Cách trả lời Do you have any question trong phỏng vấn dễ áp dụng

Khi nộp đơn các công ty nước ngoài, người tham gia thường sẽ được yêu cầu trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Để quá trình phỏng vấn diễn ra thuận lợi, các ứng viên nên tập trả lời trước các câu hỏi phổ biến, như học vấn, kinh nghiệm làm việc… Cuối cùng, có thể nhà tuyển dụng sẽ hỏi ứng viên còn câu hỏi hay thắc mắc nào không. Để giúp ứng viên đối đáp câu hỏi này, bài viết dưới đây sẽ liệt kê các cách trả lời do you have any question trong phỏng vấn.
Hà Bích Ngọc
14/03/2024
cach tra loi do you have any question trong phong van de ap dung

Key Takeaways

 • Cuối buổi phỏng vấn, người tuyển dụng thường sẽ hỏi: Do you have any question?

 • Một số cách trả lời đơn giản: Yes, I'd like to know more about the company culture and values; Could you provide more information about the opportunities for career advancement within the company?; I'm interested in learning about the company's approach to employee training and professional development….

 • Mẫu câu hỏi về công việc: Can you tell me more about the responsibilities of this position?; What are the main qualifications or skills you are looking for in a candidate?….

 • Mẫu câu hỏi về công ty: Can you tell me about the company's mission and values?; What products or services does the company offer?…

 • Mẫu câu hỏi về bản thân: What do you think are the most important qualities for someone to excel in this position?…

 • Mẫu câu hỏi về các bước tiếp theo: What is the timeline for the next steps in the interview process?; Can you please outline the next steps after this interview?…

Cách trả lời “Do you have any question” trong phỏng vấn

image-alt

Thông thường trong một buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ mở đầu bằng câu hỏi “Tell me about yourself” và kết thúc bằng cách hỏi “do you have any question”. Ứng viên không nên bỏ qua câu hỏi này, thay vào đó hãy đặt câu hỏi để hiểu thêm về công việc và môi trường, văn hoá của công ty.

Ngoài ra, đây cũng là cách cho thấy ứng viên là người có nhiệt huyết và đam mê, muốn cống hiến cho công ty và công việc. Dưới đây là một số cấu trúc tiếng Anh để trả lời cho câu hỏi “Do you have any questions for our company”.

 1. Yes, I'd like to know more about…..

Ví dụ: Yes, I'd like to know more about the company culture and values. (Vâng, tôi muốn biết thêm về văn hóa và giá trị của công ty.)

 1. Could you provide more information about….

Ví dụ: Could you provide more information about the opportunities for career advancement within the company? (Anh/ chị có thể cung cấp thêm thông tin về cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong công ty không?)

 1. I'm interested in…..

Ví dụ: I'm interested in learning about the company's approach to employee training and professional development. (Tôi quan tâm đến cách công ty đào tạo nhân viên và phát triển chuyên môn.)

 1. Could you share more details about….

Ví dụ: Could you share more details about the team I'll be working with and their roles within the company? (Anh/ chị có thể chia sẻ chi tiết hơn về nhóm mà tôi sẽ làm việc cùng và vai trò của họ trong công ty không?)

 1. Could you provide some insight into….

Ví dụ: Could you provide some insight into the company's long-term goals and vision for the future? (Anh/ chị có thể cung cấp một số thông tin về các mục tiêu dài hạn và tầm nhìn của công ty cho tương lai không?)

 1. I'm curious about….

Ví dụ: I'm curious about the company's stance on corporate social responsibility and its initiatives in this area. (Tôi muốn biết về quan điểm của công ty về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và các sáng kiến trong lĩnh vực này.)

 1. Could you elaborate on...

Ví dụ: Could you elaborate on the performance review process and how success is measured? (Anh/ chị có thể làm rõ về quá trình đánh giá hiệu suất và cách đo lường không?)

 1. I was wondering about...

Ví dụ: I was wondering about the company's values and how they align with my own professional values. (Tôi thắc mắc về các giá trị của công ty và nó phù hợp với giá trị nghề nghiệp của tôi như thế nào?)

Xem thêm:

Mẫu câu tiếng Anh khi đặt câu hỏi cho người phỏng vấn

Hỏi về công việc

image-alt

 1. Can you tell me more about the responsibilities of this position? (Anh/chị có thể cho tôi biết thêm về các trách nhiệm của vị trí này không?)

 2. What are the main qualifications or skills you are looking for in a candidate? (Đâu là những yêu cầu chính hoặc kỹ năng mà anh/ chị đang tìm kiếm ở ứng viên?)

 3. Can you provide more information about the team I would be working with? (Anh/ chị có thể cung cấp thêm thông tin về nhóm mà tôi sẽ làm việc cùng không?)

 4. Can you elaborate on the onboarding and training process for new hires, particularly for this role? (Anh/ chị có thể mô tả chi tiết quá trình đào tạo cho nhân viên mới, đặc biệt là cho vị trí này không?)

Hỏi về công ty

image-alt

 1. Can you tell me about the company's mission and values? (Anh/ chị có thể nói thêm về sứ mệnh và giá trị của công ty không?)

 2. What products or services does the company offer? (Công ty cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ gì?)

 3. How long has the company been in business? (Công ty đã hoạt động được bao lâu?)

 4. Could you provide some information about the company's organizational structure? (Anh/ chị có thể cung cấp một số thông tin về cấu trúc tổ chức của công ty không?)

 5. What are the company's main goals and priorities for the future? (Mục tiêu và ưu tiên chính của công ty cho tương lai là gì?)

 6. Can you describe the company culture and working environment? (Anh/ chị có thể mô tả về văn hóa và môi trường làm việc của công ty không?)

 7. How does the company support employee development and growth? (Công ty hỗ trợ nhân viên phát triển và tiến bộ như thế nào?)

 8. Are there any opportunities for career advancement within the company? (Tôi có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong công ty không?)

 9. What is the company's approach to corporate social responsibility? (Công ty có hướng thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp không?)

Hỏi về bản thân

 1. Are there any specific projects or initiatives that I would be involved in immediately? (Có những dự án hoặc sáng kiến cụ thể mà tôi sẽ được tham gia ngay lập tức không?)

 2. Do you have any concerns about my experience? (Anh/ chị có thắc mắc nào về kinh nghiệm của tôi không?)

 3. Are there concerns about how well I suit the role or the business? (Anh chị có thắc mắc nào về độ phù hợp của tôi với vị trí hoặc công việc này không?)

Xem thêm: Bài mẫu cách trả lời thư mời phỏng vấn tiếng Anh đơn giản

Hỏi về các bước tiếp theo

 1. What is the timeline for the next steps in the interview process? (Kế hoạch thời gian cho các bước tiếp theo trong quá trình phỏng vấn là gì?)

 2. Can you please outline the next steps after this interview? (Anh/ chị có thể làm rõ các bước tiếp theo sau cuộc phỏng vấn này được không?)

 3. Could you provide details about the next phase of the hiring process? (Anh/ chị có thể cung cấp thông tin về giai đoạn tiếp theo của quá trình tuyển dụng được không?)

 4. How soon can I expect to hear back from the company regarding the next steps? (Tôi có thể nhận tin từ công ty về các bước tiếp theo sớm nhất là khi nào?)

 5. What documents or information should I prepare for the next stage of the interview process? (Tôi nên chuẩn bị những tài liệu hoặc thông tin gì cho giai đoạn tiếp theo của quá trình phỏng vấn?)

 6. Are there any additional assessments or evaluations that will be part of the next steps? (Có bài kiểm tra hoặc đánh giá bổ sung nào tiếp theo không?)

 7. Will there be any additional interviews or meetings as part of the next steps? (Tiếp theo sẽ có cuộc phỏng vấn hoặc cuộc họp bổ sung nào không?)

Xem thêm: Mẫu thư chấp nhận lời mời bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Đoạn hội thoại mẫu

James: Good morning, Julie.

Julie: Good morning, James. It's my pleasure. Thank you for having me.

James: Let's start by discussing your previous work experience. Can you tell me about your responsibilities in your previous role?

Julie: Of course. In my previous role as a marketing assistant, I was responsible for creating social media content, coordinating marketing campaigns, and analyzing campaign performance metrics.

James: That sounds impressive. How do you handle deadlines and prioritize important tasks?

Julie: I am organized and thrive in fast-paced environments. I prioritize tasks based on urgency and importance, and I always ensure to meet deadlines by effectively managing my time.

James: Excellent. Now, can you provide an example of a successful project you managed from start to finish?

Julie: Certainly. In my previous role, I led a product launch campaign that resulted in a 30% increase in sales within the first month of the launch. I collaborated with cross-functional teams, developed the marketing strategy, and executed the campaign effectively.

James: Impressive results, Julie. Do you have any questions for me or the company?

Julie: Yes, thank you. Can you provide more details about the company culture and the team I'll be working with?

James: Absolutely. Our company values collaboration, innovation, and continuous learning. As for the team, you'll be working closely with the marketing department, consisting of experienced professionals who are passionate about driving results.

Julie: That sounds great. One more question, what opportunities are there for professional development and growth within the company?

James: We offer various training programs, mentorship opportunities, and advancement paths for employees to grow their careers within the company.

Julie: Thank you, James. I'm excited about the opportunity to potentially join your team.

James: You're welcome. Have a great day!

Julie: You too, James. Goodbye!

Bản dịch:

James: Chào buổi sáng, Julie.

Julie: Chào buổi sáng, James. Rất vui được gặp anh. Cảm ơn bạn vì buổi phỏng vấn.

James: Hãy bắt đầu bằng việc thảo luận về kinh nghiệm làm việc trước đó của bạn. Bạn có thể kể về trách nhiệm của bạn trong vai trò trước đó không?

Julie: Được thôi. Trước đây tôi là trợ lý marketing, tôi chịu trách nhiệm tạo nội dung truyền thông trên mạng xã hội, phối hợp các chiến dịch tiếp thị và phân tích các chỉ số hiệu suất của chiến dịch.

James: Nghe có vẻ ấn tượng. Bạn đã xử lý thời hạn gấp rút và ưu tiên công việc như thế nào?

Julie: Tôi là người có tổ chức và thích ứng với môi trường làm việc nhanh. Tôi ưu tiên công việc dựa trên sự khẩn cấp và quan trọng, và luôn đảm bảo đáp ứng các thời hạn bằng cách quản lý thời gian hiệu quả.

James: Tuyệt vời. Bây giờ, bạn có thể cung cấp một ví dụ về một dự án thành công mà bạn đã quản lý từ đầu đến cuối được không?

Julie: Chắc chắn. Ở vị trí trước, tôi đã dẫn dắt một chiến dịch ra mắt sản phẩm làm tăng doanh số bán hàng lên 30% trong tháng đầu tiên sau khi ra mắt. Tôi hợp tác với các nhóm khác nhau, phát triển chiến lược tiếp thị và thực hiện chiến dịch một cách hiệu quả.

James: Kết quả ấn tượng, Julie. Bạn có câu hỏi gì cho tôi hoặc công ty không?

Julie: Tôi có. Anh có thể cung cấp thêm thông tin về văn hóa công ty và nhóm mà tôi sẽ làm việc cùng không?

James: Chắc chắn. Công ty của chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác, sáng tạo và học hỏi liên tục. Còn đối với nhóm, bạn sẽ làm việc chặt chẽ với bộ phận tiếp thị, gồm các chuyên gia có kinh nghiệm luôn đam mê tạo ra thành quả.

Julie: Nghe có vẻ tuyệt vời. Một câu hỏi nữa, tôi có cơ hội phát triển chuyên môn khi gia nhập công ty không?

James: Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình đào tạo khác nhau, hướng dẫn từ người đi trước và các con đường thăng tiến cho nhân viên phát triển sự nghiệp của họ trong công ty.

Julie: Cảm ơn anh, James. Tôi rất mong có cơ hội gia nhập công ty.

James: Không có gì. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Julie: Anh cũng vậy, James. Tạm biệt!

Tổng kết

Trên đây là một số cách trả lời do you have any question trong phỏng vấn, được phân loại dựa theo công ty, công việc, bản thân và các bước tiếp theo. Điều quan trọng là các ứng viên cần chuẩn bị kỹ càng và có một tâm thế thoải mái, tự tin để đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, nếu muốn biết thêm về các mẫu câu khác trong phỏng vấn, người đọc có thể liên hệ diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp.


Nguồn tham khảo

Indeed Editorial Team. “How to Answer ‘Do You Have Any Questions?’ in an Interview.” Indeed.com Australia, 27 June 2023, au.indeed.com/career-advice/interviewing/do-you-have-any-questions.

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833