Brainstorming Techniques for IELTS - UNIT 1: Climate Change

Trong Unit 1, người học sẽ thực hành ứng dụng chiến lược phân tích MELSH vào việc brainstorm ý tưởng cho 02 đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Climate Change (Biến đổi khí hậu).
author
Phùng Thị Kim Liên
28/06/2024
brainstorming techniques for ielts unit 1 climate change

Chủ đề Climate Change trong IELTS Writing Task 2 là một chủ đề tương đối phổ biến, phản ánh trung thực hiện trạng thời tiết trong xã hội ngày nay. Người học sẽ cần phân tích các khía cạnh của chủ đề này, bao gồm nguyên nhân, hệ quả, hay giải pháp trong các bài viết thuộc chủ đề. Để có thể tối ưu hoá quá trình lên ý tưởng, người học có thể ứng dụng chiến lược MELSH.

Chiến lược MELSH là việc đưa ra các ý tưởng dựa trên 5 chủ đề xã hội phổ chung nhất, bao gồm: Money (Tiền bạc), Environment (Môi trường), Lifestyle (Phong cách sống), Safety (Sự an toàn), và Health (Sức khoẻ).

Bài viết hướng dẫn áp dụng chiến lược MELSH vào quá trình Brainstorming đồng thời cung cấp bài viết IELTS Writing Task 2 tham khảo.

Keys Takeaway

 1. Chiến lược MELSH là chiến lược Brainstorming ý tưởng cho IELTS Writing Task 2 thông qua 5 góc nhìn khác nhau về vấn đề: M-Money, E-Environment, L-Lifestyle, S-Safety, H-Health.

 2. Chủ đề Climate Change (Biến đổi khí hậu) bao gồm một vài khía cạnh như Environmental protection (Bảo vệ môi trường), và Global Warming (Nóng lên toàn cầu).

 3. Sau khi lên ý tưởng cho bài IELTS Writing Task 2, người học cần sắp xếp lại bố cục để nhất quán hơn về mặt nội dung.

 4. Khi viết bài IELTS Writing Task 2, cần kết hợp các cấu trúc ngữ pháp của dạng bài viếtt và cụm từ trong chủ đề Climate Change.

Đề bài Writing Task 2:

 • Đề bài 1: Environmental protection should be the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

 • Đề bài 2: Global warming is increasing day by day. What are the causes of global warming and what are the main effects of this phenomenon?

Đề bài 1

Đề bài 1: Environmental protection should be the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

 • Chủ đề: Environmental protection: Politicians vs. Individuals

 • Yêu cầu: Đưa ra quan điểm đồng ý/không đồng ý

Phân tích chủ đề theo chiến lược MELSH

Phân tích chủ đề theo chiến lược MELSHCâu hỏi gợi ý:

 • Tiềm lực tài chính của chính trị gia so với mỗi cá nhân có gì khác biệt?

 • Lối sống của mỗi cá nhân có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường hay không?

Mindmap phân tích MELSH tham khảo

Mindmap phân tích MELSH tham khảo

Giải thích Mindmap phân tích MELSH tham khảo

 • Money (Tiền bạc) có phải là yếu tố khiến việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các chính trị gia chứ không phải cá nhân hay không? - Có

  • Politicians can call for large investment —> Chính trị gia có thể kêu gọi đầu tư lớn

  • Governments can allocate resources —> Chính phủ có thể phân bố nguồn lực (tài chính)

  • Individuals may not have the financial capacity —> Trong khi đó, các cá nhân thường không có khả năng tài chính lớn như vậy

 • Environment (Môi trường) có phải là yếu tố khiến việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các chính trị gia chứ không phải cá nhân hay không? - Có

  • Ban the use of plastic items —> Chính trị gia có thể thúc đẩy các lệnh cấm về tiêu dùng đồ nhựa

  • Impose punishments on deforestation —> Thúc đẩy chính phủ ban hành các lệnh phạt việc phá rừng

  • Enforce laws against actions that damage the environment —> Đẩy mạnh việc thực thi các luật chống lại hành vi phá hoại môi trường

 • Lifestyle (Lối sống) có phải là yếu tố khiến việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi cá nhân chứ không hoàn toàn là của chính trị gia hay không? - Có

  • Everyday actions can contribute to protecting the environment —> Các hành động nhỏ mỗi ngày có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường

  • Using bicycles and public transport —> Sử dụng xe đạp và phương tiện công cộng

  • Young people engage in voluntary works —> Người trẻ có thể tham gia các phong trào tình nguyện

 • Safety (An toàn) và Health (Sức khoẻ) có phải là yếu tố khiến việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các chính trị gia chứ không phải cá nhân hay không? - Không

Outline đề 1

Introduction

General Statement

Protecting environment is responsibility of politicians, not individuals

Thesis Statement

Partially agree with this statement

Body 1

Topic Sentence

Politicians’ strengths

Point 1

Financial capacity

Supporting Idea 1

Call for large investment, allocate resources

Point 2

Promote laws and regulation

Supporting Idea 2

Ban the use of plastic items, impose punishments on deforestation

Body 2

Topic Sentence

Individuals’ contributions

Point 1

Everyday actions

Supporting Idea 1

Using bicycles and public transport

Point 2

Voluntary works

Supporting Idea 2

Student volunteer movement

Conclusion

Summary main points

Financial capacity & Promote laws and regulation

Everyday actions & Voluntary works

Reassert opinion

Partially agree with this statement

Bài viết mẫu đề 1

Environmental protection is an imperative global issue, and the question of who bears the primary responsibility for safeguarding the environment has been a topic of discussion. While some argue that it should be the sole responsibility of politicians due to their authority and resources, others believe that individuals also have a significant role in preserving the environment.

On the one hand, politicians are key players in environmental protection efforts because of certain strengths. Firstly, they can urge the governments, who have significant financial capacity, to support large-scale environmental initiatives. In particular, governments can allocate substantial resources towards environmental conservation projects, such as investment in renewable energy, and research on sustainable practices. Another factor contributing to their responsibilities is that politicians have the authority to promote laws and regulations aimed at protecting the environment. For example, they can advocate for bans on the use of plastic items to reduce pollution and introduction of penalties on industries contributing to deforestation.

On the other hand, individuals also play a crucial part in environmental protection. Firstly, individuals can make gradual contribution to the process through their everyday actions. In fact, simple changes in lifestyle choices, such as using bicycles or public transportation instead of cars, can collectively make a significant impact on environmental sustainability. Moreover, individuals can engage in voluntary works and initiatives aimed at environmental conservation. For instance, university students can get involved in student volunteer movement, which contributes to protecting the environment through clean-up campaigns, or tree planting drives.

In conclusion, while politicians hold the authority and resources to drive large-scale environmental protection efforts through financial investments and legislative actions, individuals also play a vital role in achieving environmental sustainability through their daily actions and voluntary works.

Từ vựng tham khảo

 • Bear the primary responsibility: Chịu trách nhiệm chính

 • Key players in environmental protection efforts: Những nhà lãnh đạo chính trong các nỗ lực bảo vệ môi trường

 • Significant financial capacity: Khả năng tài chính đáng kể

 • Allocate substantial resources: Phân bổ nguồn lực đáng kể

 • Laws and regulations aimed at protecting the environment: Các luật lệ và quy định nhằm bảo vệ môi trường

 • Collectively make a significant impact: Cùng nhau tạo ra một ảnh hưởng đáng kể

 • Get involved in student volunteer movement: Tham gia vào phong trào tình nguyện sinh viên

 • Drive large-scale environmental protection efforts: Thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ môi trường quy mô lớn

Đề bài 2

Đề bài 2: Global warming is increasing day by day. What are the causes of global warming and what are the main effects of this phenomenon?

 • Chủ đề: Global warming

 • Yêu cầu: Tìm ra Primary causes (Nguyên nhân chính) và Main effects (Hệ quả chính)

Phân tích chủ đề theo chiến lược MELSH

image-alt

Câu hỏi gợi ý:

 • Lối sống, sự sản xuất của con người có dẫn tới hiện tượng nóng lên toàn cầu hay không?

 • Hiện tượng nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng gì tới môi trường sống nói chung và sức khoẻ của con người nói riêng?

Mindmap phân tích MELSH tham khảo

Nguyên nhân của hiện tượng nóng lên toàn cầu

image-alt

Giải thích Mindmap phân tích MELSH tham khảo

 • Money (Tiền bạc) có phải là yếu tố gây ra nóng lên toàn cầu hay không? - Có

  • Investment in urbanization projects —> Ngày nay nhiều dự án đầu tư vào việc đô thị hoá

  • Illegal logging caused by profit motives —> Nhiều người vì mục đích lợi nhuận mà khai thác gỗ trái phép

  • Purchase too many personal vehicles —> Sỡ hữu quá nhiều phương tiện cá nhân

 • Environment (Môi trường) có phải là yếu tố gây ra nóng lên toàn cầu hay không? - Có

  • Deforestation reduces Earth's capacity to absorb CO2 —> Phá rừng làm giảm thiểu khả năng hấp thụ CO2 của trái đất

  • Clear forests for agriculture, urbanization —> Phá rừng vì mục đích nông nghiệp, đô thị hoá

  • Transportation releases CO2 into the air —> Phương tiện giao thông thải CO2 ra không khí

 • Lifestyle (Lối sống) có phải là yếu tố gây ra nóng lên toàn cầu hay không? - Có

  • Transportation releases CO2 into the air —> Phương tiện giao thông thải CO2 ra không khí

  • Industrial activities release pollutants into the atmosphere —> Các hoạt động công nghiệp thải các chất thải ra bầu không khí

  • Burn of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas —> Đốt cháy nhiên liệu hoá thạch như than, dầu, khí ga tự nhiên

 • Saftety (An toàn) và Health (Sức khoẻ) có phải là yếu tố gây ra nóng lên toàn cầu hay không? - Không

Hệ quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu

image-alt

Giải thích Mindmap phân tích MELSH tham khảo

 • Money (Tiền bạc) có bị ảnh hưởng từ hiện tượng nóng lên toàn cầu hay không? - Có

  • Economic losses —> Mất kinh tế

 • Environment (Môi trường) có bị ảnh hưởng từ hiện tượng nóng lên toàn cầu hay không? - Có

  • Extreme weather events & raise temperature —> Gây hiện tượng thời tiết cực đoan và tăng nhiệt độ

  • Disrupts ecosystems such as causing shifts in habitats —> Phá huỷ hệ sinh thái, gây chuyển dịch môi trường sống

  • Rising sea levels, threatening coastal life —> Mực nước biển tăng, đe doạ thuỷ sinh

 • Lifestyle (Lối sống) có bị ảnh hưởng từ hiện tượng nóng lên toàn cầu hay không? - Có

  • Affect agricultural productivity —> Ảnh hưởng năng suất nông nghiệp

  • Crop failures, food shortages due to extreme weather —> Mất mùa, thiếu lương thực do thời tiết xấu

 • Safety (An toàn) có bị ảnh hưởng từ hiện tượng nóng lên toàn cầu hay không? - Không

 • Health (Sức khoẻ) có bị ảnh hưởng từ hiện tượng nóng lên toàn cầu hay không? - Có

  • Spread of infectious diseases —> Lan bệnh truyền nhiễm

  • Respiratory problems —> Các vấn đề về hô hấp

Outline đề 2

Introduction

General Statement

Global warming is increasing day by day

Thesis Statement

Discuss causes and effects of global warming

Body 1

Topic Sentence

Causes of global warming

Point 1

Urbanization and agricultural purposes have cause deforestation

Supporting Idea 1

Reduce Earth's capacity to absorb CO2, illegal logging occurs

Point 2

Transportation releases CO2 into the air.

Supporting Idea 2

Purchase too many personal vehicles which burn fossil fuels

Body 2

Topic Sentence

Effects of global warming

Point 1

Extreme weather events and a rise in temperature

Supporting Idea 1

Spread respiratory diseases, cause crop failures and food shortages

Point 2

Disrupt both terrestrial and aquatic ecosystems

Supporting Idea 2

Cause shifts in habitats, migration pattern, and loss of biodiversity

Conclusion

Summary main points

Urbanization and agricultural purposes & Release of CO2

Extreme weather events and high temperature & Disrupt ecosystems

Reassert opinion

Bài viết mẫu đề 2

Global warming is an escalating crisis that poses significant threats to the environment, ecosystems, and human societies. This essay will discuss the main causes of this phenomenon as well as illustrate its possible effects.

To begin, the central reason behind the issue can be attributed to urbanization and agricultural expansion and transportation activities. Firstly, as forests are cleared for infrastructure development and farmland, the Earth's capacity to absorb carbon dioxide is diminished. Moreover, profit motives may drive some individuals to engage in illegal logging, contributing to deforestation and increased greenhouse gas levels. Another significant cause of this problem is the excessive use of personal vehicles. In fact, people nowadays are inclined to travel by private transports such as automobiles and motorcycles, which release CO2 emissions into the air through the combustion of fossil fuels.

The possible effects of global warming encompass both weather patterns and ecosystems. First of all, global warming exacerbates the frequency and intensity of extreme weather events such as hurricanes, droughts, and heatwaves. In addition, rising temperatures can have adverse effects on human health due to the spread of respiratory diseases. Furthermore, temperature increases can disrupt agricultural productivity, resulting in crop failures and food shortages. Secondly, global warming can exert significant impacts on both terrestrial and aquatic ecosystems. This could lead to shifts in plant and animal habitats, changes in migration patterns, and loss of biodiversity.

In conclusion, global warming is a significant issue impacting both climate and ecosystem. It primarily stems from urbanization and agricultural purposes as well as transportation emission. It is imperative that individuals, governments, and businesses work together to combat global warming and safeguard the planet for future generations.

Từ vựng tham khảo

 • Urbanization and agricultural expansion: Đô thị hóa và mở rộng nông nghiệp

 • Transportation activities: Hoạt động giao thông vận tải

 • Excessive use of personal vehicles: Sử dụng quá nhiều phương tiện cá nhân

 • The combustion of fossil fuels: Đốt nhiên liệu hóa thạch

 • Exacerbate the frequency and intensity: Làm trầm trọng thêm tần suất và cường độ

 • Crop failures and food shortages: Mất mùa và thiếu lương thực

 • Terrestrial and aquatic ecosystems: Hệ sinh thái trên cạn và dưới nước

Xem thêm:

Tổng kết

Chủ đề Climate Change là một chủ đề tuy không lạ nhưng lại khá phức tạp đối với người học IELTS Writing Task 2. Bằng việc ứng dụng chiến lược MELSH, người học có thể rút ngắn thời gian phân tích vấn đề mà chỉ cần tập trung vào các khía cạnh cụ thể mà vẫn đảm bảo sự đa dạng của ý tưởng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu