Viết đoạn văn về kỳ nghỉ bằng tiếng Anh ngắn gọn - Bài mẫu

Kỳ nghỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một thời gian dài học tập, làm việc căng thẳng. Đây là cơ hội để mọi người thư giãn, giải trí và tận hưởng những điều thú vị trong cuộc sống. Viết đoạn văn về kỳ nghỉ bằng tiếng Anh ngắn gọn là một trong những yêu cầu khá quen thuộc đối với người học tiếng Anh. Để viết được đoạn văn hay và ấn tượng, người học cần nắm vững một số kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng và các mẫu câu thông dụng.
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
25/04/2024
viet doan van ve ky nghi bang tieng anh ngan gon bai mau

Key Takeaways

 1. Từ vựng:

 • Danh từ: Vacation, Summer vacation, Plan, Relaxation, Visit, Relative, Friend

 • Động từ: Enjoy, Have fun, Relax, Explore, Learn, Travel, Visit, Go on a trip

 • Tính từ: Exciting, Relaxing, Fun, Memorable, Unforgettable, Tiring, Exhausting, Boring

 • Trạng từ: Happily, Excitedly, Tiringly, Boringly, Perfectly, Really, Very

 1. Cấu trúc câu:

 • I'm looking forward to + Noun/doing something

 • I'm planning to + Noun/doing something

 • I'm going to + Noun/doing something

 • I had a + Adjective + Noun + vacation

 • I spent my vacation + doing something

 • I learned a lot about + Noun + during my vacation

 • I met a lot of + Noun + during my vacation

 • I had a chance to + Noun/doing something + during my vacation

 • I would love to + Noun/doing something + during my next vacation

Từ vựng về kỳ nghỉ

Sau đây, bài viết sẽ giới thiệu các từ vựng tiếng Anh được phân chia theo loại từ (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ). Mỗi từ sẽ bao gồm phiên âm, dịch nghĩa và một ví dụ về việc chúng được áp dụng trong câu như thế nào.

Danh từ

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

Vacation

Danh từ

/ˈveɪk.ə.ʃən/

Kỳ nghỉ

I'm looking forward to my summer vacation. (Tôi rất mong chờ kỳ nghỉ hè của mình.)

Summer vacation

Danh từ

/ˈsʌm.ə.r ˈveɪk.ə.ʃən/

Kỳ nghỉ hè

I'm going to spend my summer vacation in Da Nang. (Tôi sẽ dành kỳ nghỉ hè của mình ở Đà Nẵng.)

Plan

Danh từ

/plæn/

Kế hoạch

I have a plan for my summer vacation. (Tôi có một kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình.)

Relaxation

Danh từ

/ˌriːlækˈseɪʃn/

Thư giãn

I go mountain-walking for relaxation. (Tôi đi leo núi để thư giãn.)

Visit

Danh từ

/ˈvɪzɪt/

Chuyến thăm

I'm going to have a three-day visit to my relatives in the countryside during my vacation. (Tôi sẽ có chuyến thăm 3 ngày đến họ hàng ở quê trong kỳ nghỉ của mình.)

Relative

Danh từ

/ˈrel.ə.tɪv/

Họ hàng

I'm going to visit my relatives in the countryside during my vacation. (Tôi sẽ thăm họ hàng ở quê trong kỳ nghỉ của mình.)

Friend

Danh từ

/frɛnd/

Bạn bè

I'm going to visit my friends in the city during my vacation. (Tôi sẽ thăm bạn bè ở thành phố trong kỳ nghỉ của mình.)

Động từ

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

Enjoy

Động từ

/ɪnˈʤɔɪ/

Tận hưởng

I enjoyed my vacation to the beach. (Tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ của mình ở bãi biển.)

Have fun

Động từ

/ˈhæv fʌn/

Vui vẻ

We had fun at the amusement park. (Chúng tôi đã vui vẻ ở công viên giải trí.)

Relax

Động từ

/rɪˈlæks/

Thư giãn

I relaxed on the beach all day. (Tôi đã thư giãn trên bãi biển cả ngày.)

Explore

Động từ

/ɪksˈplɔːr/

Khám phá

I explored the city and learned a lot about its history. (Tôi đã khám phá thành phố và học hỏi rất nhiều về lịch sử của nó.)

Learn

Động từ

/lɜːn/

Học hỏi

I learned a lot about the local culture during my vacation. (Tôi đã học hỏi rất nhiều về văn hóa địa phương trong kỳ nghỉ của mình.)

Travel

Động từ

/ˈtræv.əl/

Đi du lịch

I'm planning to travel to Europe next year. (Tôi đang có kế hoạch đi du lịch châu Âu vào năm sau.)

Visit

Động từ

/ˈvɪzɪt/

Thăm

I visited my relatives in the countryside during my vacation. (Tôi đã thăm họ hàng ở quê trong kỳ nghỉ của mình.)

Go on a trip

Cụm động từ

/ɡəʊ ɒn ə tɹɪp/

Đi du lịch

I'm going to go on a trip to Europe next month. (Tôi sẽ đi du lịch châu Âu vào tháng sau.)

Tính từ

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

Exciting

Tính từ

/ɪkˈsaɪ.tɪŋ/

Kỳ thú

It was an exciting experience to go hiking in the mountains. (Đó là một trải nghiệm thú vị khi đi bộ đường dài trên núi.)

Relaxing

Tính từ

/rɪˈlæk.sɪŋ/

Thư giãn

I had a relaxing vacation at the beach. (Tôi có một kỳ nghỉ thư giãn ở bãi biển.)

Fun

Tính từ

/fʌn/

Vui vẻ

We had a fun time at the amusement park. (Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở công viên giải trí.)

Memorable

Tính từ

/mɪˈmɔː.rə.bəl/

Đáng nhớ

My vacation was memorable. I'll never forget it. (Kỳ nghỉ của tôi thật đáng nhớ. Tôi sẽ không bao giờ quên nó.)

Unforgettable

Tính từ

/ʌn.fɔːrˈɡɛt.ə.bəl/

Không thể quên

My vacation was unforgettable. It was the best vacation of my life. (Kỳ nghỉ của tôi thật không thể quên. Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.)

Tiring

Tính từ

/ˈtɪə.rɪŋ/

Mệt mỏi

The mountain climbing trip was tiring, but it was worth it. (Chuyến đi leo núi thật là mệt mỏi, nhưng nó đáng giá.)

Exhausting

Tính từ

/ɪɡˈzɔːs.tɪŋ/

Căng thẳng

The vacation was exhausting. I didn't do anything fun. (Kỳ nghỉ thật căng thẳng. Tôi không làm gì vui cả.)

Boring

Tính từ

/ˈbɔː.rɪŋ/

Nhàm chán

The vacation was boring. I didn't do anything fun. (Kỳ nghỉ thật nhàm chán. Tôi không làm gì vui cả.)

Trạng từ

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ví dụ

Happily

Trạng từ

/ˈhæp.ɪ.lɪ/

Vui vẻ

I happily spent my vacation with my family. (Tôi đã vui vẻ dành kỳ nghỉ của mình với gia đình.)

Excitedly

Trạng từ

/ɪkˈsaɪ.tɪd.lɪ/

Kỳ thú

The trip was amazingly beautiful. (Chuyến đi thật đẹp đến kinh ngạc.)

Tiringly

Trạng từ

/ˈtɪə.rɪŋ.lɪ/

Mệt mỏi

The hiking was tiring, but it was worth it. (Đi bộ đường dài thật mệt mỏi, nhưng nó đáng giá.)

Boringly

Trạng từ

/ˈbɔː.rɪŋ.lɪ/

Nhàm chán

The vacation was boring. I didn't do anything fun. (Kỳ nghỉ thật nhàm chán. Tôi không làm gì vui cả.)

Perfectly

Trạng từ

/ˈpɜː.fɪ.k.tli/

Hoàn hảo

The vacation was perfectly planned. (Kỳ nghỉ được lên kế hoạch hoàn hảo.)

Really

Trạng từ

/ˈriː.lɪ/

Thật sự

I really enjoyed my summer holiday. (Tôi thực sự tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.)

Very

Trạng từ

/ˈvɛr.i/

Rất

I had a very relaxing vacation at the beach. (Tôi có một kỳ nghỉ thư giãn rất nhiều ở bãi biển.)

Từ vựng về kỳ nghỉ

Các cấu trúc câu

Cấu trúc câu

Ý nghĩa

Ví dụ

I'm looking forward to + Noun/doing something

Tôi rất mong chờ điều gì đó

I'm looking forward to my summer vacation. (Tôi rất mong chờ kỳ nghỉ hè của mình.)

I'm planning to + do something

Tôi đang có kế hoạch làm gì đó

I'm planning to travel to Europe next year. (Tôi đang có kế hoạch đi du lịch châu Âu vào năm sau.)

I'm going to + do something

Tôi sẽ làm gì đó

I'm going to spend my vacation at the beach. (Tôi sẽ dành kỳ nghỉ của mình ở bãi biển.)

I had a + Adjective + Noun

Tôi có một kỳ nghỉ + tính từ + danh từ

I had a relaxing vacation at the beach. (Tôi có một kỳ nghỉ thư giãn ở bãi biển.)

I spent my vacation + doing something

Tôi đã dành kỳ nghỉ của mình để làm gì đó

I spent my vacation visiting my family in the countryside. (Tôi đã dành kỳ nghỉ của mình để thăm họ hàng ở quê.)

I learned a lot about + Noun + during my vacation

Tôi đã học được rất nhiều về + danh từ + trong kỳ nghỉ của mình

I learned a lot about the local culture during my vacation. (Tôi đã học được rất nhiều về văn hóa địa phương trong kỳ nghỉ của mình.)

I met a lot of + Noun + during my vacation

Tôi đã gặp rất nhiều + danh từ + trong kỳ nghỉ của mình

I met a lot of new friends during my vacation. (Tôi đã gặp rất nhiều người bạn mới trong kỳ nghỉ của mình.)

I had a chance to + do something + during my vacation

Tôi đã có cơ hội + làm gì đó + trong kỳ nghỉ của mình

I had a chance to try new foods during my vacation. (Tôi đã có cơ hội thử những món ăn mới trong kỳ nghỉ của mình.)

I would love to + do something + during my next vacation

Tôi rất muốn + làm gì đó + trong kỳ nghỉ tiếp theo của mình

I would love to go hiking in the mountains during my next vacation. (Tôi rất muốn đi bộ đường dài trên núi trong kỳ nghỉ tiếp theo của mình.)

Dàn ý của đoạn văn về kỳ nghỉ bằng tiếng Anh ngắn gọn

 1. Mở đoạn

Giới thiệu chủ đề của đoạn văn: Kỳ nghỉ

Nêu lý do bạn chọn chủ đề này

 1. Thân đoạn

Miêu tả một kỳ nghỉ cụ thể của bạn

Bao gồm các thông tin sau:

 • Thời gian và địa điểm của kỳ nghỉ

 • Những người tham gia kỳ nghỉ

 • Các hoạt động bạn đã thực hiện trong kỳ nghỉ

 • Những cảm xúc và suy nghĩ của bạn về kỳ nghỉ

 1. Kết đoạn

Tóm tắt lại những ý tưởng chính đã đề cập trong đoạn văn

Nêu cảm nhận của bạn về kỳ nghỉ

Bài mẫu viết đoạn văn mẫu về kỳ nghỉ bằng tiếng Anh ngắn gọn

Đoạn văn mẫu 1. Summer Vacation (Kỳ nghỉ hè)

During my summer vacation, I visited the beach with my family. We built sandcastles, played beach volleyball, and swam in the refreshing ocean. The weather was fantastic, and we enjoyed delicious seafood at a beachside restaurant. We watched the sunset every evening, creating beautiful memories that will last a lifetime.

(Trong kỳ nghỉ hè của tôi, tôi đã đến thăm bãi biển cùng gia đình. Chúng tôi xây lâu đài cát, chơi bóng chuyền bãi biển và bơi trong làn nước biển sảng khoái. Thời tiết thật tuyệt vời và chúng tôi đã thưởng thức hải sản ngon miệng tại một nhà hàng bên bờ biển. Chúng tôi ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi tối, tạo nên những kỷ niệm đẹp sẽ tồn tại suốt đời.)

Đoạn văn mẫu 2. Mountain Retreat (Chuyến leo núi)

Last winter, my family and I went on a mountain retreat. Surrounded by snow-covered peaks, we indulged in winter sports like skiing and snowboarding. In the evenings, we gathered around a cosy fireplace, sipping hot cocoa and sharing laughter. It was a peaceful escape from the hustle and bustle of city life.

(Mùa đông năm ngoái, tôi và gia đình đi nghỉ dưỡng trên núi. Được bao quanh bởi những đỉnh núi phủ đầy tuyết, chúng tôi đam mê các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết và trượt ván trên tuyết. Buổi tối, chúng tôi quây quần bên lò sưởi ấm cúng, nhâm nhi ca cao nóng và cùng cười nói. Đó là một lối thoát yên bình khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành phố.)

Đoạn văn mẫu 3. Countryside Adventure (Chuyến đi về nông thôn)

Exploring the countryside during spring break was a delightful experience. We strolled through blooming meadows, listened to the birdsong, and had a picnic by a babbling brook. The fresh air and vibrant colors of nature rejuvenated our spirits.

(Khám phá vùng nông thôn trong kỳ nghỉ xuân là một trải nghiệm thú vị. Chúng tôi tản bộ qua những đồng cỏ nở hoa, lắng nghe tiếng chim hót và đi dã ngoại bên dòng suối róc rách. Không khí trong lành và màu sắc rực rỡ của thiên nhiên đã làm trẻ hóa tinh thần của chúng tôi.)

Đoạn văn mẫu 4. City Getaway (Thoát khỏi thành phố)

My city getaway was filled with excitement and cultural exploration. We visited museums, tasted diverse cuisines, and attended a lively music festival. The city lights at night were mesmerizing, creating a vibrant atmosphere that captivated us.

(Nơi nghỉ ngơi ở thành phố của tôi tràn ngập sự phấn khích và khám phá văn hóa. Chúng tôi đến thăm viện bảo tàng, nếm thử các món ăn đa dạng và tham dự một lễ hội âm nhạc sôi động. Ánh đèn thành phố về đêm thật mê hoặc, tạo nên bầu không khí sôi động làm say đắm lòng người.)

Đoạn văn mẫu 5. Family Camping Trip (Chuyến đi cắm trại với gia đình)

Our family camping trip was an adventure in nature. We pitched tents, gathered around a campfire, and shared stories under the starry sky. Cooking marshmallows and singing songs made it a magical experience for everyone.

(Chuyến cắm trại của gia đình chúng tôi là một cuộc phiêu lưu giữa thiên nhiên. Chúng tôi dựng lều, quây quần bên đống lửa trại và chia sẻ những câu chuyện dưới bầu trời đầy sao. Nấu kẹo dẻo và hát những bài hát đã khiến mọi người trở thành một trải nghiệm kỳ diệu.)

Bài mẫu viết đoạn văn mẫu về kỳ nghỉ bằng tiếng Anh ngắn gọnTham khảo thêm:

Tổng kết

Để viết đoạn văn về kỳ nghỉ bằng tiếng Anh ngắn gọn, người học cần nắm vững một số kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng và các mẫu câu thông dụng. Với những chia sẻ từ bải viết này, tác giả hy vọng người học có thể thực hành viết đoạn văn một cách hiệu quả và tốt nhất.

Hiện tại, ZIM đang có khóa học tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao thích hợp cho học viên từ các trình độ khác nhau. Tiếng Anh Giao Tiếp tương tác trực tiếp Giảng viên bản ngữ theo mô hình lớp học 1:1, bồi dưỡng từ vựng và ngữ pháp, luyện tập phản xạ giao tiếp tự nhiên ứng dụng trong các tình huống học tập và công việc. Giáo trình cá nhân hoá theo nhu cầu học viên. Hãy đến với ZIM để được trải nghiệm môi trường học chất lượng!

Tài liệu tham khảo

“Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus.” @CambridgeWords, 17 Jan. 2024, dictionary.cambridge.org/. Accessed 18 Jan. 2024.

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu