (Trời mưa rất nhiều vào tháng tư và tháng năm)

 11. Hurry up or you will be late for school. (Khẩn trương lên nếu không bạn sẽ muộn học.)

 12. They will not / won’t learn coding without a good teacher. (Họ sẽ không học lập trình nếu không có một giáo viên giỏi.)

 13. She does not understand the math problem. (Cô ấy không hiểu bài toán)

 14. We will not / won’t pass the exam unless we study hard. (Chúng ta sẽ không vượt qua kỳ thi trừ khi chúng ta học hành chăm chỉ.)

 15. Did the bus arrive a bit late yesterday? (Xe buýt đã đến trễ một chút vào ngày hôm qua phải không?)

Bài tập 4:

At the moment, many people are living in houses made of bricks and wood. Even some people are building houses using new materials like recycled plastic. They are integrating technology into their houses. In the past, people lived in smaller houses with fewer rooms. They built houses from natural materials like wood, stone, and clay. They often constructed their homes near water sources. They also used glass in windows.

But in the future, things will be different. Houses will be smarter and more eco-friendly. They will generate their own electricity from the sun and wind. We will be able to recycle water and waste efficiently. We will control everything in our houses with our voices or even our thoughts. Our houses will also be healthier. They will have air filters to remove pollution. And most importantly, our future houses will be more comfortable and cozy, making us feel at home no matter where we are. Our houses will not just be places to live, but it will also be an important part of our lives.

Dịch nghĩa:

Hiện tại, nhiều người đang sống trong những ngôi nhà được xây dựng từ gạch và gỗ. Thậm chí, một số người đang xây dựng nhà bằng vật liệu mới như nhựa tái chế. Mọi người đang tích hợp công nghệ vào nhà ở của họ. Trước đây, mọi người sống trong những ngôi nhà nhỏ hơn với ít phòng hơn. Họ xây dựng nhà từ vật liệu tự nhiên như gỗ, đá và đất sét. Họ thường xây dựng nhà ở gần nguồn nước. Họ cũng sử dụng kính trong cửa sổ.

Nhưng trong tương lai, mọi thứ sẽ khác. Nhà ở sẽ thông minh và thân thiện với môi trường hơn. Chúng sẽ tự sản xuất điện từ mặt trời và gió. Chúng ta sẽ có thể tái chế nước và rác hiệu quả. Chúng ta sẽ kiểm soát mọi thứ trong nhà bằng giọng nói hoặc thậm chí bằng suy nghĩ. Nhà ở của chúng ta cũng sẽ lành mạnh hơn. Chúng sẽ có bộ lọc không khí để loại bỏ ô nhiễm. Và quan trọng nhất, nhà ở trong tương lai sẽ thoải mái và ấm cúng hơn, khiến chúng ta cảm thấy như ở nhà dù ở đâu. Nhà ở không chỉ là nơi để sống, mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Bài tập 5:

 1. We will recycle waste. (Chúng tôi sẽ tái chế rác thải.)

 2. Will the weather be cold? (Thời tiết sẽ lạnh chứ?)

 3. Will the air quality be improved? (Chất lượng không khí sẽ được cải thiện chứ?)

 4. People will reduce plastic bags. (Mọi người sẽ giảm túi nhựa)

 5. They will not / won’t go swimming tomorrow. (Họ sẽ không đi bơi vào ngày mai)

 6. The city will have more gardens. (Thành phố sẽ có thêm nhiều khu vườn.)

 7. We will not / won’t need to wear jumpers tonight. (Chúng tôi sẽ không cần mặc áo len tối nay)

 8. Rivers will be cleaner. (Những dòng sông sẽ sạch sẽ hơn)

 9. A rainbow will appear. (Cầu vồng sẽ xuất hiện)

 10. We will not / won’t use green products. (Chúng tôi sẽ không sử dụng sản phẩm xanh)

 11. The world will be a healthier place. (Thế giới sẽ trở thành một nơi lành mạnh hơn)

 12. Will the restaurant be closed tomorrow morning? (Ngày mai nhà hàng sẽ đóng cửa chứ?)

 13. We will save money. (Chúng tôi sẽ tiết kiệm tiền)

 14. Will the water be warm enough? (Nước sẽ đủ nóng chứ?)

 15. Will they use public transport? (Họ sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng chứ?)

Tổng kết

Bài viết trên đã tổng hợp kiến thức về cấu trúc, cách dùng và những lưu ý, và đồng thời cung cấp các dạng bài tập thì tương lai đơn lớp 6 kèm đáp án. Mong rằng thông qua bài viết này, người học sẽ củng cố được kiến thức và áp dụng hiệu quả vào việc luyện tập các dạng bài tập, chuẩn bị kỹ càng cho các bài kiểm tra quan liên quan đến dạng bài tập thì tương lai đơn lớp 6.

Trong quá trình học tập và rèn luyện, người học có thể truy cập ZIM Helper, nền tảng hỗ trợ thắc mắc, chữa bài tập bởi đội ngũ Giảng viên chuyên môn có nhiều kinh nghiệm tại ZIM.


Nguồn tham khảo

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu