Từ vựng chủ đề Cybersecurity | IELTS Writing Task 2

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn người học cách lên Idea for IELTS Writing task 2 Topic Cybersecurity và phân tích chủ đề này kèm theo các từ vựng.
tu vung chu de cybersecurity ielts writing task 2

Mở đầu

Trong thế giới ngày nay, nơi công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng, vấn đề an ninh mạng trở thành một quan tâm hàng đầu. Với sự mở rộng nhanh chóng của internet và việc sử dụng rộng rãi các thiết bị kỹ thuật số, cá nhân, tổ chức và chính phủ đều đối mặt với thách thức liên tục để bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi các mối đe dọa mạng. Bài viết này sẽ khám phá tầm quan trọng của an ninh mạng và thảo luận về các ý tưởng, từ vựng chiến lược khác nhau để nâng cao an toàn trực tuyến và ứng dụng các ý tưởng vào phần thi IELTS Writing Task 2.

Key Takeaways:

Ideas  for IELTS Writing Task 2 topic Cybersecurity:

 • Problems related to information control and security

  • Data breaches and identity theft

  • Malware and cyber attacks

  • Privacy concerns and surveillance

 • Solutions to address cyber insecurity

  • Education and awareness

  • Strengthening cybersecurity infrastructure

  • Collaboration and international cooperation

Tổng quan chủ đề Cybersecurity

Sau đây là một vài ví dụ cho những đề thi IELTS Writing Task 2 về chủ đề Cybersecurity: 

Topic 1: “Cyber insecurity is a rising problem in many countries. What problems does a lack of cyber security cause to Internet users? What solutions can you suggest to solve it?”

1. Introduction

Giới thiệu về vấn đề thiếu an ninh mạng và tình trạng gia tăng của nó. (Lack of cybersecurity poses various problems for internet users, but there are potential solutions to address this issue.)

2. Problems caused by a lack of cybersecurity

 • Xâm nhập dữ liệu và việc đánh cắp danh tính (Data breaches and identity theft)

 • Phần mềm độc hại và cuộc tấn công mạng (Malware and cyber attacks)

 • Vấn đề quyền riêng tư và giám sát (Privacy concerns and surveillance)

3. Giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu an ninh mạng (Solutions to address cyber insecurity)

 • Tăng cường nhận thức để nâng cao kiến thức và hiểu biết về các rủi ro tiềm năng (Education and awareness)

 • Tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh mạng (Strengthening cybersecurity infrastructure)

 • Hợp tác và hợp tác quốc tế (Collaboration and international cooperation)

4. Conclusion

Topic 2: ‘We live in a world of technology these days. While the internet brings with it clear advantages, the problems in terms of control and security of information outweigh the advantages. To what extent do you agree?’

1. Introduction

Giới thiệu chủ đề về công nghệ và sự phổ biến của internet trong thế giới hiện đại. (While the internet has its advantages, the challenges related to information control and security outweigh these benefits.)

2. Những lợi ích của internet (Advantages of the internet) 

Thảo luận về những khía cạnh tích cực của internet, như dễ dàng truy cập thông tin, giao tiếp và cơ hội trong kinh doanh và giáo dục.

3. Problems related to information control and security

 • Mối quan tâm về quyền riêng tư dữ liệu (Data privacy concerns)

 • Lan truyền thông tin sai lệch và tin giả (Spread of misinformation and fake news)

 • Mối đe dọa về an ninh mạng (Cybersecurity threats)

4.  Giải pháp để giải quyết các thách thức về kiểm soát thông tin và bảo mật (Solutions to address information control and security challenges)

 • Tăng cường pháp luật (Enhanced regulations and legislation)

 • Sự hợp tác giữa chính phủ và công ty công nghệ (Collaboration between governments and tech companies)

5. Conclusion

Tham khảo thêm: Từ vựng chuyên ngành an ninh mạng (Cybersecurity)

Idea for IELTS Writing Task 2 Topic Cybersecurity

Những vấn đề liên quan đến an ninh mạng

Xâm nhập dữ liệu và việc đánh cắp danh tính (Data breaches and identity theft)

Data breaches occur when unauthorized individuals gain access to confidential data stored in computer systems or networks. This can result in significant damage, both financially and emotionally, for the victims. Personal information, such as social security numbers, credit card details, and passwords, can be exposed, leaving individuals vulnerable to identity theft. The consequences of identity theft can be devastating, with victims facing financial losses, damaged credit history, and the arduous task of restoring their stolen identities.

The implications of data breaches and identity theft extend beyond individuals to encompass businesses and governments. Organizations entrusted with large amounts of sensitive data, such as financial institutions or healthcare providers, may face severe reputational damage and legal repercussions if they fail to protect their customers' information adequately. Moreover, national security can be compromised if hackers gain access to classified data or critical infrastructure systems.

(Các cuộc vi phạm dữ liệu xảy ra khi những người không được ủy quyền tiếp cận dữ liệu bí mật được lưu trữ trong hệ thống máy tính hoặc mạng. Điều này có thể gây ra thiệt hại đáng kể, cả về mặt tài chính và tâm lý, cho những nạn nhân. Thông tin cá nhân như số Bảo hiểm xã hội, chi tiết thẻ tín dụng và mật khẩu có thể bị tiết lộ, khiến cá nhân trở nên dễ bị trộm danh tính. Hậu quả của việc trộm danh tính có thể làm hủy hoại, khiến nạn nhân phải đối mặt với thiệt hại tài chính, lịch sử tín dụng bị tổn thương và công việc phức tạp phục hồi danh tính bị đánh cắp.

Những hệ quả của việc vi phạm dữ liệu và trộm danh tính vượt ra ngoài cá nhân để bao gồm cả doanh nghiệp và chính phủ. Các tổ chức được giao phó với lượng lớn dữ liệu nhạy cảm, như các tổ chức tài chính hay nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, có thể phải đối mặt với thiệt hại danh tiếng nghiêm trọng và hậu quả pháp lý nếu họ không bảo vệ đúng mức thông tin khách hàng của mình. Hơn nữa, an ninh quốc gia có thể bị đe dọa nếu hacker tiếp cận được dữ liệu phân loại hoặc hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng.)

Từ vựng cần chú ý:

 • Data breaches: Xâm nhập dữ liệu

 • Unauthorized individuals: Những cá nhân không được ủy quyền

 • Confidential data: Dữ liệu nhạy cảm

 • Social security numbers: Số bảo hiểm xã hội

 • Credit card details: Chi tiết thẻ tín dụng

 • Vulnerable: Dễ bị tấn công

 • Identity theft: Đánh cắp danh tính

 • Financial losses: Mất mát về mặt tài chính

 • Damaged credit history: Lịch sử tín dụng bị tổn thương

 • Sensitive data: Dữ liệu nhạy cảm

 • Reputational damage: Thiệt hại về uy tín

 • Legal repercussions: Hậu quả pháp lý

 • Customers' information: Thông tin của khách hàng

 • National security: An ninh quốc gia

 • Hackers: Kẻ tấn công

 • Critical infrastructure systems: Hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng

Phần mềm độc hại và cuộc tấn công mạng (Malware and cyber attacks)

Malware encompasses various forms such as viruses, worms, ransomware, and spyware. Once unleashed, malware can wreak havoc on individuals, businesses, and even governments. It can infiltrate systems, corrupt or steal data, disrupt operations, and compromise the privacy and security of users.

Cyber attacks further exacerbate the problem, as malicious actors exploit vulnerabilities in networks and systems to gain unauthorized access or cause disruption. These attacks can range from Distributed Denial of Service (DDoS) attacks that overwhelm websites with traffic, to phishing attacks that deceive users into revealing sensitive information, to sophisticated hacking attempts targeting critical infrastructure or government databases.

(Phần mềm độc hại bao gồm nhiều hình thái khác nhau như virus, sâu máy tính. Một khi phần mềm độc hại được phóng tỏa, nó có thể gây ra tình hình hỗn loạn đối với cá nhân, doanh nghiệp và thậm chí cả chính phủ. Nó có thể xâm nhập vào hệ thống, phá hoại hoặc đánh cắp dữ liệu, gây gián đoạn hoạt động và đe dọa quyền riêng tư và an ninh của người dùng.

Các cuộc tấn công mạng càng làm trầm trọng thêm vấn đề này, khi kẻ xấu khai thác các lỗ hổng trong mạng và hệ thống để tiếp cận trái phép hoặc gây gián đoạn. Những cuộc tấn công này có thể từ cuộc tấn công DDoS làm quá tải các trang web bằng lưu lượng truy cập, đến cuộc tấn công lừa đảo đánh lừa người dùng để tiết lộ thông tin nhạy cảm, đến các cuộc tấn công hacking tinh vi nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc cơ sở dữ liệu của chính phủ.)

Từ vựng:

 • Malware: Phần mềm độc hại

 • Worms: Sâu máy tính

 • Ransomware: Phần mềm đòi tiền chuộc

 • Wreak havoc: Gây ra hỗn loạn

 • Compromise privacy: Tiết lộ quyền riêng tư

 • Cyber attacks: Cuộc tấn công mạng

 • Exploit vulnerabilities: Tận dụng các lỗ hổng

 • Gain unauthorized access: Truy cập trái phép

 • Distributed Denial of Service (DDoS) attacks: Cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán

 • Phishing attacks: Cuộc tấn công lừa đảo

Vấn đề quyền riêng tư và giám sát (Privacy concerns and surveillance)

A lack of cybersecurity measures has resulted in growing privacy concerns in today's interconnected world. As individuals increasingly rely on digital platforms and services, their personal information becomes vulnerable to unauthorized access and exploitation, compromising their right to privacy. Sensitive data, such as personal identities, financial records, and online activities, can be easily compromised without robust security protocols in place. This leaves individuals exposed to identity theft, fraud, and unwarranted surveillance.

Furthermore, the prevalence of surveillance in the digital realm exacerbates the problem. Governments and corporations engage in extensive data collection and monitoring of individuals' online activities, driven by various motives. While some argue that surveillance is necessary for national security and crime prevention, the lack of transparency and oversight can lead to abuses of power and infringements upon civil liberties. This constant scrutiny inhibits freedom of expression and stifles innovation, raising concerns about the erosion of democratic principles and the abuse of authority. Additionally, privacy breaches and intrusive surveillance have broader societal implications, eroding trust in digital platforms and services. This decline in user confidence and participation hampers economic growth and stifles technological advancement.

(Sự thiếu hụt biện pháp an ninh mạng đã gây ra những lo ngại về quyền riêng tư ngày càng tăng trong thế giới liên kết ngày nay. Khi mà cá nhân ngày càng phụ thuộc nhiều vào các nền tảng và dịch vụ số, thông tin cá nhân của họ trở nên dễ bị truy cập và lợi dụng trái phép, đe dọa quyền riêng tư của họ. Dữ liệu nhạy cảm, như danh tính cá nhân, hồ sơ tài chính và hoạt động trực tuyến, có thể bị tấn công dễ dàng nếu không có các giao thức bảo mật mạnh mẽ. Điều này khiến cá nhân dễ bị mất danh tính, gian lận và giám sát không đáng có.

Hơn nữa, sự phổ biến của giám sát trong không gian số làm trầm trọng thêm vấn đề. Chính phủ và các công ty tiến hành thu thập dữ liệu và giám sát quy mô lớn về hoạt động trực tuyến của cá nhân, được thúc đẩy bởi các động cơ khác nhau. Trong khi một số người cho rằng giám sát là cần thiết cho an ninh quốc gia và phòng ngừa tội phạm, sự thiếu minh bạch và kiểm soát có thể dẫn đến việc lạm dụng quyền lực và vi phạm quyền tự do công dân. Sự giám sát liên tục này ức chế tự do ngôn luận và làm trì hoãn sự đổi mới, gây lo ngại về sự mòn mất nguyên tắc dân chủ và lạm dụng quyền lực. Ngoài ra, việc vi phạm quyền riêng tư và giám sát xâm phạm có tác động đến toàn xã hội, làm mòn sự tin tưởng vào các nền tảng và dịch vụ số. Sự suy giảm này trong sự tự tin và sự tham gia của người dùng cản trở sự phát triển kinh tế và làm trì hoãn sự tiến bộ công nghệ.)

Từ vựng cần chú ý:

 • Robust security protocols: các giao thức bảo mật mạnh mẽ

 • Civil liberties: quyền tự do công dân

 • Scrutiny: sự giám sát

 • Intrusive surveillance: giám sát xâm phạm

 • Technological advancement: tiến bộ công nghệ

Giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu an ninh mạng (Solutions to address cyber insecurity)

Tăng cường nhận thức để nâng cao kiến thức và hiểu biết về các rủi ro tiềm năng (Education and awareness)

Education plays a vital role in raising awareness about the importance of cybersecurity and privacy protection. By incorporating cybersecurity education into school curricula and promoting digital literacy programs, individuals can develop a deeper understanding of potential threats and learn how to safeguard their personal information. This includes educating individuals about the risks associated with sharing sensitive data online, the importance of using strong passwords, and the significance of regularly updating security software.

Furthermore, individuals must actively seek out opportunities to enhance their own knowledge about cybersecurity and privacy. This can be achieved through participating in workshops, webinars, and online courses that focus on practical strategies for protecting personal information and recognizing potential cyber threats. By staying informed and up to date with the latest trends and best practices in cybersecurity, individuals can effectively safeguard their privacy and contribute to a more secure digital environment.

(Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư. Bằng cách tích hợp giáo dục về an ninh mạng vào chương trình giảng dạy trường học và thúc đẩy các chương trình học về trình độ số, cá nhân có thể phát triển sự hiểu biết sâu hơn về các mối đe dọa tiềm năng và học cách bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Điều này bao gồm việc giáo dục cá nhân về những rủi ro liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu nhạy cảm trực tuyến, tầm quan trọng của việc sử dụng mật khẩu mạnh và ý nghĩa của việc thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật.

Hơn nữa, cá nhân phải tích cực tìm kiếm cơ hội để nâng cao kiến thức của mình về an ninh mạng và quyền riêng tư. Điều này có thể được đạt được thông qua việc tham gia các buổi hội thảo, webinar và khóa học trực tuyến tập trung vào các chiến lược thực tiễn để bảo vệ thông tin cá nhân và nhận biết các mối đe dọa mạng tiềm năng. Bằng cách cập nhật thông tin và am hiểu những xu hướng và phương pháp tốt nhất mới nhất trong lĩnh vực an ninh mạng, cá nhân có thể bảo vệ quyền riêng tư một cách hiệu quả và đóng góp vào một môi trường kỹ thuật số an toàn hơn.)

Từ vựng chú ý:

 • Cybersecurity education: giáo dục về an ninh mạng

 • Secure digital environment: môi trường kỹ thuật số an toàn

 • Security software: phần mềm bảo mật

 • Privacy protection: bảo vệ quyền riêng tư

Tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh mạng (Strengthening cybersecurity infrastructure)

Firstly, governments should allocate adequate resources to enhance cybersecurity infrastructure. This includes investing in advanced technologies, such as intrusion detection systems and encryption protocols, to fortify the defense against cyber threats. Additionally, establishing dedicated cybersecurity agencies or task forces can facilitate proactive monitoring, incident response, and collaboration with international counterparts to address cybercrimes effectively.

Furthermore, regular audits and assessments of cybersecurity infrastructure should be conducted to identify potential weaknesses and gaps in the system. This proactive approach enables timely identification and remediation of vulnerabilities, minimizing the likelihood of successful cyber attacks. Additionally, organizations and individuals should be encouraged to adopt best practices and adhere to internationally recognized cybersecurity standards to ensure a consistent and robust security posture.

(Trước hết, chính phủ nên cung cấp nguồn lực đầy đủ để nâng cao cơ sở hạ tầng an ninh mạng. Điều này bao gồm đầu tư vào các công nghệ tiên tiến như hệ thống phát hiện xâm nhập và giao thức mã hóa để củng cố phòng thủ chống lại các mối đe dọa mạng. Thêm vào đó, việc thành lập các cơ quan an ninh mạng chuyên dụng hoặc các đội công tác có thể tạo điều kiện cho việc giám sát chủ động, ứng phó sự cố và hợp tác với đối tác quốc tế để xử lý tội phạm mạng một cách hiệu quả.

Hơn nữa, nên thực hiện định kỳ kiểm tra và đánh giá cơ sở hạ tầng an ninh mạng để xác định các điểm yếu và khoảng trống tiềm năng trong hệ thống. Tiếp cận chủ động này cho phép xác định và khắc phục các lỗ hổng kịp thời, giảm thiểu khả năng thành công của các cuộc tấn công mạng. Ngoài ra, cần khuyến khích các tổ chức và cá nhân áp dụng các phương pháp tốt nhất và tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng được công nhận quốc tế để đảm bảo một bảo mật nhất quán và mạnh mẽ.)

Từ vựng cần chú ý:

 • Allocate resources: cung cấp nguồn lực

 • Cybersecurity infrastructure: cơ sở hạ tầng an ninh mạng

 • Intrusion detection systems: hệ thống phát hiện xâm nhập

 • Encryption protocols: giao thức mã hóa

 • Cybersecurity agencies: cơ quan an ninh mạng

 • Proactive monitoring: giám sát chủ động

 • Adhere to: tuân thủ

 • Security posture: tư thế bảo mật

Hợp tác và hợp tác quốc tế (Collaboration and international cooperation)

Collaboration and international cooperation are vital solutions to address the challenges of cyber insecurity.Governments should establish platforms and frameworks for international cooperation on cybersecurity. This involves fostering partnerships, sharing threat intelligence, and coordinating responses to cyber attacks. By exchanging information and best practices, countries can collectively identify and address common vulnerabilities, thereby strengthening their overall cyber defenses.

Collaboration between governments and technology companies is essential. Technology companies often possess valuable insights and expertise in cybersecurity. Governments can work with these companies to develop innovative solutions, share threat intelligence, and establish industry standards. By leveraging the knowledge and resources of both sectors, it becomes possible to create more effective and resilient cybersecurity measures.

(Hợp tác và hợp tác quốc tế là các giải pháp quan trọng để đối phó với những thách thức của sự không an toàn trong mạng. Chính phủ nên thiết lập các nền tảng và khung hệ thống cho hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Điều này bao gồm việc xúc tiến đối tác, chia sẻ thông tin về mối đe dọa và phối hợp ứng phó với các cuộc tấn công mạng. Bằng cách trao đổi thông tin và phương pháp tốt nhất, các quốc gia có thể cùng nhau xác định và giải quyết các lỗ hổng chung, từ đó gia cố phòng thủ mạng tổng thể.

Sự hợp tác giữa chính phủ và các công ty công nghệ là điều cần thiết. Các công ty công nghệ thường sở hữu những hiểu biết và chuyên môn quý giá về an ninh mạng. Chính phủ có thể làm việc với những công ty này để phát triển các giải pháp đổi mới, chia sẻ thông tin về mối đe dọa và thiết lập các tiêu chuẩn ngành công nghiệp. Bằng cách tận dụng kiến thức và nguồn lực từ cả hai lĩnh vực, ta có thể tạo ra biện pháp an ninh mạng hiệu quả và linh hoạt hơn.)

 • Foster partnerships: xúc tiến đối tác

 • Sharing threat intelligence: chia sẻ thông tin về mối đe dọa

 • Cyber defenses: phòng thủ mạng

 • Industry standards: tiêu chuẩn ngành công nghiệp

 • Resilient cybersecurity measures: biện pháp an ninh mạng linh hoạt

Bài mẫu ứng dụng Idea for IELTS Writing Task 2 topic Cybersecurity kèm theo từ vựng chủ đề

Topic: Cyber insecurity is a rising problem in many countries. What problems does a lack of cyber security cause to Internet users? What solutions can you suggest to solve it?

In today's interconnected world, cyber insecurity has become a rising problem in many countries. The lack of cyber security measures poses numerous problems for Internet users, including data breaches and identity theft, malware and cyber attacks, as well as privacy concerns and surveillance. However, there are several solutions that can be implemented to address these issues effectively.

Data breaches expose confidential information, leading to financial and emotional damage for victims. Personal data, such as social security numbers and credit card details, can be stolen, resulting in identity theft. This can lead to devastating consequences, including financial losses and damaged credit history. Furthermore, organizations and governments entrusted with sensitive data may face reputational damage and legal repercussions if they fail to protect this information adequately.

Malware, including viruses, ransomware, and spyware, can cause significant harm to individuals, businesses, and governments. It can corrupt or steal data, disrupt operations, and compromise user privacy and security. Cyber attacks exploit vulnerabilities in networks and systems, ranging from DDoS attacks to sophisticated hacking attempts. These threats can have severe consequences, affecting both individuals and critical infrastructure systems.

To address cyber insecurity, education and awareness programs should be implemented to enhance knowledge and understanding of potential risks. Governments should allocate resources to strengthen cybersecurity infrastructure, including advanced technologies and dedicated agencies. Regular audits and adherence to cybersecurity standards are crucial. Collaboration and international cooperation between governments, technology companies, and other stakeholders are essential for sharing threat intelligence and developing effective solutions.

Cyber insecurity poses significant problems for Internet users, including data breaches, malware attacks, and privacy concerns. However, through education, infrastructure enhancement, and international cooperation, these issues can be effectively addressed. By implementing these solutions, we can create a more secure digital environment and protect individuals, businesses, and governments from the growing threat of cyber insecurity.

(Trong thế giới ngày nay, an ninh mạng trở thành một vấn đề đang gia tăng ở nhiều quốc gia. Thiếu những biện pháp an ninh mạng gây ra nhiều vấn đề cho người dùng Internet, bao gồm sự xâm nhập dữ liệu và việc đánh cắp danh tính, phần mềm độc hại và cuộc tấn công mạng, cũng như vấn đề quyền riêng tư và giám sát. Tuy nhiên, có một số giải pháp có thể được áp dụng để giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả.

Xâm nhập dữ liệu gây lộ thông tin nhạy cảm, gây thiệt hại về mặt tài chính và tinh thần cho nạn nhân. Dữ liệu cá nhân, như số an sinh xã hội và thông tin thẻ tín dụng, có thể bị đánh cắp, dẫn đến việc mất danh tính. Điều này có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp, bao gồm mất tiền và hủy hoại lịch sử tín dụng. Hơn nữa, các tổ chức và chính phủ được giao trọng trách bảo mật dữ liệu nhạy cảm có thể đối mặt với tổn thương về uy tín và hậu quả pháp lý nếu không bảo vệ thông tin này một cách đúng đắn.

Phần mềm độc hại, bao gồm virus, ransomware và spyware, có thể gây thiệt hại đáng kể cho cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Nó có thể phá hoại hoặc đánh cắp dữ liệu, làm gián đoạn hoạt động và đe dọa quyền riêng tư và an ninh của người dùng. Cuộc tấn công mạng khai thác những lỗ hổng trong mạng và hệ thống, từ cuộc tấn công DDoS đến những nỗ lực tấn công tinh vi nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Những mối đe dọa này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng cả đến cá nhân lẫn hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng.

Để giải quyết vấn đề an ninh mạng, cần triển khai các chương trình giáo dục và tăng cường nhận thức để nâng cao kiến thức và hiểu biết về các rủi ro tiềm năng. Chính phủ nên cung cấp nguồn lực để tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh mạng, bao gồm công nghệ tiên tiến và các cơ quan đặc biệt chuyên về an ninh mạng. Cần tiến hành kiểm tra định kỳ và tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng. Hợp tác và hợp tác quốc tế giữa các chính phủ, công ty công nghệ và các bên liên quan khác là rất quan trọng để chia sẻ thông tin về mối đe dọa và phát triển các giải pháp hiệu quả.

Sự thiếu an ninh mạng gây ra những vấn đề đáng kể cho người dùng Internet, bao gồm xâm nhập dữ liệu, truy cập phần mềm độc hại và lo ngại về quyền riêng tư. Tuy nhiên, thông qua giáo dục, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hợp tác quốc tế, những vấn đề này có thể được giải quyết một cách hiệu quả. Bằng cách triển khai những giải pháp này, chúng ta có thể tạo ra một môi trường kỹ thuật số an toàn hơn và bảo vệ cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ khỏi mối đe dọa ngày càng gia tăng của an ninh mạng.)

Tổng kết

Trong thời đại số hóa và liên kết mạng hiện nay, an ninh mạng không chỉ là một vấn đề quan trọng mà còn là một thách thức không ngừng đối với cả cá nhân và tổ chức. Việc tăng cường an ninh mạng là một nhiệm vụ cần thiết để bảo vệ thông tin và đảm bảo sự tin cậy của hệ thống trong một môi trường kỹ thuật số ngày càng phức tạp.

Bài viết đã nêu một số ý tưởng, từ vựng được ứng dụng trong bài thi IELTS Writing Task 2 cần thiết. Thí sinh hãy chọn lọc các ý, từ vựng để ứng dụng trong phần thì thực tế.

Tài liệu tham khảo

Cambridge free English dictionary and thesaurus. (n.d.). Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org/dictionary

Người học muốn kiểm tra trình độ hiện tại của bản thân trong thang điểm IELTS. Tham gia thi thử IELTS trên giấy tại ZIM với format bài thi chuẩn thi thật biết điểm ngay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu