Từ vựng part 5 TOEIC | Cách chinh phục part 5 của bài thi TOEIC

TOEIC là một bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh có mức độ phổ biến ngang với IELTS và từ vựng part 5 TOEIC là kiến thức cần được nắm chắc.
tu vung part 5 toeic cach chinh phuc part 5 cua bai thi toeic

Key takeaways

 • Chú ý đến từ loại của từ cần điền.

 • Nắm giữ kiến thức chắn chắc về các dạng từ loại của một từ.

 • Sau giới từ là danh từ (hoặc động từ V_ing sử dụng như danh từ).

 • Trước danh từ là tính từ.

 • Trước tính từ là trạng từ.

 • Giữa to_be và V_ing/Ved là trạng từ.

Sơ lược về cấu trúc TOEIC part 5

 • Là phần mở đầu của mục TOEIC Reading và cũng có thể được coi là phần gỡ điểm với độ khó thấp nhất trong 3 parts.

 • Tổng quát: gồm 30 câu hỏi nhằm kiểm tra khả năng đọc hiểu và kiến thức ngữ pháp, từ vựng của thí sinh. 

 • Part 5 gồm các câu chưa hoàn thành và 4 đáp án, tương ứng với các lựa chọn A, B, C, D. Người thi chỉ được chọn duy nhất một đáp án mà bản thân coi là đúng nhất. 

 • Thời gian lý tưởng dành cho TOEIC part 5 là 20 phút, tương đương với mỗi câu sẽ mất 40s.

 • Các câu hỏi về từ vựng trong TOEIC part 5 chiếm đến 90% tổng số câu hỏi, chủ yếu là các câu hỏi về từ loại và các câu cần dịch nghĩa, vì thế việc trau dồi kiến thức về từ vựng là rất quan trọng.

 • Các dạng bài hay gặp trong TOEIC part 5:

 1. Meaning: Lựa chọn nghĩa của từ vựng

 2. Word-form: Lựa chọn từ loại 

 3. Preposition: Lựa chọn giới từ

 4. Connecting words/ adverb-clause markers: Lựa chọn từ/mệnh đề nối

 5. Pronoun/ Reflexive/ Possessive: Lựa chọn đại từ/ đại từ phản thân/ tính từ sở hữu

 6. Relative pronoun: Lựa chọn đại từ quan hệ

Lưu ý: Dạng hỏi về nghĩa của từ vựng được đề cập nhiều nhất trong số các dạng bài trên.

Xem thêm 600 từ vựng TOEIC

Từ vựng part 5 TOEIC hay gặp

từ vựng part 5 toeic

1.request (V): yêu cầu                                     

2.marketing strategy (n): chiến lược quảng cáo

3. assistance (n): sự hỗ trợ                                 

4. groundbreaking (a): đột phá

5. effectively (adv): một cách hiệu quả             

6. redefine (v): định nghĩa lại                        

7. interruption (n): sự gián đoạn.                       

8. distribution (n): sự phân bổ                       

9. critic (n): nhà phê bình.                                 

10. premier (adj): đỉnh cao - trên hết

11. enhanced (adj): được nâng cao                    

12. residential (adj): thuộc cư dân               

13. candidate (n): ứng viên                                

14. extensive (adj): sâu rộng

15. apparent (adj): rõ ràng                                  

16. Council (n): hội đồng

17. mark (n): dấu mốc                                    

18. extraordinary (adj): phi thường             

19. remark (v): đánh dấu                                    

20. feature (n/a): đặt tính

21. widespread (adj): lan rộng                            

22. raw material (n): vật liệu thô

23. conservation (n): bảo tồn                              

24. submit (v): nộp

25. article (n): bài báo

26. apparel (n): vài, trang phục

27. distributor (n): nhà phân phối

28. encounter (v): tiếp cận

29. generate (v): tạo ra

30. unseasonably (adv): thất thường

31. restoration (n): sự khôi phục

32. expect (V): trông đợi

33. explore (v): khám phá

34. contract (n): hợp đồng

35. purpose (n): mục đích

36. conclusion (N): kết luận

37. superior (adj): cao cấp

38. setback (v): trở ngại, lùi bước

39. demolition (n): sự phá hủy

40. suitably (adv): một cách phù hợp

41.unlimited (adj): không giới hạn

42. afford (v): có đủ khả năng

43. create (v): tạo ra

44. locate (v): xác định vị trí

45. authentic (a): đích thực

46. cautious (a): cảnh giác, thận trọng

47. characteristic (a): nét đặc trưng, điển hình

48. deliberate (a): thận trọng, cố ý

49. determined (a): quyết tâm, kiên quyết

50. dissatisfied (a): không bằng lòng, bất mãn

51. enthusiastic (a): hăng hái, nhiệt tình

52. gratitude (n): lòng biết ơn, sự biết ơn

53. negligence (n): tính cẩu thả, lơ đễnh, sự chểnh mảng

54. objective (n): mục tiêu

55. preference (n): sự ưu tiên, ưu thích

56. reliance (n): sự tín nhiệm, nhờ cậy

57. rigid (a): cứng nhắc

58. subtle (a): tinh tế, khó thấy

59. suspect (v): nghi ngờ

60. tendency (n): xu hướng đầu Quý

61. the company's overall sales: tổng danh thu chung của công ty.

62. concerning fringe benefits: liên quan đến phúc lợi

63. employee handbook: sổ tay nhân viên

64. The summary: bản tóm tắt

65. a technical description: mô tả kỹ thuật

66. urban renewal development: sự phát triển đổi mới đô thị

67. adverse effect:t ảnh hưởng xấu

68.The conference's keynote speaker: diễn giả chính của hội nghị

69. various impacts: tác động khác nhau

70. music industry: ngành công nghiệp âm nhạc

71. Documents with a secret nature: những tài liệu với tính chất bí mật

72. safety deposit box: két an toàn

73. The fitness club: câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ/thể hình

74. a steadily increasing number: tăng đều đặn số lượng

75. develop new programs: phát triển các chương trình mới

76. the city center: trung tâm thành phố

77. The job fair: hội chợ việc làm

78. The effects of affordable housing: Những ảnh hưởng của nhà ở giá rẻ

79. rural areas: vùng nông thôn

80. The annual buget: ngân sách hàng năm

81. by the end/at the end of: cuối cùng

82. busy calculating figures: bận rộn tính toán số liệu

83. assigned tasks: nhiệm vụ được giao

84. complex: phức tạp

85. the sheet provided: bảng cung cấp

86. verify the hours: xác minh các giờ

87. the end of each day: cuối mỗi ngày

88. shown strong resistance: thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ

89. the city government: chính quyền thành phố

90. The team merbers: các thành viên trong nhóm

Bài tập vận dụng 

bài tập từ vựng part 5 toeic

1. Busan Cosmetics is pleased to……. Jin - Sook Kim , a new team member in product development .

 ( A ) welcoming

 ( B ) welcome

 ( C ) welcomed

 ( D ) welcomes

2 . The seminar will be attended……. professionals in the food service industry .

 ( A ) of

 ( B ) over

 ( C ) as

 ( D ) by

3 . The Human Resources Department will…….request that employees update their personal Contact information for the company's records .

 ( A ) occasionally

 ( B ) previously

 ( C ) recently

 ( D ) lately

4. All staff members should log in to their time and labor…….daily to record their hours worked.

 ( A ) accounts

 ( B ) accounted

 ( C ) accountant

 ( D ) accountable

5. The humson Company has just started a lunchtime fitness program, and employees are encouraged to …….

 ( A ) win

 ( B ) order

 ( C ) collect

 ( D ) join

6. To enroll in any Course, either complete the online form …….register in person at the Greerson Learning Center .

 ( A ) if

 ( B ) and

 ( C ) or

 ( D ) but

7 . Mr . Yamagata is prepared to assist Ms . Hahn's clients while……. Conducts a training seminar in New York.

 ( A ) hers

 ( B ) she

 ( C ) herself

 ( D ) her

8. Please return the signed copy of the…….agreement to the apartment managers office in the enclosed envelope .

 ( A ) rental

 (B ) rentable

 ( C ) rented

 ( D ) rents

9. Employees who are affiliated with Corman Corporation will be seated…….the third row of the auditorium .

 ( A ) except

 ( B ) to

 ( C ) among

 ( D ) in

10. Yesterday's festival featured some of the most ……. dancers that the Palace Theater has ever hosted .

 ( A ) live

 ( B ) liveliness

 ( C ) lively

 (D ) livelier

11 . Fulsome Flowers ' delivery vans must be returned promptly to the store…….the Scheduled deliveries have been completed.

 ( A ) once

 ( B ) soon

 ( C ) often

 ( D ) usually

12 . To ensure stability and safety, it is important to follow the instructions……. when assembling the office bookshelves .

 ( A ) exactly

 ( B ) exact

 ( C ) exactness

 ( D ) exacting

13 . At the Podell Automotive plant , Ms . Krystle…….workers who install rebuilt engines in vehicles .

 ( A ) conducts

 ( B ) explains

 ( C ) invests

 ( D ) oversees

14 . Yakubu Logistics will expand the warehouse loading area in preparation for an …….in shipping activity .

 (A ) increased

 ( B ) increase

 ( C ) increases

 ( D ) increasingly

15 . The High Performance weather gauge is ……. accurate in measuring the level of humidity in the air .

 ( A ) surprising

 ( B ) surprisingly

 ( C ) surprised

 ( D ) surprises

16 . Ms . Oh's proposal highlights a…….strategy for decreasing the company's transportation Costs in the coming year .

 ( A ) surrounding

 ( B ) securing

 ( C ) relative

 ( D ) comprehensive

17. To receive……. updates regarding your journal subscription status, please provide an e - mail address on the order form .

 ( A ) period

 ( B ) periods

 ( C ) periodicals

 ( D ) periodic

18 .…….when they are away Conducting business , members of the sales team are usually available by e - mail .

 ( A ) Both

 ( B ) Even

 ( C ) Ahead

 ( D ) Whether

19. There is a coffee machine…….located on the second floor of the Tabol Biulding.

 ( A ) conveniently

 ( B ) slightly

 ( C ) considerably

 ( D ) eventually

20 . The editor granted Ms . Porter a deadline…….So that some information in her building renovations report could be updated .

 ( A ) extend

 ( B ) extensive

 ( C ) extension

 ( D ) extends

21 . Youssouf Electronics ' annual charity fund - raising event…….next Saturday at Montrose Park .

 ( A ) will be held

 ( B ) to hold

 ( C ) to be held

 ( D ) will hold

22 . The buildings in the Jamison Complex are open until 7:00 P.M on workdays, but staff with proper…….may enter at any time .

 ( A ) reinforcement

 ( B ) participation

 ( C ) competency

 ( D ) authorization

23 . Kochi Engineering has proposed the construction of a drainage system…….to keep the Route 480 highway dry during heavy rain .

 ( A ) was designed

 ( B ) designed

 ( C ) designer

 ( D ) designing

24 . Customers can obtain coverage for replacement and repair of printers…….the purchase of an extended warranty .

 ( A ) although

 ( B ) because

 ( C ) since

 ( D ) through

25 . We regret to announce that Mr.Charles Appiah has resigned his position as senior sales manager , ……. next Monday .

 ( A ) effect

 ( B ) effected

 ( C ) effectiveness

 ( D ) effective

26 . The Epsilon 3000 camera allows beginning photographers to enjoy professional - quality equipment , as it is …….Sophisticated yet inexpensive .

 ( A ) gradually

 ( B ) technologically

 ( C ) annually

 ( D ) productively

27 , Yee Yin Xiong held interviews With numerous clients to determine…….Echegaray Consulting , Inc . , can improve customer service .

 ( A ) unless

 ( B ) in order to

 ( C ) how

 ( D ) as if

28 . Several letters of reference from local community organizations are required for ……. into the Cypress Beach Business Association .

 ( A ) acquisition

 ( B ) acceptance

 ( C ) prospects

 ( D ) improvement

29 . Rather than wearing business attire on Thursdays , staff may choose to wear casual clothing…….

 ( A ) enough

 ( B ) despite

 ( C ) instead

 ( D ) in case

30 . Your……. registration card provide proof of ownership in case this product is lost or damaged .

 ( A ) frequent

 ( B ) indicative

 ( C ) validated

 ( D ) dispersed

Đáp án

1.B

2.D

3.A

4.A

5.D

6.C

7.B

8.A

9.D

10.C

11.A

12.A

13.D

14.B

15.B

16.D

17.D

18.B

19.A

20.C

21.A

22.D

23.B

24.D

25.D

26.B

27.C

28.B

29.C

30.C

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833