Cấu trúc T-I-M-E trong IELTS Speaking Part 2 – Phần 1

Bài viết này sẽ giới thiệu và phân tích cách ứng dụng của cấu trúc T-I-M-E trong IELTS Speaking Part 2 nhằm gtiúp người học có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt hệ thống ý tưởng khi gặp các chủ đề khác nhau trong phần thi này.