Ý tưởng và từ vựng cho nhóm chủ đề Government-related trong IELTS Writing task 2 - Private vs Public sector: Healthcare & Medicine

Giới thiệu đến người đọc các Idea for IELTS Writing task 2 topic Government-related issues liên quan đến cách thức vận hành của chính phủ và các công ty đầu tư kèm theo từ vựng theo chủ đề cần thiết.
ZIM Academy
11/01/2022
y tuong va tu vung cho nhom chu de government related trong ielts writing task 2 private vs public sector healthcare medicine

Trách nhiệm của chính phủ, đặc biệt ở khâu cung cấp tài chính, luôn là một vấn đề đáng quan tâm với nhiều chiều hướng tranh luận khác nhau. Cân nhắc một sự thật rằng ngân sách của chính phủ đến chủ yếu từ thuế của người dân, nhiều người cho rằng chính phủ nên có trách nhiệm hoàn toàn cho những mảng mà ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của người dân, chẳng hạn như y tế, quốc phòng, giáo dục, môi trường v.v. Ngược lại, với sự phát triển gần đây ở khu vực tư, gồm các công ty vối nguồn lực dồi dào trong cả ngân sách và nhân sự, nhiều người lại cho rằng những trách nhiệm trên nên được để lại cho các công ty tư. Vì vậy bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến người đọc các Idea for IELTS Writing topic Government-related issues liên quan đến cách thức vận hành của chính phủ và các công ty đầu tư kèm theo từ vựng theo chủ đề cần thiết.

Giới thiệu về chủ đề Government-related issues

Chủ đề về trách nhiệm giữa chính phủ và công ty tư đã được ra nhiều lần trong đề thi Task 2 của bài thi viết IELTS. Sau đây là vài ví dụ:

 • “Some people think that good health is very important to every person, so medical service should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages?”

 • “Research into new types of medicine and treatments are essential for improving health and dealing with diseases. Who do you think should fund these researches: private companies or governments?”

 • “In today’s world, private companies rather than the government pay for and conduct most scientific research. Do you think the advantages outweigh disadvantages?”

 • “Scientific research should be carried out and controlled by the governments rather than private companies. Do you agree or disagree?”

Aspects

Government

Private companies

Funding / Budget 

(Quỹ / ngân sách)

•   Tax-based financing for services and research 

(tài trợ các dịch vụ & hoạt động dựa trên thuế) 

• Limited & distributed among multiple sectors 

(có hạn và chia đều ra giữa nhiều mảng) 

• Raising investment from the market  

(Gây vốn đầu tư từ thị trường)

• Budget earmarked for operations in a single field  

(Ngân sách dành riêng cho các hoạt động trong một lĩnh vực)

Operation 

(Hoạt động) 

• Long procedures 

(Thủ tục dài) 

• Affected by bureaucracy, paperwork & political agenda  

(Bị ảnh hưởng bởi bộ máy công chức, thủ tục giấy tờ và chương trình chính trị)

• Short procedures & fast  operations 

(Thủ tục ngắn gọn và hoạt động nhanh chóng)


Motive  

(Mục đích) 

Serving public well-being 

→ Availability  

(Phục vụ sức khỏe cộng đồng -> tính sẵn sàng phục vụ)  

Profit-oriented

→ Exclusivity 

(thiên về lợi nhuận -> tính độc quyền) 

Idea for IELTS Writing topic Government-related issues

Cách thức vận hành của chính phủ

Ngân sách có hạn và chịu gánh nặng từ nhiều phía – A limited budget which is distributed among multiple sectors.

Nhiều chính phủ sử dụng tài chính dựa trên thuế cho các hệ thống y tế, có nghĩa là ngân sách của nhà nước để xây dựng bệnh viện và cơ sở nghiên cứu được tài trợ chủ yếu từ tiền của người đóng thuế. Như vậy, chỉ có điều hợp lý là chính phủ phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của cộng đồng bằng cách cung cấp cho người dân các hệ thống chăm sóc sức khỏe và phương pháp điều trị y tế thích hợp.

Many governments employ tax-based financing for health systems, which means that the state’s budget for building hospitals and research facilities is funded mainly from taxpayer’s money. As such, it is only reasonable that the government should take the responsibility for public well-being by providing the citizens with proper healthcare systems and medical treatments.

