Giải đề Cambridge IELTS 14, Test 4, Reading Passage 3: Assessing the threat of marine debris

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 14, Test 4, Reading Passage 3: Assessing the threat of marine debris.
ZIM Academy
02/08/2023
giai de cambridge ielts 14 test 4 reading passage 3 assessing the threat of marine debris

Đáp án

Question

Đáp án

27

FALSE

28

NOT GIVEN

29

FALSE

30

TRUE

31

FALSE

32

TRUE

33

NOT GIVEN

34

large

35

microplastic

36

populations

37

concentrations

38

predators

39

disasters

40

A

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 14, Test 4, Reading Passage 3: Assessing the threat of marine debris

Questions 27-33

Question 27

Đáp án: FALSE

Vị trí: Plenty of studies have sounded alarm bells about the state of marine debris; in a recent paper published in the journal Ecology, Rochman and her colleagues set out to determine how many of those perceived risks are real.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2

In boxes 18-22 on your answer sheet, write 

TRUE if the statement agrees with the information FALSE if the statement contradicts the information NOT GIVEN if there is no information on this 

27. Rochman and her colleagues were the first people to research the problem of marine debris.

Keywords

Rochman and her colleagues

the problem of marine debris ~ the state of marine debris

Giải thích

Dịch câu hỏi: Rochman cùng đồng nghiệp của cô là những người đầu tiên nghiên cứu về những mảnh vụn biển.

Đoạn trích chỉ ra rằng đã có rất nhiều những nghiên cứu về mảnh vụn biển trước đó “Plenty of studies have sounded alarm bells about the state of marine debris”. Điều này mâu thuẫn với thông tin trong câu hỏi. Như vậy đáp án là “FALSE”.

Question 28

Đáp án: NOT GIVEN

Vị trí: For example, a study could show that certain seabirds eat plastic bags, and go on to warn that whole bird populations are at risk of dying out.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

28. The creatures most in danger from ocean trash are certain seabirds.

Keywords

certain seabirds

Giải thích

Dịch câu hỏi: Các sinh vật gặp nguy hiểm nhất từ rác đại dương là một số loài chim biển. 

Đoạn trích dẫn đề cập đến chim biển, nhưng không nói đây là sinh vật gặp nguy hiểm nhất hay không.

 Như vậy đáp án là “NOT GIVEN”.

Question 29

Đáp án: FALSE

Vị trí: “For example, a study could show that certain seabirds eat plastic bags, and go on to warn that whole bird populations are at risk of dying out. 'But the truth was that nobody had yet tested those perceived threats,' Rochman says. 'There wasn't a lot of information.'

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

29. The studies Rochman has reviewed have already proved that populations of some birds will soon become extinct.

Keywords

populations of some birds ~ whole bird populations 

at risk of dying out ~ will soon become extinct.

Giải thích

Dịch câu hỏi: các nghiên cứu Rochman xem xét đã chứng minh rằng dân số của một số loại chim đang ở trên bờ tuyệt chủng.

Đoạn trích dẫn chỉ ra rằng “nhưng sự thật là chưa ai kiểm chứng những mối nguy hại đó”. Điều này mâu thuẫn với thông tin trong câu hỏi. Vì vậy đáp án là “FALSE”.

Question 30

Đáp án: TRUE

Vị trí: Rochman and her colleagues examined more than a hundred papers on the impacts of marine debris that were published through 2013. Within each paper, they asked what threats scientists had studied - 366 perceived threats in all - and what they'd actually found.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

30. Rochman analysed papers on the different kinds of danger caused by ocean trash.

Keywords

different kinds of danger ~ 366 perceived threats

analysed ~ examined 

ocean trash ~ marine debris

Giải thích

Dịch câu hỏi: Rochman đã phân tích các bài báo về các loại nguy hiểm khác nhau gây ra bởi rác đại dương. Điều này tương đồng với thông tin trong đoạn trích.

Như vậy đáp án là “TRUE”.

Question 31

Đáp án: FALSE

Vị trí: In the remaining cases, the working group found the studies had weaknesses in design and content which affected the validity of their conclusions - they lacked a control group, for example, or used faulty statistics.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

31. Most of the research analysed by Rochman and her colleagues was badly designed.

Keywords

was badly designed ~ weaknesses in design 

research ~ studies

Giải thích

Dịch câu hỏi: Hầu hết những nghiên cứu được phân tích bởi Rochman và đồng nghiệp của cô đều được thiết kế rất tệ.

Trong bài không nói tất cả các nghiên cứu đều có thiết kế xấu, mà chỉ những nghiên cứu còn lại “remaining cases”.

Như vậy đáp án là “FALSE”.

Question 32

Đáp án: TRUE

Vị trí: Strikingly, Rochman says, only one well-designed study failed to find the effect it was looking for, an investigation of mussels ingesting microscopic plastic bits. The plastic moved from the mussels' stomachs to their bloodstreams, scientists found, and stayed there for weeks - but didn't seem to stress out the shellfish.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

33. In the fourth paragraph, the writer describes ways in which the public can 

A reduce their own individual impact on the environment. 

B learn more about the impact of business on the environment. 

C raise awareness of the effects of specific environmental disasters. 

D influence the environmental policies of businesses and governments.

Câu hỏi yêu cầu tìm cách mà người dân có thể làm trong đoạn 4.

Keywords

One study ~ only one well-designed study 

was expecting to find ~ failed to find

Giải thích

Dịch câu hỏi: Một nghiên cứu được kiểm tra bởi Rochman đã hy vọng phát hiện ra rằng sò bị tổn hại do ăn nhựa.

Đoạn trích chỉ ra rằng nghiên cứu “failed to find the effect it was looking for”. Hay nói cách khác, nghiên cứu mong phát hiện ra rằng sò bị tổn hại do ăn nhựa.

Như vậy đáp án là “TRUE”.

Question 33

Đáp án: NOT GIVEN

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

33. Some mussels choose to eat plastic in preference to their natural diet.

Giải thích

Dịch câu hỏi: Một số con sò chọn ăn nhựa hơn là khẩu phần ăn tự nhiên của chúng

Trong bài không đề cập tới thông tin này). Như vậy đáp án là “NOT GIVEN”.

Questions 34-39: Findings related to marine debris

Question 34

Đáp án: large

Vị trí: Most of the dangers also involved large pieces of debris animals getting entangled in trash, for example, or eating it and severely injuring themselves.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Complete the notes below. 

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. 

Write your answers in boxes 34-39 on your answer sheet. 

bits of debris that were 34. ............................... (harmful to animals)

Keywords

bits of debris ~ pieces of debris 

harmful to animals ~ injuring themselves.

Giải thích

Đáp án đứng sau động từ tobe “were” → đáp án là 1 danh từ hoặc tính từ.

Dịch câu hỏi: các mảnh vụn mà ............................. (có hại cho động vật)

Như vậy “large” (lớn) là đáp án của câu hỏi này

Question 35

Đáp án: microplastic

Vị trí: But a lot of ocean debris is 'microplastic', or pieces smaller than five millimeters. These may be ingredients used in cosmetics and toiletries, fibers shed by synthetic clothing in the wash, or eroded remnants of larger debris. Compared to the number of studies investigating large-scale debris, Rochman's group found little research on the effects of these tiny bits.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

There was little research into 35 .......................... e.g. from synthetic fibres

Keywords

There was little research into ~ found little research on

From synthetic fibres ~ fibers shed by synthetic clothing

Giải thích

Đáp án đứng sau giới từ “into” → đáp án là 1 danh từ.

Dịch câu hỏi: có ít nghiên cứu về … (từ sợi tổng hợp) → “these” được nhắc tới trong bài là đại từ dùng để thay thế danh từ này.

Đọc câu trước đó, danh từ được thay thế bởi “these” là “microplastic”. Vì vậy, “microplastic” là đáp án của câu hỏi này.

Question 36

Đáp án: populations

Vị trí: Many studies have looked at how plastic affects an individual animal, or that animal's tissues or cells, rather than whole populations.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

most of them focused on individual animals, not entire 36 ...........................................

Keywords

focused on ~ have looked at

individual animals ~ individual animal

entire ~ whole 

Not ~ rather than

Giải thích

Đáp án đứng sau tính từ “entire” → đáp án là 1 danh từ.

Dịch câu hỏi: Hầu hết những nghiên cứu đều tập trung vào những con vật riêng biệt, chứ không tập trung vào toàn bộ …

Như vậy “populations” (quần thể) là đáp án của câu hỏi này

Question 37

Đáp án: concentrations

Vị trí: And in the lab, scientists often use higher concentrations of plastic than what's really in the ocean.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

the 37. .......................................... of plastic used in the lab did not always reflect those in the ocean

Keywords

in the lab

plastic 

those in the ocean ~ what's really in the ocean.

Giải thích

Đáp án đứng sau mạo từ “the” và đằng sau có “of” → đáp án là 1 danh từ.

Dịch câu hỏi: …. của nhựa sử dụng trong phòng thí nghiệm không phản ánh đúng …. của nhựa trên đại dương

Như vậy “concentrations” (nồng độ) là đáp án của câu hỏi này.

Question 38

Đáp án: predators

Vị trí: None of that tells us how many birds or fish or sea turtles could die from plastic pollution - or how deaths in one species could affect that animal's predators, or the rest of the ecosystem.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

there was insufficient information on 

numbers of animals which could be affected 

the impact of a reduction in numbers on the 38. .............................. of that species 

The impact on the ecosystem

Keywords

there was insufficient information ~ None of that tells us 

numbers of animals which could be affected ~ how many birds or fish or sea turtles could die from plastic pollution

the impact … on the ~ affects

reduction in numbers ~ deaths in one species

Of that species ~ that animal’s

Giải thích

Đáp án đứng sau mạo từ “the” và đằng sau có “of” → đáp án là 1 danh từ.

Căn cứ vào những keywords được paraphrase thì “predators” là đáp án của câu hỏi này.

Question 39

Đáp án: disasters

Vị trí: 'We need to be asking more ecologically relevant questions,' Rochman says. Usually, scientists don't know exactly how disasters such as a tanker accidentally spilling its whole cargo of oil and polluting huge areas of the ocean will affect the environment until after they've happened.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Rochman says more information is needed on the possible impact of future 39 .................... (e.g. involving oil).

Keywords

more information is needed ~ need to be asking more ecologically relevant questions/ scientists don't know exactly 

(e.g. involving oil) ~ such as a tanker accidentally spilling its whole cargo of oil

Giải thích

Đáp án đứng sau tính từ “future” nên đáp án là 1 danh từ được “future” bổ nghĩa.

Dựa vào những keywords được paraphrase thì “disasters” là đáp án của câu hỏi này.

Question 40

Đáp án: A

Vị trí: Mathias Clasen at Aarhus University in Denmark isn't surprised by Tehrani's findings. 'Habits and morals change, but the things that scare us, and the fact that we seek out entertainment that's designed to scare us — those are constant,' he says. Clasen believes that scary stories teach us what it feels like to be afraid without having to experience real danger, and so build up resistance to negative emotions.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Question 40 

Choose the correct letter, A, B, C or D. 

Write the correct letter in box 40 on your answer sheet. 

What would be the best title for this passage?

A. Assessing the threat of marine debris

Giải thích

Nội dung chính được đề cấp xuyên suốt bài là mối đe dọa của rác đại dương. Như vậy, A là đáp án. B, C, D không chính xác vì:

  1. “who is to blame?” - nguyên nhân

  2. “new solution” - giải pháp

  3. “the need for international action” - yêu cầu hành động quốc tế không được nhắc tới trong bài.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 14, Test 4, Reading Passage 3: Assessing the threat of marine debris được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Cambridge English IELTS 14 – Key and Explanation

Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 14 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm