Write a paragraph about ways to reduce your carbon footprint: Từ vựng, dàn ý & bài mẫu

Môi trường là một chủ đề rất thường gặp trong các bài thi tiếng Anh. Với chủ đề này, người học có thể được yêu cầu nói về ảnh hưởng của các hiện tượng biến đổi khí hậu, các biện pháp giảm khí thải, bảo vệ môi trường. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn về một chủ đề cụ thể, đó là write a paragraph about ways to reduce your carbon footprint.
author
Hà Bích Ngọc
27/06/2024
write a paragraph about ways to reduce your carbon footprint tu vung dan y bai mau

Key takeaways

Từ vựng tiếng Anh về reduce carbon footprint: emissions, renewable, compost, insulation,…

Cấu trúc tiếng Anh về “write a paragraph about ways to reduce your carbon footprint”:

  • To reduce your carbon footprint, you should + V.

  • It’s important to + V + to reduce your carbon footprint.

  • By + V-ing, you can reduce your carbon footprint…

Cấu trúc bài viết về ways to reduce your carbon footprint:

  • Câu mở đoạn: giới thiệu chủ đề về việc giảm dấu chân carbon và tầm quan trọng của nó trong việc bảo vệ môi trường.

  • Thân đoạn: Liệt kê các biện pháp giúp giảm dấu chân carbon: di chuyển bằng phương tiện công cộng, trồng cây, giảm rác thải nhựa…

  • Câu kết đoạn: Tổng kết lại các biện pháp giúp giảm dấu chân carbon, bảo vệ môi trường.

5 bài mẫu về các cách giảm dấu chân carbon chủ đề "write a paragraph about ways to reduce your carbon footprint”.

Từ vựng tiếng Anh về reduce carbon footprint

Từ vựng chủ đề write a paragraph about ways to reduce your carbon footprint

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ câu

Emissions

noun

/ɪˈmɪʃənz/

Khí thải

Reducing emissions is crucial for combating climate change.
(Giảm khí thải là điều cần thiết để đối phó với biến đổi khí hậu.)

Renewable

adj

/rɪˈnuːəbəl/

Có thể tái tạo

Solar and wind are examples of renewable energy sources.
(Gió và ánh nắng mặt trời là ví dụ về nguồn năng lượng tái tạo.)

Compost

verb

/ˈkɒmpoʊst/

Làm phân trộn

We compost our kitchen waste to reduce landfill use.
(Chúng tôi làm phân trộn từ rác thải nhà bếp để giải phóng bãi chôn lấp.)

Carpool

verb

/ˈkɑːrpuːl/

Đi chung xe

We carpool to work to save on fuel and reduce traffic.
(Chúng tôi đi chung xe đến công ty để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ùn tắc.)

Conservation

noun

/ˌkɒnsərˈveɪʃən/

Sự bảo tồn

Water conservation helps to preserve our natural resources.
(Bảo tồn nguồn nước giúp bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta.)

Recycle

verb

/ˌriːˈsaɪkl/

Tái chế

We recycle all our paper, glass, and plastic.
(Chúng tôi tái chế tất cả giấy, thuỷ tinh và nhựa.)

Sustainability

noun

/səˌsteɪnəˈbɪlɪti/

Sự bền vững

Sustainability is key to protecting our planet for future generations.
(Bền vững là chìa khoá để bảo vệ hành tinh của chúng ta cho thế hệ tương lai.)

Eco-friendly

adj

/ˌiːkəʊˈfrɛndli/

Thân thiện với môi trường

We use eco-friendly products to reduce our impact on the environment.
(Chúng tôi sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để giảm tác động đến môi trường.)

Carbon footprint

noun

/ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/

Dấu chân carbon

Flying less can help reduce your carbon footprint.
(Di chuyển bằng máy bay ít hơn có thể giúp giảm lượng khí thải carbon của bạn.)

Hybrid

adj

/ˈhaɪbrɪd/

Lai

Hybrid cars use both gasoline and electric power.
(Xe hybrid sử dụng cả xăng và điện.)

Energy-efficient

adj

/ˌɛnərdʒi ɪˈfɪʃənt/

Tiết kiệm năng lượng

Energy-efficient appliances use less electricity.
(Những thiết bị tiết kiệm năng lượng sẽ dụng ít điện hơn.)

Organic

adj

/ɔːrˈɡænɪk/

Hữu cơ

Organic farming avoids the use of synthetic chemicals.
(Canh tác hữu cơ tránh sử dụng hóa chất tổng hợp.)

Upcycle

verb

/ˈʌpsaɪkl/

Tái chế thành sản phẩm mới

We upcycle old furniture to give it a new life.
(Chúng tôi tái chế đồ nội thất cũ để mang lại sức sống mới cho nó.)

Xem thêm:

Các cấu trúc câu tiếng Anh về “ways to reduce your carbon footprint

Cấu trúc câu chủ đề write a paragraph about ways to reduce your carbon footprint

Dàn ý bài viết

Dưới đây là dàn ý bài viết "Write a paragraph about the ways to reduce your carbon footprint":

Câu mở đoạn: Bắt đầu bằng cách giới thiệu chủ đề về việc giảm dấu chân carbon và tầm quan trọng của nó trong việc bảo vệ môi trường.

Thân đoạn: Liệt kê các biện pháp giúp giảm dấu chân carbon.

  • Ý chính 1: Sử dụng các phương tiện giao thông bền vững.

Đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện công cộng thay vì lái xe cá nhân.

  • Ý chính 2: Tiết kiệm năng lượng.

Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED, và nâng cấp thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng.

  • Ý chính 3: Giảm thiểu và tái chế rác thải.

Hạn chế sử dụng nhựa, tái chế giấy, nhựa, và kim loại.

  • Ý chính 4: Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo

Lắp đặt pin năng lượng mặt trời, sử dụng điện gió.

Câu kết đoạn: Tổng kết lại các biện pháp và nhấn mạnh rằng việc thực hiện những hành động nhỏ này có thể đóng góp lớn vào việc giảm dấu chân carbon, bảo vệ môi trường và duy trì sự bền vững.

Đoạn văn mẫu đề bài “Write a paragraph about the ways to reduce your carbon footprint”

Write a paragraph about the ways to reduce your carbon footprint 1

Đoạn 1

Reducing carbon footprint is crucial for combating climate change and preserving the environment for future generations. One effective way to reduce your carbon footprint is by adopting sustainable transportation methods. Instead of driving a car, consider walking, biking, or using public transportation whenever possible. These alternatives not only reduce carbon emissions but also promote physical activity and reduce traffic congestion. Additionally, students can minimize energy consumption by making small changes in their daily habits. Turning off lights when leaving a room, unplugging electronics, and using energy-efficient appliances can significantly decrease electricity usage. Moreover, reducing waste and recycling materials like paper, plastic, and glass helps decrease the need for raw materials and energy-intensive production processes. In conclusion, students have the power to make a positive impact on the environment by implementing simple yet effective strategies to reduce their carbon footprint.

Dịch nghĩa:

Giảm lượng khí thải carbon là rất quan trọng để chống lại biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Một cách hiệu quả để giảm lượng khí thải carbon của bạn là áp dụng các phương pháp vận chuyển bền vững. Thay vì lái ô tô, hãy cân nhắc việc đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng bất cứ khi nào có thể. Những lựa chọn thay thế này không chỉ làm giảm lượng khí thải carbon mà còn thúc đẩy hoạt động thể chất và giảm tắc nghẽn giao thông. Ngoài ra, học sinh có thể giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày. Tắt đèn khi rời khỏi phòng, rút ​​phích cắm các thiết bị điện tử và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng có thể làm giảm đáng kể việc sử dụng điện. Hơn nữa, việc giảm chất thải và tái chế các vật liệu như giấy, nhựa và thủy tinh giúp giảm nhu cầu về nguyên liệu thô và các quy trình sản xuất tiêu tốn nhiều năng lượng. Tóm lại, sinh viên có khả năng tạo ra tác động tích cực đến môi trường bằng cách thực hiện các chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả để giảm lượng khí thải carbon của mình.

Đoạn 2

Write a paragraph about the ways to reduce your carbon footprint 2

There are many actions we can take to reduce our carbon footprint. By making conscious choices in our daily lives, we can contribute significantly to the fight against climate change. First, we should try to save energy at home. Simple actions like turning off electrical appliances when not in use can make a big difference. Using a shower instead of a bath conserves water and energy. Additionally, replacing traditional bulbs with energy-efficient LED lights and using energy-efficient appliances can reduce our energy consumption. Second, opting for public transport like buses and trains or carpooling helps to lower our carbon emissions. This reduces the number of vehicles on the road and decreases greenhouse gases per person. Public transportation systems are becoming more efficient and are a practical alternative to driving a car. In conclusion, by saving energy and using public transport, we can significantly reduce our carbon footprint. These actions are essential to creating a healthier planet for future generations. Let's take these steps now to ensure a sustainable future.

Dịch nghĩa:

Có nhiều hành động chúng ta có thể thực hiện để giảm lượng khí thải carbon. Bằng cách đưa ra những lựa chọn có ý thức trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể đóng góp đáng kể vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đầu tiên, chúng ta nên cố gắng tiết kiệm năng lượng ở nhà. Những hành động đơn giản như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Sử dụng vòi sen thay vì bồn tắm sẽ tiết kiệm nước và năng lượng. Ngoài ra, việc thay thế bóng đèn truyền thống bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng có thể làm giảm mức tiêu thụ năng lượng của chúng ta. Thứ hai, việc lựa chọn phương tiện giao thông công cộng như xe buýt và tàu hoả giúp giảm lượng khí thải carbon của chúng ta. Điều này làm giảm số lượng phương tiện trên đường và giảm lượng khí nhà kính tính trên đầu người. Hệ thống giao thông công cộng đang trở nên hiệu quả hơn và là một giải pháp thay thế thiết thực cho việc lái xe ô tô. Tóm lại, bằng cách tiết kiệm năng lượng và sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chúng ta có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Những hành động này rất cần thiết để tạo ra một hành tinh lành mạnh hơn cho các thế hệ tương lai. Hãy thực hiện những bước này ngay bây giờ để đảm bảo một tương lai bền vững.

Đoạn 3

Write a paragraph about the ways to reduce your carbon footprint 3

The increase in carbon footprints is a pressing issue that demands immediate action. It is essential to find effective ways to tackle this problem. Personally, I am committed to adopting several strategies to reduce my carbon footprint. Firstly, switching to clean and renewable energy sources, such as solar and wind power, is a priority. These alternatives to fossil fuels, like oil, coal, and natural gas, are crucial because burning fossil fuels releases harmful pollutants into the air, contributing to climate change. Secondly, promoting and participating in tree-planting initiatives is a simple yet impactful solution. Trees absorb carbon dioxide and release oxygen, which helps mitigate the effects of carbon emissions and provides cleaner air. Lastly, reducing the use of single-use plastics is vital. While convenient, these plastics are detrimental to the environment and require significant energy to decompose. By opting for reusable items, we can greatly reduce our carbon footprint. In conclusion, reducing our carbon footprint is essential for protecting the environment. We should embrace renewable energy, plant trees, and eliminate single-use plastics to make a meaningful impact.

Dịch nghĩa:

Sự gia tăng lượng khí thải carbon là một vấn đề cấp bách đòi hỏi phải hành động ngay lập tức. Điều cần thiết là tìm ra những cách hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Cá nhân tôi cam kết áp dụng một số chiến lược để giảm lượng khí thải carbon của mình. Thứ nhất, chuyển sang các nguồn năng lượng sạch và tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió là ưu tiên hàng đầu. Những lựa chọn thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, như dầu, than và khí tự nhiên, rất quan trọng vì việc đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ thải ra các chất ô nhiễm có hại vào không khí, góp phần gây ra biến đổi khí hậu. Thứ hai, thúc đẩy và tham gia các sáng kiến ​​trồng cây là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Cây xanh hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy, giúp giảm thiểu tác động của lượng khí thải carbon và cung cấp không khí sạch hơn. Cuối cùng, việc giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần là rất quan trọng. Mặc dù tiện lợi nhưng những loại nhựa này lại gây bất lợi cho môi trường và cần năng lượng đáng kể để phân hủy. Bằng cách chọn những vật dụng có thể tái sử dụng, chúng ta có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Tóm lại, việc giảm lượng khí thải carbon của chúng ta là điều cần thiết để bảo vệ môi trường. Chúng ta nên sử dụng năng lượng tái tạo, trồng cây và loại bỏ nhựa sử dụng một lần để có thể tạo ra những tác động có ảnh hưởng.

Đoạn 4

Addressing the issue of increasing carbon footprints is critical for our planet’s health. As individuals, we have the power to implement practical solutions to help mitigate this problem. To begin with, adopting energy-efficient practices at home can make a significant difference. Simple actions like using LED light bulbs, unplugging devices when not in use, and investing in energy-efficient appliances can lower energy consumption. Additionally, avoiding using private cars can help to minimize carbon footprint. Walking, biking, or using public transportation instead of driving can greatly reduce greenhouse gas emissions. Furthermore, making dietary changes, such as reducing meat consumption and supporting local produce, can also help. The production of meat, especially beef, has a high carbon footprint, whereas plant-based diets are more environmentally friendly. In conclusion, by adopting energy-efficient practices, choosing sustainable transportation, and making dietary changes, we can effectively reduce our carbon footprints. These actions are not only beneficial for the environment but also promote a healthier lifestyle and sustainability.

Dịch nghĩa:

Giải quyết vấn đề tăng lượng khí thải carbon là rất quan trọng đối với sức khỏe hành tinh của chúng ta. Là cá nhân, chúng ta có thể thực hiện các giải pháp thiết thực để giúp giảm thiểu vấn đề này. Đầu tiên, việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại nhà có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Những hành động đơn giản như sử dụng bóng đèn LED, rút ​​phích cắm các thiết bị khi không sử dụng và đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm năng lượng có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng. Ngoài ra, việc hạn chế dùng xe ô tô riêng có thể giảm dấu chân carbon. Đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì lái xe có thể làm giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính. Hơn nữa, thực hiện thay đổi chế độ ăn uống, chẳng hạn như giảm tiêu thụ thịt và hỗ trợ sản phẩm địa phương, cũng có thể hữu ích. Việc sản xuất thịt, đặc biệt là thịt bò, thải ra lượng khí thải carbon cao, trong khi chế độ ăn dựa trên thực vật lại thân thiện với môi trường hơn. Tóm lại, bằng cách áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, lựa chọn phương tiện giao thông bền vững và thay đổi chế độ ăn uống, chúng ta có thể giảm lượng khí thải carbon một cách hiệu quả. Những hành động này không chỉ có lợi cho môi trường mà còn thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn và sự bền vững.

Đoạn 5

The growing concern over increasing carbon footprints necessitates immediate and practical actions. Each of us can make a difference by incorporating eco-friendly habits into our daily routines. Here are some steps I plan to take to reduce my carbon footprint. Firstly, reducing water waste is essential. Simple measures like fixing leaks, taking shorter showers, and using water-efficient fixtures can significantly decrease water usage. Secondly, supporting a circular economy by buying second-hand goods and upcycling old items helps reduce the associated carbon emissions from manufacturing and transportation. Additionally, embracing digital alternatives can minimize paper use. Opting for digital documents, e-books, and online billing reduces the need for paper and helps save trees. In conclusion, these actions, though simple, can collectively lead to significant environmental benefits. It's also crucial for everyone to adopt these practices to ensure a sustainable future for our planet.

Dịch nghĩa:

Mối lo ngại ngày càng tăng về việc tăng lượng khí thải carbon đòi hỏi phải có những hành động thiết thực và ngay lập tức. Mỗi chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách kết hợp các thói quen thân thiện với môi trường vào thói quen hàng ngày của mình. Dưới đây là một số bước tôi dự định thực hiện để giảm lượng khí thải carbon của mình. Đầu tiên, việc giảm lãng phí nước là điều cần thiết. Các biện pháp đơn giản như sửa chữa rò rỉ, tắm nhanh hơn và sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước có thể làm giảm đáng kể việc sử dụng nước. Thứ hai, hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn bằng cách mua hàng cũ và tái chế đồ cũ sẽ giúp giảm lượng khí thải carbon liên quan từ sản xuất và vận chuyển. Ngoài ra, việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật số có thể giảm thiểu việc sử dụng giấy. Việc lựa chọn tài liệu kỹ thuật số, sách điện tử và thanh toán trực tuyến giúp giảm nhu cầu về giấy và giúp tiết kiệm cây xanh. Tóm lại, những hành động này, mặc dù đơn giản, nhưng có thể mang lại lợi ích môi trường đáng kể. Điều quan trọng nữa là mọi người phải áp dụng những thực hành này để đảm bảo một tương lai bền vững cho hành tinh của chúng ta.

Xem thêm: Trình độ tiếng Anh gồm những bậc nào? Cách tự kiểm tra tại nhà.

Tổng kết

Trên đây là phần gợi ý về từ vựng, cấu trúc và bài mẫu cho chủ đề “write a paragraph about ways to reduce your carbon footprint”. Hy vọng qua bài viết này, người học có thể áp dụng những kiến thức đã được giới thiệu và thực hành tự viết theo ý tưởng sáng tạo của bản thân. Ngoài ra, nếu muốn có người hỗ trợ quá trình tự học, người học có thể tham khảo khoá tiếng Anh giao tiếp của Zim để có thể nâng cao kỹ năng một cách toàn diện.


Nguồn tham khảo

“The 35 Easiest Ways to Reduce Your Carbon Footprint.” State of the Planet, 27 Dec. 2018, news.climate.columbia.edu/2018/12/27/35-ways-reduce-carbon-footprint.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu