Idea for IELTS Writing Topic Global Issues: Phân tích và lên ý tưởng và bài mẫu

Bài viết sẽ giới thiệu từ vựng và kiến thức nền về các vấn đề trong chủ đề này để thí sinh có thể áp dụng vào lên Idea for IELTS Writing Topic  Global Issues để phát triển ý cho bài làm và tham khảo IELTS Writing Sample.
ZIM Academy
14/05/2022
idea for ielts writing topic global issues phan tich va len y tuong va bai mau

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại thì ngoài những khía cạnh về đời sống như Global Issues (Gia đình), Education (Giáo dục), bài thi IELTS Writing Task 2 còn có thể đề cập tới một vấn đề thiên về xã hội và thời sự như là Global Issues (Các vấn đề toàn cầu). Ở chủ đề này, đề bài có thể xoay quanh các vấn đề như những vấn đề đang tồn tại ở các nước đang phát triển, và cách giúp đỡ những nước. Bài viết sẽ giới thiệu từ vựng và kiến thức nền về các vấn đề trong chủ đề này để thí sinh có thể áp dụng vào lên Idea for IELTS Writing Topic  Global Issues để phát triển ý cho bài làm và tham khảo IELTS Writing Sample.

Key takeaways:

1. Global Issues – Các vấn đề toàn cầu có lẽ là một trong những chủ đề có khả năng sẽ gặp phải trong đề thi IELTS Writing Task 2.

2. Những khía cạnh mà đề bài có thể nhắc tới trong chủ đề này là:

 • Những vấn đề đang tồn tại ở các nước đang phát triển.

 • Cách giúp đỡ những nước đang phát triển.

 • Ảnh hưởng của việc di cư đến sự phát triển của một quốc gia.

 • Ảnh hưởng của xã hội đa văn hoá đến sự phát triển của một quốc gia.

 • Ảnh hưởng của sự toàn cầu hoá.

Giới thiệu về chủ đề Global Issues

Một số đề bài mẫu trong chủ đề Global Issues

Người học có thể tham khảo một số đề bài mẫu trong chủ đề Global Issues để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập tới trong chủ đề này:

 • Đề bài mẫu 1: Globalization is positive for economies but its negative sides should not be ignored. To what extent do you agree or disagree?

 • Đề bài mẫu 2: Some say that rich countries should help poor countries with trade, health and education. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include examples from your experience. .

 • Đề bài mẫu 3: Should wealthy nations be required to share their wealth with poorer nations by providing them with things such as food and education? Or is this the responsibility of the governments of poorer nations to look after their citizens? Discuss both views and give your opinion.

Tổng quan về các vấn đề trong chủ đề Global Issues

Bên cạnh những vấn đề như giáo dục, môi trường, công nghệ… Global Issues – Các vấn đề toàn cầu có lẽ là một trong những chủ đề có khả năng sẽ gặp phải trong đề thi IELTS Writing Task 2. Đặc điểm của những đề bài nằm trong chủ đề này là tính vĩ mô và đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức về các vấn đề thời sự xã hội đang diễn ra trên thế giới. Thí sinh không thể phát triển Idea for IELTS Writing Topic Global Issues từ việc quan sát và những trải nghiệm trong chính cuộc sống mình mà cần phải  nhìn nhận vấn đề từ góc độ chung của xã hội để bài viết giữ được tính khách quan. Những khía cạnh mà đề bài có thể nhắc tới trong chủ đề này là:

 1. Những vấn đề đang tồn tại ở các nước đang phát triển.

 2. Cách giúp đỡ những nước đang phát triển.

 3. Ảnh hưởng của việc di cư đến sự phát triển của một quốc gia.

 4. Ảnh hưởng của xã hội đa văn hoá đến sự phát triển của một quốc gia.

 5. Ảnh hưởng của sự toàn cầu hoá.

Các từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Global Issues

Một số khái niệm chung trong chủ đề Global Issues mà người học cần chú ý là:

 1. Standard (n): tiêu chuẩn

 2. Healthcare (n): chăm sóc sức khỏe

 3. Wealthy (adj): giàu có

 4. Infrastructure (n): cơ sở hạ tầng

 5. Employment (n): việc làm

 6. Poverty (n): nghèo khó

 7. Nation = country (n): quốc gia

 8. Developing countries = third world countries (n): quốc gia đang phát triển

 9. Multinational (adj): đa quốc gia

 10. Non-profit organization (n): tổ chức phi lợi nhuận

 11. Economic (n): kinh tế

 12. Immigrant (n): người nhập cư

 13. Policy (n): chính sách

 14. Culture diversity (n): đa dạng văn hóa

 15. Globalization (n): toàn cầu hóa

Idea for IELTS Writing Topic Global Issues

Vấn đề 1: Những vấn đề đang tồn tại ở các nước đang phát triển

idea-for-ielts-writing-topic-global-issues-phan-tich-va-len-y-tuong-va-bai-mau-environmental-problems

Problems (vấn đề):

 • Standards of healthcare and education are low, which accounts for lower life expectancy in these countries than wealthy countries. (Tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe và giáo dục chưa tốt, khiến tuổi thọ người dân ở các nước này thấp hơn so với các nước giàu có)

 • There is a lack of infrastructure, employment and good quality housing. (Thiếu cơ sở hạ tầng, việc làm và nhà ở chất lượng tốt)

 • Food, drinking water and basic medicines are in short supply and many people are forced to live in poverty. (Thực phẩm, nước uống và thuốc men cơ bản bị thiếu hụt và nhiều người buộc phải sống trong cảnh nghèo đói)

Solutions (giải pháp):

 • Richer nations can help by investing and creating jobs in developing countries. (Các quốc gia giàu có hơn có thể trợ giúp bằng cách đầu tư và tạo việc làm ở các nước đang phát triển.)

 • Multinational non-profit organizations and charities can help by building new schools and promoting education. (Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện đa quốc gia có thể trợ giúp bằng cách xây dựng các trường học mới và thúc đẩy giáo dục.)

 • Dẫn chứng: Studies have shown that the greater number of mean years children attend school, the healthier that nation’s economy becomes. (Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng số năm trung bình trẻ em đi học càng nhiều thì nền kinh tế của quốc gia đó càng trở nên mạnh hơn.)

 • Wealthy countries can send their expert doctors to train the medical staff in developing countries and open free medical camps in these selected areas. (Các nước giàu có có thể cử các bác sĩ chuyên môn của họ đến đào tạo nhân viên y tế ở các nước đang phát triển và mở các trại y tế miễn phí ở những khu vực này.)

Vấn đề 2: Ảnh hưởng của việc di cư đến sự phát triển của một quốc gia

Advantage (lợi ích):

idea-for-ielts-writing-topic-global-issues-phan-tich-va-len-y-tuong-va-bai-mau-immigrants

 • From an economic perspective, skilled immigrants can be extremely necessary in terms of contributing to the economy of their new country. (Từ góc độ kinh tế, những người nhập cư có tay nghề cao có thể cực kỳ cần thiết để đóng góp cho nền kinh tế của đất nước mới)

 • When immigrants enter the labor force, they increase the productive capacity of the economy and raise GDP. (Khi người nhập cư tham gia lực lượng lao động, họ làm tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế và nâng cao GDP.)

 • Immigration is the most effective policy to deal with an aging population, as it allows shortages in health care and social care to be filled with young workers. (Nhập cư là chính sách hiệu quả nhất để đối phó với tình trạng dân số già, vì nó cho phép tình trạng thiếu hụt dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội được lấp đầy bằng những lao động trẻ.)

 • Away from economics, immigration leads to greater cultural diversity. All countries with immigration have absorbed some aspect of foreign culture into their country – be it cuisine, music, literature or political influences. (Ngoài kinh tế, nhập cư còn dẫn đến sự đa dạng văn hóa. Tất cả các quốc gia có người nhập cư đã hấp thụ một số khía cạnh của văn hóa nước ngoài vào đất nước của họ - có thể là ẩm thực, âm nhạc, văn học hoặc ảnh hưởng chính trị.)

Disadvantage (tác hại):

 • Immigration could lead to some displacement of native-born workers who then experience structural unemployment. (Nhập cư có thể ảnh hưởng đến việc làm của người bản xứ và dẫn đến thất nghiệp cơ cấu.)

 • For example, if migrants gain unskilled labor because they are willing to work for lower wages. Those native-born low-skilled workers may find it harder to gain new employment in higher-skilled occupations. (Ví dụ, nếu người nhập cư tìm được công việc phổ thông vì họ sẵn sàng làm việc với mức lương thấp hơn. Những người lao động bản địa có kỹ năng thấp sẽ khó có thể kiếm được việc làm trong những công việc cần kỹ năng cao.)

 • Immigration and a rise in local populations put higher pressure on social services, such as schools, hospitals, roads and public transport. (Nhập cư và sự gia tăng dân số gây áp lực lên các dịch vụ xã hội, chẳng hạn như trường học, bệnh viện, đường xá và giao thông công cộng.)

Vấn đề 3: Ảnh hưởng của sự toàn cầu hoá

Advantage (lợi ích):

 • Globalization broadens access to goods and services, making more amenities available to more people, often at lower prices. (Toàn cầu hóa mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa và dịch vụ, làm cho các tiện nghi tiếp cận được nhiều người dùng hơn và thường ở mức giá thấp hơn.)

 • Globalization can increase job opportunities in capital-scarce, labor-rich countries, such as developing countries. (Toàn cầu hóa có thể làm tăng cơ hội việc làm ở các nước khan hiếm vốn nhưng giàu lao động, chẳng hạn như các nước đang phát triển.)

 • A globalized society boosts the rate at which people are exposed to the culture, attitudes and values of people in other countries, creating culture adversity. (Một xã hội toàn cầu hóa làm tăng tỷ lệ người dân tiếp xúc với văn hóa, phong tục và giá trị của người dân ở các quốc gia khác, tạo nên sự đa dạng văn hóa)

 • Information and technology spread more easily with globalization to people in need. (Thông tin và công nghệ lan truyền dễ dàng hơn với toàn cầu hóa để đến những người đang cần chúng)

Disadvantage (tác hại):

 • While globalization creates more job opportunities, many workers can lose jobs to countries with low-cost labor. (Trong khi toàn cầu hóa tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn, nhiều người lao động có thể mất việc làm vào tay các nước có chi phí lao động thấp.)

 • Globalization might lead to more cultural homogeneity as people’s preferences converge and traditional products cannot compete with cheaper multinational ones. (Toàn cầu hóa có thể dẫn đến sự đồng hóa vì thị hiếu bị đồng nhất và các sản phẩm truyền thống không thể cạnh tranh với các sản phẩm đa quốc gia có giá rẻ hơn.)

 • While globalization tends to increase economic growth for many countries, the growth isn’t equal—richer countries often benefit while workers from developing countries can be exploited. (Trong khi toàn cầu hóa có xu hướng làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế đối với nhiều quốc gia, thì mức tăng trưởng này không đồng đều - các nước giàu hơn thường được hưởng lợi trong khi người lao động từ các nước đang phát triển có thể bị bóc lột.)

Vấn đề 4: Ảnh hưởng của xã hội đa văn hoá đến đời sống con người.

Benefits (lợi ích):

 • One of the major benefits of living in a multicultural society is that the cultural exchange of ideas, values, and habits can help people increase their quality of life. (Một trong những lợi ích chính của việc sống trong một xã hội đa văn hóa là sự trao đổi về phong tục, giá trị và thói quen có thể giúp mọi người nâng cao chất lượng cuộc sống.)

 • Example: this diversity is what makes the United States so attractive. (Ví dụ: sự đa dạng này là điều khiến Hoa Kỳ là một quốc gia hấp dẫn với người nhập cư)

 • A second major benefit of living in a multicultural society is that being surrounded in everyday life by people with different backgrounds and cultural identities encourages tolerance and open-mindedness. (Lợi ích thứ hai của việc sống trong một xã hội đa văn hóa là trong cuộc sống hàng ngày được gặp gỡ những người có nguồn gốc và bản sắc văn hóa khác nhau từ đó khuyến khích tư tưởng khoan dung và cởi mở.)

 • Living in a multicultural society is ideal for creativity and innovation. In a multicultural society, you’re always exposed to new ways of doing things and fresh ways of looking at things. (Sống trong một xã hội đa văn hóa rất thích hợp cho sự sáng tạo và đổi mới. Trong một xã hội đa văn hóa, bạn luôn được tiếp xúc với những cách làm mới và cách nhìn nhận mọi thứ mới mẻ.)

Drawbacks (tác hại):

 • There is risk of social conflict, due to reasons of culture, discrimination,  injustice,  inequality and religious beliefs. (Có nguy cơ xảy ra xung đột xã hội vì lý do văn hóa, phân biệt đối xử, bất công, bất bình đẳng và tín ngưỡng tôn giáo.)

 • Example: refugee riots in Europe. (Ví dụ: bạo loạn của người tị nạn ở Châu Âu)

 • For weak minority groups, there is possibility that they will lose their original ethnic and cultural identity or lifestyle in case the influence of dominated culture is too strong. (Đối với các nhóm dân tộc thiểu số, có khả năng họ sẽ mất đi lối sống và bản sắc của mình trong trường hợp ảnh hưởng của nền văn hóa bị chi phối quá mạnh.)

Phân tích, dàn bài và IELTS Writing Sample topic Global Issues

Đề bài: Environmental problems are becoming a global issue. Environmental problems are counter-challenging the quality of life people enjoy in modern advanced societies. Do you think that environmental problems will produce better results if it is addressed globally or it should be addressed by individual countries?

Phân tích đề bài

 • Chủ đề: Global Issues.

 • Keywords: Environmental problems, global issues, advanced societies, globally, individual countries.

 • Dạng bài:  Opinion essay – Dạng bài này thường đưa ra một vấn đề, thí sinh cần đọc kỹ quan điểm và tình huống đề bài đưa để thấy được mối quan hệ giữa chúng và nêu quan điểm.

 • Hướng tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, ở phần mở bài người học cần giới thiệu được hai ý kiến trái chiều là “giải quyết một cách toàn cầu” hay “giải quyết theo từng quốc gia riêng lẻ” sẽ giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường nêu ra lý do tại sao lại có hai quan điểm nói trên ở hai phần thân bài. Người học cần chú ý nêu lên ý kiến cá nhân của mình trước hai quan điểm trái chiều đó.

Dàn bài

Phát triển Idea for IELTS Writing Topic Global Issues: Người học có thể tham khảo một số ý tưởng cho đề bài này trong ở phần trước của bài viết. Dàn bài gợi ý:

Introduction: 

 • Mở bài giới thiệu vấn đề được đưa ra trong đề bài. 

 • Người học có thể đưa ra ý kiến của mình về hai quan điểm này ngay trong phần mở bài. Ví dụ quan điểm ở đây là đồng ý với ý kiến các quốc gia nên cùng hợp sức để giải quyết vấn đề môi trường.

Body:

Body 1: 

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 1 – Nếu mỗi quốc gia cùng hành động thì sẽ tạo nên một sức ảnh hưởng cực kỳ lớn.

 • Main ideas - Ý chính: Các quốc gia đang phát triển sẽ có thể có được nguồn vốn và nhân lực để hành động vì môi trường nếu có sự giúp đỡ từ các quốc gia giàu có.

 • Dẫn chứng: the Paris agreement - một hiệp định ngăn ngừa tình trạng nóng lên toàn cầu ở nhiều quốc gia.

Body 2: 

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 2 – Sự lây lan của vấn đề môi trường ảnh hưởng lên tất cả quốc gia chứ không chỉ giới hạn ở một quốc gia riêng lẻ nào.

 • Main ideas: Các quốc gia nên thành lập các hiệp định và thỏa thuận để cùng nhau ngăn ngừa ảnh hưởng xấu đến môi trường.

 • Dẫn chứng: Ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng đến Đức dù quốc gia này luôn nỗ lực để giảm thiểu khí thải.

Conclusion

 • Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình: các quốc gia nên cùng nhau giải quyết các vấn đề về môi trường,.

IELTS Writing Sample

From the 19th century onwards, environmental issues have been growing globally. While there are some people who think that the problems need to be addressed internationally, others consider it must be done nationally. In my opinion, making an international law to curb the hurdles could be the best solution.

First and foremost, when every nation comes under a single law to fight against environmental damages, it would result in a massive positive impact. This is because impoverished countries hardly introduce necessary changes to combat as they do not have sufficient money and technology. However, if they did belong to an international treaty, the Paris agreement, for instance, they would follow the instructions. Additionally, they are likely to be funded by some NGOs to impose new rules and regulations in their countries to minimize the environmental damages. Eventually, these problems could be minimized.

Secondly, most of the contamination is not only limited to one country, but spread worldwide. To illustrate this, even though Germany has started using more green energy, the carbon emissions from China often influence the atmosphere of Germany and tends to have smog during winter. Therefore, it is clearly understood that a worldwide approach is so significant to counteract problems of our nature. Similarly, this type of law instructs every nation to take relevant steps, and those who failed to do the same would be punished severely by imposing some prohibitions.

In conclusion, despite people having different opinions about how to challenge environmental pollution either country wise or globally, I think that this needs to be done by the joint effort of the world as a whole.

Tổng kết

Dù là một chủ đề không hề đơn giản và còn khá xa lạ, Topic Global Issues vẫn là một trong những chủ đề quan trọng mà người học cần lưu ý trong bài thi IELTS. Chủ đề này không bao quá khá rộng nhiều vấn đề khác nhau, tuy nhiên lại thiên về hướng xã hội về thời sự. Do đó, nó đòi hỏi thí sinh cần phải có một lượng kiến thức nền cũng như từ vựng nhất định để không bị bỡ ngỡ và mất thời gian suy nghĩ trong phòng thi. Bài viết đã cung cấp cho người học một Idea for IELTS Writing Topic Global Issues cần thiết cho một số khía cạnh có thể gặp phải kèm theo IELTS Writing Sample. Từ đó, người học có thể thực hành phân tích bài mẫu và áp dụng các kiến thức đã học được để phân tích và viết các đề luyện tập khác về chủ đề Global Issues.

Nguyễn Lê Thùy Linh

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833