Describe the first day you went to school that you remember

“Describe the first day you went to school that you remember” thuộc nhóm chủ đề “Describe an event (miêu tả sự kiện)” là đề bài rất phổ biến trong phần thi Part 3 IELTS Speaking. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý bài mẫu cùng những dạng câu hỏi thường gặp và phương pháp trả lời rõ ràng và mạch lạc hơn cho topic này.
ZIM Academy
06/03/2023
describe the first day you went to school that you remember

Bài viết sau đây sẽ gợi ý bài mẫu cho chủ đề “Describe the first day you went to school that you remember” cùng những dạng câu hỏi thường gặp và hướng dẫn phương pháp trả lời linh hoạt cho topic này. Đồng thời, bài viết cũng sẽ giới thiệu về những từ vựng và cách diễn đạt giúp đạt điểm cao.

Bài mẫu và từ vựng chủ đề “Describe the first day you went to school that you remember”

You should say

 • When it happened

 • Where the school is

 • How you felt about the experience

And explain why you still remember the experience

Dàn ý

Situation - Six years old, mother decided to accompany me, couldn't wait to make new friends and learn new things

Task - My experience was not as good as I had hoped it to be, some classmates turned out to be bullies, made fun of me, took away my lunch

Action - Felt scared and alone, learnt a valuable lesson about the importance of standing up for myself, realize that not everyone is going to be friendly, doesn't mean I should give up on making friends

Result - Not the most pleasant experience, learned a valuable lesson

Bài mẫu

The first day of elementary school is a significant milestone in everyone's life, and it happened to me when I was six years old. The school is just a short walk from my house, so my mother decided to accompany me. I still remember how excited and nervous I was about going to school for the first time. I couldn't wait to make new friends and learn new things.

However, my experience was not as good as I had hoped it to be. When I got to school, I met some classmates who turned out to be bullies. They made fun of me for being new, and they took away my lunch. It was a very upsetting experience, and I remember feeling scared and alone. I didn't know what to do or how to handle the situation, so I spent most of the day feeling sad and upset.

Despite the unpleasant experience, I still remember that day vividly because it taught me a valuable lesson about the importance of standing up for myself and not letting bullies get to me. It also made me realize that not everyone is going to be friendly and welcoming, but that doesn't mean I should give up on making friends and having a good time in school.

In conclusion, the first day of school is a memorable experience for many people, and mine was no exception. Even though it was not the most pleasant experience, I learned a valuable lesson that helped me throughout my academic and personal life.

Từ vựng cần lưu ý:

 • significant milestone: cột mốc quan trọng

 • bully (n): kẻ bắt nạt

 • made fun of me: trêu đùa, giễu cợt

 • upsetting (adj): gây khó chịu

 • handle the situation: xử trí tình hình

 • vividly (adv): một cách rõ ràng

 • standing up for myself: tự bảo vệ bản thân

Ex: Don't be bullied, learn to stand up for yourself and what you believe in.

 • give up on: từ bỏ

 • no exception: không phải ngoại lệ

 • learned a valuable lesson: rút ra được bài học quý giá

IELTS Speaking Part 3 Sample

What would parents prepare for their kids when they first go to school?

When preparing their children for school, parents may focus on academic skills, such as reading and writing, as well as social skills, such as making friends and communication. They may also provide emotional support, guidance, and encouragement to help their children navigate the new environment and challenges.

 • making friends: kết bạn mới

 • navigate (v): có định hướng rõ ràng

How do children socialise with each other?

Children may socialize with each other in various ways, such as playing games, sharing toys, participating in group activities, and engaging in conversations. They may also learn social skills through observation, imitation, and trial and error.

 • engaging in: tham gia vào

 • trial and error: học tập qua việc thử nghiệm và mắc sai lầm

Ex: There's no instant way of finding a cure - it's just a process of trial and error.

Is socialisation important for children?

Socialization is crucial for children's development, as it helps them build relationships, learn social norms and values, develop communication skills, and increase self-esteem and confidence. Without proper socialization, children may struggle with forming healthy relationships and navigating social situations later in life.

 • build relationships: gây dựng các mối quan hệ

social norms: các quy chuẩn xã hội

Tổng kết

Hy vọng thông qua bài viết, người học có thể áp dụng những cấu trúc và từ vựng được giới thiệu trong bài để giúp bố cục câu trả lời rõ ràng và mạch lạc hơn, cũng như là tối đa điểm thi cho bài thi IELTS Speaking chủ đề “Describe the first day you went to school that you remember”.

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833