Tuy nhiên, việc gây dựng ngân sách từ tiền của người đóng thuế cũng khiến chính phủ phải có trách nhiệm với người dân trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm giáo dục, lương hưu, an ninh quốc gia và quân sự, môi trường, v.v. Do đó, các chính phủ không thể chi tiêu hào phóng cho các hệ thống y tế một mình, tránh rằng các mảng khác không được tài trợ đầy đủ. Điều này được thể hiện qua một thực tế là các bệnh viện công ở nhiều nước đang thiếu hụt và thiếu hụt.

However, deriving funds from taxpayer’s money also makes the government accountable to the citizens in virtually most aspects of life, including education, pension, national security & military, environment, etc. As a result, governments cannot afford to spend generously on health systems alone, lest other sectors be insufficiently funded. This is evidenced by the fact that public hospitals in many countries are underfunded and short-staffed.

Thủ tục dài hơn cho các dịch vụ & hoạt động – Longer procedures for services and operations

Các bệnh viện công thường trong tình trạng thiếu và quá tải, điều này có thể dẫn đến danh sách bệnh nhân phải chờ đợi tương đối dài. Bởi vì các bệnh viện công được chính phủ tài trợ, họ không thể từ chối bệnh nhân. Vì vậy, các bệnh viện công phải ưu tiên điều trị theo thứ tự khẩn cấp. Danh sách chờ phẫu thuật được thiết kế để quản lý theo cách ưu tiên các trường hợp khẩn cấp và tình trạng khẩn cấp, điều này cũng có nghĩa là những bệnh nhân có vấn đề không khẩn cấp có thể phải đợi lâu hơn cho giải phẫu không cấp thiết của họ. Trên thực tế, các bệnh viện công lớn thường có các trường hợp khẩn cấp có thể khiến bệnh nhân phải hoãn phẫu thuật cho đến khi có thông báo mới - điều này có thể mất vài ngày đến vài tuần.

Public hospitals are often underfunded and overcrowded, which can result in a relatively long waiting lists of patients. Because public hospitals are funded by the government, they are unable to turn away patients. Therefore, public hospitals have to prioritise treatment in order of urgency. Surgery waiting lists are designed to manage in a way that prioritizes urgent cases and emergencies, which also means that patients with non-urgent issues may have to wait longer for their elective surgery. In fact, large public hospitals often have emergencies that may result in a delay of patients’ surgery until further notice, which could take days to weeks.

Hơn nữa, các hoạt động nghiên cứu trong khu vực công thường có quy trình dài hơn vì chúng phải tuân theo các chương trình chính trị, bộ máy công chức và thủ tục giấy tờ ở hầu hết mọi giai đoạn phát triển.

Moreover, research activities in the public sector usually involve longer procedures as they are subject to political agendas, bureaucracy and paperwork at nearly every developmental stage.

Mục tiêu chính của chính phủ là phục vụ sức khỏe cộng đồng – Serving public well-being as the main motive

Một trong những ưu tiên hàng đầu của các chính phủ là đảm bảo sức khỏe cộng đồng vì công dân là lực lượng lao động đóng góp vào nền kinh tế quốc dân. Một dân số khỏe mạnh có xu hướng làm việc hiệu quả hơn, đây là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng kinh tế ổn định và sự thịnh vượng của quốc gia.

One of the top priorities of the governments is to ensure public health since citizens constitute the labor force that contributes to the national economy. A healthy population tends to be more productive, which is a prerequisite for stable economic growth and national prosperity.

Các bệnh viện công có xu hướng giữ cho các dịch vụ của họ có giá cả phải chăng đối với đa số công dân, trong khi các viện nghiên cứu và phát triển do nhà nước quản lý thường đảm bảo rằng các phương pháp chữa trị và điều trị của họ luôn sẵn sàng phục vụ người dân.

Public hospitals tend to keep their services affordable for the vast majority of citizens, while state-run research and development institutes often ensure that their cures and treatments are accessible to the population.

Từ vựng chủ đề:

 • Tax-based financing (n) tài trợ dựa trên thuế

 • Healthcare systems (n): hệ thống chăm sóc sức khỏe

 • Derive sth from sth: lấy ra từ thứ gì đó

 • Underfunded (adj) (n): thiếu vốn

 • Short-staffed (adj): thiếu nhân lực

 • Overcrowded (ajd): quá tải

 • Turn away : từ chối

 • Prioritise (v): ưu tiên

 • Elective surgery: giải phẫu không cấp thiết, được quyết định, lựa chọn bởi bác sĩ.

