Tổng hợp bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Samples Band 7.0+ của tất cả các dạng bài

IELTS General Writing Task 1 yêu cầu thí sinh viết một bức thư hoặc một bài báo ngắn để trình bày ý kiến hoặc thông tin về một chủ đề cụ thể. Kỹ năng viết trong phần thi IELTS đánh giá khả năng viết thư, email. Dưới đây là một số bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Band 7.0+ với các đề bài viết email khác nhau, kèm theo phân tích từ vựng cần chú ý. Hy vọng sẽ giúp thí sinh có thêm động lực và kiến thức để làm tốt phần thi viết trong kỳ thi IELTS.
tong hop bai mau ielts general writing task 1 samples band 70 cua tat ca cac dang bai

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Band 7 - #01: Thư yêu cầu – Letter of request

image-alt

Bài mẫu IELTS Band 7.0

Dear Mr. Stace,

I am a new student at the local college and would like to inquire about the facilities and membership options at your private sports club. As a passionate sports enthusiast, I am interested in exploring the opportunities provided by your club.

I kindly request information regarding the sports facilities available, including types of sports, professional trainers, operating hours, and membership fees. Additionally, I would appreciate details about any amenities or services such as fitness classes or recreational activities.

Considering my college schedule, I plan to engage in regular sports activities and your club seems to be a perfect fit. If possible, please provide the information via email at namnguyen.info@gmail.com for easy reference and sharing with fellow students.

Thank you for your time and assistance. I eagerly await your response and the possibility of becoming a member of your sports club.

Yours sincerely,

Nam Nguyen

(Thưa ông Stace,

Tôi là một sinh viên mới tại trường cao đẳng địa phương và muốn hỏi về cơ sở vật chất và các lựa chọn thành viên tại câu lạc bộ thể thao tư nhân của bạn. Là một người đam mê thể thao cuồng nhiệt, tôi muốn khám phá những cơ hội do câu lạc bộ của bạn mang lại.

Phiền bạn cung cấp thông tin về các cơ sở thể thao hiện có, bao gồm các loại hình thể thao, huấn luyện viên chuyên nghiệp, giờ hoạt động và phí thành viên. Ngoài ra, tôi sẽ đánh giá cao thông tin chi tiết về bất kỳ tiện nghi hoặc dịch vụ nào, chẳng hạn như các lớp thể dục hoặc hoạt động giải trí.

Xem xét lịch trình đại học của tôi, tôi dự định tham gia vào các hoạt động thể thao thường xuyên và câu lạc bộ của bạn có vẻ là một sự phù hợp hoàn hảo. Nếu được, xin vui lòng cung cấp thông tin qua email namnguyen.info@gmail.com để tiện tham khảo và chia sẻ với các bạn học viên.

Cảm ơn bạn vì thời gian và sự trợ giúp của bạn. Tôi rất mong chờ phản hồi của bạn và khả năng trở thành thành viên câu lạc bộ thể thao của bạn.

Trân trọng,

Nam Nguyễn)

Từ vựng trong IELTS Writing Sample:

 • Inquire: (v) hỏi, yêu cầu thông tin.

 • Facilities: (n) cơ sở vật chất, tiện nghi.

 • Membership options: (n) các lựa chọn về thành viên.

 • Enthusiast: (n) người say mê, người nhiệt tình.

 • Opportunities: (n) cơ hội, cơ sở.

 • Request: (v) yêu cầu, đề nghị.

 • Operating hours: (n) giờ hoạt động.

 • Amenities: (n) tiện nghi, dịch vụ.

 • Recreational activities: (n) hoạt động giải trí.

 • Eagerly: (adv) hào hứng, háo hức.

 • Await: (v) chờ đợi.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Band 7 - #02: Thư phàn nàn – Letter of complaint

image-alt

image-alt

Bài mẫu IELTS Band 7.0

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my disappointment with the new camera I recently purchased from your company. My name is John Smith and I bought the camera on June 25th, 2023 from your store downtown.

Unfortunately, upon arriving home and using the camera for the first time, I discovered that there were multiple technical issues with it. The lens was not working properly and the pictures were coming out blurry. I immediately returned the camera to your store and spoke to one of your representatives a week ago, but the camera has still not been repaired or replaced.

I am very unhappy with this situation, as I spent a significant amount of money on this camera and I expected it to function properly. I have been unable to use it for any of my photography needs and this has caused me a great deal of inconvenience.

I would like to request that your company take immediate action to repair or replace the camera as soon as possible. I understand that issues can arise with any product, but the length of time it has taken for the camera to be repaired is unacceptable. If the camera cannot be repaired, I would like a full refund for the purchase.

I hope that this matter can be resolved quickly and to my satisfaction. Thank you for your attention to this matter.

Sincerely,

John Smith

(Thưa quý ông/bà,

Tôi viết thư này để thể hiện sự thất vọng của mình về chiếc máy ảnh mới mà tôi vừa mua từ công ty của ông/bà. Tên của tôi là John Smith và tôi đã mua chiếc máy ảnh vào ngày 25 tháng 6 năm 2023 tại cửa hàng của ông/bà ở trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, khi sử dụng chiếc máy ảnh lần đầu tiên và về nhà, tôi đã phát hiện ra rằng có nhiều vấn đề kỹ thuật với nó. Ống kính không hoạt động đúng cách và những bức ảnh chụp ra bị mờ. Tôi ngay lập tức trả lại máy ảnh cho cửa hàng của ông/bà và nói chuyện với một trong những đại diện của ông/bà cách đây một tuần, nhưng chiếc máy ảnh vẫn chưa được sửa chữa hoặc thay thế.

Tôi rất không hài lòng về tình huống này, vì tôi đã chi một số tiền đáng kể cho chiếc máy ảnh này và tôi mong đợi nó hoạt động đúng cách. Tôi không thể sử dụng nó cho bất kỳ nhu cầu nhiếp ảnh nào và điều này đã gây cho tôi nhiều bất tiện.

Tôi muốn yêu cầu công ty của ông/bà hành động ngay lập tức để sửa chữa hoặc thay thế chiếc máy ảnh trong thời gian sớm nhất có thể. Tôi hiểu rằng vấn đề có thể xảy ra với bất kỳ sản phẩm nào, nhưng thời gian mà chiếc máy ảnh bị chậm trong việc được sửa chữa là không chấp nhận được. Nếu chiếc máy ảnh không thể được sửa chữa, tôi muốn được hoàn trả toàn bộ số tiền đã mua.

Tôi hy vọng rằng vấn đề này có thể được giải quyết nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu của tôi. Cảm ơn ông/bà đã quan tâm đến vấn đề này.

Trân trọng,

John Smith.)

Từ vựng trong IELTS Writing Sample:

 • Disappointment (n): cảm giác buồn bã hoặc không hài lòng khi điều gì đó không như mong đợi.

 • Technical issues (n): vấn đề hoặc lỗi liên quan đến mặt kỹ thuật của sản phẩm, chẳng hạn như một chiếc máy ảnh.

 • Blurry (adj): khi một hình ảnh hoặc bức ảnh không rõ ràng và khó nhìn.

 • Representatives (n): những người làm việc cho một công ty hoặc tổ chức và đại diện cho lợi ích của nó.

 • Inconvenience (n): một tình huống gây khó khăn hoặc phiền toái, chẳng hạn như không thể sử dụng một sản phẩm mà bạn đã mua.

 • Request (v): yêu cầu một điều gì đó một cách lịch sự hoặc chính thức.

 • Refund (n): số tiền được trả lại khi bạn trả lại một sản phẩm mà bạn đã mua, thường là vì sản phẩm bị lỗi hoặc không đạt yêu cầu.

 • Satisfaction (n): cảm giác hạnh phúc hoặc hài lòng khi bạn đạt được điều mà bạn muốn hoặc cần.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Band 7 - #03: Thư xin lỗi – Letter of apology

image-alt

Bài mẫu IELTS Band 7.0

Dear Admission Tutor,

I am writing to express my sincere apologies for not being able to attend the interview for the course at your college as scheduled. My name is Mary Johnson and I was invited to attend the interview on July 10th at 2 pm.

Unfortunately, I have a previously scheduled appointment at the same time that I cannot reschedule. I understand the inconvenience and disappointment this may cause and I am truly sorry for any inconvenience this may have caused you.

However, I am very interested in the course and would like to request an alternative date and time for the interview. I am available to attend the interview on July 12th at any time or later on July 10th after 4 pm. Please let me know which date and time would be suitable for you.

Also, I would like to inquire about the duration of the interview and if there will be any tests during the interview. This will help me to prepare adequately for the interview.

Once again, I apologize for any inconvenience this may have caused and I look forward to hearing from you soon.

Sincerely,

Mary Johnson

(Kính gửi Nhà tuyển sinh,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự xin lỗi chân thành của mình vì không thể tham gia buổi phỏng vấn đăng ký học tại trường của quý vị vào thời gian đã được lên lịch. Tên tôi là Mary Johnson, và tôi đã được mời đến phỏng vấn vào ngày 10 tháng 7 lúc 2 giờ chiều.

Thật không may, tôi đã có một cuộc hẹn trước đó vào cùng thời gian mà không thể thay đổi được. Tôi hiểu rằng điều này có thể gây khó chịu và thất vọng cho quý vị.

Tuy nhiên, tôi rất quan tâm đến khóa học này và muốn yêu cầu một ngày và thời gian khác cho buổi phỏng vấn. Tôi có thể tham gia phỏng vấn vào ngày 12 tháng 7 bất kỳ lúc nào hoặc sau 4 giờ chiều cùng ngày 10 tháng 7. Vui lòng cho tôi biết ngày và giờ phù hợp với quý vị.

Ngoài ra, tôi cũng muốn hỏi về thời lượng của buổi phỏng vấn và liệu có bất kỳ bài kiểm tra nào trong buổi phỏng vấn hay không. Điều này sẽ giúp tôi chuẩn bị tốt hơn cho buổi phỏng vấn.

Một lần nữa, tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào điều này đã gây ra và tôi mong sớm nhận được câu trả lời từ quý vị.

Trân trọng,

Mary Johnson)

Từ vựng trong IELTS Writing Sample:

 • Admission tutor (n): nhân viên của trường đại học chịu trách nhiệm cho quá trình tuyển sinh.

 • Apologize (v): xin lỗi khi làm sai hoặc không thể thực hiện điều gì đó.

 • Scheduled (adj): được sắp xếp hoặc lên lịch trước.

 • Inconvenience (n): sự khó chịu hoặc phiền phức.

 • Request (v): yêu cầu một điều gì đó một cách lịch sự hoặc chính thức.

 • Alternative (adj): thay thế hoặc lựa chọn khác.

 • Duration (n): thời lượng hoặc thời gian mà sự việc diễn ra.

 • Adequately (adv): đủ hoặc phù hợp với nhu cầu hoặc yêu cầu.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Band 7 - #04: Thư cảm ơn – Letter of thanks

image-alt

Bài mẫu IELTS Band 7.0

Dear Mr. Suleyman,

I want to tell you how much I appreciate your assistance in providing me with the book that I used for my recent presentation. My presentation was about the impact of social media on modern society and how it has influenced the way we communicate and interact with each other. This topic is very important to me, and I wanted to ensure that my presentation was informative and engaging for the audience.

Your book was instrumental in helping me achieve this goal. It provided me with valuable insights and perspectives that I would not have been able to find elsewhere. It also helped me to support my arguments with credible research and data, making my presentation more persuasive.

What I appreciated most about your assistance was your willingness to share your knowledge and expertise with me. Your book was an invaluable resource, and it helped me to better understand the topic and communicate it effectively to my audience.

Once again, I would like to express my sincere gratitude for your help. Your generosity and support mean a lot to me and have contributed greatly to the success of my presentation.

Best regards,

John Smith

(Ông Suleyman thân mến,

Tôi muốn nói với bạn rằng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn trong việc cung cấp cho tôi cuốn sách mà tôi đã sử dụng cho bài thuyết trình gần đây của mình. Bài thuyết trình của tôi nói về tác động của mạng xã hội đối với xã hội hiện đại và nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta giao tiếp và tương tác với nhau. Chủ đề này rất quan trọng đối với tôi và tôi muốn đảm bảo rằng bài thuyết trình của mình có nhiều thông tin và thu hút khán giả.

Cuốn sách của bạn là công cụ giúp tôi đạt được mục tiêu này. Nó cung cấp cho tôi những hiểu biết và quan điểm có giá trị mà tôi không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Nó cũng giúp tôi hỗ trợ các lập luận của mình bằng nghiên cứu và dữ liệu đáng tin cậy, giúp bài thuyết trình của tôi thuyết phục hơn.

Điều tôi đánh giá cao nhất về sự hỗ trợ của bạn là sự sẵn lòng chia sẻ kiến thức và chuyên môn của bạn với tôi. Cuốn sách của bạn là một nguồn tài nguyên vô giá và nó đã giúp tôi hiểu rõ hơn về chủ đề này và truyền đạt nó một cách hiệu quả tới khán giả của mình.

Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự giúp đỡ của các bạn. Sự hào phóng và hỗ trợ của bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và đã góp phần rất lớn vào sự thành công của bài thuyết trình của tôi.

Trân trọng,

John Smith)

Từ vựng trong IELTS Writing Sample:

 • Assistance (n): sự giúp đỡ, hỗ trợ

 • Instrumental (adj): quan trọng, đóng vai trò quan trọng

 • Insights (n): hiểu biết sâu sắc, thông tin quan trọng

 • Persuasive (adj): thuyết phục, có tính thuyết phục

 • Credible (adj): đáng tin cậy, có độ tin cậy

 • Expertise (n): chuyên môn, kiến thức chuyên môn

 • Invaluable (adj): vô giá, rất quý giá

 • Generosity (n): lòng hào phóng, sự rộng lượng, sự cho đi

 • Success (n): sự thành công, kết quả tốt

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Band 7 - #05: Thư gợi ý – Letter of advice

Letter of advice

Bài mẫu IELTS Band 7.0

Dear Editor,

I am writing to bring to your attention some inaccuracies that I noticed in a recent article published in your newspaper about the town where I currently reside. I have been living here for the past five years, and I am familiar with the town's history, culture, and demographics.

The article mentioned that the town's population has decreased by 50% in the last decade, which is not accurate. In fact, the population has remained stable over the last ten years, with a slight increase in the last two years. Additionally, the article claimed that the town has no local markets or grocery stores, which is also incorrect. We have several local markets and grocery stores that cater to the needs of the residents.

I urge you to correct these inaccuracies in your newspaper as it can mislead your readers and create a negative image of our town. I suggest that you verify your sources and fact-check the information before publishing any articles about our town in the future.

As a resident of this town, I take pride in our community and would appreciate it if you could ensure that accurate and reliable information is presented to your readers. Thank you for your attention to this matter.

Sincerely,

James White

(Xin chào Editor,

Tôi viết thư này để đưa ra một số sai sót mà tôi đã nhận thấy trong một bài báo gần đây trên tờ báo của bạn về thị trấn nơi tôi đang sinh sống. Tôi đã sống ở đây trong năm năm qua và tôi quen thuộc với lịch sử, văn hóa và dân số của thị trấn.

Bài báo đề cập rằng dân số của thị trấn đã giảm đi 50% trong thập kỷ qua, điều đó không chính xác. Trên thực tế, dân số đã ổn định trong suốt mười năm qua, và có một sự tăng nhẹ trong hai năm gần đây. Ngoài ra, bài báo cũng khẳng định rằng thị trấn không có thị trường hoặc cửa hàng tạp hóa địa phương, điều đó cũng không chính xác. Chúng tôi có một số thị trường và cửa hàng tạp hóa địa phương phục vụ nhu cầu của người dân.

Tôi khuyến khích bạn sửa những sai sót này trong báo của bạn vì nó có thể dẫn đến thông tin sai lệch và tạo ra một hình ảnh tiêu cực về thị trấn của chúng tôi. Tôi đề nghị bạn xác minh nguồn thông tin và kiểm tra sự chính xác của thông tin trước khi đăng bài báo về thị trấn của chúng tôi trong tương lai.

Là một cư dân của thị trấn này, tôi tự hào về cộng đồng của chúng tôi và mong muốn bạn đảm bảo thông tin chính xác và đáng tin cậy được trình bày cho độc giả của bạn. Cảm ơn bạn đã chú ý đến vấn đề này.

Trân trọng,

James White)

Từ vựng trong IELTS Writing Sample:

 • Inaccuracies (n): thông tin không chính xác, sai sót

 • Demographics (n): những thông tin về dân số, người dân

 • Stable (adj): ổn định, không thay đổi

 • Slight (adj): nhỏ, không đáng kể

 • Local markets/grocery stores (n): chợ địa phương/cửa hàng tạp hóa

 • Mislead (v): lừa dối, đánh lừa

 • Negative image (n): hình ảnh tiêu cực

 • Verify (v): xác minh, kiểm tra

 • Fact-check (v): kiểm tra sự chính xác của thông tin

 • Reliable (adj): đáng tin cậy, chính xác.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Band 7 - #06: Thư chia buồn – Letter of condolence

Đề bài: 

You play a team sport with some friends. Last week a member of the team had an accident and wasn't able to play with you at the weekend. You decide to write to him in the hospital, telling him about the match. Write a letter to your friend. In your letter, tell him which team won, describe the conditions on the day, and say how you felt about the match

Bài mẫu IELTS Band 7.0

Dear Lynch,

I hope you are doing well and recovering quickly from your accident. We all missed you at the weekend’s game, and we can't wait for you to join us on the field again. I am writing to tell you all about the match and to keep you updated on what happened.

Unfortunately, we lost the game by a narrow margin. It was a tough match, and both teams played their best. We tried our hardest, but the other team managed to score a few extra goals, which made all the difference. However, we were proud of our performance, and we know that we gave it our all.

The weather was not on our side on the day of the match. It was hot and humid, and the ground was a bit slippery due to recent rain. But that did not stop us from giving our best efforts and putting up a good fight.

Even though we lost, we all felt proud of our performance and teamwork. We all missed having you on the field with us, and we can't wait to have you back soon. We wish you a speedy recovery and hope to see you back on the field soon.

Take care and get well soon.

Sincerely,

James Nith.

(Lynch thân mến,

Tôi hy vọng bạn đang làm tốt và hồi phục nhanh chóng sau tai nạn của bạn. Tất cả chúng tôi đều nhớ bạn trong trận đấu cuối tuần và chúng tôi rất nóng lòng chờ bạn tham gia cùng chúng tôi trên sân một lần nữa. Tôi viết thư này để kể cho bạn tất cả về trận đấu và để cập nhật cho bạn những gì đã xảy ra.

Thật không may, chúng tôi đã thua trận đấu với tỷ số sít sao. Đó là một trận đấu khó khăn, và cả hai đội đã chơi hết sức mình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đội kia đã ghi được thêm một vài bàn thắng, điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên, chúng tôi tự hào về màn trình diễn của mình và chúng tôi biết rằng chúng tôi đã cống hiến hết mình.

Thời tiết không ủng hộ chúng tôi vào ngày diễn ra trận đấu. Trời nóng và ẩm ướt, và mặt đất hơi trơn do trận mưa gần đây. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi nỗ lực hết mình và chiến đấu hết mình.

Mặc dù thua nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy tự hào về màn trình diễn và tinh thần đồng đội của mình. Tất cả chúng tôi đều nhớ bạn trên sân với chúng tôi và chúng tôi rất nóng lòng được gặp lại bạn sớm. Chúng tôi chúc bạn hồi phục nhanh chóng và hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn trên sân cỏ.

Hãy chăm sóc bản thân và sớm khỏe lại.

Trân trọng,

James Nith.)

Từ vựng trong IELTS Writing Sample:

 • Recovering (v): phục hồi sức khỏe

 • Margin (n): chênh lệch điểm số

 • Tough (adj): khó khăn, gian khổ

 • Score a few extra goals (v): ghi thêm một vài bàn thắng

 • Performance (n): hiệu suất, kết quả thi đấu

 • Efforts (n): nỗ lực, cố gắng

 • Humid (adj): oi bức, ẩm ướt

 • Slippery (adj): trơn trượt, trơn nhẫy

 • Teamwork (n): tinh thần hợp tác nhóm, làm việc nhóm

 • Speedy recovery (n): sự phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Tại sao nên sử dụng IELTS Writing Task 1 Sample?

Nắm được tổng quan trước khi bước vào chi tiết: Nhờ vào đề bài và các bài mẫu IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ có một cái nhìn toàn diên về phần thi IELTS Writing.

Ôn luyện từng dạng bài chưa tốt: Sau khi tự làm và đối chiếu với các bài mẫu, thí sinh sẽ thấy được những phần yếu để cải thiện và bổ sung trong bài thi IELTS Writing.

Tư liệu để ôn luyện: Bằng cách phân tích từng bài mẫu IELTS Writing Task 1, thí sinh có thể sử dụng nguồn tài liệu download này để sử dụng cho sau này trong trường hợp quên mất cấu trúc, cách làm của các dạng bài trong IELTS Writing Task 1.

Thí sinh có thể có thêm nguyên liệu để tự ứng dụng vào phần thi IELTS Writing Task 1 của mình

Để ứng dụng bài thi IELTS Writing Sample, thí sinh nên áp dụng một số cách sau:

Bước 1: Đọc và nhận biết tất cả các dạng bài tập và có thể gọi tên bài IELTS Writing Sample một cách chính xác

Bước 2: Làm bài IELTS Writing

Bước 3: Đối chiếu với bài viết IELTS Writing samples để so sánh và rút ra kinh nghiệm

Bước 4: Viết lại bài IELTS Writing Samples của mình

Tổng kết

Viết tốt trong IELTS General Writing Task 1 đòi hỏi các thí sinh phải có kỹ năng viết bài IELTS tốt, lựa chọn từ vựng phù hợp và phát triển ý tưởng một cách rõ ràng và logic. Nếu thí sinh muốn đạt được điểm số cao trong phần thi IELTS này, hãy luyện tập thường xuyên và cố gắng áp dụng những kỹ năng và từ vựng đã học được vào các bài viết IELTS của mình. 

Tài liệu tham khảo:

(n.d.). Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org/

Người học cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu