Thư cảm ơn (Letter of thanks) - Bài mẫu IELTS General Writing Task 1

Letter of thanks là một loại câu hỏi trong bài thi IELTS General Writing Task 1. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp 5 bài mẫu cho dạng câu hỏi này kèm với những từ vựng đáng chú ý.
thu cam on letter of thanks bai mau ielts general writing task 1

Key takeaways

 1. Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn - Letter of thanks #1: After being involved in an accident, you were looked after by a person you did not know before

 2. Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn - Letter of thanks #2: Someone returned to you a bag that you lost with all its belongings still inside it

 3. Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn - Letter of thanks #3: You have recently attended a professional course. Write a letter to your manager to thank him/her for the opportunity

 4. Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn - Letter of thanks #4: You are moving home. Write a letter to your neighbours to say goodbye to them and to thank them for their help during your stay.

 5. Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn - Letter of thanks #5: You lost your driver’s license but someone found it and send it back to your address.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn – Letter of thanks #1

Đề bài: After being involved in an accident, you were looked after by a person you did not know before. Write a special thank you letter. In your letter:

 • Introduce yourself and let him/her know why you are writing to him/her

 • Express your gratitude

 • Offer him/her to visit your home with his/her family

Bài mẫu

Dear Emily Johnson,

My name is James Anderson, and I am writing to express my sincere gratitude for the exceptional care and compassion you provided during my stay at Amiens University Hospital. I understand that your profession demands a great deal of dedication, but I feel compelled to convey my appreciation for the unwavering support you extended to me during a challenging time.

As you may recall, I had the unfortunate experience of being involved in an accident while on a solo trip abroad. The situation was particularly distressing as I found myself in an unfamiliar place without any acquaintances. However, your kindness and professionalism made a significant difference in my recovery process. Your nurturing approach and genuine concern for my well-being were akin to the care one would expect from a family member. I am profoundly grateful for the emotional support and the meticulous attention to my medical needs that you provided throughout my stay.

In light of your exceptional care, I would like to extend an invitation for you and your family to visit my home at your earliest convenience. Please allow me the privilege of reciprocating your kindness by arranging flight tickets for you and your family.

Once again, thank you for your outstanding care and for being a beacon of support during a difficult period. I look forward to the opportunity of hosting you and your family in the near future.

Yours sincerely,

James Anderson

(Kính gửi Emily Johnson,

Tên tôi là James Anderson, và tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự chăm sóc và lòng nhân ái tuyệt vời mà bạn đã mang đến trong thời gian tôi nằm tại Bệnh viện đại học Amiens. Tôi hiểu rằng nghề nghiệp của bạn đòi hỏi sự cống hiến lớn, nhưng tôi cảm thấy cần phải bày tỏ lòng biết ơn với sự chăm sóc không ngần ngại mà bạn đã dành cho tôi trong thời gian khó khăn này.

Như bạn có thể nhớ, tôi đã trải qua biến cố không may khi đang đi du lịch một mình ở nước ngoài. Tình huống đó đặc biệt căng thẳng vì tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ mà không có ai quen biết. Tuy nhiên, lòng tử tế và chuyên nghiệp của bạn đã tạo ra sự khác biệt đáng kể trong quá trình phục hồi của tôi. Cách chăm sóc và quan tâm chân thành đến sức khỏe của tôi đã giống như sự chăm nom từ một thành viên trong gia đình. Tôi rất biết ơn về sự hỗ trợ tinh thần và sự chăm sóc cho bệnh tình của tôi một cách tỉ mỉ trong suốt thời gian tôi ở viện.

Vì sự quan tâm đặc biệt của bạn, tôi muốn gửi lời mời bạn và gia đình đến thăm nhà tôi trong thời gian sớm nhất có thể. Xin hãy cho phép tôi được đặc ân đáp lại lòng tốt của bạn bằng cách sắp xếp vé máy bay cho bạn và gia đình.

Một lần nữa, xin cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của bạn và cảm ơn bạn vì đã là điểm tựa trong thời gian tôi gặp khó khăn. Tôi mong đợi cơ hội được chào đón bạn và gia đình bạn trong tương lai gần.

Trân trọng,

James Anderson)

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • express my sincere gratitude for something: bày tỏ lòng biết ơn chân thành về điều gì đó

 • exceptional care and compassion: sự chăm sóc và lòng nhân ái đặc biệt

 • feel compelled to do something: cảm thấy phải làm điều gì vì việc đó là đúng đắn

 • convey my appreciation for something: thể hiện lòng biết ơn về điều gì đó

 • without any acquaintance: không có bất kỳ người quen nào

 • reciprocate your kindness by doing something: đáp lại lòng tử tế của bạn bằng cách làm điều gì đó

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn – Letter of thanks #2

Đề bài: Someone returned to you a bag that you lost with all its belongings still inside it. Write a letter to thank the person:

 • Thank the person

 • Explain how you lost it

 • Explain why its belongings were so important

Bài mẫu

Dear William Clarke,

I am writing to convey my deepest appreciation for your exceptional act of kindness in returning my lost bag, with all its belongings intact. Your honesty and thoughtfulness have left a profound impact on me, and I am genuinely grateful for your efforts.

Regrettably, the incident occurred last week during a shopping excursion at the shoe store. In the midst of trying on shoes, I temporarily placed my bag on the store's couch and inadvertently left it behind upon leaving. The realization of its absence struck me shortly after, and I retraced my steps in a frantic attempt to locate it, but to no avail.

The belongings within the bag held significant sentimental value, particularly as it contained the first gift from my husband. These items are irreplaceable, as they symbolize cherished moments and the affectionate bond we share. Losing this bag would have resulted in an emotional loss that transcends material possessions, making the return of the bag and its contents all the more meaningful. Your act of kindness has not only relieved me of considerable distress but has also reinforced my belief in the inherent goodness of others.

Once again, thank you for your exceptional kindness. I extend my heartfelt gratitude and wish you continued blessings.

Yours sincerely,

Sophia Roberts.

(William Clarke thân mến,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự cảm kích sâu sắc nhất đối với hành động tử tế đặc biệt của bạn khi trả lại chiếc túi bị thất lạc của tôi với tất cả đồ đạc còn nguyên vẹn. Sự trung thực và chu đáo của bạn đã để lại dấu ấn sâu sắc đến tôi và tôi thực sự biết ơn những cố gắng của bạn.

Đáng tiếc, sự việc xảy ra vào tuần trước trong một chuyến đi mua sắm tại cửa hàng giày. Trong lúc đang thử giày, tôi tạm thời đặt túi của mình lên ghế dài trong cửa hàng và vô tình bỏ quên khi rời đi. Ngay sau đó tôi chợt nhận ra sự vắng mặt của nó, và tôi quay lại cố gắng điên cuồng để tìm nó, nhưng vô ích.

Đồ đạc trong túi có giá trị tinh thần rất lớn, đặc biệt vì nó chứa món quà đầu tiên của chồng tôi. Những món đồ này không thể thay thế được vì chúng tượng trưng cho những khoảnh khắc đáng trân trọng và tình cảm gắn bó mà chúng tôi chia sẻ. Đánh mất chiếc túi này sẽ dẫn đến sự mất mát về mặt tinh thần vượt xa của cải vật chất, khiến việc trả lại chiếc túi và những thứ bên trong nó càng có ý nghĩa hơn. Hành động tử tế của bạn không chỉ giúp tôi giảm bớt nỗi đau khổ đáng kể mà còn củng cố niềm tin của tôi vào lòng tốt vốn có của người khác.

Một lần nữa xin cảm ơn lòng tốt đặc biệt của bạn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và cầu chúc các bạn tiếp tục nhận được phước lành.

Trân trọng,

Sophia Roberts)

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • convey my deepest appreciation: gửi lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi

 • to be genuinely grateful for something: Thật sự biết ơn về điều gì đó

 • to no avail: không thành công, không có kết quả

 • hold significant sentimental value: mang giá trị tình cảm đáng kể

 • reinforce my belief: củng cố niềm tin của tôi

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn – Letter of thanks #3

Đề bài: You have recently attended a professional course. Write a letter to your manager to thank him/her for the opportunity. In your letter, you should tell:

 • What it was about?

 • Explain why it was helpful to you.

 • Suggest other co-workers who should attend the course.

Bài mẫu

Dear Sir,

I am writing to express my sincere appreciation for the opportunity to attend the recent professional course on effective workplace communication. Your support and encouragement in facilitating my participation have not gone unnoticed, and I am genuinely grateful for your commitment to our professional development.

The course focused on honing effective communication skills within the workplace, addressing various facets such as verbal and written communication, interpersonal dynamics, and constructive feedback. The insights gained have provided me with a comprehensive toolkit to navigate the intricacies of workplace communication, fostering an environment conducive to collaboration and productivity.

The acquired knowledge has proven invaluable in my day-to-day responsibilities. I have already implemented several strategies learned during the course, resulting in more efficient communication within our team. The emphasis on clarity, active listening, and diplomatic articulation has greatly enhanced my ability to convey ideas and resolve issues effectively. I am confident that these skills will contribute significantly to the achievement of our collective objectives.

Furthermore, I would like to recommend that Mr. James Anderson, a colleague with whom I have had the pleasure of collaborating on various projects, be considered for participation in similar professional development opportunities. James consistently exhibits a strong dedication to our team's success and possesses excellent interpersonal skills. I believe that the course's focus on effective workplace communication would not only complement his existing strengths but also empower him to contribute more dynamically to our collaborative efforts.

Once again, I extend my gratitude for the enriching opportunity. I am committed to applying the knowledge gained for the betterment of our team and the organization as a whole. Your ongoing support is invaluable, and I look forward to furthering our shared commitment to professional growth and success.

Yours sincerely,

Charlotte Davis.

(Xin chào ngài,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự cảm kích chân thành của tôi về cơ hội được tham dự khóa học chuyên nghiệp gần đây về giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc. Sự hỗ trợ và khuyến khích của ngài trong việc tạo điều kiện cho tôi tham gia không thể không được chú ý, và tôi thật sự biết ơn sự cam kết của ngài đối với sự phát triển nghề nghiệp của chúng tôi.

Khóa học tập trung vào việc trau dồi kỹ năng giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc, giải quyết các khía cạnh khác nhau như giao tiếp bằng lời nói và văn bản, động lực giữa các cá nhân và phản hồi mang tính xây dựng. Những hiểu biết sâu sắc thu được đã cung cấp cho tôi một bộ công cụ toàn diện để giải quyết những vấn đề phức tạp trong giao tiếp tại nơi làm việc, thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho sự cộng tác và năng suất.

Những kiến thức thu được đã được chứng minh là vô giá trong công việc hàng ngày của tôi. Tôi đã thực hiện một số chiến lược học được trong khóa học, giúp giao tiếp hiệu quả hơn trong nhóm của chúng tôi. Việc nhấn mạnh vào sự rõ ràng, tích cực lắng nghe và khả năng diễn đạt lịch sự, khéo léo đã nâng cao đáng kể khả năng truyền đạt ý tưởng và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả của tôi. Tôi tin tưởng rằng những kỹ năng này sẽ đóng góp đáng kể vào việc đạt được các mục tiêu chung của chúng ta.

Hơn nữa, tôi muốn đề nghị ông James Anderson, một đồng nghiệp mà tôi rất hân hạnh được cộng tác trong nhiều dự án khác nhau, được cân nhắc tham gia vào các cơ hội phát triển nghề nghiệp tương tự. James luôn thể hiện sự cống hiến mạnh mẽ cho sự thành công của nhóm chúng tôi và sở hữu kỹ năng giao tiếp cá nhân tuyệt vời. Tôi tin rằng trọng tâm của khóa học về giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc sẽ không chỉ bổ sung cho những thế mạnh hiện có của anh ấy mà còn giúp anh ấy có thể đóng góp năng động hơn cho những nỗ lực hợp tác của chúng tôi.

Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình về cơ hội quý báu này. Tôi cam kết áp dụng kiến thức thu được để cải thiện đội ngũ của chúng tôi và toàn bộ tổ chức. Sự hỗ trợ liên tục của ngài là vô giá và tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa cam kết chung của chúng ta để phát triển nghề nghiệp và thành công.

Trân trọng,

Charlotte Davis)

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • express my sincere appreciation: bày tỏ lòng biết ơn chân thành

 • a comprehensive toolkit: một bộ công cụ toàn diện

 • exhibit a strong dedication to something: thể hiện sự tận tâm mạnh mẽ đối với điều gì đó

 • diplomatic articulation: diễn đạt lịch sự, khéo léo

 • implement several strategies: thực hiện một số chiến lược

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn – Letter of thanks #4

Đề bài: You are moving home. Write a letter to your neighbours to say goodbye to them and to thank them for their help during your stay. In your letter

 • explain how they helped you

 • say what you will miss the most about the area where you lived

 • invite them to visit you at your new home.

Bài mẫu

Dear Ava Morgan,

As I prepare for a new chapter in my life, I am writing to express my deepest gratitude for the warmth and assistance you and your family have extended to me during my stay in the neighborhood. Your kindness and neighborly support have been invaluable, and I am sincerely thankful for the sense of community you have helped foster.

Your support has been invaluable, from the warm welcome on my arrival to the numerous occasions where you generously shared your time and expertise. Whether it was helping with household tasks, providing advice on local services, or simply being a friendly face during the ups and downs of daily life, your kindness has made a significant impact on my experience here.

As I bid farewell to this area, what I will miss the most is the sense of belonging that your kindness and that of our other neighbors have cultivated. The familiar faces, the shared conversations over the fence, and the collective spirit during community events have all contributed to a sense of unity that has been a defining aspect of my residency here.

Despite the physical distance that our respective moves may entail, I would like to extend an invitation for you and your family to visit me at my new home. I believe that the bonds we have formed can endure beyond geographical boundaries, and I would be delighted to continue fostering our connection in the new environment.

Once again, I extend my heartfelt gratitude for your kindness and support. It has been a privilege to have you as neighbors, and I hope our paths cross again in the future.

Wishing you all the best,

Samuel Wilson.

(Ava Morgan thân mến,

Khi tôi chuẩn bị cho một chương mới trong cuộc sống của mình, tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự ấm áp và sự giúp đỡ mà bạn và gia đình của bạn đã dành cho tôi trong thời gian lưu trú tại khu phố. Sự tử tế và sự hỗ trợ của bạn đã rất quý giá, và tôi chân thành biết ơn vì tình đoàn kết mà bạn đã giúp xây dựng.

Sự hỗ trợ của bạn đã rất quý giá, từ lời chào đón ấm áp khi tôi đến đến những dịp nhiều lần mà bạn đã rộng lượng dành thời gian và chia sẻ kiến thức của mình. Cho dù đó là việc giúp đỡ công việc nhà, đưa lời khuyên về các dịch vụ, hay chỉ đơn giản là một khuôn mặt thân thiện trong cuộc sống hàng ngày, lòng tử tế của bạn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trải nghiệm của tôi ở đây.

Khi tôi nói lời tạm biệt với nơi này, điều mà tôi sẽ nhớ nhất là cảm giác thân thuộc mà lòng tử tế của bạn và những người hàng xóm khác đã tạo ra. Những khuôn mặt quen thuộc, những cuộc trò chuyện chia sẻ qua hàng rào và tinh thần đoàn kết trong các sự kiện cộng đồng đã góp vào một cảm giác đoàn kết, đã là điểm đặc trưng của cuộc sống tại nơi đây

Mặc dù vấn đề khoảng cách về địa lý có thể xảy ra do việc chuyển đến nơi ở mới của chúng ta, tôi muốn mời bạn và gia đình bạn đến thăm tôi tại ngôi nhà mới của tôi. Tôi tin rằng những mối quan hệ chúng ta đã hình thành có thể tồn tại vượt qua ranh giới địa lý, và tôi rất vui mừng khi có thể giữ kết nối khi đã chuyển đến chỗ mới.

Một lần nữa, tôi trân trọng biết ơn lòng tử tế và sự hỗ trợ của bạn. Rất vinh dự khi có bạn làm hàng xóm, và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai.

Chúc bạn và gia đình bạn mọi điều tốt lành,

Samuel Wilson)

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • express my deepest gratitude: bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất

 • the ups and downs: những khó khăn và thành công

 • make a significant impact on something: tạo ra một tác động đáng kể đối với điều gì đó

 • sense of belonging: cảm giác thuộc về

 • extend my heartfelt gratitude: bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư cảm ơn – Letter of thanks #5

Đề bài: You lost your driver’s license but someone found it and send it back to your address. Write a letter including

 • Thanking them

 • Asking where they found it

 • Explaining why you need it

Bài mẫu

Dear Benjamin Hughes,

I am writing to express my sincere gratitude for your kind and considerate act in returning my lost driver's license to my address. Your honesty and thoughtfulness have not gone unnoticed, and I am truly appreciative of your efforts.

May I inquire as to where you found my driver's license? It is of great importance to me as it is not only a legal document but also an essential item for my daily activities, including commuting to work and other personal commitments. Understanding where you discovered it would provide me with some peace of mind and assist me in being more cautious in the future.

The timely return of my driver's license is crucial for me to resume my routine tasks and obligations. As you may understand, it serves as a primary form of identification and is indispensable for various aspects of my daily life. 

Once again, I extend my heartfelt thanks for your kindness in returning my driver's license. I am truly fortunate to have encountered such a considerate individual. I eagerly await your response and remain appreciative of your assistance.

Yours faithfully,

Olivia Thompson.

Kính gửi Benjamin Hughes,

Tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với hành động tử tế và ân cần của bạn trong việc trả lại bằng lái xe bị mất về địa chỉ của tôi. Sự trung thực và chu đáo của bạn không thể không được chú ý và tôi thật sự biết ơn những nỗ lực của bạn.

Tôi có thể hỏi bạn đã tìm thấy giấy phép lái xe của tôi ở đâu không? Điều này vô cùng quan trọng đối với tôi vì nó không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là một món đồ cần thiết cho các hoạt động hàng ngày của tôi, bao gồm di chuyển đến nơi làm việc và các cam kết cá nhân khác. Biết được nơi bạn tìm thấy nó sẽ mang lại cho tôi cảm giác yên tâm và giúp tôi thận trọng hơn trong tương lai.

Việc trả lại giấy phép lái xe kịp thời là rất quan trọng để tôi có thể tiếp tục các công việc và trách nhiệm hàng ngày của mình. Như bạn có thể hiểu, nó đóng vai trò như một hình thức nhận dạng chính và không thể thiếu trong nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Một lần nữa, tôi gửi lời cảm ơn chân thành về sự tử tế của bạn khi trả lại giấy phép lái xe cho tôi. Tôi thật may mắn khi đã gặp được một người tử tế như bạn. Tôi rất mong chờ sự phản hồi của bạn và tôi vẫn biết ơn sự giúp đỡ của bạn.

Trân trọng,

Olivia Thompson

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 • considerate act: hành động chu đáo

 • to be of great importance to somebody: có ý nghĩa quan trọng đối với ai đó

 • a legal document: một văn bản pháp lý

 • a primary form of identification: một hình thức chính của việc xác định danh tính

 • express my sincere gratitude: bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi

 • extend my heartfelt thanks for something: gửi lời cảm ơn chân thành của tôi về điều gì đó

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Thông qua bài viết, tác giả đã cung cấp những bài mẫu cho dạng thư cảm ơn (Letter of thanks) trong IELTS General Writing Task 1. Mong rằng với bài viết này, người học có thể tham khảo, tìm kiếm ý tưởng và ứng dụng linh hoạt trong quá trình luyện tập của mình.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833