 • Political agenda: chương trình chính trị

 • Bureaucracy (n): bộ máy công chức

  paperwork (n): thủ tục giấy tờ

 • Constitute (v): là một thành phần chính của

 • Prerequisite (n): điều kiện tiên quyết

 • National prosperity (n): thịnh vượng quốc gia

 • State-run (adj): được chạy, điều hành bởi chính phủ

 • Accessible (adj): tiếp cận được

Cách thức vận hành ở phía công ty đầu tư

Hiệu quả trong việc huy động và quản lý quỹ của họ - Effectiveness in raising and managing their funds.

Các công ty tư nhân có thể huy động tiền để đầu tư từ thị trường thay vì phải chuyển vào kho bạc quốc gia của họ; theo cách này, họ sử dụng vốn tư nhân để phục vụ lợi ích công cộng. Vì các công ty tư nhân thường không có đặc quyền nhận các gói cứu trợ từ chính phủ nên họ phải quản lý ngân sách của mình và sử dụng chúng một cách khôn ngoan để tiến hành các dự án của riêng mình. Hơn nữa, vì quỹ của các công ty được dành cho một lĩnh vực duy nhất, họ hoàn toàn có thể tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí cho nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực đó hoặc thực hiện các dự án sáng chế mà không bị áp lực từ các lĩnh vực khác.

Private companies can raise money for investment from the market rather than having to turn to their national treasury; in this way, they use private capital to serve the public interest. Since private firms often do not have the privilege to get bailouts from governments, they have to manage their budgets and use them wisely to conduct their own projects. Moreover, since companies’ funds are earmarked for operations that are strictly limited to a single field, they can fully focus on optimizing the costs for research and development within that field, or undertake innovation ventures without pressures from other sectors.

Ngoài ra, không giống như các tổ chức chính phủ, mục tiêu chính của hầu hết các công ty là lợi nhuận, vì vậy động lực của họ để giảm thiểu chi phí phát sinh khi hoạt động nghiên cứu là đáng kể hơn nhiều. Do đó, họ có xu hướng ngăn chặn nghiêm ngặt hơn các nhà khoa học và những người lao động khác của họ khỏi việc lãng phí bất kỳ nguồn lực nào, kể cả thời gian và tiền bạc; do đó, kết quả của họ có thể nhanh hơn và tiết kiệm tiền hơn.

In addition, unlike governmental organizations, most companies’ primary objectives are profits, so their motivation to minimize the costs arising upon research activities is much more considerable. Therefore, they tend to prevent their scientists and other workers more strictly from wasting any resources, including time and money; as a result, their outcomes can be quicker and more money-efficient

Thủ tục ngắn hơn cho các dịch vụ & hoạt động nhanh hơn – Shorter procedures for services and faster operations.

Bệnh viện tư cho phép bệnh nhân lựa chọn bác sĩ phẫu thuật ưa thích của họ. Đây là một lợi thế lớn vì không ai muốn mạo hiểm tính mạng của mình và chấp nhận rủi ro khi sơ suất nhỏ nhất trong điều trị. Hơn nữa, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân thường mang lại cho khách hàng của họ nhiều lợi ích, chẳng hạn như chất lượng và tốc độ điều trị, thời gian chờ đợi các cuộc hẹn và phẫu thuật ngắn cũng như các cơ sở vật chất riêng tư và thoải mái hơn.

Private hospitals enable the patients to select their preferred surgeon. This is a big advantage since no one wants to risk their life and take a risk in the slightest negligence in treatment. Also, private healthcare services usually offer their clients many benefits, such as the quality and speed of treatments, short waiting times for appointments and operations, and more private and comfortable facilities.

Nghiên cứu và phát triển dược liệu trong khu vực tư nhân cũng có xu hướng có quy trình nhanh hơn, do không bị cản trở bởi các chương trình nghị sự chính trị.

Medicinal research and development in the private sector also tend to go through a faster process, due to not being hampered by the unnecessary political factors.

Các công ty tư nhân hướng đến lợi nhuận – Private companies are profit-oriented

Có rất ít công ty tư nhân sẵn sàng làm công việc không được trả công trong khi phải gánh một gánh nặng tài chính khổng lồ cùng một lúc. Do đó, họ có thể yêu cầu công chúng trả tiền để truy cập hoặc chia sẻ kết quả nghiên cứu của họ, để họ có đủ khả năng trang trải chi phí cũng như đảm bảo thu nhập cá nhân.

There are very few private companies that are willing to do unpaid work while shouldering a huge financial burden at the same time. Consequently, they may require the public to pay to access or share their research results, so that they can afford to cover their expenses as well as to ensure their personal incomes.

Hầu hết các doanh nghiệp này đang tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận của họ hơn là nhu cầu của người dân, và thậm chí sẽ tuyên bố độc quyền về những phát minh của họ nếu có thể, nhằm tăng giá để duy trì lợi nhuận. Có một thực tế là thuốc được sản xuất từ các cơ sở tư nhân có xu hướng đắt tiền và không phải lúc nào cũng có sẵn cho công chúng, do đó những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ không đủ khả năng chi trả.

Most of these businesses are focusing on maximizing their profits rather than the needs of the citizens, and would even claim a monopoly on their innovations if possible, to increase the price so as to stay profitable. It is a fact that medicines produced from private institutions tend to be expensive and not always available for the public; hence, those who are underprivileged will not be able to afford them.

Do đó, có thể cho rằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân tạo ra sự bất bình đẳng giữa các công dân của một quốc gia vì chỉ những người giàu có mới có khả năng được điều trị tốt nhất và nhanh nhất.

As such, it may be argued that private healthcare services create inequality between citizens of a nation as only the wealthy can afford the best and quickest treatment available.

Từ vựng chủ đề:

 • National treasury (n): kho bạc nhà nước

 • Public interest: lợi ích cộng đồng

 • Bailout (n): sự hỗ trợ tài chính cho mộ công ty, tổ chức nhằm ngăn sụp đổ

 • Be earmarked for: được dành cho (một mục đích)

 • Innovation ventures (adj): dự án sáng chế

 • Negligence (n): sơ suất

 • Hamper (v): làm chậm

 • Political factors: những yếu tố chính trị

 • Space telescope (n): kính viễn vọng không gian, space shuttles (n): tàu con thoi

 • Pressing (adj): cấp thiết

 • Alleviate (v): làm giảm bớt for its own sake: làm vì mục đích là để làm, vì lợi ích trong bản thân việc làm đó.

Bài tập áp dụng các idea for IELTS Writing topic Government-related issues

Exercise 1: Chọn ra những ý tưởng phù hợp để trả lời các đề bài sau đây:

Đề bài:

 • “Some people think that good health is very important to every person, so medical service should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages?”

 • “Research into new types of medicine and treatments are essential for improving health and dealing with diseases. Who do you think should fund these researches: private companies or governments?”

Idea for IELTS Writing topic Government-related issues

a. Medical services should be run by the government because these services ought to be accessible for the vast majority of the populace.

b. Private hospitals offer patients a wide range of benefits, including shorter waiting time and more comfortable facilities.

c. Entrusting the sponsorship of medical research to private companies can help relieve the financial burden for the government.

d. The government cannot afford to spend extravagantly on risky research activities when other sectors, like infrastructure and environment, are in dire need of funding for maintenance and upgrades.

e. However, patients would likely suffer from the prohibitive prices of medicines and treatments as a result of companies’ scheme for profitability.

f. Some state-run health institutes are underfunded and have a shortage of staff.

Key:

1:a, b, e, f.

2:c, e, d.

Exercise 2: Mở rộng lập luận từ các luận điểm sau:

Research and development operations in the public sector tend to involve long procedures.

[Explain]: ……………………………………………………………………………………

[Example]: …………………………………………………………………………………..

[Effect]: ………………………………………………………………………………………

Being profit-driven by nature, companies tend to manage their budget for scientific research more efficiently.

[Explain]: ……………………………………………………………………………………

[Example]: …………………………………………………………………………………..

[Effect]: ………………………………………………………………………………………

Health care should not be privatized entirely as it would put people from low socioeconomic groups at a disadvantage.

[Explain]: ……………………………………………………………………………………

[Example]: …………………………………………………………………………………..

[Effect]: ………………………………………………………………………………………

Exercise 3: Trả lời những câu hỏi sau bằng một lập luận hoàn chỉnh

 • Who is better suited to undertaking scientific research activities: companies or government?

 • Do you agree that the government should have control over the results of scientific research?

Tổng kết

Trên đây là những idea for IELTS Writing task 2 topic Government-related issues kèm từ vựng chủ đề, hy vọng thí sinh sẽ vận dụng những ý tưởng này để hoàn thành tốt bài làm của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm