Câu chẻ lớp 11 (Cleft sentence) - Lý thuyết và bài tập có đáp án

Câu chẻ (Cleft sentence) là điểm ngữ pháp cơ bản trong chương trình tiếng Anh lớp 11. Dạng câu này được sử dụng phổ biến trong giao tiếp và áp dụng đa dạng trong nhiều ngữ cảnh. Bài viết trình bày đầy đủ lý thuyết, cách sử dụng và các trường hợp cần lưu ý, đồng thời thiết kế bài tập vận dụng phù hợp để học sinh luyện tập câu chẻ lớp 11 và phân biệt với một số cấu trúc câu nhấn mạnh tương tự.
Vũ Hà Mi
25/12/2023
cau che lop 11 cleft sentence ly thuyet va bai tap co dap an

Key Takeaways

Câu chẻ lớp 11:

 • Công thức chung: It + thành phần nhấn mạnh + that + mệnh đề

 • Cách sử dụng: nhấn mạnh thành phần cụ thể của câu

 • Lưu ý:

“who” được sử dụng thay thế “that” khi nhấn mạnh vào chủ ngữ là người

“whom” và “ who” được sử dụng thay thế “that” khi nhấn mạnh vào tân ngữ là người

“when” hoặc “where” có thể được sử dụng thay thế “that” khi nhấn mạnh vào trạng ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn (thường trong văn nói không trang trọng)

“how” và “why” không thể thay thế “that”

Tổng quan lý thuyết về câu chẻ lớp 11

Câu chẻ (Cleft sentence) có cấu trúc chung: It + thành phần nhấn mạnh + that + mệnh đề. Mệnh đề “It” được sử dụng để nhấn mạnh một thành phần cụ thể của câu, mệnh đề “that” chứa thông tin đã biết hoặc không quan trọng.

Ví dụ:

 • It is your support that keeps me going.

 • I was in Italy that I tasted the best pizza ever.

Lưu ý:

“who” được sử dụng thay thế “that” khi nhấn mạnh vào chủ ngữ là người

 • It was my sister who/ that won the competition.

 • It was my father who/ that loved me the most.

“whom” và “ who” được sử dụng thay thế “that” khi nhấn mạnh vào tân ngữ là người

 • It was my mom whom/ who/ that I bought flowers for on Women's day.

 • It was her whom/ who/ that was paid a compliment by the teacher.

Theo sách English Grammar in Use for Advanced (Martin Hewings), “when” hoặc “where” có thể được sử dụng thay thế “that” khi nhấn mạnh vào trạng ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn (thường trong văn nói không trang trọng)

 • It was only last sunday when/ that I was playing tennis with my sister.

 • It was in Bristol where/ that the film was made.

“how”, “why” và “which” KHÔNG thể thay thế “that”

 • Đúng: It was by working hard that he passed the exam.

 • Sai: It was by working hard how he passed the exam.

lý thuyết về câu chẻ lớp 11

Xem thêm:

Bài tập câu chẻ lớp 11 kèm đáp án

Bài tập câu chẻ lớp 11

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất

1. His exceptional problem-solving skills got him the promotion.

 1. It was his exceptional problem-solving skills that got him the promotion.

 2. It is his exceptional problem-solving skills that got him the promotion.

 3. It was his exceptional problem-solving skills which got him the promotion.

 4. It was his exceptional problem-solving skills why got him the promotion.

2. She desires a peaceful and harmonious relationship.

 1. What she desired is a peaceful and harmonious relationship.

 2. It was a peaceful and harmonious relationship that she desires.

 3. It is a peaceful and harmonious relationship that she desires.

 4. It is a peaceful and harmonious relationship what she desires.

3. Their creativity and innovation that sets them apart from their competitors.

 1. It is their creativity and innovation that sets them apart from their competitors.

 2. There is creativity and innovation that sets them apart from their competitors.

 3. It was their creativity and innovation that sets them apart from their competitors.

 4. It is their creativity and innovation which sets them apart from their competitors.

4. I found the secret recipe for the delicious cake in the kitchen.

 1. It was in the kitchen that I found the secret recipe for the delicious cake.

 2. It is in the kitchen that I found the secret recipe for the delicious cake.

 3. It was in the kitchen when I found the secret recipe for the delicious cake.

 4. It was in the kitchen which I found the secret recipe for the delicious cake.

5. They want equal opportunities and fair treatment for everyone.

 1. What they wanted is equal opportunities and fair treatment for everyone.

 2. What they want was equal opportunities and fair treatment for everyone.

 3. It is equal opportunities and fair treatment for everyone that they want.

 4. It were equal opportunities and fair treatment for everyone that they want.

6. I discovered my love for Thai cuisine during my trip to Thailand.

 1. It was during my trip to Thailand that I discovered my love for Thai cuisine.

 2. It is during my trip to Thailand that I discovered my love for Thai cuisine.

 3. There is Thai cuisine that I discovered my love for during my trip to Thailand.

 4. It is during my trip to Thailand when I discovered my love for Thai cuisine.

7. He value honesty, integrity and loyalty most.

 1. What he valued most was honesty, integrity, and loyalty.

 2. Honesty, integrity, and loyalty is what he valued most.

 3. It is honesty, integrity, and loyalty that he value most.

 4. It were honesty, integrity, and loyalty that he valued most.

8. Her perseverance and determination led her to achieve her goals.

 1. It is her perseverance and determination that led her to achieve her goals.

 2. It was her perseverance and determination that led her to achieve her goals.

 3. Her perseverance and determination was which led her to achieve her goals.

 4. What was her perseverance and determination led her to achieve her goals.

9. The unexpected arrival of a famous celebrity at the event surprised me.

 1. What surprised me by the unexpected arrival of a famous celebrity at the event.

 2. It was the unexpected arrival of a famous celebrity at the event that surprised me.

 3. It is the unexpected arrival of a famous celebrity at the event that surprised me.

 4. It was the unexpected arrival of a famous celebrity at the event which surprised me.

10. I watched the mesmerizing performance by talented artists at the theater.

 1. It was at the theater that I watched the mesmerizing performance by talented artists.

 2. It is at the theater that I watched the mesmerizing performance by talented artists.

 3. Where I watched the mesmerizing performance by talented artists was the theater.

 4. The place I watched the mesmerizing performance by talented artists is the theater.

11. Personal growth, happiness, and making a positive impact matters to her most.

 1. What matter most to her is personal growth, happiness, and making a positive impact.

 2. It was personal growth, happiness, and making a positive impact that matters to her most.

 3. It is personal growth, happiness, and making a positive impact that matters to her most.

 4. The things such as personal growth, happiness, and making a positive impact that matters to her most.

12. His positive mindset and resilience help him overcome obstacles.

 1. It is his positive mindset and resilience that help him overcome obstacles.

 2. It was his positive mindset and resilience that help him overcome obstacles.

 3. What help him overcome obstacles was his positive mindset and resilience.

 4. It is his positive mindset and resilience which help him overcome obstacles.

13. The stunning beauty of the waterfall in the distance caught my attention.

 1. What caught my attention is the stunning beauty of the waterfall in the distance.

 2. It was the stunning beauty of the waterfall in the distance that caught my attention.

 3. The stunning beauty of the waterfall in the distance is what caught my attention.

 4. The thing that catch my attention the stunning beauty of the waterfall in the distance.

14. The crucial decisions were made during the business meeting.

 1. It was during the business meeting that the crucial decisions were made.

 2. It was the crucial decisions which were made during the business meeting.

 3. It was the crucial decisions what were made during the business meeting.

 4. It was the crucial decisions that used to be made during the business meeting.

15. Her combination of talent, hard work, and passion makes her unique.

 1. What makes her unique are her combination of talent, hard work, and passion.

 2. It was talent, hard work, and passion that made her unique.

 3. It is talent, hard work, and passion that makes her unique.

 4. It is her combination of talent, hard work, and passion that makes her unique.

Bài 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc câu chẻ với thành phần được gạch nhân.

 1. She loves spending time with her family the most.

 2. His dedication makes him a great leader.

 3. I found the missing ingredient in the kitchen.

 4. They want a fair and equal opportunity.

 5. We went on a road trip during the summer vacation.

 6. She needs some rest and relaxation.

 7. The support from my friends keeps me motivated.

 8. The sudden change in weather surprised me.

 9. I heard my favorite song at the concert last night.

 10. The quality of our work matters most.

 11. Her creativity sets her artwork apart.

 12. The stunning sunset over the ocean caught my eye.

 13. The decision was made during the meeting.

 14. Her ability to think outside the box makes her unique.

 15. Her perseverance and hard work made her successful.

Bài 3: Viết lại câu sử dụng cấu trúc câu chẻ với đại từ quan hệ trong ngoặc.

 1. His guitar skills impressed everyone at the concert. (that)

 2. She enjoys spending time in nature most. (that)

 3. Their collaboration resulted in the successful project. (that)

 4. I saw a rare species of bird in the park. (where)

 5. They need better communication within the team. (that)

 6. I discovered my love for French cuisine during my trip to Paris last month. (when)

 7. Most parents are willing to lend their ear to their children. (whom)

 8. Her determination and hard work led to her promotion. (that)

 9. The unexpected turn of events surprised me. (that)

 10. I found the book I had been searching for at the bookstore. (where)

 11. Personal happiness matters to her, not material wealth. (that)

 12. His charisma and charm make him a popular public speaker. (that)

 13. The breathtaking view from the mountaintop caught my attention. (that)

 14. Important decisions were made during the conference last week. (when)

 15. The new employee solved the complex problem. (who)

Bài 4: Điền It hoặc What vào chỗ trống

 1. __________ was his quick thinking that saved the situation.

 2. __________ she wants is a peaceful and harmonious environment.

 3. __________ is their teamwork that led to the successful project completion.

 4. __________ was on the top shelf that I found the missing book.

 5. __________ they desire is equal opportunities for everyone.

 6. __________ was during my trip to Greece that I discovered my love for Greek mythology.

 7. __________ he values most is loyalty and trustworthiness.

 8. __________ is her expertise in the field that sets her apart from others.

 9. __________ surprised me was the unexpected arrival of my favorite singer.

 10. __________ was at the theater that I watched the incredible performance.

 11. __________ matters the most to her is personal growth and fulfillment.

 12. __________ is his positive attitude that helps him overcome challenges.

 13. __________ caught my eye was the vibrant colors of the sunset.

 14. __________ was during the meeting that the crucial decision was made.

 15. __________ makes her successful is her dedication and perseverance.

Bài 5: Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu.

 1. His brilliant strategy led us to victory.

It was ____________________ that led us to victory.

 1. She needs a supportive and understanding friend.

What ____________________ is a supportive and understanding friend.

 1. Their determination drives them to achieve their goals.

It's ____________________ that drives them to achieve their goals.

 1. I found the rarest flower in the garden.

It was in the garden ____________________.

 1. They want equal opportunities for everyone.

____________________ is equal opportunities for everyone.

 1. I discovered my love for sushi during my trip to Japan.

It was during my trip to Japan ____________________.

 1. He values honesty and integrity most.

____________________ is honesty and integrity.

 1. Her creativity makes her artwork stand out.

____________________ that makes her artwork stand out.

 1. The unexpected turn of events surprised me.

____________________ was the unexpected turn of events.

 1. I saw a breathtaking sunset at the beach.

It was at the beach ____________________.

 1. Personal growth and happiness matters to her most.

What matters most to her ____________________.

 1. His perseverance helps him overcome challenges.

____________________ that helps him overcome challenges.

 1. The beautiful melody of the song caught my attention.

____________________ was the beautiful melody of the song.

 1. Important decisions were made during the conference.

It was ____________________ that important decisions were made.

 1. Her ability to empathize with others makes her unique.

What makes her unique ____________________.

Bài 6: Viết lại câu bắt đầu với It hoặc What.

 1. His exceptional cooking skills impressed everyone at the dinner party.

It ________________________________________________________________________

 1. She loves most spending time in nature, surrounded by lush greenery.

What _____________________________________________________________________

 1. Their teamwork and collaboration resulted in the successful completion of the project.

It ________________________________________________________________________

 1. in the attic I found the long-lost family photo album.

It ________________________________________________________________________

 1. They need better communication and coordination among team members.

What _____________________________________________________________________

 1. During my trip to Bali I discovered my passion for surfing.

It ________________________________________________________________________

 1. He values most honesty, integrity, and loyalty.

What _____________________________________________________________________

 1. It's her dedication and hard work that have paved the way for her success.

It ________________________________________________________________________

 1. What surprised me was the unexpected arrival of my childhood friend at the party.

What _____________________________________________________________________

 1. It was at the museum that I saw the breathtaking painting by a renowned artist.

It ________________________________________________________________________

 1. What matters most to her is personal growth, fulfillment, and making a positive impact on others.

What _____________________________________________________________________

 1. It's his positive attitude and resilience that enable him to overcome challenges.

It ________________________________________________________________________

 1. What caught my eye was the vibrant colors of the cherry blossoms in full bloom.

What _____________________________________________________________________

 1. It was during the team meeting that the crucial decision was made to expand the business.

It ________________________________________________________________________

 1. What makes her successful is her combination of talent, hard work, and determination.

What _____________________________________________________________________

Đáp án tham khảo câu chẻ lớp 11

Bài 1:

 1. A

 2. C

 3. A

 4. A

 5. C

 6. A

 7. C

 8. B

 9. B

 10. A

 11. C

 12. A

 13. B

 14. A

 15. D

Bài 2:

 1. It is spending time with her family that she loves the most.

 2. It's his dedication that makes him a great leader.

 3. It was in the kitchen that I found the missing ingredient.

 4. It is a fair and equal opportunity that they want.

 5. It was during the summer vacation that we went on a road trip.

 6. It is some rest and relaxation that she needs.

 7. It's the support from my friends that keeps me motivated.

 8. It was the sudden change in weather that surprised me.

 9. It was at the concert last night that I heard my favorite song.

 10. It is the quality of our work that matters most.

 11. It's her creativity that sets her artwork apart.

 12. It was the stunning sunset over the ocean that caught my eye.

 13. It was during the meeting that the decision was made.

 14. It is her ability to think outside the box that makes her unique.

 15. It was her perseverance and hard work that made her successful.

Bài 3:

 1. It was his guitar skills that impressed everyone at the concert.

 2. It is spending time in nature that she enjoys most.

 3. It's their collaboration that resulted in the successful project.

 4. It was in the park where I saw a rare species of bird.

 5. It is better communication within the team that they need.

 6. It was last month that I discovered my love for French cuisine during my trip to Paris.

 7. It was their children whom most parents are willing to lend their ear to.

 8. It's her determination and hard work that led to her promotion.

 9. It was the unexpected turn of events that surprised me.

 10. It was at the bookstore where I found the book I had been searching for.

 11. It is personal happiness, not material wealth, that matters to her.

 12. It's his charisma and charm that make him a popular public speaker.

 13. It was the breathtaking view from the mountaintop that caught my attention.

 14. It was last week that important decisions were made during the conference.

 15. It was the new employee who solved the complex problem.

Bài 4:

 1. It

 2. What

 3. It

 4. It

 5. What

 6. It

 7. What

 8. It

 9. What

 10. It

 11. What

 12. It

 13. What

 14. It

 15. What

Bài 5:

 1. his brilliant strategy

 2. she needs

 3. their determination

 4. that I found the rarest flower

 5. What they want

 6. that I discovered my love for sushi

 7. What he values most

 8. It's her creativity

 9. What surprised me

 10. that I saw a breathtaking sunset

 11. is personal growth and happiness

 12. It's his perseverance

 13. What caught my attention

 14. during the conference

 15. is her ability to empathize with others

Bài 6:

 1. It was his exceptional cooking skills that impressed everyone at the dinner party.

 2. What she loves most is spending time in nature, surrounded by lush greenery.

 3. It's their teamwork and collaboration that resulted in the successful completion of the project.

 4. It was in the attic that I found the long-lost family photo album.

 5. What they need is better communication and coordination among team members.

 6. It was during my trip to Bali that I discovered my passion for surfing.

 7. What he values most is honesty, integrity, and loyalty.

 8. It's her dedication and hard work that have paved the way for her success.

 9. What surprised me was the unexpected arrival of my childhood friend at the party.

 10. It was at the museum that I saw the breathtaking painting by a renowned artist.

 11. What matters most to her is personal growth, fulfillment, and making a positive impact on others.

 12. It's his positive attitude and resilience that enable him to overcome challenges.

 13. What caught my eye was the vibrant colors of the cherry blossoms in full bloom.

 14. It was during the team meeting that the crucial decision was made to expand the business.

 15. What makes her successful is her combination of talent, hard work, and determination.

Tổng kết

Bài viết cung cấp lý thuyết chi tiết của câu chẻ lớp 11. Ngoài ra, bài tập vận dụng có đáp án giúp học sinh ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn đồng thời ôn tập lại một số cấu trúc câu nhấn mạnh tương tự như “What-clause”.

Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833