IELTS Speaking Level 7.5

describe-a-famous-city-that-you-think-is-interesting-bai-mau-kem-tu-vung

Describe a famous city that you think is interesting | Bài mẫu kèm từ vựng

"Describe a famous city that you think is interesting” thuộc nhóm chủ đề “Describe a place (miêu tả địa điểm)” là đề bài thường xuất hiện trong

bởi

Phan Thị Hoàng Khánh