IELTS Writing Basic

ielts-writing-task-2-cau-mo-dau-va-cau-ket-thuc-trong-doan-van-anh-huong-toi-su-mach-viet-luu-loat-nhu-the-nao

IELTS Writing Task 2: Câu mở đầu và câu kết thúc trong đọan văn ảnh hưởng tới sự mạch viết lưu loát như thế nào?

Nắm được thông tin nào nên được ưu tiên ở câu mở đầu và câu kết thúc trong đọan văn, góp phần rất lớn trong việc tạo một mạch viết lưu loát và dễ hiểu cho bài văn của người viết.

0