Các cách sử dụng nâng cao của mạo từ (a, an, the) - Phần 2

Trong quá trình học viết và nói tiếng Anh, kiến thức về mạo từ tuy được coi là kiến thức cơ bản nhưng cũng khiến nhiều người học gặp khó khăn trong việc sử dụng. Trong phần 1 của bài viết, tác giả đã trình bày tầm quan trọng của việc sử dụng mạo từ và một số cách dùng nâng cao. Trong giới hạn bài viết này, tác giả tiếp tục giới thiệu đến người đọc những trường hợp nâng cao khác và trường hợp cần lưu ý khi sử dụng mạo từ.
cac cach su dung nang cao cua mao tu a an the phan 2

Key takeaways

 1. Tiền và hậu bổ ngữ của danh từ đóng vai trò quyết định trong việc sử dụng zero article hay mạo từ “the”

 1. Các loại ngôn ngữ, bữa ăn, môn thể thao, từ chỉ thời gian (tháng trong năm, thứ trong tuần, ngày cụ thể, mùa trong năm), trường hợp dùng home/work/town là những từ loại thường sử dụng với zero article.

 1. Mạo từ “the” thường sử dụng với các cụm danh từ có chứa giới từ “of”, một số nhóm tính từ nhất định sẽ đi kèm với “the” để chỉ một nhóm đối tượng.

 2. “the” dùng trong so sánh hơn nhất, cụm từ chỉ vị trí địa lý, một số từ chỉ thời gian và một số trường hợp đặc biệt khác.

 3. “a/an” cũng dùng để khái quát đối tượng, trong câu cảm thán, sử dụng trong định lượng từ

Cách sử dụng Zero Article

Sử dụng zero article để khái quát hóa đối tượng

Đôi khi ranh giới giữa danh từ chỉ đối tượng cụ thể và danh từ chỉ chung chung đối tượng nào đó không thực sự rõ ràng. Ví dụ:

 • The books on the table are hers [clearly specific].

 • Books are useful [clearly general].

Nhưng

 • It's important for students to have access to (the) books in the library.

 • (The) books in England are quite expensive.

(chúng ta có thể sử dụng “the” hoặc zero article trong hai trường hợp này)

Trong hai trường hợp trên, không có quy tắc cụ thể nào cho việc dùng mạo từ hay không dùng mạo từ. Người viết dùng “the” khi biết rằng người nghe đã biết rõ nhóm người hoặc vật mà người viết đang nói đến.

Tiền và hậu bổ ngữ (pre and post modification)

Chúng ta thường sử dụng danh từ số nhiều với zero article để chỉ một đối tượng chung chung, kể cả trong trường hợp có tính từ hoặc danh từ phụ đằng trước. Ví dụ:

 • I love Italian coffee

Trong ví dụ này, người nói muốn nhắc tới cà phê Ý nói chung. Trong trường hợp người nói muốn nhắc đến một loại cà phê Ý cụ thể và người nghe cũng biết loại cà phê nào mà người nói nhắc đến, thì sẽ sử dụng mạo từ “the”:

 • I love the Italian coffee that they serve in this café.

Tương tự, dưới đây là một số danh từ được sử dụng để chỉ đối tượng chung chung, mặc dù có tính từ hoặc danh từ bổ nghĩa đứng trước:

 • I love red wine.

 • The company imports French beef.

 • 1920s music is very popular in London just now.

 • He wrote his thesis on 21st-century art.

 • I enjoy studying French philosophy.

 • She hates vegetable soup.

Đôi khi, việc xác định danh từ đề cập là chung chung hay cụ thể lại phụ thuộc vào ngữ pháp thay vì ý nghĩa trong câu. Các trường hợp đề cập bên trên đã sử dụng “zero article” với cụm danh từ có tính từ hoặc danh từ bổ nghĩa đứng trước danh từ chính. Tuy nhiên, khi danh từ đi kèm với giới từ “of” thì thường cần sử dụng mạo từ “the” đứng trước, mặc dù ý nghĩa không thay đổi.

 • The music of the 1920s is very popular in London just now = 1920s music is very popular in London just now.

 • I enjoy studying the philosophy of France = I enjoy studying French philosophy.

Trong trường hợp danh từ đó đi kèm với giới từ khác ngoài “of” thì thông thường không cần sử dụng mạo từ “the”. Việc sử dụng “the” hay “zero article” đều được và không ảnh hưởng đến ý nghĩa câu.

 • I love (the) coffee from Italy.

Xem thêm: Các cách sử dụng nâng cao của mạo từ - Phần 1

Một số danh từ nhất định thường không đi kèm với mạo từ

Languages, meals, sports ( các loại ngôn ngữ, bữa ăn, các môn thể thao)

 • Khi nhắc đến các loại ngôn ngữ ( Japanese, Spanish..) thì thường không sử dụng mạo từ đứng trước.

Ví dụ: She speaks Japanese; they're studying Spanish.

Chú ý rằng từ “language” không nằm trong trường hợp này. Người nói vẫn sử dụng mạo từ bình thường trong từng ngữ cảnh cụ thể.

 • Khi nhắc đến các loại bữa ăn (breakfast, dinner, lunch, supper, tea) thì cũng không sử dụng mạo từ.

Ví dụ: What shall we have for dinner; I didn't eat breakfast this morning.

 • Các môn thể thao cũng không sử dụng mạo từ.

Ví dụ: I don't like golf; He often plays tennis.

 • Một số trường hợp đặc biệt

Khi nhắc đến các đối tượng trên như một đối tượng cụ thể, lúc này cần dùng mạo từ.

Ngôn ngữ

 • The French that they speak in Montreal is different from the French that they speak in Paris.

 • He speaks a beautiful Spanish. ( một loại tiếng Tây Ban Nha cụ thể , được nói bởi anh ấy)

Bữa ăn ( khi nhắc đến như là một dịp đặc biệt hoặc có tính từ đứng trước bữa ăn )

 • Let's have an early supper.

 • The dinner we had after the wedding was really good.

Các môn thể thao

 • The football that they play in the USA is completely different from the football that we play in the UK

Từ chỉ thời gian

 • Tháng trong năm

Các từ chỉ tháng thường không sử dụng mạo từ. Người viết sử dụng thì trong câu để xác định rõ mốc thời điểm được nói đến. Ví dụ:

I'll see you in December [= next December].

We met in December [= last December].

 • Các thứ trong tuần và ngày lễ

I'm meeting Jane on Monday [= next Monday].

I met Jane on Monday [= last Monday].

Chúng ta sử dụng zero article với danh từ số nhiều chỉ ngày trong tuần với nghĩa “every”

We have our French class on Fridays.

We usually eat turkey on Christmas Day.

They went to watch the fireworks on New Year's Eve.

 • Ngày cụ thể

Trong trường hợp ngày đó có số đứng trước tháng thì dùng “the”, nếu số đứng sau thì không dùng mạo từ.

We got married on the 2nd of September = We got married on September 2nd.

 • Các mùa trong năm

Người viết có thể sử dụng “the” hoặc zero article với các mùa trong năm.

She always goes to Spain in summer.

I don't go to the park very often in the winter.

Với “fall” thì thường sử dụng với mạo từ “the” hơn là zero article.

I love all the beautiful colours in the fall.

Home/Work/Town

Các từ home, work, town sẽ thường không đi kèm với mạo từ.

 • Home:

They went home.
I stayed at home.
Julie works from home.

Lưu ý, chúng ta không nói “go to home” mà nói “go home”. Người học có thể dùng mạo từ với home khi chỉ một ngôi nhà mà ai đó ở. Ví dụ:

We visited the home of Jackie Kennedy.

 • Work:

Khi sử dụng “work” là một nơi làm việc, người học không sử dụng mạo từ. Ví dụ:

She's at work.
I arrive at work at nine.
We leave work every day at six.
You should go to work earlier.

Trong trường hợp “work” có nghĩa là tác phẩm nghệ thuật, văn chương, hội họa thì work lại là một danh từ đếm được bình thường.

 • Town

Khi nói về “town centre” , nơi mình ở, thì thường không sử dụng mạo từ. Ví dụ:

Mary is in town at the moment.

Shall we go into town this afternoon?

He left town after he argued with his friend.

image-alt

Cách sử dụng mạo từ The

Các cụm từ với “of”

Trong nhiều trường hợp, người học cần sử dụng mạo từ “the” với những cụm danh từ có chứa giới từ “of” để xác định đối tượng được nhắc đến. Dưới đây là một số từ sử dụng trong trường hợp này:

The back of: I wrote his number on the back of my notebook.
The front of: The front of the notebook was blue.
The middle of: He sat down in the middle of the floor.
The top of: She stood at the top of the stairs.
The bottom of: The questions are at the bottom of the page.
The edge of: I tripped on the edge of the pavement.
The beginning of: At the beginning of the book, she is living in Paris.
The end of: They got married at the end of the movie.
The height of: What's the height of Mount Fuji?
The length of: She ran the length of the football pitch.
The size of: I was amazed at the size of her house.
The weight of: I can't guess the weight of the cake.
The title of: What's the title of the film that we saw last week?
The price of: The price of flats here is very high.

Một số tính từ sử dụng mạo từ “the”

Một số tính từ được sử dụng để chỉ một đối tượng hoặc nhóm đối tượng cụ thể, sẽ đi kèm với mạo từ “the”. Khi người nói đề cập tới “the last bus” có nghĩa là chỉ có một chiếc xe bus là cuối “the last”, cho nên cần sử dụng “the”. Dưới đây là những nhóm tính từ tương tự:

Same: He was wearing the same T-shirt as me.
Next: Let's get on the next train that comes.
Last: I caught the last bus home.
Only: Love is the only thing I want right now.
Right / Correct: It's the right answer.
Wrong*: I'm afraid that's the wrong answer.
Usual: He went to the usual food stall.

Superlatives (so sánh hơn nhất)

Người học đều biết rằng khi sử dụng tính từ so sánh hơn nhất thì cần sử dụng mạo từ “the”. Tuy nhiên, có một số trường hợp cần lưu ý.

Mạo từ “the” sẽ không được sử dụng nếu có tính từ sở hữu trước danh từ

 • He's my best student.

 • That's our most important goal.

Có thể sử dụng “the” hoặc zero article khi tính từ đứng cuối câu. Ví dụ:

 • She is (the) most beautiful.
  This café is (the) best.

Nhưng nếu tính từ đứng trước danh từ, người học không được lược bỏ “the”:

 • I am the fastest swimmer.

“The” với cụm từ chỉ vị trí địa lý

Người học cần dùng “the” với “the sea, the land, the country, the city”, trong đó “the city, the country” để chỉ thành phố, vùng nông thôn nói chung thay vì một vị trí cụ thể. Ví dụ:

The city: I like living in the city because there's so much to do.
The sea: I love the sea.
The mountains: We prefer to go to the mountains on holiday.

“The” với thời tiết

“The” được sử dụng với các loại thời tiết khác nhau như “rain, fog, snow..”. Ví dụ:

The sunshine: He loves sitting in the sunshine.
The snow: It can be dangerous to drive in the snow.

“The” với một số từ chỉ thời gian

Người học cần diễn đạt từ chỉ thời gian với “the” như : the morning, the afternoon, the evening, the day/ the daytime, the night, the week, the weekend.

I don't work in the daytime; instead I do all my work in the evening.

Tuy nhiên, chúng ta nói “at night, by night, by day” không đi kèm “the”.

She doesn't like walking home at night.

Most và the most

Most được sử dụng trước danh từ với nghĩa “almost all” hoặc “ very many”, lúc này, người học không sử dụng “the” và danh từ đó chỉ đối tượng một cách chung chung. Ví dụ:

Most people like chocolate.
Most cats catch mice.

Người học có thể sử dụng “most of the + noun” với nghĩa tương tự, nếu như danh từ đó là đã được xác định từ trước. Ví dụ:

Most of the people in the class like cake.
Most of the cats in London wear collars.

“The most” là một tính từ so sánh nhất

Năm, thập niên, thế kỷ và các khoảng thời gian lịch sử

Trong khi sử dụng zero article với các mốc năm cụ thể, người viết cần sử dụng mạo từ the với thập niên, thế kỉ và các khoảng thời gian lịch sử. Ví dụ:

 • She was born in 1991.

 • Shakespeare was born in the sixteenth century.

 • The Beatles were popular in the 1960s.

 • Michelangelo was working during the Renaissance.

Các trường hợp khác với “the”

Dưới đây là một số trường hợp người học cần sử dụng “the” đi kèm với danh từ đó.

The past, the future, the present, the internet, the web, the environment, the climate, the press, the public, the police.

Với các trường hợp khác cũng là danh từ trừu tượng và không đếm được, người học cần sử dụng Zero article.

Cách sử dụng mạo từ A/An

Sử dụng mạo từ a/an để khái quát đối tượng

Khi muốn nhắc đến một đối tượng chung chung, người học đều biết rằng sẽ không dùng mạo từ. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng “a,an” với danh từ đếm được số ít làm đại diện để chỉ một nhóm người. Ví dụ:

A male lion has a long mane.
An accountant must be good with numbers.

Trường hợp này giống hoàn toàn khi không sử dụng mạo từ.

Male lions have long manes [= all male lions, male lions in general].
Accountants must be good with numbers [= all accountants].

Trong khi việc sử dụng zero article ở trường hợp này thì phổ biển hơn, việc sử dụng a/an + singular countable noun làm cho cách viết trở nên trang trọng hơn (formal).

Tuy nhiên, người học không dùng “a/an” với danh từ số ít đếm được để khái quát đối tượng khi muốn nói tới đặc điểm của cả nhóm. Việc dùng”a/an” có nghĩa là lấy một thành viên trong nhóm làm ví dụ đại diện cho những đặc điểm nổi bật, cơ bản mà nó phải có mà thôi.

Khi nói rằng “a male lion has a long mane” có nghĩa rằng điều này đúng cho tất cả con sư tử, con nào cũng có cái bờm dài. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói “ a panda is endangered” khi muốn nói loài gấu trúc đang trong tình trạng nguy hiểm, bởi khi đó câu văn chỉ có nghĩa “có một con gấu trúc đang trong tình trạng nguy hiểm”. Thay vào đó, cần sửa lại “pandas/ the panda are/is endangered”.

Câu cảm thán (exclamations)

Câu cảm thán được sử dụng để khen ngợi hay phê phán, diễn tả cảm xúc của người nói về điều gì đó. Cấu trúc của câu cảm thán với “What” là:

 • What +a/an+ singular countable noun ( danh từ đếm được số ít)

What a beautiful girl!

What (zero article) + plural uncountable nouns (danh từ không đếm được số nhiều)

What luck ! (Đúng là một sự may mắn)

A little và little, A few và few

Người học có thể sử dụng mạo từ a/an hoặc zero article với một số định lượng từ

 • A little/ little + danh từ không đếm được

 • A few/few + danh từ đếm được số nhiều

 • A lot of/ lots of + danh từ đếm được hoặc không đếm được ( informal – nên sử dụng trong speaking nhiều hơn writing)

Người học cần lưu ý đó là a little/ a few có sự khác biệt về ý nghĩa với little/ few. Trong khi a little / a few có nghĩa là có một chút thứ gì nhưng đủ (không mang tính chất tiêu cực trong ý nghĩa). Ví dụ:

Luke: Let's go out tonight.
Jane: Okay. I have a little money, enough for the cinema.

Trong trường hợp này, Jane muốn nói rằng cô ấy có một chút tiền, đủ để đi xem phim.

Little/ few thì mang ý nghĩa rằng có một khoản nhỏ nhưng không đủ ( quá ít và mang cảm xúc tiêu cực). Ví dụ:

Luke: Let's go out tonight.
Jane: Okay. I have little money. I really can’t afford to go out.

Trong trường hợp nói đến đối tượng, chủ thể mà người nói không muốn, không thích, thì việc sử dụng “few/little” lại mang ý nghĩa tích cực. Ví dụ:

 • He is so pleased that I has few arguments with his family.

A lot of và Lots of thì mang nghĩa hoàn toàn tương đương nhau.

(anh ấy rất hài lòng vì không có nhiều mâu thuẫn với gia đình)

image-alt

a/an và “one” với “half”

Từ “half” thường dùng với zero article chứ không dùng với “one”, trong trường hợp cụ thể sau:

He gave us half of the flowers.
It's half past five.

Tuy nhiên, khi “half” đứng sau một con số, người học cần dùng “a”

She buys one and a half metres of fabric.

She worked at that school for six and a half years.

Trường hợp với danh từ bổ nghĩa

Trong tiếng Anh, người học có thể sử dụng 2 danh từ đứng cạnh nhau, danh từ thứ nhất đóng vai trò bổ nghĩa (noun adjunct) nhằm bổ sung thêm thông tin cho danh từ thứ hai, chức năng như một tính từ. Người học cần lưu ý sẽ dựa vào danh từ chính trong cụm danh từ để lựa chọn mạo từ phù hợp.

Ví dụ:

She plays the piano vs She is taking piano lessons.

Trong ví dụ này, mạo từ “the” thường dùng với các loại nhạc cụ nên có thể viết “the piano”. Tuy nhiên khi sử dụng “piano” là danh từ bổ nghĩa thì cần xem xét từ “lesson” để lựa chọn mạo từ. Trong trường hợp trên ta sử dụng zero article mới phù hợp với tình huống đó. Ngoài ra, hãy xét thêm các ví dụ sau:

I really hated the piano lesson I had yesterday. (từ “lesson” này đã được xác định)

He missed a piano lesson because his train was so late. ( “lesson” trong câu này không được xác định, chỉ một bài học piano nào đó)

Bài tập áp dụng

Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống

1. We studied ______ German philosophy.

2. We read about ______ poetry of Scotland.

3. He's interested in ______ human happiness.

4. I took a class on ______ French literature.

5. The book's about ______ music of Ireland.

6.They wished for _______ world peace.

7. We had ______ Russian lesson every Friday when I was at university.

8.John has ______ yellow car.
9. John has ______ same yellow car as Mike

10. They often go to the pub at ______ night.
11. I'm sorry, I can't meet during ______ week. I'm very busy at work at the
moment.

12. Listen to ______ wind!
13. She loves ______ nature and often goes for long walks in the country.

14. I have ______ little water left. There's enough to share. (a little)
15. I have ______ few good friends. I'm not lonely. (few)

Lời giải

1.    Zero article

2.    The

3.    Zero article

4.    Zero article

5.    The

6.    Zero article

7.    A

8.    A

9.    The

10. Zero article

11.  The

12.  The

13.  Zero article

14.  A

15.  Zero article


Tài liệu tham khảo

Beckwith, Seonaid. “A” And “The” Explained: A Learner’s Guide to Definite and Indefinite Articles. 2013.

“A/An and The.” English Grammar Today - Cambridge Dictionary, 5 Apr. 2023, dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/a-an-and-the 

Tham khảo thêm lớp tiếng anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp tự tin và trôi chảy trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833