TOEIC Listening part 4 | Dạng câu hỏi tin nhắn thoại độc thoại dành cho trình độ TOEIC 900

TOEIC là một trong những chứng chỉ tiếng Anh rất phổ biến đối với các thí sinh muốn sử dụng tiếng anh trong giao tiếp và môi trường làm việc quốc tế. Trong bài test TOEIC phần thi Listening rất quan trọng và Toeic listening part 4 có dạng bài đoạn độc thoại theo các chủ đề khác nhau. Các bài mẫu Toeic listening part 4 - đoạn độc thoại sẽ giúp các thí sinh chuẩn bị tốt nhất và tối đa hoá được điểm thi của mình.
Đào Minh Châu
19/09/2023
toeic listening part 4 dang cau hoi tin nhan thoai doc thoai danh cho trinh do toeic 900

Key Takeaways

 • Phần thi TOEIC Listening Part 4 có tổng cộng 30 câu hỏi, 10 đoạn âm thanh, mỗi đoạn âm thanh tương ứng với 3 câu hỏi

 • TOEIC Listening Part 4 đánh giá khả năng nghe hiểu và khả năng tìm kiếm thông tin trong các bài nghe ngắn, đồng thời cũng yêu cầu người thi hiểu rõ về ngữ cảnh và tình huống trong đoạn nghe.

 • Tốc độ nói của các đoạn âm thanh ở mức trung bình - nhanh, thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi thường là từ 10-15 giây và mỗi một câu hỏi chỉ có 8 giây nghỉ ngơi ở giữa nên thí sinh cần dành sự tập trung cao độ để không bị bỏ lỡ thông tin

 • Người thi cần lắng nghe và hiểu được ý chính của đoạn nghe, cũng như tìm kiếm thông tin chi tiết để trả lời các câu hỏi.

 • Thí sinh nên đọc câu hỏi trước khi nghe đoạn nghe để biết bạn cần tập trung vào thông tin gì trong đoạn độc thoại

Tổng quan về bài thi

Giới thiệu về bài thi

TOEIC là một bài thi tiếng Anh kiểm tra 2 kỹ năng của thí sinh là Listening và Reading (Nghe và Đọc). Kết quả của bài thi TOEIC được thế giới công nhận như một chứng chỉ tiếng Anh, có giá trị trong vòng 2 năm và được đánh giá tương đương với các chứng chỉ khác như IELTS. Bài thi TOEIC cũng không đánh giá người thi trượt hay đỗ mà sẽ xếp hạng mức độ thông thạo tiếng Anh dựa trên mức điểm của bài thi. 

Câu trúc tổng quát của bài thi TOEIC bao gồm hai phần như sau:

Listening: Gồm 100 câu hỏi, thực hiện trong 45 phút. Phần Nghe sẽ trải dài từ Part 1 đến Part 4.

Reading: Gồm 100 câu hỏi, thực hiện trong 75 phút. Phần Đọc hiểu sẽ trải dài từ Part 5 đến Part 7.

Khi dự thi, thí sinh bắt buộc phải làm bài theo trình tự là Listening (bài nghe) trước rồi mới đến Reading (bài đọc) sau. Mỗi kỹ năng có số điểm tối đa là 495 điểm vậy nên tổng số điểm tối đa của bài thi là 990 điểm

Giới thiệu phần thi Part 4

TOEIC Listening Part 4 là phần cuối cùng trong phần thi TOEIC Listening. Phần thi TOEIC Listening Part 4 có 30 câu hỏi, bao gồm 10 đoạn hội thoại ngắn (Short talks). Như vậy, mỗi một đoạn hội thoại sẽ tương ứng với 3 câu hỏi ở trong phần trên và ở giữa mỗi câu hỏi sẽ có 8 giây nghỉ giải lao. Thí sinh sẽ phải nghe đoạn hội thoại để chọn đáp án đúng nhất (A, B, C và D). Trong một số câu hỏi khác, thí sinh sẽ phải kết hợp với các thông tin ở biểu đồ/ bảng thông tin để hoàn thành câu hỏi.

Ngoài ra, người học có thể tham khảo sách Sách TOEIC UP Part 4 - Chiến lược làm bài TOEIC Part 4 gồm những kiến thức quan trọng liên quan đến phần thi Part 4, các bài tập thực hành có hình thức và độ khó tương đương với đề thi thật, đồng thời hướng dẫn các bước tư duy lựa chọn phương án chính xác và tối ưu nhất cho thí sinh trong thời gian giới hạn của đề thi.

Giới thiệu về đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại

Giới thiệu về đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại

Dạng bài đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại là một bản nghe chỉ có duy nhất một cá nhân nói từ đầu đến cuối. Dạng bài này thường xuất hiện với tần suất thường xuyên và chiếm khoảng 2-3 đoạn độc thoại trong tổng số 10 đoạn.

Các câu hỏi thường gặp nhất trong dạng bài này như sau: 

 • Hỏi về mục đích hoặc chủ đề của tin nhắn thoại: 

Ví dụ: What is the reason for the call? (Lý do của cuộc gọi này là gì?)

 • Hỏi về người nhận lời nhắn hoặc người để lại lời nhắn

Ví dụ: Who most likely is the speaker?  (Ai có khả năng là người đang nói nhất?)

 • Hỏi về thông tin chi tiết của người nhận lời nhắn hoặc người để lại lời nhắn

Ví dụ: What is Ms. Browns’ position? (Vị trí của Browns là gì?) 

Từ vựng thường gặp trong chủ đề

Các từ vựng thường gặp trong chủ đề “Business meeting” (Các cuộc hội nghị về kinh doanh)

 • economy (n)  /ɪˈkɒnəmi/ : kinh tế

The current state of the economy is uncertain due to various global factors. (Tình trạng hiện tại của nền kinh tế không chắc chắn do các yếu tố toàn cầu khác nhau.)

 • profit (n) /ˈprɒfɪt/ : lợi nhuận

Our company's commitment to productivity improvement strategies has not only boosted our profit margins but also established our presence in the foreign market through well-executed franchise partnerships. (Cam kết của công ty chúng tôi đối với các chiến lược cải thiện năng suất không chỉ giúp tăng tỷ suất lợi nhuận mà còn thiết lập sự hiện diện của chúng tôi trên thị trường nước ngoài thông qua các quan hệ đối tác nhượng quyền được thực hiện tốt.)

 • Productivity (n) /ˌprɒdʌkˈtɪvəti,/ : Năng suất

Despite the global economic challenges, our company's profit margins have continued to rise due to improved productivity and strategic entry into a lucrative foreign market. (Bất chấp những thách thức kinh tế toàn cầu, tỷ suất lợi nhuận của công ty chúng tôi vẫn tiếp tục tăng do năng suất được cải thiện và khả năng thâm nhập chiến lược vào một thị trường nước ngoài béo bở.)

 • Probability ratio /ˌprɒbəˈbɪləti reɪʃiəʊ/ : tỷ lệ rủi ro

Analyzing the probability ratio of success for each potential subsidiary, we determined that the expansion of our franchise network is the most viable option to execute our growth strategy.

 • market (n)  /ˈmɑːkɪt/: thị trường

The successful execution of our marketing plan in the foreign market has led to increased brand recognition, contributing to the economy of our company and the overall industry. (Phân tích tỷ lệ xác suất thành công của từng công ty con tiềm năng, chúng tôi xác định rằng việc mở rộng mạng lưới nhượng quyền là lựa chọn khả thi nhất để thực hiện chiến lược tăng trưởng của chúng tôi.)

 • subsidiary (n) /səbˈsɪdiəri/: công ty con

By capitalizing on the strong probability ratio of success in the foreign market, we aim to establish a subsidiary that will not only contribute to our company's economy but also increase our overall profit.

 • execute (v)  /ˈeksəkjuːt/ : thực hiện

As we execute our plan to open a new franchise, we consider the probability ratio of success based on market research and evaluate the subsidiary's potential contribution to our overall profit. (Bằng cách tận dụng tỷ lệ xác suất thành công cao ở thị trường nước ngoài, chúng tôi đặt mục tiêu thành lập một công ty con không chỉ đóng góp cho nền kinh tế của công ty chúng tôi mà còn tăng lợi nhuận tổng thể của chúng tôi.)

 • franchise (n) /ˈfræntʃaɪz/: thương hiệu nhượng quyền

The fast-food restaurant decided to open a franchise in the new shopping mall (Nhà hàng thức ăn nhanh quyết định mở nhượng quyền tại trung tâm mua sắm mới)

 • budget (n /ˈbʌdʒɪt/): ngân sách

We need to create a detailed budget to allocate funds for our upcoming project. (Chúng ta cần tạo một ngân sách chi tiết để phân bổ vốn cho dự án sắp tới của chúng ta.)

 • entrepreneur (n) /ˌɒntrəprəˈnɜː/: doanh nhân

The entrepreneur's innovative business model allowed them to consolidate their efforts, leading to a franchise expansion that thrived even in a challenging economic environment. (Mô hình kinh doanh sáng tạo của doanh nhân cho phép họ củng cố các nỗ lực của mình, dẫn đến việc mở rộng nhượng quyền thương mại phát triển mạnh ngay cả trong môi trường kinh tế đầy thách thức.)

 • consolidate (v)  /kənˈsɒlədeɪt/: củng cố

The company's decision to consolidate its various departments led to increased efficiency. (Quyết định hợp nhất các phòng ban khác nhau của công ty đã dẫn đến hiệu quả tăng lên.)

 • depreciate (v) /dɪˈpriʃiˌeɪt/ : sụt giá

Over time, the value of the car will depreciate, affecting its resale price. (Theo thời gian, giá trị của chiếc xe sẽ sụt giá, ảnh hưởng đến giá bán lại của nó.)

 • fraudulent (adj) /ˈfrɔʤələnt/; gian lận

The entrepreneur's vigilant oversight and thorough audits of their franchise network prevented potential fraudulent activities, safeguarding both the reputation of the brand and the economy it operated in. (Sự giám sát thận trọng của doanh nhân và kiểm tra kỹ lưỡng mạng lưới nhượng quyền của họ đã ngăn chặn các hoạt động gian lận tiềm ẩn, bảo vệ cả danh tiếng của thương hiệu và nền kinh tế mà thương hiệu đó hoạt động.)

 • hyperinflation (n) /ˌhaɪpərɪnˈfleɪʃən/ :sự lạm phát tăng nhanh

Hyperinflation can have devastating effects on a country's economy, causing prices to skyrocket. (Siêu lạm phát có thể gây ra những tác động tàn phá đối với nền kinh tế của một quốc gia, khiến giá cả tăng vọt.)

 • Investment (n) /ɪnˈvɛstmənt/ : sự đầu tư

Wise investment decisions can lead to substantial financial growth over time. (Quyết định đầu tư khôn ngoan có thể dẫn đến tăng trưởng tài chính đáng kể theo thời gian.)

 • Preponderant (adj)  /prɪˈpɒndərənt/: có ưu thế hơn

The preponderant evidence supports the theory that climate change is primarily caused by human activities. (Bằng chứng nổi bật ủng hộ lý thuyết rằng biến đổi khí hậu chủ yếu là do các hoạt động của con người gây ra.) 

Một số mẹo nhỏ cho bài thi TOEIC Listening part 4 - dạng câu hỏi tin nhắn độc thoại

Chiến lược làm bài thi TOEIC Listening part 4- dạng câu hỏi tin nhắn độc thoại

image-alt

Một số lưu ý trong quá trình làm bài thi

 • Các câu hỏi trong phần thi TOEIC sẽ theo thứ tự xuất hiện ở trong đoạn độc thoại, vậy nên thí sinh cần tập trung lắng nghe đoạn độc thoại từ đầu tới cuối

 • Hãy lắng nghe và chú ý đến biểu cảm và giọng điệu của người nói để có gợi ý về quan điểm, tình cảm của người nói 

 • Hãy chú ý đến ngữ cảnh của đoạn độc thoại, một số đáp án không phù hợp với ngữ cảnh có thể bị loại hoàn toàn để giảm số lượng đáp án phân vân

Bài tập ở dạng đoạn hội thoại có chứa các từ đã giới thiệu

Bài 1: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời câu hỏi

Câu 1: What is the industry that the company are working in?

 1. a. beauty industry

 2. b. technology industry

 3. c. health and fitness industry

 4. d. fashion industry

Câu 2: What is the special element of the product?

 1. a. It is made from an exotic ingredient

 2. b. It caters to various skin types and concerns

 3. c. It whitens the skin tone after one week of using

 4. d. It can remove scar

Câu 3: This product is expected to bring what outcome for the company?

 1. a. help company open more new branches

 2. b. help company to break into a new market

 3. c. help company to get more contract with supplier

 4. d. help company to increase the sale and prestige

Đáp án:

Câu 1: a. a beauty industry

Câu 2: b. It caters to various skin types and concerns

Câu 3: d. help company to increase the sale and prestige

Script

I am thrilled to stand before you today to introduce our latest innovation in the beauty industry -BeautyQ. Our team of experts has poured their expertise and passion into the development of this product, ensuring that it addresses the diverse needs of our customers. What sets this product apart is its unique formulation, designed to cater to various skin types and concerns. We've listened to the feedbacks of our customers, taken into account the latest skincare trends, and integrated the best practices from the industry to create a truly remarkable solution. This new product has been meticulously crafted with cutting-edge technology and the highest quality ingredients, embodying our commitment to excellence and innovation. With that much effort, this product sets an expectation to increase the company’ prestige and revenue in this year.

Bài 2: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời các câu hỏi

Câu 1. What is today's meeting about? 

 1. to open a new franchise 

 2. to enter a new market 

 3. to introduce a new product 

 4. to cut the running cost

Câu 2: When did the project begin? 

 1. since 2009

 2. since 2012

 3. since 2022

 4. since 2020

Câu 3: Where will the product appear first in the new market?

 1. a store in a mega mall

 2. a new franchise in the town center

 3. an online platform called BuyR

 4. an advertisement be shown in the mage screen on a skyscraper

Đáp án:

Câu 1: b. to enter a new market

Câu 2: d. since 2020

Câu 3: c. an online platform called BuyR

Script

I'm thrilled to have you all here today as we discuss our plans to break into a new market. We've thoroughly analyzed this market, and it's evident that there's a demand for our products and services. By strategically entering this market, we aim to capture untapped potential and establish a strong foothold. This project has begun since 2020 and our team has been diligently working on a comprehensive approach that encompasses market research, targeted marketing campaigns, and effective distribution channels. At the first step, instead of directly breaking into the market by opening a new subsidiary, we will provide the service of selling and delivering for the foreign market. We are living in the 4.0 era so everyone should take advantage of the cutting-edge online platform to increase the avenue. Our product will be available on the BuyR platform in March. When brand awareness increases, we will take on the second step.

Bài 3: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời các câu hỏi

Câu 1: What is the purpose of the meeting? 

 1. how to increase the revenue

 2. how to reduce the running cost 

 3. how to enter a new market 

 4. how to create a new product 

Câu 2: How do the company analyze the customer’s behavior and preference?

 1. by an online survey on the company’s website

 2. by phone calls

 3. by a direct market survey 

 4. by an advanced data analytics tools

Câu 3: What is the aim of collaborating with complementary businesses?

 1. to share the capital investment

 2. to ask for a business mentor

 3. to meet new customer segments

 4. to create a new technological product

Đáp án:

Câu 1: a. how to increase the revenue

Câu 2: d. by an advanced data analytics tools

Câu 3: c. to meet new customer segments

Script

Today, we gather to discuss pivotal strategies aimed at boosting our company's revenue. In our pursuit of sustainable growth, we've outlined two key approaches that we believe hold immense potential. Firstly, we're going to implement a customer-centric approach. This involves enhancing our customer experience at every touchpoint. By analyzing customer feedback, preferences, and behavior, we can tailor our products and services to meet their exact needs.To execute this approach, we'll invest in advanced data analytics tools to gain deep insights into our customers' journey, enabling us to personalize their experiences and meet their expectations effectively. Secondly, by collaborating with complementary businesses, we can expand our offerings without overextending our resources. This approach allows us to tap into new customer segments while capitalizing on the strengths of our partners.

Bài 4: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời các câu hỏi

Câu 1: What is the purpose of the meeting? 

 1. to plan a strategy for an upcoming project

 2. to revise the company performance

 3. to sign a contract 

 4. to welcome a new project’s team

Câu 2: What is the aim for the franchise’s star rate?

 1. grow from 3.0 to 4.0 in three months

 2. grow from 2.5 to 3.6 in six months

 3. grow from 3.6 to 4.0 in six months

 4. grow from 3.6 to 4.0 in three months

Câu 3: How much does the figure exceed the projection?

 1. 30%

 2. 33%

 3. 13%

 4. 23%

Đáp án

Câu 1: b. to revise the company performance

Câu 2: c. grow from 3.6 to 4.0 in six months

Câu 3: a. 30%

Script

I appreciate your presence today as we delve into an analysis of our recent company performance. I am pleased to share some noteworthy developments, particularly regarding the quality of our franchises and the significant strides we've made in our sales. Firstly, I want to highlight the remarkable progress we've achieved in enhancing the quality of our franchises. Through rigorous training, improved operational standards, and ongoing support, we've elevated the overall customer experience across our franchise network.  The star rate of the franchise is at the rate 3.6 out of 5, and our target is to reach 4.0 in the six following months. Moving on to our sales performance, I'm delighted to report that we've experienced substantial growth over the past quarter. Our sales figures have not only met but exceeded our projections 30%, reflecting the successful implementation of our strategic initiatives. Thank you for your dedication to our shared goals, and let's continue to achieve excellence in every facet of our operations.

Bài 5: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời các câu hỏi

Câu 1: What is the purpose of the meeting? 

 1. to choose a partner

 2. to discuss about some problems of the marketing plan

 3. to plan a strategy for advertising

 4. to celebrate the new Chief executive

Câu 2: When is the exhibition planned to open?

 1. in March

 2. in June

 3. in April

 4. in September

Câu 3: What is the problem with the commercial video? 

 1. it is too boring

 2. it is too long

 3. it is late the deadline 

 4. it is too costly

Đáp án

Câu 1: c. to discuss about some problems of the marketing plan

Câu 2: a. in March

Câu 3: d. it is too costly

Script

Ladies and gentlemen, first and foremost, I want to express my gratitude to each member of our team for their dedication and hard work in bringing this project to fruition. The comprehensive research, strategic planning, and innovative ideas that have gone into this project showcase our commitment to staying at the forefront of our industry. Today, I want to note some points which need further discussion. Firstly, the time of our production exhibition is not suitable, because in March, there is no national holiday to target. Maybe we can reschedule it to April. However, the location for the exhibition is a really good spot. Beside it, the budget for the commercial video is quite expensive and surpasses our budget. Marketing department should find a way to reduce the cost or it will have to be canceled. 

Bài 6: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời các câu hỏi

Câu 1: What is the purpose of the meeting?

 1. to welcome a new employee

 2. to plan a strategy for advertising

 3. to choose a new market to break in

 4. to to discuss about some problems of the marketing plan

Câu 2: What is the position of the new person?

 1. an IT employee

 2. a head of HR department

 3. a head of marketing department

 4. a Chief Executive

Câu 3: What degree did Chris receive?

 1. a bachelor degree in Finance

 2. a master degree in Business administration

 3. a doctor degree in Business administration

 4. a master degree in Philosophy

Đáp án

Câu 1: a. to welcome a new employee

Câu 2: d. a chief executive

Câu 3: c. a master degree in Business Administration

Script

It's with immense pleasure and excitement that I stand before you today to welcome a new person, John Chris, to our company. This is indeed a momentous occasion for us, as we embark on a new chapter of leadership and innovation. Chris will be the Chief Executive of the company for at least a year. Our company has achieved remarkable successes over the years, and with Chris at the helm, I have no doubt that we will reach even greater heights. He has received a master degree in business administration last year and is continuing to study Doctor at this time. I totally believe that he has enough experience to lead our company to thrive. Thank you all for being an integral part of this special day. Here's to Chris, our new leader, and to our unwavering commitment to success. Cheers!

Bài 7: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời các câu hỏi

Câu 1: What position is available in the company?

 1. an IT technician

 2. an accountant

 3. a head of marketing

 4. a sale employee

Câu 2: What is the maximum pay rate that the company can offer?

 1. 1000$

 2. 1500$

 3. 800$

 4. 1200$

Câu 3: What is the fee that the company will support?

 1. The travelling fee

 2. The technological devices fee

 3. The parking fee

 4. The lunch fee

Đáp án

Câu 1: a. an IT technician

Câu 2: b. 1500$

Câu 3: d. the lunch fee

Script

I have to go on a business trip next week so today’s meeting is to solve some current problems in different departments. Firstly, we still need to hire more IT technicians to develop our new e-commerce platform. Those positions are available for more than a month now and it is an urgent task that needs to be tackled. However, employees still have to meet the requirements of the company such as having 2 years of experience for this position. If the candidate asks for salary’s increase, the maximum that we can afford will rise from 1000$ to 1500$. Beside that, we can offer them a lunch subsidy and allow them to work overtime with double pay. I really hope that the Research and Development department has a proper team of technicians when I come back.

Bài 8: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời các câu hỏi

Câu 1: What is the reason for the boss being frustrated?

 1. the decrease in sale 

 2. the wrong number in the report

 3. the absence of employees

 4. the late of deadline 

Câu 2: What is the disadvantage of Serena that makes her not be chosen?

 1. her hair doesn’t meet the requirement

 2. she lacks experience 

 3. her schedule is full

 4. she has signed contract with another brand

Câu 3: How long does the company have to wait for Beth if they choose her?

 1. two weeks

 2. three months

 3. two days

 4. two months

Đáp án

Câu 1: c. the absence of employees

Câu 2: b. she lacks experience

Câu 3: d. two months

Script

Today’s meeting is the final report for the advertising strategy for our new shampoo and conditioner products before the special introduction day but 3 employees are absent which is very frustrating. Anyway, some models for the commercial video that the department recommends are still inappropriate. The first lady, Kelv, her hair is not beautiful enough for this commercial. Despite how pretty she is, we really need to highly focus on the hair. About Serena, her appearance matches the requirement but she lacks experience and is not too well-known, therefore it is risky to choose her. The last one, Beth, is the most suitable one but we have to wait for 2 months because her upcoming schedule is too full. You guys know that it will definitely be late for our deadline, and there is no way that we can change the whole timetable for her. To include, we need to find a model for our advertising, otherwise the plan has to be shut down. 

Bài 9: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời các câu hỏi

Câu 1: What is the purpose of the meeting? 

 1. to start a project of creating a new technological device

 2. to introduce a cutting-edge technological device

 3. to revise the company’s profit this year

 4. to make some changes in employment

Câu 2: What is the current problem of this device in the industry?

 1. The big size and expensive cost

 2. The rare of material source

 3. The ugly appearance of the product

 4. The inability to be popular

Câu 3: What is the maximum expected transforming time of the boss?

 1. 30 minutes

 2. 13 minutes

 3. 15 minutes

 4. 50 minutes

Đáp án:

Câu 1: a. to start a project of creating a new technological device

Câu 2: a. The big size and expensive cost

Câu 3: c. 15 minutes

Bài 10: Lắng nghe đoạn độc thoại dưới đây và trả lời các câu hỏi

Câu 1: What are the additional elements which are required in the applying documents?

 1. A video about self-introduction

 2. A personal portfolio

 3. A language certificate

 4. A cover-letter from the previous company

Câu 2: What is the expected time of the short test?

 1. 30 minutes

 2. 13 minute

 3. 20 minutes

 4. 12 minutes

Câu 3: How many steps of the employment process are there in total?

 1. 4 steps

 2. 2 steps

 3. 3 steps

 4. 5 steps

Đáp án

Câu 1: b. A personal portfolio

Câu 2: a. 30 minutes

Câu 3: c. 3 steps

Script

I stand before you today to address some important changes that we will be implementing in our company's employment process. One significant change is the introduction of an updated application platform that will provide a user-friendly experience for applicants. This platform will not only make the application process more convenient but also enhance our ability to identify and connect with top talent. Additionally, we are refining our interview and assessment procedures to better evaluate candidates' skills, experiences, and cultural fit. Instead of just screening the CV and making an interview, we will require a personal portfolio of candidates for the assessment. There will be some candidates who will be refused at this time. Next step, a short test is required for them, maybe a 30-minute one to evaluate their true skills. For the final round, there will be an interview to know more about their personality and have some further conversation about workload and pay rate. Therefore, it is three steps in total and if the candidate can pass it all, they will receive an offer letter and can start working as soon as possible. The most important note, the candidate has to be notified by an unacceptance letter instead of silence. 

Tổng kết

Bài viết trên bao gồm các kiến thức quan trọng và bài mẫu TOEIC Listening Part 4 - đoạn độc thoại cho thí sinh. Các tình huống được đưa ra rất đa dạng nên thí sinh cần có tư duy tốt và xử lý chúng gọn gàng. Mong rằng các bài mẫu về đoạn độc thoại đã mang lại hiểu biết cụ thể về phần thi này cho thí sinh.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm TOEIC hay cần làm quen với bài thi TOEIC để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử TOEIC để trải nghiệm ngay hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833