Tổng hợp từ vựng và cấu trúc IELTS Writing Task 1 & 2 BAND 7+ - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

luyen thi ielts

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc Band 7 thường được dùng trong bài thi IELTS Writing Task 1.

Tổng hợp từ vựng sử dụng trong các bài mẫu Band 7 thuộc 22 chủ đề IELTS Writing Task 2.

ZIM Academic English School

DOWNLOAD

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain